fixing a problem with automatization ;-)

pull/211/head
Tobias Diekershoff 9 years ago
parent 214e7d9b1c
commit a79ca033f4

@ -1,2 +1,16 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Altpager settings updated."] = "Nastavení Altpager aktualizováno.";
$a->strings["Alternate Pagination Setting"] = "Alternate Pagination nastavení";
$a->strings["Use links to \"newer\" and \"older\" pages in place of page numbers?"] = "Použít odkazy na \"novější\" a \"starší\" stránky místo čísel stránek?";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["Global"] = "Globální";
$a->strings["Force global use of the alternate pager"] = "Vynutit globální použití alternativního stránkování";
$a->strings["Individual"] = "Individuálové";
$a->strings["Each user chooses whether to use the alternate pager"] = "Každý uživatel si vybere, zda-li použije alternativní stránkování.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Redirect URL"] = "URL Přesměrování";
$a->strings["all your visitors from the web will be redirected to this URL"] = "všichni vaši návštěvníci z webu budou přesměrování na tuto URL adresu";
$a->strings["Begin of the Blackout"] = "Zahájení odstávky";
$a->strings["format is <em>YYYY</em> year, <em>MM</em> month, <em>DD</em> day, <em>hh</em> hour and <em>mm</em> minute"] = "formát je <em>RRRR</em> rok, <em>MM</em> měsíc, <em>DD</em> den, <em>hh</em> hodina a <em>mm</em> minuta";
$a->strings["End of the Blackout"] = "Konec odstávky";
$a->strings["The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this."] = "Datum konce odstávky je před datem zahájení odstávky prosím opravte to.";

@ -1,2 +1,15 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["\"Blockem\""] = "\"Blockem\"";
$a->strings["Comma separated profile URLS to block"] = "Čárkou oddělené URL adresy profilů určených k ignorování";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["BLOCKEM Settings saved."] = "BLOCKEM nastavení uloženo.";
$a->strings["Blocked %s - Click to open/close"] = "Blokován %s - Klikněte pro otevření/zavření";
$a->strings["Unblock Author"] = "Odblokovat autora";
$a->strings["Block Author"] = "Zablokovat autora";
$a->strings["blockem settings updated"] = "blockem nastavení aktualizováno";

@ -1,2 +1,8 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Report Bug"] = "Nahlásit chybu";

@ -1,2 +1,20 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Login"] = "Přihlásit se";
$a->strings["OpenID"] = "OpenID";
$a->strings["Latest users"] = "Poslední uživatelé";
$a->strings["Most active users"] = "Nejaktivnější uživatelé";
$a->strings["Latest photos"] = "Poslední fotky";
$a->strings["Contact Photos"] = "Fotogalerie kontaktu";
$a->strings["Profile Photos"] = "Profilové fotografie";
$a->strings["Latest likes"] = "Poslední \"líbí se mi\"";
$a->strings["event"] = "událost";
$a->strings["status"] = "Stav";
$a->strings["photo"] = "fotografie";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "Uživateli %1\$s se líbí %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Vítá Vás %s";

