Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2140 lines
184 KiB

<?php
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}
;
$a->strings["Post successful."] = "Příspěvek úspěšně odeslán";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Vložený obsah - obnovení stránky pro zobrazení]";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Nastavení kontaktu změněno";
$a->strings["Contact update failed."] = "Aktualizace kontaktu selhala.";
$a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["Contact not found."] = "Kontakt nenalezen.";
$a->strings["Repair Contact Settings"] = "Opravit nastavení kontaktu";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact may stop working."] = "<strong>Varování: Toto je velmi pokročilé</strong> a pokud zadáte nesprávné informace, Vaše komunikace s tímto kontaktem může přestat fungovat.";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Prosím použijte <strong>ihned</strong> v prohlížeči tlačítko \"zpět\" pokud si nejste jistí co dělat na této stránce.";
$a->strings["Return to contact editor"] = "Návrat k editoru kontaktu";
$a->strings["Name"] = "Jméno";
$a->strings["Account Nickname"] = "Přezdívka účtu";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "@Tagname - upřednostněno před Jménem/Přezdívkou";
$a->strings["Account URL"] = "URL adresa účtu";
$a->strings["Friend Request URL"] = "Žádost o přátelství URL";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "URL adresa potvrzení přátelství";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Notifikační URL adresa";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "Poll/Feed URL adresa";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Nové foto z této URL adresy";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["Help:"] = "Nápověda:";
$a->strings["Help"] = "Nápověda";
$a->strings["Not Found"] = "Nenalezen";
$a->strings["Page not found."] = "Stránka nenalezena";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "Velikost souboru přesáhla limit %d";
$a->strings["File upload failed."] = "Nahrání souboru se nezdařilo.";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Návrhy přátelství odeslány ";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Navrhněte přátelé pro uživatele %s";
$a->strings["Event title and start time are required."] = "Název události a datum začátku jsou vyžadovány.";
$a->strings["l, F j"] = "l, F j";
$a->strings["Edit event"] = "Editovat událost";
$a->strings["link to source"] = "odkaz na zdroj";
$a->strings["Events"] = "Události";
$a->strings["Create New Event"] = "Vytvořit novou událost";
$a->strings["Previous"] = "Předchozí";
$a->strings["Next"] = "Dále";
$a->strings["hour:minute"] = "hodina:minuta";
$a->strings["Event details"] = "Detaily události";
$a->strings["Format is %s %s. Starting date and Title are required."] = "Formát je %s %s. Datum začátku a Název jsou vyžadovány.";
$a->strings["Event Starts:"] = "Událost začíná:";
$a->strings["Required"] = "Vyžadováno";
$a->strings["Finish date/time is not known or not relevant"] = "Datum/čas konce není zadán nebo není relevantní";
$a->strings["Event Finishes:"] = "Akce končí:";
$a->strings["Adjust for viewer timezone"] = "Nastavit časové pásmo pro uživatele s právem pro čtení";
$a->strings["Description:"] = "Popis:";
$a->strings["Location:"] = "Místo:";
$a->strings["Title:"] = "Název:";
$a->strings["Share this event"] = "Sdílet tuto událost";
$a->strings["Cancel"] = "Zrušit";
$a->strings["Tag removed"] = "Štítek odstraněn";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Odebrat štítek položky";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Vyberte štítek k odebrání: ";
$a->strings["Remove"] = "Odstranit";
$a->strings["%1\$s welcomes %2\$s"] = "%1\$s vítá %2\$s";
$a->strings["Authorize application connection"] = "Povolit připojení aplikacím";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Vraťte se do vaší aplikace a zadejte tento bezpečnostní kód:";
$a->strings["Please login to continue."] = "Pro pokračování se prosím přihlaste.";
$a->strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Chcete umožnit této aplikaci přístup k vašim příspěvkům a kontaktům a/nebo k vytváření Vašich nových příspěvků?";
$a->strings["Yes"] = "Ano";
$a->strings["No"] = "Ne";
$a->strings["Photo Albums"] = "Fotoalba";
$a->strings["Contact Photos"] = "Fotogalerie kontaktu";
$a->strings["Upload New Photos"] = "Nahrát nové fotografie";
$a->strings["everybody"] = "Žádost o připojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Contact information unavailable"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Profile Photos"] = "Profilové fotografie";
$a->strings["Album not found."] = "Album nenalezeno.";
$a->strings["Delete Album"] = "Smazat album";
$a->strings["Delete Photo"] = "Smazat fotografii";
$a->strings["%1\$s was tagged in %2\$s by %3\$s"] = "%1\$s byl označen v %2\$s uživatelem %3\$s";
$a->strings["a photo"] = "fotografie";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "Velikost obrázku překračuje limit velikosti";
$a->strings["Image file is empty."] = "Soubor obrázku je prázdný.";
$a->strings["Unable to process image."] = "Obrázek není možné zprocesovat";
$a->strings["Image upload failed."] = "Nahrání obrázku selhalo.";
$a->strings["Public access denied."] = "Veřejný přístup odepřen.";
$a->strings["No photos selected"] = "Není vybrána žádná fotografie";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Přístup k této položce je omezen.";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "Použil jste %1$.2f Mbajtů z %2$.2f Mbajtů úložiště fotografií.";
$a->strings["Upload Photos"] = "Nahrání fotografií ";
$a->strings["New album name: "] = "Název nového alba: ";
$a->strings["or existing album name: "] = "nebo stávající název alba: ";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "Nezobrazovat stav pro tento upload";
$a->strings["Permissions"] = "Oprávnění:";
$a->strings["Edit Album"] = "Edituj album";
$a->strings["Show Newest First"] = "Zobrazit nejprve nejnovější:";
$a->strings["Show Oldest First"] = "Zobrazit nejprve nejstarší:";
$a->strings["View Photo"] = "Zobraz fotografii";
$a->strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Oprávnění bylo zamítnuto. Přístup k této položce může být omezen.";
$a->strings["Photo not available"] = "Fotografie není k dispozici";
$a->strings["View photo"] = "Zobrazit obrázek";
$a->strings["Edit photo"] = "Editovat fotografii";
$a->strings["Use as profile photo"] = "Použít jako profilovou fotografii";
$a->strings["Private Message"] = "Soukromá zpráva";
$a->strings["View Full Size"] = "Zobrazit v plné velikosti";
$a->strings["Tags: "] = "Štítky: ";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "[Odstranit všechny štítky]";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "Rotovat po směru hodinových ručiček (doprava)";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "Rotovat proti směru hodinových ručiček (doleva)";
$a->strings["New album name"] = "Nové jméno alba";
$a->strings["Caption"] = "Titulek";
$a->strings["Add a Tag"] = "Přidat štítek";
$a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"] = "Příklad: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "Líbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "Nelíbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["Share"] = "Sdílet";
$a->strings["Please wait"] = "Čekejte prosím";
$a->strings["This is you"] = "Nastavte Vaši polohu";
$a->strings["Comment"] = "Okomentovat";
$a->strings["Preview"] = "Náhled";
$a->strings["Delete"] = "Odstranit";
$a->strings["View Album"] = "Zobrazit album";
$a->strings["Recent Photos"] = "Aktuální fotografie";
$a->strings["Not available."] = "Není k dispozici.";
$a->strings["Community"] = "Komunita";
$a->strings["No results."] = "Žádné výsledky.";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "Toto je Friendica, verze";
$a->strings["running at web location"] = "běžící na webu";
$a->strings["Please visit <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> to learn more about the Friendica project."] = "Pro získání dalších informací o projektu Friendica navštivte prosím <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a>.";
$a->strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Pro hlášení chyb a námětů na změny navštivte:";
$a->strings["Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendica - dot com"] = "Návrhy, chválu, dary, apod. - prosím piště na \"info\" na Friendica - tečka com";
$a->strings["Installed plugins/addons/apps:"] = "Instalované pluginy/doplňky/aplikace:";
$a->strings["No installed plugins/addons/apps"] = "Nejsou žádné nainstalované doplňky/aplikace";
$a->strings["Item not found"] = "Položka nenalezena";
$a->strings["Edit post"] = "Upravit příspěvek";
$a->strings["Post to Email"] = "Poslat příspěvek na e-mail";
$a->strings["Edit"] = "Upravit";
$a->strings["Upload photo"] = "Nahrát fotografii";
$a->strings["upload photo"] = "nahrát fotky";
$a->strings["Attach file"] = "Přiložit soubor";
$a->strings["attach file"] = "přidat soubor";
$a->strings["Insert web link"] = "Vložit webový odkaz";
$a->strings["web link"] = "webový odkaz";
$a->strings["Insert video link"] = "Zadejte odkaz na video";
$a->strings["video link"] = "odkaz na video";
$a->strings["Insert audio link"] = "Zadejte odkaz na zvukový záznam";
$a->strings["audio link"] = "odkaz na audio";
$a->strings["Set your location"] = "Nastavte vaši polohu";
$a->strings["set location"] = "nastavit místo";
$a->strings["Clear browser location"] = "Odstranit adresu v prohlížeči";
$a->strings["clear location"] = "vymazat místo";
$a->strings["Permission settings"] = "Nastavení oprávnění";
$a->strings["CC: email addresses"] = "skrytá kopie: e-mailové adresy";
$a->strings["Public post"] = "Veřejný příspěvek";
$a->strings["Set title"] = "Nastavit titulek";
$a->strings["Categories (comma-separated list)"] = "Kategorie (čárkou oddělený seznam)";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Příklad: bob@example.com, mary@example.com";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Toto pozvání již bylo přijato.";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Adresa profilu není platná nebo neobsahuje profilové informace";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Varování: umístění profilu nemá žádné identifikovatelné jméno vlastníka";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Varování: umístění profilu nemá žádnou profilovou fotografii.";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d požadovaný parametr nebyl nalezen na daném místě",
1 => "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě",
2 => "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě",
);
$a->strings["Introduction complete."] = "Představení dokončeno.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Neopravitelná chyba protokolu";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Profil není k dispozici.";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s dnes obdržel příliš mnoho požadavků na připojení.";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Ochrana proti spamu byla aktivována";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Přátelům se doporučuje to zkusit znovu za 24 hodin.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Neplatný odkaz";
$a->strings["Invalid email address."] = "Neplatná emailová adresa";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "Tento účet nebyl nastaven pro email. Požadavek nesplněn.";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Nepodařilo se zjistit Vaše jméno na zadané adrese.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Již jste se zde zavedli.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Zřejmě jste již přátelé se %s.";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Neplatné URL profilu.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Nepovolené URL profilu.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Nepodařilo se aktualizovat kontakt.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše žádost o propojení byla odeslána.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Prosím přihlašte se k potvrzení žádosti o propojení.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Jste přihlášeni pod nesprávnou identitou Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu.";
$a->strings["Hide this contact"] = "Skrýt tento kontakt";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Vítejte doma %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Prosím potvrďte Vaši žádost o propojení %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Potvrdit";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Jméno odepřeno]";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "Prosím zadejte Vaši adresu identity jedné z následujících podporovaných komunikačních sítí:";
$a->strings["<strike>Connect as an email follower</strike> (Coming soon)"] = "<strike>Připojte se jako emailový následovník</strike> (Již brzy)";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "Pokud ještě nejste členem svobodné sociální sítě, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">následujte tento odkaz k nalezení veřejného Friendica serveru a přidejte se k nám ještě dnes</a>.";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Požadavek o přátelství / kontaktování";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "Příklady: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Odpovězte, prosím, následující:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "Zná Vás uživatel %s ?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Přidat osobní poznámku:";
$a->strings["Friendica"] = "Friendica";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "StatusNet / Federativní Sociální Web";
$a->strings["Diaspora"] = "Diaspora";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = " - prosím nepoužívejte tento formulář. Místo toho zadejte %s do Vašeho Diaspora vyhledávacího pole.";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Verze PHP pro příkazový řádek na Vašem systému nemá povolen \"register_argc_argv\".";
$a->strings["Submit Request"] = "Odeslat žádost";
$a->strings["Account settings"] = "Nastavení účtu";
$a->strings["Display settings"] = "Nastavení zobrazení";
$a->strings["Connector settings"] = "Nastavení konektoru";
$a->strings["Plugin settings"] = "Nastavení pluginu";
$a->strings["Connected apps"] = "Propojené aplikace";
$a->strings["Export personal data"] = "Export osobních údajů";
$a->strings["Remove account"] = "Odstranit účet";
$a->strings["Settings"] = "Nastavení";
$a->strings["Export account"] = "Exportovat účet";
$a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of your account and/or to move it to another server."] = "Exportujte svůj účet a své kontakty. Použijte tuto funkci pro vytvoření zálohy svého účtu a/nebo k přesunu na jiný server.";
$a->strings["Export all"] = "Exportovat vše";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "Exportujte své informace k účtu, kontakty a vše své položky jako json. To může být velmi velký soubor a může to zabrat spoustu času. Tuto funkci použijte pro úplnou zálohu svého účtu(fotografie se neexportují)";
$a->strings["Friendica Social Communications Server - Setup"] = "Friendica Sociální komunkační server - Nastavení";
$a->strings["Could not connect to database."] = "Nelze se připojit k databázi.";
$a->strings["Could not create table."] = "Nelze vytvořit tabulku.";
$a->strings["Your Friendica site database has been installed."] = "Vaše databáze Friendica byla nainstalována.";