@ -1,2 +1,12 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Current Weather"] = "Aktuální počasí";
$a->strings["Current Weather settings updated."] = "Nastavení pro Aktuální počasí aktualizováno.";
$a->strings["Weather Location: "] = "Poloha počasí:";
$a->strings["Enable Current Weather"] = "Povolit Aktuální počasí";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,141 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Private Calendar"] = "Soukromý kalendář";
$a->strings["Friendica Events: Mine"] = "Friendica události: Mé";
$a->strings["Friendica Events: Contacts"] = "Friendica události: Kontakty";
$a->strings["Private Addresses"] = "Soukromé adresy";
$a->strings["Friendica Contacts"] = "Friendica Kontakty";
$a->strings["Friendica-Contacts"] = "Friendica kontakty";
$a->strings["Your Friendica-Contacts"] = "Vaše Friendica kontakty";
$a->strings["Friendica-Native events"] = "Nativní Friendica události";
$a->strings["The current version of this plugin has not been set up correctly. Please contact the system administrator of your installation of friendica to fix this."] = "Stávající verze tohoto rozšíření nebyla správně nastavena. Prosím, kontaktujte administrátora webu, ať to opraví.";
$a->strings["Calendar"] = "Kalendář";
$a->strings["Extended calendar with CalDAV-support"] = "Rozšířený kalendář s podporou CalDAV";
$a->strings["noreply"] = "bez odpovědi";
$a->strings["Notification: "] = "Notifikace:";
$a->strings["The database tables have been installed."] = "Databázové tabulky byly nainstalovány";
$a->strings["An error occurred during the installation."] = "Během instalace nastala chyba.";
$a->strings["The database tables have been updated."] = "Databázové tabulky byly aktualizovány.";
$a->strings["An error occurred during the update."] = "Během aktualizace došlo k chybě.";
$a->strings["No system-wide settings yet."] = "Nastavení systému dosud nebylo vytvořeno";
$a->strings["Database status"] = "Status databáze";
$a->strings["Installed"] = "Instalováno";
$a->strings["Upgrade needed"] = "Upgrade vyžadován";
$a->strings["Please back up all calendar data (the tables beginning with dav_*) before proceeding. While all calendar events <i>should</i> be converted to the new database structure, it's always safe to have a backup. Below, you can have a look at the database-queries that will be made when pressing the 'update'-button."] = "Please back up all calendar data (the tables beginning with dav_*) before proceeding. While all calendar events <i>should</i> be converted to the new database structure, it's always safe to have a backup. Below, you can have a look at the database-queries that will be made when pressing the 'update'-button.";
$a->strings["Upgrade"] = "Upgrade";
$a->strings["Not installed"] = "Nenainstalováno";
$a->strings["Install"] = "Instalovat";
$a->strings["Unknown"] = "Neznámý";
$a->strings["Something really went wrong. I cannot recover from this state automatically, sorry. Please go to the database backend, back up the data, and delete all tables beginning with 'dav_' manually. Afterwards, this installation routine should be able to reinitialize the tables automatically."] = "Něco se opravdu nepovedlo. Z aktuálního stavu nelze provést automatickou obnovu. Prosím přihlaste se do databáze, zazálohujte data a smažte manuálně všechny tabulky začínající s \"dav_\". Poté by měl instalační skript sám automaticky znovu založit potřebné tabulky.";
$a->strings["Troubleshooting"] = "Řešení problémů";
$a->strings["Manual creation of the database tables:"] = "Manuálnní vytvoření databázových tabulek:";
$a->strings["Show SQL-statements"] = "Zobrazit SQL-příkazy";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry. Maybe some events were imported anyway."] = "Při importu souboru se něco nezdařilo, omlouváme se. Přesto se mohly některé události načíst.";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry."] = "Při importu souboru se něco nezdařilo, omlouváme se.";
$a->strings["The ICS-File has been imported."] = "ICS soubor byl importován.";
$a->strings["No file was uploaded."] = "Žádný soubor nebyl nahrán.";
$a->strings["Go back to the calendar"] = "Návrat na kalendář";
$a->strings["Import a ICS-file"] = "Import ICS souboru.";
$a->strings["ICS-File"] = "ICS soubor.";
$a->strings["Overwrite all #num# existing events"] = "Přepsat všechny #num# existující události";
$a->strings["Upload"] = "Nahrát";
$a->strings["Settings"] = "Nastavení";
$a->strings["Help"] = "Nápověda";
$a->strings["New event"] = "Nová událost";
$a->strings["Today"] = "Dnes";
$a->strings["Day"] = "Den";
$a->strings["Week"] = "Týden";
$a->strings["Month"] = "Měsíc";
$a->strings["Reload"] = "Načíst znovu";
$a->strings["Previous"] = "Předchozí";
$a->strings["Next"] = "Dále";
$a->strings["Date"] = "Datum";
$a->strings["Error"] = "Chyba";
$a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["The new values have been saved."] = "Nové hodnoty byly uloženy.";
$a->strings["The calendar has been updated."] = "Kalendář byl aktualizován.";
$a->strings["The new calendar has been created."] = "Nový kalendář byl vytvořen.";
$a->strings["The calendar has been deleted."] = "Kalendář byl smazán.";
$a->strings["Calendar Settings"] = "Nastavení kalendáře";
$a->strings["Date format"] = "Formát datumu";
$a->strings["Time zone"] = "Časová zóna";
$a->strings["Save"] = "Uložit";
$a->strings["Calendars"] = "Kalendáře";
$a->strings["Create a new calendar"] = "Vytvořit nový kalendář";
$a->strings["Limitations"] = "Limity";
$a->strings["Warning"] = "Omezení";
$a->strings["Synchronization (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)"] = "Synchronizace (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)";
$a->strings["Synchronizing this calendar with the iPhone"] = "Synchronizovat tento kalendář s iPhone";
$a->strings["Synchronizing your Friendica-Contacts with the iPhone"] = "Synchronizovat Vaše Friendica kontakty s iPhone";
$a->strings["Could not open component for editing"] = "Nelze otevřít komponentu pro editaci";
$a->strings["Event data"] = "Data události";
$a->strings["Special color"] = "Speciální barva";
$a->strings["Subject"] = "Subjekt";
$a->strings["Starts"] = "Hvězdiček";
$a->strings["Ends"] = "Končí";
$a->strings["Location"] = "Lokace";
$a->strings["Description"] = "Popis";
$a->strings["Recurrence"] = "Opakování";
$a->strings["Frequency"] = "Frekvence";
$a->strings["None"] = "Žádný";
$a->strings["Daily"] = "denně";
$a->strings["Weekly"] = "Týdenně";
$a->strings["Monthly"] = "Měsíčně";
$a->strings["Yearly"] = "Ročně";
$a->strings["days"] = "dnů";
$a->strings["weeks"] = "týdny";
$a->strings["months"] = "měsíců";
$a->strings["years"] = "let";
$a->strings["Interval"] = "Interval";
$a->strings["All %select% %time%"] = "Všechny %select% %time%";
$a->strings["Days"] = "Dny";
$a->strings["Sunday"] = "Neděle";
$a->strings["Monday"] = "Pondělí";
$a->strings["Tuesday"] = "Úterý";
$a->strings["Wednesday"] = "Středa";
$a->strings["Thursday"] = "Čtvrtek";
$a->strings["Friday"] = "Pátek";
$a->strings["Saturday"] = "Sobota";
$a->strings["First day of week:"] = "První den v týdnu";
$a->strings["Day of month"] = "Den v měsíci";
$a->strings["#num#th of each month"] = "#num#. v každém měsíci";
$a->strings["#num#th-last of each month"] = "#num# pořadí od konce v každém měsíci";
$a->strings["#num#th #wkday# of each month"] = "#num#. #wkday# v každém měsíci";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of each month"] = "#num#. od konce #wkday# v každém měsíci";
$a->strings["#num#th of the given month"] = "#num#. v daném měsíci";
$a->strings["#num#th-last of the given month"] = "#num#. od konce v daném měsíci";
$a->strings["#num#th #wkday# of the given month"] = "#num#. #wkday# v daném měsíci";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of the given month"] = "#num#. #wkday# od konce v daném měsíci";
$a->strings["Repeat until"] = "Opakuj dokud";
$a->strings["Infinite"] = "Do nekončena";
$a->strings["Until the following date"] = "Do následujícího data";
$a->strings["Number of times"] = "Počet opakování";
$a->strings["Exceptions"] = "Výjimky";
$a->strings["none"] = "žádný";
$a->strings["Notification"] = "Notifikace";
$a->strings["Notify by"] = "Notifikivat";
$a->strings["Remove"] = "Odstranit";
$a->strings["E-Mail"] = "e-mailem";
$a->strings["On Friendica / Display"] = "Na stránce Friendica";
$a->strings["Time"] = "Čas";
$a->strings["Hours"] = "Hodiny";
$a->strings["Minutes"] = "Minuty";
$a->strings["Seconds"] = "sekund";
$a->strings["Weeks"] = "týdnů";
$a->strings["before the"] = "před";
$a->strings["start of the event"] = "začátkem události";
$a->strings["end of the event"] = "koncem události";
$a->strings["Add a notification"] = "Přidat notifikaci";
$a->strings["The event #name# will start at #date"] = "Událost #name# bude zahájena #date";
$a->strings["#name# is about to begin."] = "#name# právě začíná.";
$a->strings["Saved"] = "Uloženo";
$a->strings["Private Addressbooks"] = "Soukromé adresáře kontaktů";
$a->strings["Private Events"] = "Soukromé události";
$a->strings["No access"] = "Zádný přístup";
$a->strings["U.S. Time Format (mm/dd/YYYY)"] = "americký formát času (mm/dd/YYYY)";
$a->strings["German Time Format (dd.mm.YYYY)"] = "německý formát času (dd.mm.YYYY)";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Post to Dreamwidth"] = "Poslat na Dreamwidth";
$a->strings["Dreamwidth Export"] = "Dreamwidth export";
$a->strings["Enable dreamwidth Post Plugin"] = "Povolit dreamwidth Plugin";
$a->strings["dreamwidth username"] = "dreamwidth uživatelské jméno";
$a->strings["dreamwidth password"] = "dreamwidth heslo";
$a->strings["Post to dreamwidth by default"] = "Defaultně umístit na dreamwidth";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Editplain settings updated."] = "Editplain nastavení aktualizováno";
$a->strings["Editplain Settings"] = "Editplain nastavení";
$a->strings["Disable richtext status editor"] = "Zakázat richtext status editor";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,22 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Forum Directory"] = "Adresář Fór";
$a->strings["Public access denied."] = "Veřejný přístup odepřen.";
$a->strings["Global Directory"] = "Globální adresář";
$a->strings["Find on this site"] = "Nalézt na tomto webu";
$a->strings["Finding: "] = "Zjištění: ";
$a->strings["Site Directory"] = "Adresář serveru";
$a->strings["Find"] = "Najít";
$a->strings["Age: "] = "Věk: ";
$a->strings["Gender: "] = "Pohlaví: ";
$a->strings["Location:"] = "Místo:";
$a->strings["Gender:"] = "Pohlaví:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Domácí stránka:";
$a->strings["About:"] = "O mě:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty).";

@ -1,2 +1,17 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Forums"] = "Fóra";
$a->strings["show/hide"] = "zobrazit/skrýt";
$a->strings["No forum subscriptions"] = "Žádné registrace k fórům";
$a->strings["Forums:"] = "Fóra:";
$a->strings["Forumlist settings updated."] = "Nastavení Forumlist aktualizováno.";
$a->strings["Forumlist"] = "Forumlist";
$a->strings["Randomise forum list"] = "Zamíchat lis fór";
$a->strings["Show forums on profile page"] = "Zobrazit fóra na profilové stránce";
$a->strings["Show forums on network page"] = "Zobrazit fóra na stránce Síť";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,12 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Fromapp settings updated."] = "Fromapp nastavení aktualizováno.";
$a->strings["FromApp Settings"] = "FromApp nastavení";
$a->strings["The application name you would like to show your posts originating from."] = "Jméno zdrojové aplikace";
$a->strings["Use this application name even if another application was used."] = "Použij toto jméno aplikace i když byla použita jiná aplikace";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,12 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Google+ Mirror"] = "Google+ Mirror";
$a->strings["Enable Google+ Import"] = "Povolit Import z Google+";
$a->strings["Google Account ID"] = "název účtu Google ";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Google+ Import Settings saved."] = "Nastavení importu z Google+ uloženo.";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Geonames settings updated."] = "Geonames nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Geonames Settings"] = "Nastavení Geonames";
$a->strings["Enable Geonames Plugin"] = "Povolit Geonames rozšíření";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,13 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Gnot settings updated."] = "Nastavení Gnot aktualizováno.";
$a->strings["Gnot Settings"] = "Nastavení Gnot";
$a->strings["Allows threading of email comment notifications on Gmail and anonymising the subject line."] = "Umožnit řetězení emailových komentářových notifikací na Gmailu a anonymizací řádky předmětu.";
$a->strings["Enable this plugin/addon?"] = "Povolit tento plugin/rozšíření?";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["[Friendica:Notify] Comment to conversation #%d"] = "[Friendica:Upozornění] Komentář ke konverzaci #%d";

@ -1,2 +1,20 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["generic profile image"] = "generický profilový obrázek";
$a->strings["random geometric pattern"] = "náhodný geometrický vzor";
$a->strings["monster face"] = "tvář příšery";
$a->strings["computer generated face"] = "počítačově generovaná tvář";
$a->strings["retro arcade style face"] = "tvář v retro arkádovém stylu";
$a->strings["Information"] = "Informace";
$a->strings["Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "Libravatar doplněk je také nainstalován. Prosím zakažte doplněk Libravatar nebo tento doplněk Gravatar.<br>Libravatar doplněk se vrátí k doplňku Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Default avatar image"] = "Defaultní obrázek avataru";
$a->strings["Select default avatar image if none was found at Gravatar. See README"] = "Nastavte defaulní obrázek avatara pokud ho již nemáte na Gravatar. Více viz. soubor README.";
$a->strings["Rating of images"] = "Hodnocení obrázků";
$a->strings["Select the appropriate avatar rating for your site. See README"] = "Zadejte ohodnocení příslušného avatara pro vaši stránku. Viz README.";
$a->strings["Gravatar settings updated."] = "Nastavení Gravatar aktualizováno.";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Group Text settings updated."] = "Nastavení textu skupiny aktualizováno.";
$a->strings["Group Text"] = "Skupinový text";
$a->strings["Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"] = "Použijte pouze textový (neobrázkový) výběr skupiny v menu editace skupin.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Post to Insanejournal"] = "Odeslat na Insanejournal";
$a->strings["InsaneJournal Export"] = "Insanejournal export";
$a->strings["Enable InsaneJournal Post Plugin"] = "Povolit Insanejournal plugin";
$a->strings["InsaneJournal username"] = "Insanejournal uživatelské jméno";
$a->strings["InsaneJournal password"] = "Insanejournal heslo";
$a->strings["Post to InsaneJournal by default"] = "Defaultně zasílat příspěvky na InsaneJournal";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,23 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Impressum"] = "Impressum";
$a->strings["Site Owner"] = "Vlastník webu";
$a->strings["Email Address"] = "E-mailová adresa";
$a->strings["Postal Address"] = "Poštovní adresa";
$a->strings["The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the <tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please refer to the README file of the addon."] = "Doplněk Impressum musí být nakonfigurován!<br/>Prosím, přidejte alespoň proměnnou <tt>owner</tt> do konfiguračního souboru. Pro nastavení ostatních proměnných se seznamte s nápovědou v souboru README tohoto doplňku.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["The page operators name."] = "Jméno operátora stránky.";
$a->strings["Site Owners Profile"] = "Profil majitele webu";
$a->strings["Profile address of the operator."] = "Profilová addresa operátora.";
$a->strings["How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here."] = "Jak kontaktovat operátora prostřednictvím klasické pošty. Zde můžete použít BBCode.";
$a->strings["Notes"] = "Poznámky";
$a->strings["Additional notes that are displayed beneath the contact information. You can use BBCode here."] = "Další poznámky, které jsou zobrazeny pod kontaktními informacemi. Zde můžete použít BBCode.";
$a->strings["How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"] = "Jak konktaktovat operátora přes mail. (bude zobrazen \"zmateně\")";
$a->strings["Footer note"] = "Poznámka v zápatí";
$a->strings["Text for the footer. You can use BBCode here."] = "Text pro zápatí. Zde můžete použít BBCode.";