$a->strings["You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin or mysql."] = "Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být schopen zapisovat soubory do Vašeho adresáře - i když Vy můžete.";
$a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Přečtěte si prosím informace v souboru \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["System check"] = "Testování systému";
$a->strings["Check again"] = "Otestovat znovu";
$a->strings["Database connection"] = "Databázové spojení";
$a->strings["In order to install Friendica we need to know how to connect to your database."] = "Pro instalaci Friendica potřeujeme znát připojení k Vaší databázi.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Pokud máte otázky k následujícím nastavením, obraťte se na svého poskytovatele hostingu nebo administrátora serveru, ";
$a->strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "Databáze, kterou uvedete níže, by již měla existovat. Pokud to tak není, prosíme, vytvořte ji před pokračováním.";
$a->strings["Database Server Name"] = "Jméno databázového serveru";
$a->strings["Database Login Name"] = "Přihlašovací jméno k databázi";
$a->strings["Database Login Password"] = "Heslo k databázovému účtu ";
$a->strings["Database Name"] = "Jméno databáze";
$a->strings["Site administrator email address"] = "Emailová adresa administrátora webu";
$a->strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "Vaše emailová adresa účtu se musí s touto shodovat, aby bylo možné využívat administrační panel ve webovém rozhraní.";
$a->strings["Please select a default timezone for your website"] = "Prosím, vyberte výchozí časové pásmo pro váš server";
$a->strings["Site settings"] = "Nastavení webu";
$a->strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "Nelze najít verzi PHP pro příkazový řádek v PATH webového serveru.";
$a->strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron. See <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"] = "Pokud na serveru nemáte nainstalovánu verzi PHP spustitelnou z příkazového řádku, nebudete moci spouštět na pozadí synchronizaci zpráv prostřednictvím cronu. Přečtěte si <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>\n\n podrobnosti\n návrhy\n historie\n\n\t\nThe following url is either missing from the translation or has been translated: 'http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>";
$a->strings["PHP executable path"] = "Cesta k \"PHP executable\"";
$a->strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "Zadejte plnou cestu k spustitelnému souboru php. Tento údaj můžete ponechat nevyplněný a pokračovat v instalaci.";
$a->strings["Command line PHP"] = "Příkazový řádek PHP";
$a->strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení Vašeho profilu.";
$a->strings["This is required for message delivery to work."] = "Toto je nutné pro fungování doručování zpráv.";
$a->strings["PHP register_argc_argv"] = "PHP register_argc_argv";
$a->strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Chyba: funkce \"openssl_pkey_new\" na tomto systému není schopna generovat šifrovací klíče";
$a->strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Pokud systém běží na Windows, seznamte se s \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
$a->strings["Generate encryption keys"] = "Generovat kriptovací klíče";
$a->strings["libCurl PHP module"] = "libCurl PHP modul";
$a->strings["GD graphics PHP module"] = "GD graphics PHP modul";
$a->strings["OpenSSL PHP module"] = "OpenSSL PHP modul";
$a->strings["mysqli PHP module"] = "mysqli PHP modul";
$a->strings["mb_string PHP module"] = "mb_string PHP modul";
$a->strings["Apache mod_rewrite module"] = "Apache mod_rewrite modul";
$a->strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Chyba: Požadovaný Apache webserver mod-rewrite modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný libcurl PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Chyba: požadovaný GD graphics PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný openssl PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: mysqli PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný mysqli PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Chyba: PHP modul mb_string je vyžadován, ale není nainstalován.";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\" in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno.";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být schopen zapisovat soubory do vašeho adresáře - i když Vy můžete.";
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Friendica top folder."] = "Na konci této procedury obd nás obdržíte text k uložení v souboru pojmenovaném .htconfig.php ve Vašem Friendica kořenovém adresáři.";
$a->strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "Alternativně můžete tento krok přeskočit a provést manuální instalaci. Přečtěte si prosím soubor \"INSTALL.txt\" pro další instrukce.";
$a->strings[".htconfig.php is writable"] = ".htconfig.php je editovatelné";
$a->strings["Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "Friendica používá šablonovací nástroj Smarty3 pro zobrazení svých weobvých stránek. Smarty3 kompiluje šablony do PHP pro zrychlení vykreslování.";
$a->strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder."] = "Pro uložení kompilovaných šablon, webový server potřebuje mít přístup k zápisu do adresáře view/smarty3/ pod hlavním adresářem instalace Friendica";
$a->strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "prosím ujistěte se, že uživatel web serveru (jako například www-data) má právo zápisu do tohoto adresáře";
$a->strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "Poznámka: jako bezpečnostní opatření, přidělte právo zápisu pouze k adresáři /view/smarty3/ a nikoliv už k souborům s šablonami (.tpl), které obsahuje.";
$a->strings["view/smarty3 is writable"] = "view/smarty3 je nastaven pro zápis";
$a->strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."] = "Url rewrite v .htconfig nefunguje. Prověřte prosím Vaše nastavení serveru.";
$a->strings["Url rewrite is working"] = "Url rewrite je funkční.";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Databázový konfigurační soubor \".htconfig.php\" nemohl být uložen. Prosím, použijte přiložený text k vytvoření konfiguračního souboru ve vašem kořenovém adresáři webového serveru.";
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Při vytváření databázových tabulek došlo k chybám.";
$a->strings["<h1>What next</h1>"] = "<h1>Co dál<h1>";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři Vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno.";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "l F d, Y \\@ g:i A";
$a->strings["Time Conversion"] = "Časová konverze";
$a->strings["Friendica provides this service for sharing events with other networks and friends in unknown timezones."] = "Friendica poskytuje tuto službu pro sdílení událostí s ostatními sítěmi a přáteli v neznámých časových zónách";
$a->strings["UTC time: %s"] = "UTC čas: %s";
$a->strings["Current timezone: %s"] = "Aktuální časové pásmo: %s";
$a->strings["Converted localtime: %s"] = "Převedený lokální čas : %s";
$a->strings["Please select your timezone:"] = "Prosím, vyberte své časové pásmo:";
$a->strings["Poke/Prod"] = "Šťouchanec";
$a->strings["poke, prod or do other things to somebody"] = "někoho šťouchnout nebo mu provést jinou věc";
$a->strings["Recipient"] = "Příjemce";
$a->strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "Vyberte, co si přejete příjemci udělat";
$a->strings["Make this post private"] = "Změnit tento příspěvek na soukromý";
$a->strings["Profile Match"] = "Shoda profilu";
$a->strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "Žádná klíčová slova k porovnání. Prosím, přidejte klíčová slova do Vašeho výchozího profilu.";
$a->strings["is interested in:"] = "zajímá se o:";
$a->strings["Connect"] = "Spojit";
$a->strings["No matches"] = "Žádné shody";
$a->strings["Remote privacy information not available."] = "Vzdálené soukromé informace nejsou k dispozici.";
$a->strings["Visible to:"] = "Viditelné pro:";
$a->strings["No such group"] = "Žádná taková skupina";
$a->strings["Group is empty"] = "Skupina je prázdná";
$a->strings["Group: "] = "Skupina: ";
$a->strings["Select"] = "Vybrat";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Zobrazit profil uživatele %s na %s";
$a->strings["%s from %s"] = "%s od %s";
$a->strings["View in context"] = "Pohled v kontextu";
$a->strings["%d comment"] = array(
0 => "%d komentář",
1 => "%d komentářů",
2 => "%d komentářů",
);
$a->strings["comment"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "komentář",
);
$a->strings["show more"] = "zobrazit více";
$a->strings["like"] = "má rád";
$a->strings["dislike"] = "nemá rád";
$a->strings["Share this"] = "Sdílet toto";
$a->strings["share"] = "sdílí";
$a->strings["Bold"] = "Tučné";
$a->strings["Italic"] = "Kurzíva";
$a->strings["Underline"] = "Podrtžené";
$a->strings["Quote"] = "Citovat";
$a->strings["Code"] = "Kód";
$a->strings["Image"] = "Obrázek";
$a->strings["Link"] = "Odkaz";
$a->strings["Video"] = "Video";
$a->strings["add star"] = "přidat hvězdu";
$a->strings["remove star"] = "odebrat hvězdu";
$a->strings["toggle star status"] = "přepnout hvězdu";
$a->strings["starred"] = "označeno hvězdou";
$a->strings["add tag"] = "přidat štítek";
$a->strings["save to folder"] = "uložit do složky";
$a->strings["to"] = "pro";
$a->strings["Wall-to-Wall"] = "Zeď-na-Zeď";
$a->strings["via Wall-To-Wall:"] = "přes Zeď-na-Zeď ";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Vítá Vás %s";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Neplatný identifikátor požadavku.";
$a->strings["Discard"] = "Odstranit";
$a->strings["Ignore"] = "Ignorovat";
$a->strings["System"] = "Systém";
$a->strings["Network"] = "Síť";
$a->strings["Personal"] = "Osobní";
$a->strings["Home"] = "Domů";
$a->strings["Introductions"] = "Představení";
$a->strings["Messages"] = "Zprávy";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Zobrazit ignorované žádosti";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Skrýt ignorované žádosti";
$a->strings["Notification type: "] = "Typ oznámení: ";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Návrh přátelství";
$a->strings["suggested by %s"] = "navrhl %s";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Skrýt tento kontakt před ostatními";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "Zveřejnit aktivitu nového přítele.";
$a->strings["if applicable"] = "je-li použitelné";
$a->strings["Approve"] = "Schválit";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Vaši údajní známí: ";
$a->strings["yes"] = "ano";
$a->strings["no"] = "ne";
$a->strings["Approve as: "] = "Schválit jako: ";
$a->strings["Friend"] = "Přítel";
$a->strings["Sharer"] = "Sdílené";
$a->strings["Fan/Admirer"] = "Fanoušek / obdivovatel";
$a->strings["Friend/Connect Request"] = "Přítel / žádost o připojení";
$a->strings["New Follower"] = "Nový následovník";
$a->strings["No introductions."] = "Žádné představení.";
$a->strings["Notifications"] = "Upozornění";
$a->strings["%s liked %s's post"] = "Uživateli %s se líbí příspěvek uživatele %s";
$a->strings["%s disliked %s's post"] = "Uživateli %s se nelíbí příspěvek uživatele %s";
$a->strings["%s is now friends with %s"] = "%s se nyní přátelí s %s";
$a->strings["%s created a new post"] = "%s vytvořil nový příspěvek";
$a->strings["%s commented on %s's post"] = "%s okomentoval příspěvek uživatele %s'";
$a->strings["No more network notifications."] = "Žádné další síťové upozornění.";
$a->strings["Network Notifications"] = "Upozornění Sítě";
$a->strings["No more system notifications."] = "Žádné další systémová upozornění.";
$a->strings["System Notifications"] = "Systémová upozornění";
$a->strings["No more personal notifications."] = "Žádné další osobní upozornění.";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Osobní upozornění";
$a->strings["No more home notifications."] = "Žádné další domácí upozornění.";
$a->strings["Home Notifications"] = "Domácí upozornění";
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nelze nalézt vybraný profil.";
$a->strings["Contact updated."] = "Kontakt aktualizován.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Kontakt byl odblokován";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Kontakt bude ignorován";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Kontakt přestal být ignorován";
$a->strings["Contact has been archived"] = "Kontakt byl archivován";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "Kontakt byl vrácen z archívu.";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Kontakt byl odstraněn.";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Jste vzájemní přátelé s uživatelem %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Sdílíte s uživatelem %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "uživatel %s sdílí s vámi";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt.";
$a->strings["Never"] = "Nikdy";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Aktualizace byla úspěšná)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Aktualizace nebyla úspěšná)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Network type: %s"] = "Typ sítě: %s";
$a->strings["%d contact in common"] = array(
0 => "%d sdílený kontakt",
1 => "%d sdílených kontaktů",
2 => "%d sdílených kontaktů",
);
$a->strings["View all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokovat";
$a->strings["Block"] = "Blokovat";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "Přepnout stav Blokováno";
$a->strings["Unignore"] = "Přestat ignorovat";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "Přepnout stav Ignorováno";
$a->strings["Unarchive"] = "Vrátit z archívu";
$a->strings["Archive"] = "Archivovat";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "Přepnout stav Archivováno";
$a->strings["Repair"] = "Opravit";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Pokročilé nastavení kontaktu";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "Komunikace s tímto kontaktem byla ztracena!";
$a->strings["Contact Editor"] = "Editor kontaktu";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Viditelnost profilu";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení vašeho profilu.";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Kontaktní informace / poznámky";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Editovat poznámky kontaktu";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Navštivte profil uživatele %s [%s]";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Blokovat / Odblokovat kontakt";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignorovat kontakt";
$a->strings["Repair URL settings"] = "Opravit nastavení adresy URL ";
$a->strings["View conversations"] = "Zobrazit konverzace";
$a->strings["Delete contact"] = "Odstranit kontakt";
$a->strings["Last update:"] = "Poslední aktualizace:";
$a->strings["Update public posts"] = "Aktualizovat veřejné příspěvky";
$a->strings["Update now"] = "Aktualizovat";
$a->strings["Currently blocked"] = "V současnosti zablokováno";
$a->strings["Currently ignored"] = "V současnosti ignorováno";
$a->strings["Currently archived"] = "Aktuálně archivován";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Odpovědi/Libí se na Vaše veřejné příspěvky <strong>mohou být</strong> stále viditelné";
$a->strings["Suggestions"] = "Doporučení";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Navrhnout potenciální přátele";
$a->strings["All Contacts"] = "Všechny kontakty";
$a->strings["Show all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Unblocked"] = "Odblokován";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "Zobrazit pouze neblokované kontakty";