@ -1,2 +1,8 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Infinite Improbability Drive"] = "Infinite Improbability Drive";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["IRC Settings"] = "IRC Nastavení";
$a->strings["Channel(s) to auto connect (comma separated)"] = "Kanál(y) pro automatické připojení(oddělené čárkou)";
$a->strings["Popular Channels (comma separated)"] = "Oblíbené Kanály (oddělené čárkou)";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["IRC settings saved."] = "IRC Nastavení uloženo.";
$a->strings["IRC Chatroom"] = "IRC Místnost";
$a->strings["Popular Channels"] = "Oblíbené kanály";

@ -1,2 +1,21 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Jappix Mini"] = "Jappix Mini";
$a->strings["Activate addon"] = "Aktivovat rozšíření";
$a->strings["Do <em>not</em> insert the Jappixmini Chat-Widget into the webinterface"] = "<em>Nevlkádejte</em> Jappixmini Chat-Widget do webového rozhraní";
$a->strings["Jabber username"] = "Jabber uživatelské jméno";
$a->strings["Jabber server"] = "Jabber server";
$a->strings["Jabber BOSH host"] = "Jabber BOSH host";
$a->strings["Jabber password"] = "Jabber heslo";
$a->strings["Encrypt Jabber password with Friendica password (recommended)"] = "Zašifrovat Jabber heslo s heslem Friendica (doporučeno)";
$a->strings["Friendica password"] = "Friendica heslo";
$a->strings["Approve subscription requests from Friendica contacts automatically"] = "Automaticky schválit požadavek na členství od Friedica kontaktů.";
$a->strings["Subscribe to Friendica contacts automatically"] = "Automaticky zaslat požadavek na členství Friedica kontaktům.";
$a->strings["Purge internal list of jabber addresses of contacts"] = "Očistit interní seznam jabber adres kontaktů";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Add contact"] = "Přidat kontakt";

@ -1,2 +1,16 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Upload a file"] = "Nahrát soubor";
$a->strings["Drop files here to upload"] = "Přeneste sem soubory k nahrání";
$a->strings["Cancel"] = "Zrušit";
$a->strings["Failed"] = "Neúspěch";
$a->strings["No files were uploaded."] = "Žádné soubory nebyly nahrány.";
$a->strings["Uploaded file is empty"] = "Nahraný soubor je prázdný";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "Velikost obrázku překračuje limit velikosti";
$a->strings["File has an invalid extension, it should be one of "] = "Soubor má neplatnou příponu, ta by měla být jednou z";
$a->strings["Upload was cancelled, or server error encountered"] = "Nahrávání bylo zrušeno nebo došlo k chybě na serveru";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Post to libertree"] = "Poslat na libertree";
$a->strings["libertree Export"] = "libertree export";
$a->strings["Enable Libertree Post Plugin"] = "Povolit Libertree Post rozšíření";
$a->strings["Libertree API token"] = "Libertree API token";
$a->strings["Libertree site URL"] = "URL adresa Libertree ";
$a->strings["Post to Libertree by default"] = "Defaultně poslat na Libertree";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,22 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"] = "Libravatar není možné úspěšně nainstalovat .<br>Vyžaduje PHP >= 5.3";
$a->strings["generic profile image"] = "generický profilový obrázek";
$a->strings["random geometric pattern"] = "náhodný geometrický vzor";
$a->strings["monster face"] = "tvář příšery";
$a->strings["computer generated face"] = "počítačově generovaná tvář";
$a->strings["retro arcade style face"] = "tvář v retro arkádovém stylu";
$a->strings["Warning"] = "Omezení";
$a->strings["Your PHP version %s is lower than the required PHP >= 5.3."] = "Vaše PHP verze %s je nižší než požadovaná PHP >= 5.3.";
$a->strings["This addon is not functional on your server."] = "Tento doplněk není funkční na Vašem serveru.";
$a->strings["Information"] = "Informace";
$a->strings["Gravatar addon is installed. Please disable the Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "Gravatar doplněk je nainstalován. Prosím zakažte doplněk Gravatar. <br>Libravatar doplněk se vrátí k doplňku Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Default avatar image"] = "Defaultní obrázek avataru";
$a->strings["Select default avatar image if none was found. See README"] = "Vyberte defaultní avatar obrázek pokud nebyl žádný nalezen. Více viz. soubor README.";
$a->strings["Libravatar settings updated."] = "Nastavení Libravatar aktualizováno.";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Post to LiveJournal"] = "Poslat na LiveJournal";
$a->strings["LiveJournal Post Settings"] = "Nastavení LiveJournal Post";
$a->strings["Enable LiveJournal Post Plugin"] = "Povolit LiveJournal Post plugin";
$a->strings["LiveJournal username"] = "LiveJournal uživatelské jméno";
$a->strings["LiveJournal password"] = "LiveJournal heslo";
$a->strings["Post to LiveJournal by default"] = "Defaultně umístit na LiveJournal";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Settings"] = "Nastavení";
$a->strings["The MathJax addon renders mathematical formulae written using the LaTeX syntax surrounded by the usual $$ or an eqnarray block in the postings of your wall,network tab and private mail."] = "Rozšíření MathJax vykresluje matematické vzorce zapsané s použitím syntaxe LaTeX označené obvyklými znaky $$ nebo v bloku \"eqnarray\" v příspěvcích na vaší zdi, záložce síť a soukromých zprávách.";
$a->strings["Use the MathJax renderer"] = "Použít Mathjax vykreslování";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["MathJax Base URL"] = "Základní MathJax adresa URL";
$a->strings["The URL for the javascript file that should be included to use MathJax. Can be either the MathJax CDN or another installation of MathJax."] = "URL adresa na javascriptový soubor, který musí být obsažen pro použití MathJax. Může to být MathJax CDN nebo or jiná instalace MathJax.";

@ -1,2 +1,43 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["bitchslap"] = "dát facku";
$a->strings["bitchslapped"] = "dostat facku";
$a->strings["shag"] = "";
$a->strings["shagged"] = "";
$a->strings["do something obscenely biological to"] = "udělat něco obscéně biologického uživateli";
$a->strings["did something obscenely biological to"] = "udělal něco obscéně biologického uživateli";
$a->strings["point out the poke feature to"] = "upozornit na poke funkci uživatele";
$a->strings["pointed out the poke feature to"] = "upozorněn na poke funkci ";
$a->strings["declare undying love for"] = "vyjadřit nehynoucí lásku ke";
$a->strings["declared undying love for"] = "vyjadřil nehynoucí lásku ke";
$a->strings["patent"] = "patentovat";
$a->strings["patented"] = "patentován";
$a->strings["stroke beard"] = "pohladit plnovous";
$a->strings["stroked their beard at"] = "pohladit něčí plnovous";
$a->strings["bemoan the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "stěžující si na klesající úroveň moderního sekundárního a terciárního vzdělávání u";
$a->strings["bemoans the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "stěžovat si na klesající úroveň moderního sekundárního a terciárního vzdělávání u";
$a->strings["hug"] = "obejmout";
$a->strings["hugged"] = "obejmut ";
$a->strings["kiss"] = "políbit";
$a->strings["kissed"] = "políben";
$a->strings["raise eyebrows at"] = "zvednout obočí na";
$a->strings["raised their eyebrows at"] = "zvednul obočí na";
$a->strings["insult"] = "urazit";
$a->strings["insulted"] = "uražen";
$a->strings["praise"] = "pochválit";
$a->strings["praised"] = "pochválen";
$a->strings["be dubious of"] = "mít pochyby o";
$a->strings["was dubious of"] = "má pochybnosti z";
$a->strings["eat"] = "sníst";
$a->strings["ate"] = "snězen";
$a->strings["giggle and fawn at"] = "hihňat se";
$a->strings["giggled and fawned at"] = "hihňá se";
$a->strings["doubt"] = "pochybovat";
$a->strings["doubted"] = "pochybující";
$a->strings["glare"] = "zabodáván pohledem";
$a->strings["glared at"] = "zabodávat pohledem ";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["No Timeline settings updated."] = "Nastavení No Timeline aktualizováno.";
$a->strings["No Timeline Settings"] = "Nastavení No Timeline";
$a->strings["Disable Archive selector on profile wall"] = "Znemožnit použití archivu na této profilové zdi.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,15 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Not Safe For Work (General Purpose Content Filter)"] = "Not Safe For Work (General Purpose Content Filter)";
$a->strings["This plugin looks in posts for the words/text you specify below, and collapses any content containing those keywords so it is not displayed at inappropriate times, such as sexual innuendo that may be improper in a work setting. It is polite and recommended to tag any content containing nudity with #NSFW. This filter can also match any other word/text you specify, and can thereby be used as a general purpose content filter."] = "Tento plugin hledá v příspěvcích slova zadáná níže a skryje jakýkoliv obsah, který tyto slova obsahuje v prostředích, kde to není vhodné. Je slušné a doporučené jakékoliv příspěvky s mahotou označit s #NSFW. Tento filtr může také vyhledávat jakékoliv Vámi specifikované slovní spojení, takže může být využit jako obecný kontextový filtr.";
$a->strings["Enable Content filter"] = "Povolit Kontextový filtr";
$a->strings["Comma separated list of keywords to hide"] = "Čárkou oddělený seznam klíčových slov ke skrytí";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Use /expression/ to provide regular expressions"] = "Použít /výraz/ pro použití regulárních výrazů";
$a->strings["NSFW Settings saved."] = "NSFW nastavení uloženo";
$a->strings["%s - Click to open/close"] = "%s - Klikněte pro otevření/zavření";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Numfriends settings updated."] = "Numfriends nastavení aktualizováno";
$a->strings["Numfriends Settings"] = "Nastavení Numfriends";
$a->strings["How many contacts to display on profile sidebar"] = "Kolik kontaktů zobrazit na profilovém bočním menu";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,14 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Map"] = "Mapa";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Tile Server URL"] = "URL adresa Tile serveru";
$a->strings["A list of <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">public tile servers</a>"] = "Seznam <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">veřejných tile serverů</a>";
$a->strings["Default zoom"] = "Defaultní lupa";
$a->strings["The default zoom level. (1:world, 18:highest)"] = "Defaultní nastavení lupy (1:svět, 18:nejvyšší)";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";

@ -1,2 +1,10 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["\"pageheader\" Settings"] = "Nastavení záhlaví stránky";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["pageheader Settings saved."] = "Nastavení záhlaví stránky uloženo.";