$a->strings["Blocked"] = "Blokován";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "Zobrazit pouze blokované kontakty";
$a->strings["Ignored"] = "Ignorován";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "Zobrazit pouze ignorované kontakty";
$a->strings["Archived"] = "Archivován";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Zobrazit pouze archivované kontakty";
$a->strings["Hidden"] = "Skrytý";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Zobrazit pouze skryté kontakty";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Vzájemné přátelství";
$a->strings["is a fan of yours"] = "je Váš fanoušek";
$a->strings["you are a fan of"] = "jste fanouškem";
$a->strings["Edit contact"] = "Editovat kontakt";
$a->strings["Contacts"] = "Kontakty";
$a->strings["Search your contacts"] = "Prohledat Vaše kontakty";
$a->strings["Finding: "] = "Zjištění: ";
$a->strings["Find"] = "Najít";
$a->strings["No valid account found."] = "Nenalezen žádný platný účet.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Žádost o obnovení hesla vyřízena. Zkontrolujte Vaši e-mailovou schránku.";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Na %s bylo zažádáno o resetování hesla";
$a->strings["Administrator"] = "Administrátor";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Žádost nemohla být ověřena. (Možná jste ji odeslali již dříve.) Obnovení hesla se nezdařilo.";
$a->strings["Password Reset"] = "Obnovení hesla";
$a->strings["Your password has been reset as requested."] = "Vaše heslo bylo na Vaše přání resetováno.";
$a->strings["Your new password is"] = "Někdo Vám napsal na Vaši profilovou stránku";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Uložte si nebo zkopírujte nové heslo - a pak";
$a->strings["click here to login"] = "klikněte zde pro přihlášení";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Nezdá se, že by to bylo Vaše celé jméno (křestní jméno a příjmení).";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Zapomněli jste heslo?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Zadejte svůj e-mailovou adresu a odešlete žádost o zaslání Vašeho nového hesla. Poté zkontrolujte svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Přezdívka nebo e-mail: ";
$a->strings["Reset"] = "Reset";
$a->strings["Additional features"] = "Další funkčnosti";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Chybí některé důležité údaje!";
$a->strings["Update"] = "Aktualizace";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Nepodařilo se připojit k e-mailovému účtu pomocí dodaného nastavení.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Nastavení e-mailu aktualizována.";
$a->strings["Features updated"] = "Aktualizované funkčnosti";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Hesla se neshodují. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Prázdné hesla nejsou povolena. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Password changed."] = "Heslo bylo změněno.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Aktualizace hesla se nezdařila. Zkuste to prosím znovu.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Prosím použijte kratší jméno.";
$a->strings[" Name too short."] = "Jméno je příliš krátké.";
$a->strings[" Not valid email."] = "Neplatný e-mail.";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "Nelze provést změnu na tento e-mail.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení. Používá se defaultní soukromá skupina.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení a ani žádnou defaultní soukromou skupinu.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Add application"] = "Přidat aplikaci";
$a->strings["Consumer Key"] = "Consumer Key";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Consumer Secret";
$a->strings["Redirect"] = "Přesměrování";
$a->strings["Icon url"] = "URL ikony";
$a->strings["You can't edit this application."] = "Nemůžete editovat tuto aplikaci.";
$a->strings["Connected Apps"] = "Připojené aplikace";
$a->strings["Client key starts with"] = "Klienský klíč začíná";
$a->strings["No name"] = "Bez názvu";
$a->strings["Remove authorization"] = "Odstranit oprávnění";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "Žádný doplněk není nastaven";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Nastavení doplňku";
$a->strings["Off"] = "Vypnuto";
$a->strings["On"] = "Zapnuto";
$a->strings["Additional Features"] = "Další Funkčnosti";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "Vestavěná podpora pro připojení s %s je %s";
$a->strings["enabled"] = "povoleno";
$a->strings["disabled"] = "zakázáno";
$a->strings["StatusNet"] = "StatusNet";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "Přístup k elektronické poště je na tomto serveru zakázán.";
$a->strings["Connector Settings"] = "Nastavení konektoru";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "Nastavení e-mailu";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Pokud chcete komunikovat pomocí této služby s Vašimi kontakty z e-mailu (volitelné), uveďte, jak se připojit k Vaší e-mailové schránce.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Poslední úspěšná kontrola e-mailu:";
$a->strings["IMAP server name:"] = "jméno IMAP serveru:";
$a->strings["IMAP port:"] = "IMAP port:";
$a->strings["Security:"] = "Zabezpečení:";
$a->strings["None"] = "Žádný";
$a->strings["Email login name:"] = "přihlašovací jméno k e-mailu:";
$a->strings["Email password:"] = "heslo k Vašemu e-mailu:";
$a->strings["Reply-to address:"] = "Odpovědět na adresu:";
$a->strings["Send public posts to all email contacts:"] = "Poslat veřejné příspěvky na všechny e-mailové kontakty:";
$a->strings["Action after import:"] = "Akce po importu:";
$a->strings["Mark as seen"] = "Označit jako přečtené";
$a->strings["Move to folder"] = "Přesunout do složky";
$a->strings["Move to folder:"] = "Přesunout do složky:";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "žádné speciální téma pro mobilní zařízení";
$a->strings["Display Settings"] = "Nastavení Zobrazení";
$a->strings["Display Theme:"] = "Vybrat grafickou šablonu:";
$a->strings["Mobile Theme:"] = "Téma pro mobilní zařízení:";
$a->strings["Update browser every xx seconds"] = "Aktualizovat prohlížeč každých xx sekund";
$a->strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Minimum 10 sekund, žádné maximum.";
$a->strings["Number of items to display per page:"] = "Počet položek zobrazených na stránce:";
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "Maximum 100 položek";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "Nezobrazovat emotikony";
$a->strings["Normal Account Page"] = "Normální stránka účtu";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "Tento účet je běžný osobní profil";
$a->strings["Soapbox Page"] = "Stránka \"Soapbox\"";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"] = "Automaticky schválit všechna spojení / přátelství jako fanoušky s právem pouze ke čtení";
$a->strings["Community Forum/Celebrity Account"] = "Komunitní fórum/ účet celebrity";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"] = "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství, jako fanoušky s právem ke čtení.";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "Automatická stránka přítele";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as friends"] = "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství jako přátele";
$a->strings["Private Forum [Experimental]"] = "Soukromé fórum [Experimentální]";
$a->strings["Private forum - approved members only"] = "Soukromé fórum - pouze pro schválené členy";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "(Volitelné) Povolit OpenID pro přihlášení k tomuto účtu.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v místním adresáři webu?";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v globální sociálním adresáři?";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Skrýt Vaše kontaktní údaje a seznam přátel před návštěvníky ve Vašem výchozím profilu?";
$a->strings["Hide your profile details from unknown viewers?"] = "Skrýt Vaše profilové detaily před neznámými uživateli?";
$a->strings["Allow friends to post to your profile page?"] = "Povolit přátelům umisťování příspěvků na vaši profilovou stránku?";
$a->strings["Allow friends to tag your posts?"] = "Povolit přátelům označovat Vaše příspěvky?";
$a->strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "Chcete nám povolit abychom vás navrhovali jako přátelé pro nové členy?";
$a->strings["Permit unknown people to send you private mail?"] = "Povolit neznámým lidem Vám zasílat soukromé zprávy?";
$a->strings["Profile is <strong>not published</strong>."] = "Profil <strong>není zveřejněn</strong>.";
$a->strings["or"] = "nebo";
$a->strings["Your Identity Address is"] = "Vaše adresa identity je";
$a->strings["Automatically expire posts after this many days:"] = "Automaticky expirovat příspěvky po zadaném počtu dní:";
$a->strings["If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"] = "Pokud je prázdné, příspěvky nebudou nikdy expirovat. Expirované příspěvky budou vymazány";
$a->strings["Advanced expiration settings"] = "Pokročilé nastavení expirací";
$a->strings["Advanced Expiration"] = "Nastavení expirací";
$a->strings["Expire posts:"] = "Expirovat příspěvky:";
$a->strings["Expire personal notes:"] = "Expirovat osobní poznámky:";
$a->strings["Expire starred posts:"] = "Expirovat příspěvky s hvězdou:";
$a->strings["Expire photos:"] = "Expirovat fotografie:";
$a->strings["Only expire posts by others:"] = "Přízpěvky expirovat pouze ostatními:";
$a->strings["Account Settings"] = "Nastavení účtu";
$a->strings["Password Settings"] = "Nastavení hesla";
$a->strings["New Password:"] = "Nové heslo:";
$a->strings["Confirm:"] = "Potvrďte:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Pokud nechcete změnit heslo, položku hesla nevyplňujte";
$a->strings["Basic Settings"] = "Základní nastavení";
$a->strings["Full Name:"] = "Celé jméno:";
$a->strings["Email Address:"] = "E-mailová adresa:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "Vaše časové pásmo:";
$a->strings["Default Post Location:"] = "Výchozí umístění příspěvků:";
$a->strings["Use Browser Location:"] = "Používat umístění dle prohlížeče:";
$a->strings["Security and Privacy Settings"] = "Nastavení zabezpečení a soukromí";
$a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Maximální počet žádostí o přátelství za den:";
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(Aby se zabránilo spamu)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Výchozí oprávnění pro příspěvek";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(Klikněte pro otevření/zavření)";
$a->strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "Maximum soukromých zpráv od neznámých lidí:";
$a->strings["Notification Settings"] = "Nastavení notifikací";
$a->strings["By default post a status message when:"] = "Defaultně posílat statusové zprávy když:";
$a->strings["accepting a friend request"] = "akceptuji požadavek na přátelství";
$a->strings["joining a forum/community"] = "připojující se k fóru/komunitě";
$a->strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "provedení <em>zajímavé</em> profilové změny";
$a->strings["Send a notification email when:"] = "Poslat notifikaci e-mailem, když";
$a->strings["You receive an introduction"] = "obdržíte žádost o propojení";
$a->strings["Your introductions are confirmed"] = "Vaše žádosti jsou potvrzeny";
$a->strings["Someone writes on your profile wall"] = "někdo Vám napíše na Vaši profilovou stránku";
$a->strings["Someone writes a followup comment"] = "někdo Vám napíše následný komentář";
$a->strings["You receive a private message"] = "obdržíte soukromou zprávu";
$a->strings["You receive a friend suggestion"] = "Obdržel jste návrh přátelství";
$a->strings["You are tagged in a post"] = "Jste označen v příspěvku";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "Byl Jste šťouchnout v příspěvku";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Pokročilé nastavení účtu/stránky";
$a->strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "Změnit chování tohoto účtu ve speciálních situacích";
$a->strings["Manage Identities and/or Pages"] = "Správa identit a / nebo stránek";
$a->strings["Toggle between different identities or community/group pages which share your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"] = "Přepnutí mezi různými identitami nebo komunitními/skupinovými stránkami, které sdílí Vaše detaily účtu, nebo kterým jste přidělili oprávnění nastavovat přístupová práva.";
$a->strings["Select an identity to manage: "] = "Vyberte identitu pro správu: ";
$a->strings["Search Results For:"] = "Výsledky hledání pro:";
$a->strings["Remove term"] = "Odstranit termín";
$a->strings["Saved Searches"] = "Uložená hledání";
$a->strings["add"] = "přidat";
$a->strings["Commented Order"] = "Dle komentářů";
$a->strings["Sort by Comment Date"] = "Řadit podle data komentáře";
$a->strings["Posted Order"] = "Dle data";
$a->strings["Sort by Post Date"] = "Řadit podle data příspěvku";
$a->strings["Posts that mention or involve you"] = "Příspěvky, které Vás zmiňují nebo zahrnují";
$a->strings["New"] = "Nové";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "Proud aktivit - dle data";
$a->strings["Shared Links"] = "Sdílené odkazy";
$a->strings["Interesting Links"] = "Zajímavé odkazy";
$a->strings["Starred"] = "S hvězdičkou";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Oblíbené přízpěvky";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s člena z nezabezpečené sítě.",
1 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě.",
2 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě.",
);
$a->strings["Private messages to this group are at risk of public disclosure."] = "Soukromé zprávy této skupině jsou vystaveny riziku prozrazení.";
$a->strings["Contact: "] = "Kontakt: ";
$a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."] = "Soukromé zprávy této osobě jsou vystaveny riziku prozrazení.";
$a->strings["Invalid contact."] = "Neplatný kontakt.";
$a->strings["Personal Notes"] = "Osobní poznámky";
$a->strings["Save"] = "Uložit";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Došlo k překročení maximálního povoleného počtu registrací za den na tomto serveru. Zkuste to zítra znovu.";
$a->strings["Import"] = "Import";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného Friendica serveru.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Musíte exportovat svůj účet na sterém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhovali.";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "Tato funkčnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty z OSStatus sítí (statusnet/identi.ca) nebo z Diaspory";
$a->strings["Account file"] = "Soubor s účtem";
$a->strings["To export your accont, go to \"Settings->Export your porsonal data\" and select \"Export account\""] = "K exportu Vašeho účtu, jděte do \"Nastavení->Export vašich osobních dat\" a zvolte \" Export účtu\"";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "Došlo k překročení maximálního počtu zpráv na zeď během jednoho dne. Zpráva %s nedoručena.";
$a->strings["No recipient selected."] = "Nevybrán příjemce.";
$a->strings["Unable to check your home location."] = "Nebylo možné zjistit Vaši domácí lokaci.";
$a->strings["Message could not be sent."] = "Zprávu se nepodařilo odeslat.";
$a->strings["Message collection failure."] = "Sběr zpráv selhal.";
$a->strings["Message sent."] = "Zpráva odeslána.";
$a->strings["No recipient."] = "Žádný příjemce.";
$a->strings["Please enter a link URL:"] = "Zadejte prosím URL odkaz:";
$a->strings["Send Private Message"] = "Odeslat soukromou zprávu";
$a->strings["If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders."] = "Pokud si přejete, aby uživatel %s mohl odpovědět, ověřte si zda-li máte povoleno na svém serveru zasílání soukromých zpráv od neznámých odesilatelů.";
$a->strings["To:"] = "Adresát:";
$a->strings["Subject:"] = "Předmět:";
$a->strings["Your message:"] = "Vaše zpráva:";
$a->strings["Welcome to Friendica"] = "Vítejte na Friendica";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Seznam doporučení pro nového člena";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page will be visible from your home page for two weeks after your initial registration and then will quietly disappear."] = "Rádi bychom vám nabídli několik tipů a odkazů pro začátek. Klikněte na jakoukoliv položku pro zobrazení relevantní stránky. Odkaz na tuto stránku bude viditelný z Vaší domovské stránky po dobu dvou týdnů od Vaší první registrace.";
$a->strings["Getting Started"] = "Začínáme";
$a->strings["Friendica Walk-Through"] = "Prohlídka Friendica ";
$a->strings["On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to join."] = "Na Vaší stránce <em>Rychlý Start</em> - naleznete stručné představení k Vašemu profilu a záložce Síť, k vytvoření spojení s novými kontakty a nalezení skupin, ke kterým se můžete připojit.";
$a->strings["Go to Your Settings"] = "Navštivte své nastavení";
$a->strings["On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a note of your Identity Address. This looks just like an email address - and will be useful in making friends on the free social web."] = "Na Vaší stránce <em>Nastavení</em> - si změňte Vaše první heslo.\nVěnujte také svou pozornost k adrese identity. Vypadá jako emailová adresa a bude Vám užitečná pro navazování přátelství na svobodné sociální síti.";
$a->strings["Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you should probably publish your listing - unless all of your friends and potential friends know exactly how to find you."] = "Prohlédněte si další nastavení, a to zejména nastavení soukromí. Nezveřejnění svého účtu v adresáři je jako mít nezveřejněné telefonní číslo. Obecně platí, že je lepší mít svůj účet zveřejněný, leda by všichni vaši potenciální přátelé věděli, jak vás přesně najít.";
$a->strings["Profile"] = "Profil";
$a->strings["Upload Profile Photo"] = "Nahrát profilovou fotografii";
$a->strings["Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown that people with real photos of themselves are ten times more likely to make friends than people who do not."] = "Nahrajte si svou profilovou fotku, pokud jste tak již neučinili. Studie ukázaly, že lidé se skutečnými fotografiemi mají desetkrát častěji přátele než lidé, kteří nemají.";
$a->strings["Edit Your Profile"] = "Editujte Váš profil";
$a->strings["Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown visitors."] = "Upravit <strong>výchozí</strong> profil podle vašich představ. Prověřte nastavení pro skrytí Vašeho seznamu přátel a skrytí profilu před neznámými návštěvníky.";
$a->strings["Profile Keywords"] = "Profilová klíčová slova";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "Nastavte si nějaká veřejné klíčová slova pro výchozí profil, která popisují Vaše zájmy. Friendika Vám může nalézt další lidi s podobnými zájmy a navrhnout přátelství.";
$a->strings["Connecting"] = "Probíhá pokus o připojení";
$a->strings["Facebook"] = "Facebook";
$a->strings["Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."] = "Jestliže máte účet na Facebooku, povolte konektor na Facebook a bude možné (na přání) importovat všechny Vaš přátele na Facebooku a všechny Vaše konverzace.";
$a->strings["<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon may ease your transition to the free social web."] = "<em>Pokud</em> je toto Váš soukromý server, instalací Facebok doplňku můžete zjednodušit Váš přechod na svobodný sociální web.";
$a->strings["Importing Emails"] = "Importování emaiů";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "Pokud chcete importovat své přátele nebo mailové skupiny a komunikovat s nimi, zadejte na Vaší stránce Nastavení kontektoru své přístupové údaje do svého emailového účtu";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "Navštivte Vaši stránku s kontakty";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "Vaše stránka Kontakty je Vaše brána k nastavování přátelství a propojení s přáteli z dalších sítí. Typicky zadáte jejich emailovou adresu nebo URL adresu jejich serveru prostřednictvím dialogu <em>Přidat nový kontakt</em>.";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "Navštivte lokální adresář Friendica";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "Stránka Adresář Vám pomůže najít další lidi na tomto serveru nebo v jiných propojených serverech. Prostřednictvím odkazů <em>Připojení</em> nebo <em>Následovat</em> si prohlédněte jejich profilovou stránku. Uveďte svou vlastní adresu identity, je-li požadována.";
$a->strings["Finding New People"] = "Nalezení nových lidí";
$a->strings["On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours."] = "Na bočním panelu stránky s kontakty je několik nástrojů k nalezení nových přátel. Porovnáme lidi dle zájmů, najdeme lidi podle jména nebo zájmu a poskytneme Vám návrhy založené na přátelství v síti přátel. Na zcela novém serveru se návrhy přátelství nabínou obvykle během 24 hodin.";
$a->strings["Groups"] = "Skupiny";
$a->strings["Group Your Contacts"] = "Seskupte si své kontakty";
$a->strings["Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page."] = "Jakmile získáte nějaké přátele, uspořádejte si je do soukromých konverzačních skupin na postranním panelu Vaší stránky Kontakty a pak můžete komunikovat s každou touto skupinu soukromě prostřednictvím stránky Síť.";
$a->strings["Why Aren't My Posts Public?"] = "Proč nejsou mé příspěvky veřejné?";
$a->strings["Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to people you've added as friends. For more information, see the help section from the link above."] = "Friendica respektuje Vaše soukromí. Defaultně jsou Vaše příspěvky viditelné pouze lidem, které označíte jako Vaše přátelé. Více informací naleznete v nápovědě na výše uvedeném odkazu";
$a->strings["Getting Help"] = "Získání nápovědy";
$a->strings["Go to the Help Section"] = "Navštivte sekci nápovědy";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "Na stránkách <strong>Nápověda</strong> naleznete nejen další podrobnosti o všech funkcích Friendika ale také další zdroje informací.";
$a->strings["Item not available."] = "Položka není k dispozici.";
$a->strings["Item was not found."] = "Položka nebyla nalezena.";
$a->strings["Group created."] = "Skupina vytvořena.";
$a->strings["Could not create group."] = "Nelze vytvořit skupinu.";
$a->strings["Group not found."] = "Skupina nenalezena.";
$a->strings["Group name changed."] = "Název skupiny byl změněn.";
$a->strings["Permission denied"] = "Nedostatečné oprávnění";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Vytvořit skupinu kontaktů / přátel.";
$a->strings["Group Name: "] = "Název skupiny: ";
$a->strings["Group removed."] = "Skupina odstraněna. ";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Nelze odstranit skupinu.";
$a->strings["Group Editor"] = "Editor skupin";
$a->strings["Members"] = "Členové";
$a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Klikněte na kontakt pro přidání nebo odebrání";
$a->strings["Invalid profile identifier."] = "Neplatný identifikátor profilu.";
$a->strings["Profile Visibility Editor"] = "Editor viditelnosti profilu ";
$a->strings["Visible To"] = "Viditelný pro";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Všechny kontakty (se zabezpečeným přístupovým profilem )";
$a->strings["No contacts."] = "Žádné kontakty.";
$a->strings["View Contacts"] = "Zobrazit kontakty";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Registrační údaje pro %s";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Registrace úspěšná. Zkontrolujte prosím svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Failed to send email message. Here is the message that failed."] = "Nepodařilo se odeslat zprávu na e-mail. Zde je zpráva, která nebyla odeslána.";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Vaši registraci nelze zpracovat.";
$a->strings["Registration request at %s"] = "Žádost o registraci na %s";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Vaše registrace čeká na schválení vlastníkem serveru.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Tento formulář můžete (volitelně) vyplnit s pomocí OpenID tím, že vyplníte své OpenID a kliknutete na tlačítko 'Zaregistrovat'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Pokud nepoužíváte OpenID, nechte prosím toto pole prázdné a vyplňte zbylé položky.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Vaše OpenID (nepovinné): ";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Toto je Váš <strong>veřejný</strong> profil.<br />Ten <strong>může</strong> být viditelný kýmkoliv na internetu.";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Členství na tomto webu je pouze na pozvání.";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "Vaše pozvání ID:";
$a->strings["Registration"] = "Registrace";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "Vaše celé jméno (např. Jan Novák):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "Vaše e-mailová adresa:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Vyberte přezdívku k profilu. Ta musí začít s textovým znakem. Vaše profilová adresa na tomto webu pak bude \"<strong>přezdívka@\$sitename</strong>\".";
$a->strings["Choose a nickname: "] = "Vyberte přezdívku:";
$a->strings["Register"] = "Registrovat";
$a->strings["People Search"] = "Vyhledávání lidí";
$a->strings["photo"] = "fotografie";
$a->strings["status"] = "Stav";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s má rád %2\$s' na %3\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s nemá rád %2\$s na %3\$s";
$a->strings["Item not found."] = "Položka nenalezena.";
$a->strings["Access denied."] = "Přístup odmítnut";
$a->strings["Photos"] = "Fotografie";
$a->strings["Files"] = "Soubory";
$a->strings["Account approved."] = "Účet schválen.";
$a->strings["Registration revoked for %s"] = "Registrace zrušena pro %s";
$a->strings["Please login."] = "Přihlaste se, prosím.";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "Nelze nalézt původní příspěvek.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Prázdný příspěvek odstraněn.";
$a->strings["Wall Photos"] = "Fotografie na zdi";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Chyba systému. Příspěvek nebyl uložen.";
$a->strings["This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social network."] = "Tato zpráva vám byla zaslána od %s, člena sociální sítě Friendica.";
$a->strings["You may visit them online at %s"] = "Můžete je navštívit online na adrese %s";
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, kontaktujte prosím odesilatele odpovědí na tento záznam.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s poslal aktualizaci.";
$a->strings["%1\$s is currently %2\$s"] = "%1\$s je právě %2\$s";
$a->strings["Mood"] = "Nálada";
$a->strings["Set your current mood and tell your friends"] = "Nastavte svou aktuální náladu a řekněte to Vašim přátelům";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Obrázek byl odeslán, ale jeho oříznutí se nesdařilo.";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "Nepodařilo se snížit velikost obrázku [%s].";
$a->strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "Znovu načtěte stránku (Shift+F5) nebo vymažte cache prohlížeče, pokud se nové fotografie nezobrazí okamžitě.";
$a->strings["Unable to process image"] = "Obrázek nelze zpracovat ";
$a->strings["Image exceeds size limit of %d"] = "Obrázek překročil limit velikosti %d";
$a->strings["Upload File:"] = "Nahrát soubor:";
$a->strings["Select a profile:"] = "Vybrat profil:";
$a->strings["Upload"] = "Nahrát";
$a->strings["skip this step"] = "přeskočit tento krok ";
$a->strings["select a photo from your photo albums"] = "Vybrat fotografii z Vašich fotoalb";
$a->strings["Crop Image"] = "Oříznout obrázek";
$a->strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Prosím, ořízněte tento obrázek pro optimální zobrazení.";
$a->strings["Done Editing"] = "Editace dokončena";
$a->strings["Image uploaded successfully."] = "Obrázek byl úspěšně nahrán.";
$a->strings["No profile"] = "Žádný profil";
$a->strings["Remove My Account"] = "Odstranit můj účet";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Tímto bude kompletně odstraněn váš účet. Jakmile bude účet odstraněn, nebude už možné ho obnovit.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Prosím, zadejte své heslo pro ověření:";
$a->strings["New Message"] = "Nová zpráva";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Nepodařilo se najít kontaktní informace.";
$a->strings["Message deleted."] = "Zpráva odstraněna.";
$a->strings["Conversation removed."] = "Konverzace odstraněna.";
$a->strings["No messages."] = "Žádné zprávy.";
$a->strings["Unknown sender - %s"] = "Neznámý odesilatel - %s";
$a->strings["You and %s"] = "Vy a %s";
$a->strings["%s and You"] = "%s a Vy";
$a->strings["Delete conversation"] = "Odstranit konverzaci";
$a->strings["D, d M Y - g:i A"] = "D M R - g:i A";
$a->strings["%d message"] = array(
0 => "%d zpráva",
1 => "%d zprávy",
2 => "%d zpráv",
);
$a->strings["Message not available."] = "Zpráva není k dispozici.";
$a->strings["Delete message"] = "Smazat zprávu";
$a->strings["No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender's profile page."] = "Není k dispozici zabezpečená komunikace. <strong>Možná</strong> budete schopni reagovat z odesilatelovy profilové stránky.";
$a->strings["Send Reply"] = "Poslat odpověď";
$a->strings["Friends of %s"] = "Přátelé uživatele %s";
$a->strings["No friends to display."] = "Žádní přátelé k zobrazení";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Nastavení téma zobrazení bylo aktualizováno.";
$a->strings["Site"] = "Web";
$a->strings["Users"] = "Uživatelé";
$a->strings["Plugins"] = "Pluginy";
$a->strings["Themes"] = "Témata";
$a->strings["DB updates"] = "Aktualizace databáze";
$a->strings["Logs"] = "Logy";
$a->strings["Admin"] = "Administrace";
$a->strings["Plugin Features"] = "Funkčnosti rozšíření";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Registrace uživatele čeká na potvrzení";
$a->strings["Normal Account"] = "Normální účet";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Soapbox účet";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Komunitní účet / Účet celebrity";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Účet s automatickým schvalováním přátel";
$a->strings["Blog Account"] = "Účet Blogu";
$a->strings["Private Forum"] = "Soukromé fórum";
$a->strings["Message queues"] = "Fronty zpráv";
$a->strings["Administration"] = "Administrace";
$a->strings["Summary"] = "Shrnutí";
$a->strings["Registered users"] = "Registrovaní uživatelé";
$a->strings["Pending registrations"] = "Čekající registrace";
$a->strings["Version"] = "Verze";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktivní pluginy";
$a->strings["Site settings updated."] = "Nastavení webu aktualizováno.";
$a->strings["Closed"] = "Uzavřeno";
$a->strings["Requires approval"] = "Vyžaduje schválení";