@ -1,2 +1,16 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["This website is tracked using the <a href='http://www.piwik.org'>Piwik</a> analytics tool."] = "Tato webová stránka je sledována pomocí nástroje pro analýzu <a href='http://www.piwik.org'>Piwik</a>.";
$a->strings["If you do not want that your visits are logged this way you <a href='%s'>can set a cookie to prevent Piwik from tracking further visits of the site</a> (opt-out)."] = "Pokud si nepřejete, aby vaše návštěvy byly takto sledovány, <a href='%s'>můžete si nastavit cookie, které zastaví sledování dalších návštěv na tomto webu</a> (opt-out).";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Piwik Base URL"] = "Piwik Base adresa URL";
$a->strings["Absolute path to your Piwik installation. (without protocol (http/s), with trailing slash)"] = "Absolutní cesta k Vaší instalaci Piwik. (bez protokolu (http/s), s koncovým lomítkem)";
$a->strings["Site ID"] = "ID webu";
$a->strings["Show opt-out cookie link?"] = "Zobrazit odkaz opt-out cookie?";
$a->strings["Asynchronous tracking"] = "Asynchronní sledování";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";

@ -1,2 +1,10 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Planets Settings"] = "Planets Nastavení";
$a->strings["Enable Planets Plugin"] = "Povolit Planets plugin";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,15 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings[":-)"] = ":-)";
$a->strings[":-("] = ":-(";
$a->strings["lol"] = "hlasitě se směji";
$a->strings["Quick Comment Settings"] = "Nastavení rychlých komentářů";
$a->strings["Quick comments are found near comment boxes, sometimes hidden. Click them to provide simple replies."] = "Rychlé komentáře jsou k nalezení blízko polí s komentáři, někdy jsou skryté. Klikněte na ně k poskytnutí jednoduchých odpovědí.";
$a->strings["Enter quick comments, one per line"] = "Zadejte rychlé komentáře, každý na nový řádek";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Quick Comment settings saved."] = "Nastavení Quick Comment uloženo.";

@ -1,2 +1,10 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Randplace Settings"] = "Randplace Nastavení";
$a->strings["Enable Randplace Plugin"] = "Povolit Randplace Plugin";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,19 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Remote Permissions Settings"] = "Nastavení Vzdálených oprávnění";
$a->strings["Allow recipients of your private posts to see the other recipients of the posts"] = "Umožnit příjemcům Vašich soukromých příspěvků vidět ostatní příjemce příspěvků";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Remote Permissions settings updated."] = "Nastavení Vzdálených opravnění aktualizováno.";
$a->strings["Visible to:"] = "Viditelné pro:";
$a->strings["Visible to"] = "Viditelné pro";
$a->strings["may only be a partial list"] = "pouze pro část seznamu";
$a->strings["Global"] = "Globální";
$a->strings["The posts of every user on this server show the post recipients"] = "Příspěvek každého uživatele na tomto serveru zobrazuje příjemce příspěvků";
$a->strings["Individual"] = "Individuálové";
$a->strings["Each user chooses whether his/her posts show the post recipients"] = "Každý uživatel si zvolí, zda-li jeho/její příspěvek zobrazí příjemce příspěvku.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";

@ -1,2 +1,8 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Performance: Database: %s, Network: %s, Rendering: %s, Parser: %s, I/O: %s, Other: %s, Total: %s"] = "Výkonnost: Databáze: %s, Síť: %s, Rendering: %s, Parser: %s, I/O: %s, Ostatní: %s, Celkem: %s";