$a->strings["Open"] = "Otevřená";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "Žádná SSL politika, odkazy budou následovat stránky SSL stav";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Vyžadovat u všech odkazů použití SSL";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certifikát podepsaný sám sebou, použít SSL pouze pro lokální odkazy (nedoporučeno)";
$a->strings["File upload"] = "Nahrání souborů";
$a->strings["Policies"] = "Politiky";
$a->strings["Advanced"] = "Pokročilé";
$a->strings["Performance"] = "Výkonnost";
$a->strings["Site name"] = "Název webu";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Banner/logo";
$a->strings["System language"] = "Systémový jazyk";
$a->strings["System theme"] = "Grafická šablona systému ";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Defaultní systémové téma - může být změněno v uživatelských profilech - <a href='#' id='cnftheme'> změnit theme settings</a>";
$a->strings["Mobile system theme"] = "Systémové téma zobrazení pro mobilní zařízení";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Téma zobrazení pro mobilní zařízení";
$a->strings["SSL link policy"] = "Politika SSL odkazů";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "Určuje, zda-li budou generované odkazy používat SSL";
$a->strings["'Share' element"] = "Element \"Sdílet\"";
$a->strings["Activates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "Aktivuje bbcode prvek 'share' pro opakované položky.";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maximální velikost obrázků";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Maximální velikost v bajtech nahraných obrázků. Defaultní je 0, což znamená neomezeno.";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maximální velikost obrázků";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Maximální délka v pixelech delší stránky nahrávaných obrázků. Defaultně je -1, což označuje bez limitu";
$a->strings["JPEG image quality"] = "JPEG kvalita obrázku";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "Nahrávaný JPEG bude uložen se zadanou kvalitou v rozmezí [0-100]. Defaultní je 100, což znamená plnou kvalitu.";
$a->strings["Register policy"] = "Politika registrace";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Maximální počet denních registrací";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "Pokud je registrace výše povolena, zde se nastaví maximální počet registrací nových uživatelů za den.\nPokud je registrace zakázána, toto nastavení nemá žádný efekt.";
$a->strings["Register text"] = "Registrace textu";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "Bude zřetelně zobrazeno na registrační stránce.";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Účet je opuštěn po x dnech";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Neztrácejte systémové zdroje kontaktováním externích webů s opuštěnými účty. Zadejte 0 pro žádný časový limit.";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Povolené domény přátel";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Čárkou oddělený seznam domén, kterým je povoleno navazovat přátelství s tímto webem. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolnou doménu.";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Povolené e-mailové domény";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Čárkou oddělený seznam domén emalových adres, kterým je povoleno provádět registraci na tomto webu. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolnou doménu.";
$a->strings["Block public"] = "Blokovat veřejnost";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "Označemím přepínače zablokujete veřejný přístup ke všem jinak veřejně přístupným soukromým stránkám uživatelům, kteří nebudou přihlášeni.";
$a->strings["Force publish"] = "Publikovat";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Označením přepínače budou včechny profily na tomto webu uvedeny v adresáři webu.";
$a->strings["Global directory update URL"] = "aktualizace URL adresy Globálního adresáře ";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "URL adresa k aktualizaci globálního adresáře. Pokud není zadáno, funkce globálního adresáře není dostupná žádné aplikaci.";
$a->strings["Allow threaded items"] = "Povolit vícevláknové zpracování obsahu";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "Povolit zpracování obsahu tohoto webu neomezeným počtem paralelních vláken.";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "Nastavit pro nové uživatele příspěvky jako soukromé";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "Nastavit defaultní práva pro příspěvky od všech nových členů na výchozí soukromou skupinu raději než jako veřejné.";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Blokovat více registrací";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "Znemožnit uživatelům registraci dodatečných účtů k použití jako stránky.";
$a->strings["OpenID support"] = "podpora OpenID";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "Podpora OpenID pro registraci a přihlašování.";
$a->strings["Fullname check"] = "kontrola úplného jména";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "Přimět uživatele k registraci s mezerou mezi jménu a příjmením v poli Celé jméno, jako antispamové opatření.";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "UTF-8 Regulární výrazy";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "Použít PHP UTF8 regulární výrazy.";
$a->strings["Show Community Page"] = "Zobrazit stránku komunity";
$a->strings["Display a Community page showing all recent public postings on this site."] = "Zobrazit Komunitní stránku zobrazující všechny veřejné příspěvky napsané na této stránce.";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Zapnout podporu OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (identi.ca, status.net, etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Poskytnout zabudouvanou kompatibilitu s OStatus (identi.ca, status.net, etc.). Veškerá komunikace s OStatus je veřejná, proto bude občas zobrazeno upozornění.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Povolit podporu Diaspora";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "Poskytnout zabudovanou kompatibilitu sitě Diaspora.";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Povolit pouze Friendica kontakty";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "Všechny kontakty musí používat Friendica protokol. Všchny jiné zabudované komunikační protokoly budou zablokované.";
$a->strings["Verify SSL"] = "Ověřit SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "Pokud si přejete, můžete vynutit striktní ověřování certifikátů. To znamená že se nebudete moci připojit k žádnému serveru s vlastním SSL certifikátem.";
$a->strings["Proxy user"] = "Proxy uživatel";
$a->strings["Proxy URL"] = "Proxy URL adresa";
$a->strings["Network timeout"] = "čas síťového spojení vypršelo (timeout)";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Hodnota ve vteřinách. Nastavte 0 pro neomezeno (není doporučeno).";
$a->strings["Delivery interval"] = "Interval doručování";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "Prodleva mezi doručovacími procesy běžícími na pozadí snižuje zátěž systému. Doporučené nastavení: 4-5 pro sdílené instalace, 2-3 pro virtuální soukromé servery, 0-1 pro velké dedikované servery.";
$a->strings["Poll interval"] = "Dotazovací interval";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Tímto nastavením ovlivníte prodlení mezi aktualizačními procesy běžícími na pozadí, čímž můžete snížit systémovou zátěž. Pokud 0, použijte doručovací interval.";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Maximální průměrné zatížení";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Maximální zatížení systému před pozastavením procesů zajišťujících doručování aktualizací - defaultně 50";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "Použít fulltextový vyhledávací stroj MySQL";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "Aktivuje fulltextový vyhledávací stroj. Zrychluje vyhledávání ale pouze pro vyhledávání čtyř a více znaků";
$a->strings["Path to item cache"] = "Cesta k položkám vyrovnávací paměti";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "Doba platnosti vyrovnávací paměti v sekundách";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day)."] = "Jak dlouho by měla vyrovnávací paměť držet data? Výchozí hodnota je 86400 sekund (Jeden den).";
$a->strings["Path for lock file"] = "Cesta k souboru zámku";
$a->strings["Temp path"] = "Cesta k dočasným souborům";
$a->strings["Base path to installation"] = "Základní cesta k instalaci";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Aktualizace byla označena jako úspěšná.";
$a->strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "Vykonávání %s selhalo. Zkontrolujte chybový protokol.";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Aktualizace %s byla úspěšně aplikována.";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Aktualizace %s nevrátila žádný status. Není zřejmé, jestli byla úspěšná.";
$a->strings["Update function %s could not be found."] = "Aktualizační funkce %s nebyla nalezena.";
$a->strings["No failed updates."] = "Žádné neúspěšné aktualizace.";
$a->strings["Failed Updates"] = "Neúspěšné aktualizace";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "To nezahrnuje aktualizace do verze 1139, které nevracejí žádný status.";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Označit za úspěšné (pokud byla aktualizace aplikována manuálně)";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Pokusit se provést tuto aktualizaci automaticky.";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "%s uživatel blokován/odblokován",
1 => "%s uživatelů blokováno/odblokováno",
2 => "%s uživatelů blokováno/odblokováno",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => "%s uživatel smazán",
1 => "%s uživatelů smazáno",
2 => "%s uživatelů smazáno",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Uživatel '%s' smazán";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Uživatel '%s' odblokován";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Uživatel '%s' blokován";
$a->strings["select all"] = "Vybrat vše";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Registrace uživatele čeká na potvrzení";
$a->strings["Request date"] = "Datum žádosti";
$a->strings["Email"] = "E-mail";
$a->strings["No registrations."] = "Žádné registrace.";
$a->strings["Deny"] = "Odmítnout";
$a->strings["Site admin"] = "Site administrátor";
$a->strings["Register date"] = "Datum registrace";
$a->strings["Last login"] = "Datum posledního přihlášení";
$a->strings["Last item"] = "Poslední položka";
$a->strings["Account"] = "Účet";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Vybraní uživatelé budou smazáni!\\n\\n Vše, co tito uživatelé na těchto stránkách vytvořili, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Uživatel {0} bude smazán!\\n\\n Vše, co tento uživatel na těchto stránkách vytvořil, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Plugin %s zakázán.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Plugin %s povolen.";
$a->strings["Disable"] = "Zakázat";
$a->strings["Enable"] = "Povolit";
$a->strings["Toggle"] = "Přepnout";
$a->strings["Author: "] = "Autor: ";
$a->strings["Maintainer: "] = "Správce: ";
$a->strings["No themes found."] = "Nenalezeny žádná témata.";
$a->strings["Screenshot"] = "Snímek obrazovky";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Experimentální]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Nepodporováno]";
$a->strings["Log settings updated."] = "Nastavení protokolu aktualizováno.";
$a->strings["Clear"] = "Vyčistit";
$a->strings["Debugging"] = "Ladění";
$a->strings["Log file"] = "Soubor s logem";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Musí být editovatelné web serverem. Relativní cesta k vašemu kořenovému adresáři Friendica";
$a->strings["Log level"] = "Úroveň auditu";
$a->strings["Close"] = "Zavřít";
$a->strings["FTP Host"] = "Hostitel FTP";
$a->strings["FTP Path"] = "Cesta FTP";
$a->strings["FTP User"] = "FTP uživatel";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP heslo";
$a->strings["Requested profile is not available."] = "Požadovaný profil není k dispozici.";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Přístup na tento profil byl omezen.";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Tipy pro nové členy";
$a->strings["{0} wants to be your friend"] = "{0} chce být Vaším přítelem";
$a->strings["{0} sent you a message"] = "{0} vám poslal zprávu";
$a->strings["{0} requested registration"] = "{0} požaduje registraci";
$a->strings["{0} commented %s's post"] = "{0} komentoval příspěvek uživatele %s";
$a->strings["{0} liked %s's post"] = "{0} má rád příspěvek uživatele %s";
$a->strings["{0} disliked %s's post"] = "{0} nemá rád příspěvek uživatele %s";
$a->strings["{0} is now friends with %s"] = "{0} se skamarádil s %s";
$a->strings["{0} posted"] = "{0} zasláno";
$a->strings["{0} tagged %s's post with #%s"] = "{0} označen %s' příspěvek s #%s";
$a->strings["{0} mentioned you in a post"] = "{0} vás zmínil v příspěvku";
$a->strings["Contacts who are not members of a group"] = "Kontakty, které nejsou členy skupiny";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "Chyba OpenID protokolu. Navrátilo se žádné ID.";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "Nenalezen účet a OpenID registrace na tomto serveru není dovolena.";
$a->strings["Login failed."] = "Přihlášení se nezdařilo.";
$a->strings["Contact added"] = "Kontakt přidán";
$a->strings["Common Friends"] = "Společní přátelé";
$a->strings["No contacts in common."] = "Žádné společné kontakty.";
$a->strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s následuje %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["link"] = "odkaz";
$a->strings["Item has been removed."] = "Položka byla odstraněna.";
$a->strings["Applications"] = "Aplikace";
$a->strings["No installed applications."] = "Žádné nainstalované aplikace.";
$a->strings["Search"] = "Vyhledávání";
$a->strings["Profile not found."] = "Profil nenalezen";
$a->strings["Profile Name is required."] = "Jméno profilu je povinné.";
$a->strings["Marital Status"] = "Rodinný Stav";
$a->strings["Romantic Partner"] = "Romatický partner";
$a->strings["Likes"] = "Libí se mi";
$a->strings["Dislikes"] = "Nelibí se mi";
$a->strings["Work/Employment"] = "Práce/Zaměstnání";
$a->strings["Religion"] = "Náboženství";
$a->strings["Political Views"] = "Politické přesvědčení";
$a->strings["Gender"] = "Pohlaví";
$a->strings["Sexual Preference"] = "Sexuální orientace";
$a->strings["Homepage"] = "Domácí stránka";
$a->strings["Interests"] = "Zájmy";
$a->strings["Address"] = "Adresa";
$a->strings["Location"] = "Lokace";
$a->strings["Profile updated."] = "Profil aktualizován.";
$a->strings[" and "] = " a ";
$a->strings["public profile"] = "veřejný profil";
$a->strings["%1\$s changed %2\$s to &ldquo;%3\$s&rdquo;"] = "%1\$s změnil %2\$s na &ldquo;%3\$s&rdquo;";
$a->strings[" - Visit %1\$s's %2\$s"] = " - Navštivte %2\$s uživatele %1\$s";
$a->strings["%1\$s has an updated %2\$s, changing %3\$s."] = "%1\$s aktualizoval %2\$s, změnou %3\$s.";
$a->strings["Profile deleted."] = "Profil smazán.";
$a->strings["Profile-"] = "Profil-";
$a->strings["New profile created."] = "Nový profil vytvořen.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "Profil není možné naklonovat.";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Skrýt u tohoto profilu Vaše kontakty / seznam přátel před před dalšími uživateli zobrazující si tento profil?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Upravit podrobnosti profilu ";
$a->strings["Change Profile Photo"] = "Změna Profilové fotky";
$a->strings["View this profile"] = "Zobrazit tento profil";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Vytvořit nový profil pomocí tohoto nastavení";
$a->strings["Clone this profile"] = "Klonovat tento profil";
$a->strings["Delete this profile"] = "Smazat tento profil";
$a->strings["Profile Name:"] = "Jméno profilu:";
$a->strings["Your Full Name:"] = "Vaše celé jméno:";
$a->strings["Title/Description:"] = "Název / Popis:";
$a->strings["Your Gender:"] = "Vaše pohlaví:";
$a->strings["Birthday (%s):"] = "Narozeniny uživatele (%s):";
$a->strings["Street Address:"] = "Ulice:";
$a->strings["Locality/City:"] = "Město:";
$a->strings["Postal/Zip Code:"] = "PSČ:";
$a->strings["Country:"] = "Země:";
$a->strings["Region/State:"] = "Region / stát:";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Rodinný stav:";
$a->strings["Who: (if applicable)"] = "Kdo: (pokud je možné)";
$a->strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Příklady: jan123, Jan Novák, jan@seznam.cz";
$a->strings["Since [date]:"] = "Od [data]:";
$a->strings["Sexual Preference:"] = "Sexuální preference:";
$a->strings["Homepage URL:"] = "Odkaz na domovskou stránku:";
$a->strings["Hometown:"] = "Rodné město";
$a->strings["Political Views:"] = "Politické přesvědčení:";
$a->strings["Religious Views:"] = "Náboženské přesvědčení:";
$a->strings["Public Keywords:"] = "Veřejná klíčová slova:";
$a->strings["Private Keywords:"] = "Soukromá klíčová slova:";
$a->strings["Likes:"] = "Líbí se:";
$a->strings["Dislikes:"] = "Nelibí se:";
$a->strings["Example: fishing photography software"] = "Příklad: fishing photography software";
$a->strings["(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"] = "(Používá se pro doporučování potenciálních přátel, může být viděno ostatními)";
$a->strings["(Used for searching profiles, never shown to others)"] = "(Používá se pro vyhledávání profilů, není nikdy zobrazeno ostatním)";
$a->strings["Tell us about yourself..."] = "Řekněte nám něco o sobě ...";
$a->strings["Hobbies/Interests"] = "Koníčky/zájmy";
$a->strings["Contact information and Social Networks"] = "Kontaktní informace a sociální sítě";
$a->strings["Musical interests"] = "Hudební vkus";
$a->strings["Books, literature"] = "Knihy, literatura";
$a->strings["Television"] = "Televize";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment"] = "Film/tanec/kultura/zábava";
$a->strings["Love/romance"] = "Láska/romantika";
$a->strings["Work/employment"] = "Práce/zaměstnání";
$a->strings["School/education"] = "Škola/vzdělání";
$a->strings["This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet."] = "Toto je váš <strong>veřejný</strong> profil.<br />Ten <strong>může</strong> být viditelný kýmkoliv na internetu.";
$a->strings["Age: "] = "Věk: ";
$a->strings["Edit/Manage Profiles"] = "Upravit / Spravovat profily";
$a->strings["Change profile photo"] = "Změnit profilovou fotografii";
$a->strings["Create New Profile"] = "Vytvořit nový profil";
$a->strings["Profile Image"] = "Profilový obrázek";
$a->strings["visible to everybody"] = "viditelné pro všechny";
$a->strings["Edit visibility"] = "Upravit viditelnost";
$a->strings["Save to Folder:"] = "Uložit do složky:";
$a->strings["- select -"] = "- vyber -";
$a->strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s označen uživatelem %2\$s %3\$s s %4\$s";
$a->strings["No potential page delegates located."] = "Žádní potenciální delegáti stránky nenalezeni.";
$a->strings["Delegate Page Management"] = "Správa delegátů stránky";
$a->strings["Delegates are able to manage all aspects of this account/page except for basic account settings. Please do not delegate your personal account to anybody that you do not trust completely."] = "Delegáti jsou schopni řídit všechny aspekty tohoto účtu / stránky, kromě základních nastavení účtu. Prosím, nepředávejte svůj osobní účet nikomu, komu úplně nevěříte..";
$a->strings["Existing Page Managers"] = "Stávající správci stránky";
$a->strings["Existing Page Delegates"] = "Stávající delegáti stránky ";
$a->strings["Potential Delegates"] = "Potenciální delegáti";
$a->strings["Add"] = "Přidat";
$a->strings["No entries."] = "Žádné záznamy.";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "Zdrojový text (bbcode):";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "Zdrojový (Diaspora) text k převedení do BB kódování:";
$a->strings["Source input: "] = "Zdrojový vstup: ";
$a->strings["bb2html: "] = "bb2html: ";
$a->strings["bb2html2bb: "] = "bb2html2bb: ";
$a->strings["bb2md: "] = "bb2md: ";
$a->strings["bb2md2html: "] = "bb2md2html: ";
$a->strings["bb2dia2bb: "] = "bb2dia2bb: ";
$a->strings["bb2md2html2bb: "] = "bb2md2html2bb: ";
$a->strings["Source input (Diaspora format): "] = "Vstupní data (ve formátu Diaspora): ";
$a->strings["diaspora2bb: "] = "diaspora2bb: ";
$a->strings["Friend Suggestions"] = "Návrhy přátel";
$a->strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours."] = "Nejsou dostupné žádné návrhy. Pokud je toto nový server, zkuste to znovu za 24 hodin.";
$a->strings["Ignore/Hide"] = "Ignorovat / skrýt";
$a->strings["Global Directory"] = "Globální adresář";
$a->strings["Find on this site"] = "Nalézt na tomto webu";
$a->strings["Site Directory"] = "Adresář serveru";
$a->strings["Gender: "] = "Pohlaví: ";
$a->strings["Gender:"] = "Pohlaví:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Domácí stránka:";
$a->strings["About:"] = "O mě:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty).";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : není platná e-mailová adresa.";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "Prosím přidejte se k nám na Friendice";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Doručení zprávy se nezdařilo.";
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d zpráva odeslána.",
1 => "%d zprávy odeslány.",
2 => "%d zprávy odeslány.",
);
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Nemáte k dispozici žádné další pozvánky";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "Navštivte %s pro seznam veřejných serverů, na kterých se můžete přidat. Členové Friendica se mohou navzájem propojovat, stejně tak jako se mohou přiopojit se členy mnoha dalších sociálních sítí.";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "K akceptaci této pozvánky prosím navštivte a registrujte se na %s nebo na kterékoliv jiném veřejném Friendica serveru.";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "Friendica servery jsou všechny propojené a vytváří tak rozsáhlou sociální síť s důrazem na soukromý a je pod kontrolou svých členů. Členové se mohou propojovat s mnoha dalšími tradičními sociálními sítěmi. Navštivte %s pro seznam alternativních Friendica serverů kde se můžete přidat.";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "Omlouváme se. Systém nyní není nastaven tak, aby se připojil k ostatním veřejným serverům nebo umožnil pozvat nové členy.";
$a->strings["Send invitations"] = "Poslat pozvánky";
$a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Zadejte e-mailové adresy, jednu na řádek:";
$a->strings["You are cordially invited to join me and other close friends on Friendica - and help us to create a better social web."] = "Jste srdečně pozván se připojit ke mně a k mým blízkým přátelům na Friendica - a pomoci nám vytvořit lepší sociální síť.";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "Budete muset zadat kód této pozvánky: \$invite_code";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Jakmile se zaregistrujete, prosím spojte se se mnou přes mou profilovu stránku na:";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendica.com"] = "Pro více informací o Friendica projektu a o tom, proč je tak důležitý, prosím navštivte http://friendica.com";
$a->strings["This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it has already been approved."] = "To se může občas stát pokud kontakt byl zažádán oběma osobami a již byl schválen.";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "Odpověď ze vzdáleného serveru nebyla srozumitelná.";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Neočekávaná odpověď od vzdáleného serveru:";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Potvrzení úspěšně dokončena.";
$a->strings["Remote site reported: "] = "Vzdálený server oznámil:";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Dočasné selhání. Prosím, vyčkejte a zkuste to znovu.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Žádost o propojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "Nelze nastavit fotografii kontaktu.";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s je nyní přítel s %2\$s";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "Pro '%s' nenalezen žádný uživatelský záznam ";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "Náš šifrovací klíč zřejmě přestal správně fungovat.";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "Byla poskytnuta prázdná URL adresa nebo se nepodařilo URL adresu dešifrovat.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "Kontakt záznam nebyl nalezen pro vás na našich stránkách.";
$a->strings["Site public key not available in contact record for URL %s."] = "V adresáři není k dispozici veřejný klíč pro URL %s.";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "Váš systém poskytl duplicitní ID vůči našemu systému. Pokuste se akci zopakovat.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Nelze nastavit Vaše přihlašovací údaje v našem systému.";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Nelze aktualizovat Váš profil v našem systému";
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Připojení přijato na %s";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "%1\$s se připojil k %2\$s";
$a->strings["Google+ Import Settings"] = "Nastavení importu z Google+ ";
$a->strings["Enable Google+ Import"] = "Povolit Import z Google+";
$a->strings["Google Account ID"] = "název účtu Google ";
$a->strings["Google+ Import Settings saved."] = "Nastavení importu z Google+ uloženo.";
$a->strings["Facebook disabled"] = "Facebook zakázán";
$a->strings["Updating contacts"] = "Aktualizace kontaktů";
$a->strings["Facebook API key is missing."] = "Chybí Facebook API klíč.";
$a->strings["Facebook Connect"] = "Facebook připojen";
$a->strings["Install Facebook connector for this account."] = "Nainstalovat pro tento účet Facebook konektor.";
$a->strings["Remove Facebook connector"] = "Odstranit konektor na Facebook";
$a->strings["Re-authenticate [This is necessary whenever your Facebook password is changed.]"] = "Opětovná autentikace [Toto je nezbytné kdykoliv se změní Vaše heslo na Facebooku.]";
$a->strings["Post to Facebook by default"] = "Standardně posílat příspěvky na Facebook";
$a->strings["Facebook friend linking has been disabled on this site. The following settings will have no effect."] = "Propojování facebookových přátel bylo na tomto webu zablokováno. Následující odkazy nebudou mít žádný efekt.";
$a->strings["Facebook friend linking has been disabled on this site. If you disable it, you will be unable to re-enable it."] = "Propojování facebookových přátel bylo na tomto webu zablokováno. Když to zakážete nebudete schopni toto znovu povolit.";
$a->strings["Link all your Facebook friends and conversations on this website"] = "Připojit na tomto webu všechny Vaše přátelé a konverzace z Facebooku";
$a->strings["Facebook conversations consist of your <em>profile wall</em> and your friend <em>stream</em>."] = "Facebookové konverzace se skládají z Vaší <em>profilové zdi</em> a příspěvků Vašich přátel <em>(stream)</em>.";
$a->strings["On this website, your Facebook friend stream is only visible to you."] = "Na tomto webu můžete vidět pouze příspěvky Vašich přátel Facebook (Stream).";
$a->strings["The following settings determine the privacy of your Facebook profile wall on this website."] = "Následující nastavení určuje Vaše soukromí na Facebookovém profilu na tomto webu.";
$a->strings["On this website your Facebook profile wall conversations will only be visible to you"] = "Na tomto webu bude konverzace z Facebookové profilové zdi viditelná pouze pro Vás.";
$a->strings["Do not import your Facebook profile wall conversations"] = "Neimportovat konverzace z Facebookové zdi";
$a->strings["If you choose to link conversations and leave both of these boxes unchecked, your Facebook profile wall will be merged with your profile wall on this website and your privacy settings on this website will be used to determine who may see the conversations."] = "Pokud budete chtít propojit konverzace a ponecháte obě z těchto dvou polí nezaškrtnuté, bude Vaše profilová zeď na Facebooku sloučená s profilovou zdí na tomto webu a nastavení soukromí na tomto webu bude určovat kdo bude mít možnost vidět konverzace.";
$a->strings["Comma separated applications to ignore"] = "čárkou oddělené aplikace k ignorování";
$a->strings["Problems with Facebook Real-Time Updates"] = "Problémy s Facebook Real-Time aktualizacemi";
$a->strings["Facebook Connector Settings"] = "Nastavení Facebook konektoru ";
$a->strings["Facebook API Key"] = "Facebook API Key";
$a->strings["Error: it appears that you have specified the App-ID and -Secret in your .htconfig.php file. As long as they are specified there, they cannot be set using this form.<br><br>"] = "Chyba: zdá se, že jste specifikoval App-ID a -Secret ve Vašem .htconfig.php souboru. Dokud jsou na tomto místě specifikované, nemohou být nastaveny s pomocí tohoto formuláře.<br><br>";
$a->strings["Error: the given API Key seems to be incorrect (the application access token could not be retrieved)."] = "Chyba: zadané API Key se zdá být chybné (není možné získat aplikační přístupový token).";
$a->strings["The given API Key seems to work correctly."] = "Zadané API Key se zdá funguje v pořádku.";
$a->strings["The correctness of the API Key could not be detected. Something strange's going on."] = "Správnost klíče API nemohla být detekovaná. Děje se něco podivného.";
$a->strings["App-ID / API-Key"] = "App-ID / API-Key";
$a->strings["Application secret"] = "Application secret";
$a->strings["Polling Interval in minutes (minimum %1\$s minutes)"] = "Dotazovací interval v minutách (minimum %1\$s minut)";
$a->strings["Synchronize comments (no comments on Facebook are missed, at the cost of increased system load)"] = "Syncronizovat komentáře (nedojde k vynechání žádného komentáže na Facebooku za cenu vyšší zátěže systému)";
$a->strings["Real-Time Updates"] = "Real-Time Aktualizace";
$a->strings["Real-Time Updates are activated."] = "Real-Time aktualizace aktivovány.";
$a->strings["Deactivate Real-Time Updates"] = "Deaktivovat Real-Time aktualizace";
$a->strings["Real-Time Updates not activated."] = "Real-Time aktualizace nejsou aktivovány.";
$a->strings["Activate Real-Time Updates"] = "Aktivovat Real-Time aktualizace";
$a->strings["The new values have been saved."] = "Nové hodnoty byly uloženy";
$a->strings["Post to Facebook"] = "Přidat příspěvek na Facebook";
$a->strings["Post to Facebook cancelled because of multi-network access permission conflict."] = "Příspěvek na Facebook zrušen kvůli konfliktu přístupových práv mezi sítěmi.";
$a->strings["View on Friendica"] = "Zobrazení na Friendica";
$a->strings["Facebook post failed. Queued for retry."] = "Zaslání příspěvku na Facebook selhalo. Příspěvek byl zařazen do fronty pro opakované odeslání.";
$a->strings["Your Facebook connection became invalid. Please Re-authenticate."] = "Vaše připojení na Facebook přestalo být platné. Prosím znovu se přihlaste.";