@ -1,2 +1,13 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["\"Show more\" Settings"] = "\"Show more\" nastavení";
$a->strings["Enable Show More"] = "Povolit Show more";
$a->strings["Cutting posts after how much characters"] = "Oříznout přízpěvky po zadaném množství znaků";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Show More Settings saved."] = "\"Show more\" nastavení uloženo.";
$a->strings["show more"] = "zobrazit více";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["StatusNet AutoFollow settings updated."] = "Nastavení automatického následování na StatusNet aktualizováno.";
$a->strings["StatusNet AutoFollow"] = "Nastavení StatusNet automatického následování (AutoFollow)";
$a->strings["Automatically follow any StatusNet followers/mentioners"] = "Automaticky následovat jakékoliv StatusNet následníky/přispivatele";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Startpage"] = "Úvodní stránka";
$a->strings["Home page to load after login - leave blank for profile wall"] = "Domácí stránka k načtení po přihlášení - pro profilovou zeď ponechejte prázdné";
$a->strings["Examples: &quot;network&quot; or &quot;notifications/system&quot;"] = "Příklady: \"síť\" nebo \"notifikace systému\"";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,39 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Post to StatusNet"] = "Poslat příspěvek na StatusNet";
$a->strings["Please contact your site administrator.<br />The provided API URL is not valid."] = "Obraťte se na administratora webu.<br />Poskytnutý odkaz na API není platný.";
$a->strings["We could not contact the StatusNet API with the Path you entered."] = "S cestou, kterou jste zadali, se nebylo možné spojit s API StatusNetu.";
$a->strings["StatusNet settings updated."] = "Nastavení StatusNetu aktualizováno.";
$a->strings["StatusNet Import/Export/Mirror"] = "StatusNet Import/Export/Zrcadlení";
$a->strings["Globally Available StatusNet OAuthKeys"] = "Globálně dostupné StatusNet OAuth klíče";
$a->strings["There are preconfigured OAuth key pairs for some StatusNet servers available. If you are useing one of them, please use these credentials. If not feel free to connect to any other StatusNet instance (see below)."] = "Jsou dostupné přednastavené OAuth páry klíčů pro některé servery StatusNetu. Pokud používáte některý z nich, použijte toto přihlášení. Pokud ne, neváhejte se připojit k jiné instanci StatusNet (viz níže).";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Provide your own OAuth Credentials"] = "Uveďte své vlastní OAuth přihlašovací údaje";
$a->strings["No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendica Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendica installation at your favorited StatusNet installation."] = "Nenalezen žádný spotřebitelský páru klíčů pro StatusNet. Zaregistrujte si svůj účet Friendica jako desktopový klient ve Vašem účtu StatusNet, zkopírujte si sem spotřebitelský páru klíčů a vložte API base root.<br />Předtím, než si zaregistrujete Váš vlastní pár klíčů OAuth, zjistěte si od Friendica administrátora, zda-li již existuje pár klíčů pro tuto instalaci Friendica pro Vaši oblíbenou StatusNet instalaci.";
$a->strings["OAuth Consumer Key"] = "OAuth Consumer Key";
$a->strings["OAuth Consumer Secret"] = "OAuth Consumer Secret";
$a->strings["Base API Path (remember the trailing /)"] = "Cesta k Base API (nezapomeňte na koncové /)";
$a->strings["StatusNet application name"] = "StatusNet název aplikace";
$a->strings["To connect to your StatusNet account click the button below to get a security code from StatusNet which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to StatusNet."] = "Chcete-li připojit k vašemu účtu StatusNet klikněte na tlačítko níže, abyste dostati bezpečnostní kód ze StatusNetu, který musíte zkopírovat do vstupního pole níže a odelat formulář. Pouze Vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky budou zveřejněny na StatusNetu.";
$a->strings["Log in with StatusNet"] = "Přihlásit se s StatusNet";
$a->strings["Copy the security code from StatusNet here"] = "Zkopírujte sem bezpečnostní kód ze StatusNet";
$a->strings["Cancel Connection Process"] = "Zrušit připojování";
$a->strings["Current StatusNet API is"] = "Aktuální StatusNet API je";
$a->strings["Cancel StatusNet Connection"] = "Zrušit StatusNet připojení";
$a->strings["Currently connected to: "] = "V současné době připojen k:";
$a->strings["If enabled all your <strong>public</strong> postings can be posted to the associated StatusNet account. You can choose to do so by default (here) or for every posting separately in the posting options when writing the entry."] = "Je-li povoleno, všechny Vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky mohou být zaslány na související StatusNet účet. Můžete si vybrat, zda-li toto bude výchozí nastavení (zde), nebo budete mít možnost si vybrat požadované chování při psaní každého příspěvku.";
$a->strings["<strong>Note</strong>: Due your privacy settings (<em>Hide your profile details from unknown viewers?</em>) the link potentially included in public postings relayed to StatusNet will lead the visitor to a blank page informing the visitor that the access to your profile has been restricted."] = "<strong>Upozornění</strong>: Z důvodů Vašeho nastavení ochrany soukromí (<em> Skrýt Vaše profilové detaily před neznámými čtenáři?</em>) \nodkaz potenciálně zahrnutý ve Vašich veřejných příspěvcích poslaných do sítě StatusNet přesměruje návštěvníky na prázdnou stránku informující návštěvníky, že přístup k vašemu profilu je omezen.";
$a->strings["Allow posting to StatusNet"] = "Povolit zasílání příspěvků na StatusNet";
$a->strings["Send public postings to StatusNet by default"] = "Standardně poslílat veřejné příspěvky na StatusNet";
$a->strings["Mirror all posts from statusnet that are no replies or repeated messages"] = "Zrcadlit všechny příspěvky ze statusnet, které nejsou odpověďmi nebo opakovanými zprávami";
$a->strings["Import the remote timeline"] = "Importovat vzdálenou časovou osu";
$a->strings["Clear OAuth configuration"] = "Vymazat konfiguraci OAuth";
$a->strings["Site name"] = "Název webu";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Consumer Secret";
$a->strings["Consumer Key"] = "Consumer Key";
$a->strings["Application name"] = "Název aplikace";

@ -1,2 +1,13 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["\"Superblock\" Settings"] = "\"Superblock\" Nastavení";
$a->strings["Comma separated profile URLS to block"] = "Čárkou oddělené URL adresy profilů určených k ignorování";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["SUPERBLOCK Settings saved."] = "SUPERBLOCK nastavení uloženo.";
$a->strings["Block Completely"] = "Kompletně blokovat ";
$a->strings["superblock settings updated"] = "superblock nastavení aktualizováno.";

@ -1,2 +1,11 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Administrator"] = "Administrátor";
$a->strings["Your account on %s will expire in a few days."] = "Platnost Vašeho účtu na %s vyprší během několika dní.";
$a->strings["Your Friendica test account is about to expire."] = "Váš Friendica testovací účet brzy vyprší.";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nYour test account on %2\$s will expire in less than five days. We hope you enjoyed this test drive and use this opportunity to find a permanent Friendica website for your integrated social communications. A list of public sites is available at http://dir.friendica.com/siteinfo - and for more information on setting up your own Friendica server please see the Friendica project website at http://friendica.com."] = "Ahoj %1\$s,\n\nplatnost Vašeho testovacího účtu na %2\$s vyprší za méně než 5 dní. Doufáme, že jste si testovací jízdu užili a že se Vám povedlo najít trvalý Friendica server pro Vaši integrovanou sociální komunikaci. List veřejně dostupných serverů je k dispozici na http://dir.friendica.com/siteinfo - a pro více informací, jak si vytvořit svůj vlastní server, navštivte stránky projektu Friendica na adrese http://friendica.com.";

@ -1,2 +1,19 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Three Dimensional Tic-Tac-Toe"] = "Trojrozměrné Tic-Tac-Toe";
$a->strings["3D Tic-Tac-Toe"] = "3D Tic-Tac-Toe";
$a->strings["New game"] = "Nová hra";
$a->strings["New game with handicap"] = "Nová hra s handicapem";
$a->strings["Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. "] = "Trojrozměrné tic-tac-toe je podobná této tradiční hře kromě toho, že se hraje na více úrovních současně.";
$a->strings["In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."] = "V tomto případě existují tři úrovně. Vyhrajete tím, že dostane tři v řadě na jakékoli úrovni, stejně jako nahoru, dolů a šikmo na různých úrovních.";
$a->strings["The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage."] = "Hra s handicapem zakáže centrální pozici na střední úrovni, protože hráč zaujímající tuto polohu má často nespravedlivou výhodu.";
$a->strings["You go first..."] = "Vy začněte ...";
$a->strings["I'm going first this time..."] = "Tentokrát začnu já...";
$a->strings["You won!"] = "Vyhrál jste!";
$a->strings["\"Cat\" game!"] = "Pat hra!";
$a->strings["I won!"] = "Vyhrál jsem!";