$a->strings["Facebook connection became invalid"] = "Připojení na Facebook bylo zneplatněno.";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nThe connection between your accounts on %2\$s and Facebook became invalid. This usually happens after you change your Facebook-password. To enable the connection again, you have to %3\$sre-authenticate the Facebook-connector%4\$s."] = "Ahoj %1\$s,\n\nSpojení mezi tvým účtem na %2\$s a Facebookem přestalo fungovat. To se obvykle stává poté, co si změníš heslo kFacebooku. Pro opětovnému zprovoznění spojení musíte %3\$s nastavit správné přihlašovací údaje na Facebook konektoru%4\$s.";
$a->strings["StatusNet AutoFollow settings updated."] = "Nastavení automatického následování na StatusNet aktualizováno.";
$a->strings["StatusNet AutoFollow Settings"] = "Nastavení StatusNet automatického následování (AutoFollow)";
$a->strings["Automatically follow any StatusNet followers/mentioners"] = "Automaticky následovat jakékoliv StatusNet následníky/přispivatele";
$a->strings["Lifetime of the cache (in hours)"] = "Životnost vyrovnávací paměti (v hodinách)";
$a->strings["Cache Statistics"] = "Statistika vyrovnávací paměti";
$a->strings["Number of items"] = "Počet položek";
$a->strings["Size of the cache"] = "Velikost vyrovnávací paměti";
$a->strings["Delete the whole cache"] = "Vymazat celou vyrovnávací paměť";
$a->strings["Facebook Post disabled"] = "Příspěvky na Facebook zakázán.";
$a->strings["Facebook Post"] = "Facebook příspěvek";
$a->strings["Install Facebook Post connector for this account."] = "Instalovat pro tento účet konektor pro příspěvky na Facebook.";
$a->strings["Remove Facebook Post connector"] = "Odstranit konektor pro příspěvky na Facebook";
$a->strings["Suppress \"View on friendica\""] = "Potlačit \"Zobrazit na friendica\"";
$a->strings["Post to page/group:"] = "Příspěvek na stránku/skupinu";
$a->strings["Facebook Post Settings"] = "Nastavení konektoru pro příspěvky na Facebook";
$a->strings["%s:"] = "%s:";
$a->strings["%d person likes this"] = array(
0 => "%d člověku se toto líbí",
1 => "%d lidem se toto líbí",
2 => "%d lidem se toto líbí",
);
$a->strings["%d person doesn't like this"] = array(
0 => "%d člověku se toto nelíbí",
1 => "%d lidem se toto nelíbí",
2 => "%d lidem se toto nelíbí",
);
$a->strings["Get added to this list!"] = "Nechte se přidat do tohoto listu!";
$a->strings["Generate new key"] = "Generovat nové klíče";
$a->strings["Widgets key"] = "Widgety klíč";
$a->strings["Widgets available"] = "Widgety k dispozici";
$a->strings["Connect on Friendica!"] = "Připojit na Friendica!";
$a->strings["bitchslap"] = "";
$a->strings["bitchslapped"] = "";
$a->strings["shag"] = "";
$a->strings["shagged"] = "";
$a->strings["do something obscenely biological to"] = "udělat něco obscéně biologického uživateli";
$a->strings["did something obscenely biological to"] = "udělal něco obscéně biologického uživateli";
$a->strings["point out the poke feature to"] = "upozornit na poke funkci uživatele";
$a->strings["pointed out the poke feature to"] = "upozorněn na poke funkci ";
$a->strings["declare undying love for"] = "vyjadřit nehynoucí lásku ke";
$a->strings["declared undying love for"] = "vyjadřil nehynoucí lásku ke";
$a->strings["patent"] = "patentovat";
$a->strings["patented"] = "patentován";
$a->strings["stroke beard"] = "pohladit plnovous";
$a->strings["stroked their beard at"] = "pohladit něčí plnovous";
$a->strings["bemoan the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "stěžující si na klesající úroveň moderního sekundárního a terciárního vzdělávání u";
$a->strings["bemoans the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "stěžovat si na klesající úroveň moderního sekundárního a terciárního vzdělávání u";
$a->strings["hug"] = "obejmout";
$a->strings["hugged"] = "obejmut ";
$a->strings["kiss"] = "políbit";
$a->strings["kissed"] = "políben";
$a->strings["raise eyebrows at"] = "zvednout obočí na";
$a->strings["raised their eyebrows at"] = "zvednul obočí na";
$a->strings["insult"] = "urazit";
$a->strings["insulted"] = "uražen";
$a->strings["praise"] = "pochválit";
$a->strings["praised"] = "pochválen";
$a->strings["be dubious of"] = "mít pochyby o";
$a->strings["was dubious of"] = "má pochybnosti z";
$a->strings["eat"] = "sníst";
$a->strings["ate"] = "snězen";
$a->strings["giggle and fawn at"] = "hihňat se";
$a->strings["giggled and fawned at"] = "hihňá se";
$a->strings["doubt"] = "pochybovat";
$a->strings["doubted"] = "pochybující";
$a->strings["glare"] = "zabodáván pohledem";
$a->strings["glared at"] = "zabodávat pohledem ";
$a->strings["YourLS Settings"] = "YourLS nastavení";
$a->strings["URL: http://"] = "URL: http://";
$a->strings["Username:"] = "Uživatelské jméno:";
$a->strings["Password:"] = "heslo:";
$a->strings["Use SSL "] = "Použít SSL";
$a->strings["yourls Settings saved."] = "yourls nastavení uloženo.";
$a->strings["Post to LiveJournal"] = "Poslat na LiveJournal";
$a->strings["LiveJournal Post Settings"] = "Nastavení LiveJournal Post";
$a->strings["Enable LiveJournal Post Plugin"] = "Povolit LiveJournal Post plugin";
$a->strings["LiveJournal username"] = "LiveJournal uživatelské jméno";
$a->strings["LiveJournal password"] = "LiveJournal heslo";
$a->strings["Post to LiveJournal by default"] = "Defaultně umístit na LiveJournal";
$a->strings["Not Safe For Work (General Purpose Content Filter) settings"] = "Not Safe For Work (General Purpose Content Filter) nastavení";
$a->strings["This plugin looks in posts for the words/text you specify below, and collapses any content containing those keywords so it is not displayed at inappropriate times, such as sexual innuendo that may be improper in a work setting. It is polite and recommended to tag any content containing nudity with #NSFW. This filter can also match any other word/text you specify, and can thereby be used as a general purpose content filter."] = "Tento plugin hledá v příspěvcích slova zadáná níže a skryje jakýkoliv obsah, který tyto slova obsahuje v prostředích, kde to není vhodné. Je slušné a doporučené jakékoliv příspěvky s mahotou označit s #NSFW. Tento filtr může také vyhledávat jakékoliv Vámi specifikované slovní spojení, takže může být využit jako obecný kontextový filtr.";
$a->strings["Enable Content filter"] = "Povolit Kontextový filtr";
$a->strings["Comma separated list of keywords to hide"] = "Čárkou oddělený seznam klíčových slov ke skrytí";
$a->strings["Use /expression/ to provide regular expressions"] = "Použít /výraz/ pro použití regulárních výrazů";
$a->strings["NSFW Settings saved."] = "NSFW nastavení uloženo";
$a->strings["%s - Click to open/close"] = "%s - Klikněte pro otevření/zavření";
$a->strings["Forums"] = "Fóra";
$a->strings["Forums:"] = "Fóra:";
$a->strings["Page settings updated."] = "Nastavení stránky aktualizováno.";
$a->strings["Page Settings"] = "Nastavení stránky";
$a->strings["How many forums to display on sidebar without paging"] = "Kolik diskuzních fór zobrazit v bočním panelu bez použití stránkování";
$a->strings["Randomise Page/Forum list"] = "Náhodný stránka/fórum seznam";
$a->strings["Show pages/forums on profile page"] = "Zobrazit stránky/fóra na profilové stránce";
$a->strings["Planets Settings"] = "Nastavení Planets";
$a->strings["Enable Planets Plugin"] = "Povolit Planets plugin";
$a->strings["Forum Directory"] = "Adresář Fór";
$a->strings["Login"] = "Přihlásit se";
$a->strings["OpenID"] = "OpenID";
$a->strings["Latest users"] = "Poslední uživatelé";
$a->strings["Most active users"] = "Nejaktivnější uživatelé";
$a->strings["Latest photos"] = "Poslední fotky";
$a->strings["Latest likes"] = "Poslední \"líbí se mi\"";
$a->strings["event"] = "událost";
$a->strings["No access"] = "Zádný přístup";
$a->strings["Could not open component for editing"] = "Nelze otevřít komponentu pro editaci";
$a->strings["Go back to the calendar"] = "Návrat na kalendář";
$a->strings["Event data"] = "Data události";
$a->strings["Calendar"] = "Kalendář";
$a->strings["Special color"] = "Speciální barva";
$a->strings["Subject"] = "Subjekt";
$a->strings["Starts"] = "Hvězdiček";
$a->strings["Ends"] = "Končí";
$a->strings["Description"] = "Popis";
$a->strings["Recurrence"] = "Opakování";
$a->strings["Frequency"] = "Frekvence";
$a->strings["Daily"] = "denně";
$a->strings["Weekly"] = "Týdenně";
$a->strings["Monthly"] = "Měsíčně";
$a->strings["Yearly"] = "Ročně";
$a->strings["days"] = "dnů";
$a->strings["weeks"] = "týdny";
$a->strings["months"] = "měsíců";
$a->strings["years"] = "let";
$a->strings["Interval"] = "Interval";
$a->strings["All %select% %time%"] = "Všechny %select% %time%";
$a->strings["Days"] = "Dny";
$a->strings["Sunday"] = "Neděle";
$a->strings["Monday"] = "Pondělí";
$a->strings["Tuesday"] = "Úterý";
$a->strings["Wednesday"] = "Středa";
$a->strings["Thursday"] = "Čtvrtek";
$a->strings["Friday"] = "Pátek";
$a->strings["Saturday"] = "Sobota";
$a->strings["First day of week:"] = "První den v týdnu";
$a->strings["Day of month"] = "Den v měsíci";
$a->strings["#num#th of each month"] = "#num#. v každém měsíci";
$a->strings["#num#th-last of each month"] = "#num#. od konce v každém měsíci";
$a->strings["#num#th #wkday# of each month"] = "#num#. #wkday# v každém měsíci";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of each month"] = "#num#. od konce #wkday# v každém měsíci";
$a->strings["Month"] = "Měsíc";
$a->strings["#num#th of the given month"] = "#num#. v daném měsíci";
$a->strings["#num#th-last of the given month"] = "#num#. od konce v daném měsíci";
$a->strings["#num#th #wkday# of the given month"] = "#num#. #wkday# v daném měsíci";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of the given month"] = "#num#. #wkday# od konce v daném měsíci";
$a->strings["Repeat until"] = "Opakuj dokud";
$a->strings["Infinite"] = "Do nekončena";
$a->strings["Until the following date"] = "Do následujícího data";
$a->strings["Number of times"] = "Počet opakování";
$a->strings["Exceptions"] = "Výjimky";
$a->strings["none"] = "žádný";
$a->strings["Notification"] = "Notifikace";
$a->strings["Notify by"] = "Notifikován";
$a->strings["E-Mail"] = "e-mailem";
$a->strings["On Friendica / Display"] = "Na stránce Friendica";
$a->strings["Time"] = "Čas";
$a->strings["Hours"] = "Hodiny";
$a->strings["Minutes"] = "Minuty";
$a->strings["Seconds"] = "sekund";
$a->strings["Weeks"] = "týdnů";
$a->strings["before the"] = "před";
$a->strings["start of the event"] = "začátkem události";
$a->strings["end of the event"] = "koncem události";
$a->strings["Add a notification"] = "Přidat notifikaci";
$a->strings["The event #name# will start at #date"] = "Událost #name# bude zahájena #date";
$a->strings["#name# is about to begin."] = "#name# právě začíná.";
$a->strings["Saved"] = "Uloženo";
$a->strings["U.S. Time Format (mm/dd/YYYY)"] = "americký formát času (mm/dd/YYYY)";
$a->strings["German Time Format (dd.mm.YYYY)"] = "německý formát času (dd.mm.YYYY)";
$a->strings["Private Events"] = "Soukromé události";
$a->strings["Private Addressbooks"] = "Soukromé adresáře kontaktů";
$a->strings["Friendica-Native events"] = "Nativní Friendica události";
$a->strings["Friendica-Contacts"] = "Friendica kontakty";
$a->strings["Your Friendica-Contacts"] = "Vaše Friendica kontakty";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry. Maybe some events were imported anyway."] = "Při importu souboru se něco nezdařilo, omlouváme se. Přesto se mohly některé události načíst.";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry."] = "Při importu souboru se něco nezdařilo, omlouváme se.";
$a->strings["The ICS-File has been imported."] = "ICS soubor byl importován.";
$a->strings["No file was uploaded."] = "Žádný soubor nebyl nahrán.";
$a->strings["Import a ICS-file"] = "Import ICS souboru.";
$a->strings["ICS-File"] = "ICS soubor.";
$a->strings["Overwrite all #num# existing events"] = "Přepsat všechny #num# existující události";
$a->strings["New event"] = "Nová událost";
$a->strings["Today"] = "Dnes";
$a->strings["Day"] = "Den";
$a->strings["Week"] = "Týden";
$a->strings["Reload"] = "Načíst znovu";
$a->strings["Date"] = "Datum";
$a->strings["Error"] = "Chyba";
$a->strings["The calendar has been updated."] = "Kalendář byl aktualizován.";
$a->strings["The new calendar has been created."] = "Nový kalendář byl vytvořen.";
$a->strings["The calendar has been deleted."] = "Kalendář byl smazán.";
$a->strings["Calendar Settings"] = "Nastavení kalendáře";
$a->strings["Date format"] = "Formát datumu";
$a->strings["Time zone"] = "Časová zóna";
$a->strings["Calendars"] = "Kalendáře";
$a->strings["Create a new calendar"] = "Vytvořit nový kalendář";
$a->strings["Limitations"] = "Omezení";
$a->strings["Warning"] = "Varování";
$a->strings["Synchronization (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)"] = "Synchronizace (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)";
$a->strings["Synchronizing this calendar with the iPhone"] = "Synchronizovat tento kalendář s iPhone";
$a->strings["Synchronizing your Friendica-Contacts with the iPhone"] = "Synchronizovat Vaše Friendica kontakty s iPhone";
$a->strings["The current version of this plugin has not been set up correctly. Please contact the system administrator of your installation of friendica to fix this."] = "Stávající verze tohoto rozšíření nebyla správně nastavena. Prosím, kontaktujte administrátora webu, ať to opraví.";
$a->strings["Extended calendar with CalDAV-support"] = "Rozšířený kalendář s podporou CalDAV";
$a->strings["noreply"] = "neodpovídat";
$a->strings["Notification: "] = "Notifikace:";
$a->strings["The database tables have been installed."] = "Databázové tabulky byly nainstalovány";
$a->strings["An error occurred during the installation."] = "Během instalace nastala chyba.";
$a->strings["The database tables have been updated."] = "Databázové tabulky byly aktualizovány.";
$a->strings["An error occurred during the update."] = "Během aktualizace došlo k chybě.";
$a->strings["No system-wide settings yet."] = "Nastavení systému dosud nebylo vytvořeno";
$a->strings["Database status"] = "Status databáze";
$a->strings["Installed"] = "Instalováno";
$a->strings["Upgrade needed"] = "Upgrade vyžadován";
$a->strings["Please back up all calendar data (the tables beginning with dav_*) before proceeding. While all calendar events <i>should</i> be converted to the new database structure, it's always safe to have a backup. Below, you can have a look at the database-queries that will be made when pressing the 'update'-button."] = "Prosím, zálohujte si všechny data v kalendářích (všechny tabulky začínající s dav_*) před pokračováním. Ačkoliv <i>by měly</i> být všechny kalendářové události převedeny do nové databázové struktury, vždy je bezpečnější mít zálohu. Níže se můžete podívat na databázové příkazy, které budou spuštěny po stisknutí tlačítka \"Aktualizovat\".";
$a->strings["Upgrade"] = "Upgrade";
$a->strings["Not installed"] = "Nenainstalováno";
$a->strings["Install"] = "Instalovat";
$a->strings["Unknown"] = "Neznámý";
$a->strings["Something really went wrong. I cannot recover from this state automatically, sorry. Please go to the database backend, back up the data, and delete all tables beginning with 'dav_' manually. Afterwards, this installation routine should be able to reinitialize the tables automatically."] = "Něco se opravdu nepovedlo. Z aktuálního stavu nelze provést automatickou obnovu. Prosím přihlaste se do databáze, zazálohujte data a smažte manuálně všechny tabulky začínající s \"dav_\". Poté by měl instalační skript sám automaticky znovu založit potřebné tabulky.";
$a->strings["Troubleshooting"] = "Řešení problémů";
$a->strings["Manual creation of the database tables:"] = "Manuálnní vytvoření databázových tabulek:";
$a->strings["Show SQL-statements"] = "Zobrazit SQL-příkazy";