@ -1,2 +1,18 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["You are now authenticated to tumblr."] = "Nyní jste přihlášen k tumblr.";
$a->strings["return to the connector page"] = "návrat ke stránce konektor";
$a->strings["Post to Tumblr"] = "Příspěvek na Tumbir";
$a->strings["Tumblr Export"] = "Tumbir export";
$a->strings["(Re-)Authenticate your tumblr page"] = "(Znovu) přihlásit k Vaší tumblr stránce";
$a->strings["Enable Tumblr Post Plugin"] = "Povolit rozšíření Tumbir";
$a->strings["Post to Tumblr by default"] = "Standardně posílat příspěvky na Tumbir";
$a->strings["Post to page:"] = "Příspěvek ke stránce:";
$a->strings["You are not authenticated to tumblr"] = "Nyní nejste přihlášen k tumblr.";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,30 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Post to Twitter"] = "Poslat příspěvek na Twitter";
$a->strings["Twitter settings updated."] = "Nastavení Twitteru aktualizováno.";
$a->strings["Twitter Import/Export/Mirror"] = "Twitter Import/Export/Zrcadlení";
$a->strings["No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator."] = "Nenalezen žádný spotřebitelský páru klíčů pro Twitter. Obraťte se na administrátora webu.";
$a->strings["At this Friendica instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter."] = "Na této Friendica instanci je sice povolen Twitter plugin, ale vy jste si ještě nenastavili svůj Twitter účet. Svůj účet si můžete nastavit kliknutím na tlačítko níže k získání PINu z Vašeho Twitteru, který si zkopírujte do níže uvedeného vstupního pole a odešlete formulář. Pouze vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky budou zaslány na Twitter.";
$a->strings["Log in with Twitter"] = "Přihlásit se s Twitter";
$a->strings["Copy the PIN from Twitter here"] = "Zkopírujte sem PIN z Twitteru";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Currently connected to: "] = "V současné době připojen k:";
$a->strings["If enabled all your <strong>public</strong> postings can be posted to the associated Twitter account. You can choose to do so by default (here) or for every posting separately in the posting options when writing the entry."] = "Je-li povoleno, všechny Vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky mohou být zaslány na související Twitter účet. Můžete si vybrat, zda-li toto bude výchozí nastavení (zde), nebo budete mít možnost si vybrat požadované chování při psaní každého příspěvku.";
$a->strings["<strong>Note</strong>: Due your privacy settings (<em>Hide your profile details from unknown viewers?</em>) the link potentially included in public postings relayed to Twitter will lead the visitor to a blank page informing the visitor that the access to your profile has been restricted."] = "<strong>Upozornění</strong>: Z důvodů Vašeho nastavení ochrany soukromí (<em> Skrýt Vaše profilové detaily před neznámými čtenáři?</em>) \nodkaz potenciálně zahrnutý ve Vašich veřejných příspěvcích poslaných do sítě Twitter přesměruje návštěvníky na prázdnou stránku informující návštěvníky, že přístup k vašemu profilu je omezen.";
$a->strings["Allow posting to Twitter"] = "Povolit odesílání na Twitter";
$a->strings["Send public postings to Twitter by default"] = "Defaultně zasílat veřejné komentáře na Twitter";
$a->strings["Mirror all posts from twitter that are no replies"] = "Zrcadlit všechny příspěvky z twitteru, které nejsou odpověďmi";
$a->strings["Import the remote timeline"] = "Importovat vzdálenou časovou osu";
$a->strings["Automatically create contacts"] = "Automaticky vytvářet kontakty";
$a->strings["Clear OAuth configuration"] = "Vymazat konfiguraci OAuth";
$a->strings["Twitter post failed. Queued for retry."] = "Zaslání příspěvku na Twitter selhalo. Příspěvek byl zařazen do fronty pro opakované odeslání.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Consumer key"] = "Consumer key";
$a->strings["Consumer secret"] = "Consumer secret";
$a->strings["Name of the Twitter Application"] = "Název aplikace Twitter";
$a->strings["set this to avoid mirroring postings from ~friendica back to ~friendica"] = "použijte toto pro zabránění zrcadlení příspvků z Friedica zpět do Friendica";

@ -1,2 +1,12 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Allow to use your friendica id (%s) to connecto to external unhosted-enabled storage (like ownCloud). See <a href=\"http://www.w3.org/community/unhosted/wiki/RemoteStorage#WebFinger\">RemoteStorage WebFinger</a>"] = "Umožnit využití friendica id (%s) k napojení na externí úložiště (unhosted-enabled) (jako ownCloud). Více informací na <a href=\"http://www.w3.org/community/unhosted/wiki/RemoteStorage#WebFinger\">RemoteStorage WebFinger</a>";
$a->strings["Template URL (with {category})"] = "Dočasná URL adresa (s {category})";
$a->strings["OAuth end-point"] = "OAuth end-point";
$a->strings["Api"] = "Api";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";

@ -1,2 +1,19 @@
<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["Post to Wordpress"] = "Příspěvky do WordPress";
$a->strings["Wordpress Export"] = "Wordpress Export";
$a->strings["Enable WordPress Post Plugin"] = "Povolit rozšíření na WordPress";
$a->strings["WordPress username"] = "WordPress uživatelské jméno";
$a->strings["WordPress password"] = "WordPress heslo";
$a->strings["WordPress API URL"] = "URL adresa API WordPress";
$a->strings["Post to WordPress by default"] = "standardně posílat příspěvky na WordPress";
$a->strings["Provide a backlink to the Friendica post"] = "Poskytuje zpětný link na Friendica příspěvek";
$a->strings["Don't post messages that are too short"] = "Neposílat zprávy, které jsou příliš krátké";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Post from Friendica"] = "Příspěvek z Friendica";
$a->strings["Read the original post and comment stream on Friendica"] = "Přečíst si originální příspěvek a komentáře na Friendica";

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More

Loading…
Cancel
Save