$a->strings["Private Calendar"] = "Soukromý kalendář";
$a->strings["Friendica Events: Mine"] = "Friendica události: Mé";
$a->strings["Friendica Events: Contacts"] = "Friendica události: Kontakty";
$a->strings["Private Addresses"] = "Soukromé adresy";
$a->strings["Friendica Contacts"] = "Friendica Kontakty";
$a->strings["Allow to use your friendica id (%s) to connecto to external unhosted-enabled storage (like ownCloud). See <a href=\"http://www.w3.org/community/unhosted/wiki/RemoteStorage#WebFinger\">RemoteStorage WebFinger</a>"] = "Umožnit využití friendica id (%s) k napojení na externí úložiště (unhosted-enabled) (jako ownCloud). Více informací na <a href=\"http://www.w3.org/community/unhosted/wiki/RemoteStorage#WebFinger\">RemoteStorage WebFinger</a>";
$a->strings["Template URL (with {category})"] = "Dočasná URL adresa (s {category})";
$a->strings["OAuth end-point"] = "OAuth end-point";
$a->strings["Api"] = "Api";
$a->strings["Member since:"] = "Členem od:";
$a->strings["Three Dimensional Tic-Tac-Toe"] = "Trojrozměrné Tic-Tac-Toe";
$a->strings["3D Tic-Tac-Toe"] = "3D Tic-Tac-Toe";
$a->strings["New game"] = "Nová hra";
$a->strings["New game with handicap"] = "Nová hra s handicapem";
$a->strings["Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. "] = "Trojrozměrné tic-tac-toe je podobná této tradiční hře kromě toho, že se hraje na více úrovních současně.";
$a->strings["In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."] = "V tomto případě existují tři úrovně. Vyhrajete tím, že dostane tři v řadě na jakékoli úrovni, stejně jako nahoru, dolů a šikmo na různých úrovních.";
$a->strings["The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage."] = "Hra s handicapem zakáže centrální pozici na střední úrovni, protože hráč zaujímající tuto polohu má často nespravedlivou výhodu.";
$a->strings["You go first..."] = "Vy začněte ...";
$a->strings["I'm going first this time..."] = "Tentokrát začnu já...";
$a->strings["You won!"] = "Vyhrál jste!";
$a->strings["\"Cat\" game!"] = "\"Kočičí\" hra!";
$a->strings["I won!"] = "Vyhrál jsem!";
$a->strings["Randplace Settings"] = "Randplace Nastavení";
$a->strings["Enable Randplace Plugin"] = "Povolit Randplace Plugin";
$a->strings["Post to Dreamwidth"] = "Poslat na Dreamwidth";
$a->strings["Dreamwidth Post Settings"] = "Nastavení Dreamwidth příspěvků";
$a->strings["Enable dreamwidth Post Plugin"] = "Povolit dreamwidth Plugin";
$a->strings["dreamwidth username"] = "dreamwidth uživatelské jméno";
$a->strings["dreamwidth password"] = "dreamwidth heslo";
$a->strings["Post to dreamwidth by default"] = "Defaultně umístit na dreamwidth";
$a->strings["Remote Permissions Settings"] = "Nastavení Vzdálených oprávnění";
$a->strings["Allow recipients of your private posts to see the other recipients of the posts"] = "Umožnit příjemcům Vašich soukromých příspěvků vidět ostatní příjemce příspěvků";
$a->strings["Remote Permissions settings updated."] = "Nastavení Vzdálených opravnění aktualizováno.";
$a->strings["Visible to"] = "Viditelné pro";
$a->strings["may only be a partial list"] = "pouze pro část seznamu";
$a->strings["Global"] = "Globální";
$a->strings["The posts of every user on this server show the post recipients"] = "Příspěvek každého uživatele na tomto serveru zobrazuje příjemce příspěvků";
$a->strings["Individual"] = "Individuálové";
$a->strings["Each user chooses whether his/her posts show the post recipients"] = "Každý uživatel si zvolí, zda-li jeho/její příspěvek zobrazí příjemce příspěvku.";
$a->strings["Startpage Settings"] = "Nastavení úvodní stránky";
$a->strings["Home page to load after login - leave blank for profile wall"] = "Domácí stránka k načtení po přihlášení - pro profilovou zeď ponechejte prázdné";
$a->strings["Examples: &quot;network&quot; or &quot;notifications/system&quot;"] = "Příklady: \"síť\" nebo \"notifikace systému\"";
$a->strings["Geonames settings updated."] = "Geonames nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Geonames Settings"] = "Nastavení Geonames";
$a->strings["Enable Geonames Plugin"] = "Povolit Geonames rozšíření";
$a->strings["Your account on %s will expire in a few days."] = "Platnost Vašeho účtu na %s vyprší během několika dní.";
$a->strings["Your Friendica account is about to expire."] = "Vašemu účetu Friendica brzy vyprší platnost";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nYour account on %2\$s will expire in less than five days. You may keep your account by logging in at least once every 30 days"] = "Ahoj %1\$s,\n\nVáš účet na %2\$s vyprší v méně než pěti dnech. Svůj účet si zachováte, pokud se přihlásíte alespoň jednou za každých 30 dní.";
$a->strings["Upload a file"] = "Nahrát soubor";
$a->strings["Drop files here to upload"] = "Přeneste sem soubory k nahrání";
$a->strings["Failed"] = "Neúspěch";
$a->strings["No files were uploaded."] = "Žádné soubory nebyly nahrány.";
$a->strings["Uploaded file is empty"] = "Nahraný soubor je prázdný";
$a->strings["File has an invalid extension, it should be one of "] = "Soubor má neplatnou příponu, ta by měla být jednou z";
$a->strings["Upload was cancelled, or server error encountered"] = "Nahrávání bylo zrušeno nebo došlo k chybě na serveru";
$a->strings["show/hide"] = "zobrazit/skrýt";
$a->strings["No forum subscriptions"] = "Žádné registrace k fórům";
$a->strings["Forumlist settings updated."] = "Nastavení Forumlist aktualizováno.";
$a->strings["Forumlist Settings"] = "Nastavení Forumlist";
$a->strings["Randomise forum list"] = "Zamíchat list fór";
$a->strings["Show forums on profile page"] = "Zobrazit fóra na profilové stránce";
$a->strings["Show forums on network page"] = "Zobrazit fóra na stránce Síť";
$a->strings["Impressum"] = "Impressum";
$a->strings["Site Owner"] = "Vlastník webu";
$a->strings["Email Address"] = "E-mailová adresa";
$a->strings["Postal Address"] = "Poštovní adresa";
$a->strings["The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the <tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please refer to the README file of the addon."] = "Doplněk Impressum musí být nakonfigurován!<br/>Prosím, přidejte alespoň proměnnou <tt>owner</tt> do konfiguračního souboru. Pro nastavení ostatních proměnných se seznamte s nápovědou v souboru README tohoto doplňku.";
$a->strings["The page operators name."] = "Jméno operátora stránky.";
$a->strings["Site Owners Profile"] = "Profil majitele webu";
$a->strings["Profile address of the operator."] = "Profilová addresa operátora.";
$a->strings["How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here."] = "Jak kontaktovat operátora prostřednictvím klasické pošty. Zde můžete použít BBCode.";
$a->strings["Notes"] = "Poznámky";
$a->strings["Additional notes that are displayed beneath the contact information. You can use BBCode here."] = "Další poznámky, které jsou zobrazeny pod kontaktními informacemi. Zde můžete použít BBCode.";
$a->strings["How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"] = "Jak konktaktovat operátora přes mail. (bude zobrazen \"zmateně\")";
$a->strings["Footer note"] = "Poznámka v zápatí";
$a->strings["Text for the footer. You can use BBCode here."] = "Text pro zápatí. Zde můžete použít BBCode.";
$a->strings["Report Bug"] = "Nahlásit chybu";
$a->strings["No Timeline settings updated."] = "Nastavení No Timeline aktualizováno.";
$a->strings["No Timeline Settings"] = "Nastavení No Timeline";
$a->strings["Disable Archive selector on profile wall"] = "Znemožnit použití archivu na této profilové zdi.";
$a->strings["\"Blockem\" Settings"] = "\"Blockem\" Nastavení";
$a->strings["Comma separated profile URLS to block"] = "Čárkou oddělené URL adresy profilů určených k ignorování";
$a->strings["BLOCKEM Settings saved."] = "BLOCKEM nastavení uloženo.";
$a->strings["Blocked %s - Click to open/close"] = "Blokován %s - Klikněte pro otevření/zavření";
$a->strings["Unblock Author"] = "Odblokovat autora";
$a->strings["Block Author"] = "Zablokovat autora";
$a->strings["blockem settings updated"] = "blockem nastavení aktualizováno";
$a->strings[":-)"] = ":-)";
$a->strings[":-("] = ":-(";
$a->strings["lol"] = "hlasitě se směji";
$a->strings["Quick Comment Settings"] = "Nastavení rychlých komentářů";
$a->strings["Quick comments are found near comment boxes, sometimes hidden. Click them to provide simple replies."] = "Rychlé komentáře jsou k nalezení blízko polí s komentáři, někdy jsou skryté. Klikněte na ně k poskytnutí jednoduchých odpovědí.";
$a->strings["Enter quick comments, one per line"] = "Zadejte rychlé komentáře, každý na nový řádek";
$a->strings["Quick Comment settings saved."] = "Nastavení Quick Comment uloženo.";
$a->strings["Tile Server URL"] = "URL adresa Tile serveru";
$a->strings["A list of <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">public tile servers</a>"] = "Seznam <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">veřejných tile serverů</a>";
$a->strings["Default zoom"] = "Defaultní přiblížení";
$a->strings["The default zoom level. (1:world, 18:highest)"] = "Defaultní úroveň přiblížení (1:svět, 18:nejvyšší)";
$a->strings["Group Text settings updated."] = "Nastavení textu skupiny aktualizováno.";
$a->strings["Group Text"] = "Skupinový text";
$a->strings["Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"] = "Použijte pouze textový (neobrázkový) výběr skupiny v menu editace skupin.";
$a->strings["Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"] = "Libravatar není možné úspěšně nainstalovat .<br>Vyžaduje PHP >= 5.3";
$a->strings["generic profile image"] = "generický profilový obrázek";
$a->strings["random geometric pattern"] = "náhodný geometrický vzor";
$a->strings["monster face"] = "tvář příšery";
$a->strings["computer generated face"] = "počítačově generovaná tvář";
$a->strings["retro arcade style face"] = "tvář v retro arkádovém stylu";
$a->strings["Your PHP version %s is lower than the required PHP >= 5.3."] = "Vaše PHP verze %s je nižší než požadovaná PHP >= 5.3.";
$a->strings["This addon is not functional on your server."] = "Tento doplněk není funkční na Vašem serveru.";
$a->strings["Information"] = "Informace";
$a->strings["Gravatar addon is installed. Please disable the Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "Gravatar doplněk je nainstalován. Prosím zakažte doplněk Gravatar. <br>Libravatar doplněk se vrátí k doplňku Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno.";
$a->strings["Default avatar image"] = "Defaultní obrázek avataru";
$a->strings["Select default avatar image if none was found. See README"] = "Vyberte defaultní avatar obrázek pokud nebyl žádný nalezen. Více viz. soubor README.";
$a->strings["Libravatar settings updated."] = "Nastavení Libravatar aktualizováno.";
$a->strings["Post to libertree"] = "Poslat na Libertree";
$a->strings["libertree Post Settings"] = "Nastavení Libertree příspěvků";
$a->strings["Enable Libertree Post Plugin"] = "Povolit Libertree Post rozšíření";
$a->strings["Libertree API token"] = "Libertree API token";
$a->strings["Libertree site URL"] = "URL adresa Libertree ";
$a->strings["Post to Libertree by default"] = "Defaultně poslat na Libertree";
$a->strings["Altpager settings updated."] = "Nastavení Altpager aktualizováno.";
$a->strings["Alternate Pagination Setting"] = "Alternate Pagination nastavení";
$a->strings["Use links to \"newer\" and \"older\" pages in place of page numbers?"] = "Použít odkazy na \"novější\" a \"starší\" stránky místo čísel stránek?";
$a->strings["Force global use of the alternate pager"] = "Vynutit globální použití alternativního stránkování";
$a->strings["Each user chooses whether to use the alternate pager"] = "Každý uživatel si vybere, zda-li použije alternativní stránkování.";
$a->strings["The MathJax addon renders mathematical formulae written using the LaTeX syntax surrounded by the usual $$ or an eqnarray block in the postings of your wall,network tab and private mail."] = "Rozšíření MathJax vykresluje matematické vzorce zapsané s použitím syntaxe LaTeX označené obvyklými znaky $$ nebo v bloku \"eqnarray\" v příspěvcích na Vaší zdi, záložce síť a soukromých zprávách.";
$a->strings["Use the MathJax renderer"] = "Použít Mathjax vykreslování";
$a->strings["MathJax Base URL"] = "Základní MathJax adresa URL";
$a->strings["The URL for the javascript file that should be included to use MathJax. Can be either the MathJax CDN or another installation of MathJax."] = "URL adresa na javascriptový soubor, který musí být obsažen pro použití MathJax. Může to být MathJax CDN nebo or jiná instalace MathJax.";
$a->strings["Editplain settings updated."] = "Editplain nastavení aktualizováno";
$a->strings["Editplain Settings"] = "Nastavení Editplain";
$a->strings["Disable richtext status editor"] = "Zakázat richtext status editor";
$a->strings["Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "Libravatar doplněk je také nainstalován. Prosím zakažte doplněk Libravatar nebo tento doplněk Gravatar.<br>Libravatar doplněk se vrátí k doplňku Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno.";
$a->strings["Select default avatar image if none was found at Gravatar. See README"] = "Nastavte defaulní obrázek avatara pokud ho již nemáte na Gravatar. Více viz. soubor README.";
$a->strings["Rating of images"] = "Hodnocení obrázků";
$a->strings["Select the appropriate avatar rating for your site. See README"] = "Zadejte ohodnocení příslušného avatara pro vaši stránku. Viz README.";
$a->strings["Gravatar settings updated."] = "Nastavení Gravatar aktualizováno.";
$a->strings["Your Friendica test account is about to expire."] = "Váš Friendica testovací účet brzy vyprší.";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nYour test account on %2\$s will expire in less than five days. We hope you enjoyed this test drive and use this opportunity to find a permanent Friendica website for your integrated social communications. A list of public sites is available at http://dir.friendica.com/siteinfo - and for more information on setting up your own Friendica server please see the Friendica project website at http://friendica.com."] = "Ahoj %1\$s,\n\nplatnost Vašeho testovacího účtu na %2\$s vyprší za méně než 5 dní. Doufáme, že jste si testovací jízdu užili a že se Vám povedlo najít trvalý Friendica server pro Vaši integrovanou sociální komunikaci. List veřejně dostupných serverů je k dispozici na http://dir.friendica.com/siteinfo - a pro více informací, jak si vytvořit svůj vlastní server, navštivte stránky projektu Friendica na adrese http://friendica.com.";
$a->strings["\"pageheader\" Settings"] = "Nastavení záhlaví stránky";
$a->strings["pageheader Settings saved."] = "Nastavení záhlaví stránky uloženo.";
$a->strings["Post to Insanejournal"] = "Odeslat na Insanejournal";
$a->strings["InsaneJournal Post Settings"] = "Nastavení příspěvků pro InsaneJournal";
$a->strings["Enable InsaneJournal Post Plugin"] = "Povolit Insanejournal plugin";
$a->strings["InsaneJournal username"] = "Insanejournal uživatelské jméno";
$a->strings["InsaneJournal password"] = "Insanejournal heslo";
$a->strings["Post to InsaneJournal by default"] = "Defaultně zasílat příspěvky na InsaneJournal";
$a->strings["Jappix Mini addon settings"] = "Nastavení rozšíření Jappix Mini";
$a->strings["Activate addon"] = "Aktivovat rozšíření";
$a->strings["Do <em>not</em> insert the Jappixmini Chat-Widget into the webinterface"] = "<em>Nevlkádejte</em> Jappixmini Chat-Widget do webového rozhraní";
$a->strings["Jabber username"] = "Jabber uživatelské jméno";
$a->strings["Jabber server"] = "Jabber server";
$a->strings["Jabber BOSH host"] = "Jabber BOSH host";
$a->strings["Jabber password"] = "Jabber heslo";
$a->strings[