Browse Source

CS: update to the strings

pull/575/head
Tobias Diekershoff 9 years ago
parent
commit
e09c31b627
  1. 1905
      view/cs/messages.po
  2. 33
      view/cs/strings.php

1905
view/cs/messages.po

File diff suppressed because it is too large

33
view/cs/strings.php

@ -258,6 +258,11 @@ $a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Friendica top folder."] = "Na konci této procedury obd nás obdržíte text k uložení v souboru pojmenovaném .htconfig.php ve Vašem Friendica kořenovém adresáři.";
$a->strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "Alternativně můžete tento krok přeskočit a provést manuální instalaci. Přečtěte si prosím soubor \"INSTALL.txt\" pro další instrukce.";
$a->strings[".htconfig.php is writable"] = ".htconfig.php je editovatelné";
$a->strings["Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "Friendica používá šablonovací nástroj Smarty3 pro zobrazení svých weobvých stránek. Smarty3 kompiluje šablony do PHP pro zrychlení vykreslování.";
$a->strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder."] = "Pro uložení kompilovaných šablon, webový server potřebuje mít přístup k zápisu do adresáře view/smarty3/ pod hlavním adresářem instalace Friendica";
$a->strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "prosím ujistěte se, že uživatel web serveru (jako například www-data) má právo zápisu do tohoto adresáře";
$a->strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "Poznámka: jako bezpečnostní opatření, přidělte právo zápisu pouze k adresáři /view/smarty3/ a nikoliv už k souborům s šablonami (.tpl), které obsahuje.";
$a->strings["view/smarty3 is writable"] = "view/smarty3 je nastaven pro zápis";
$a->strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."] = "Url rewrite v .htconfig nefunguje. Prověřte prosím Vaše nastavení serveru.";
$a->strings["Url rewrite is working"] = "Url rewrite je funkční.";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Databázový konfigurační soubor \".htconfig.php\" nemohl být uložen. Prosím, použijte přiložený text k vytvoření konfiguračního souboru ve vašem kořenovém adresáři webového serveru.";
@ -615,7 +620,9 @@ $a->strings["Save"] = "Uložit";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Došlo k překročení maximálního povoleného počtu registrací za den na tomto serveru. Zkuste to zítra znovu.";
$a->strings["Import"] = "Import";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server. <br>\r\n You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here.<br>\r\n <b>This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from diaspora"] = "Je možné importovat účet z jiného Friendica serveru. <br>\nPotřebujete exportovat Váš účet ze starého serveru a importovat ho zde. My následně znovu vytvoříme Váš účet zde se všemi Vašimi kontakty. Také se pokusíme informovat všechny Vaše přátele o tom, že jste se sem přesunuli.<br>\n<b>Tato funkčnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty ze sítě OStatus (statusnet/identi.ca) nebo z diaspory.";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného Friendica serveru.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Musíte exportovat svůj účet na sterém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhovali.";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "Tato funkčnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty z OSStatus sítí (statusnet/identi.ca) nebo z Diaspory";
$a->strings["Account file"] = "Soubor s účtem";
$a->strings["To export your accont, go to \"Settings->Export your porsonal data\" and select \"Export account\""] = "K exportu Vašeho účtu, jděte do \"Nastavení->Export vašich osobních dat\" a zvolte \" Export účtu\"";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "Došlo k překročení maximálního počtu zpráv na zeď během jednoho dne. Zpráva %s nedoručena.";
@ -800,6 +807,7 @@ $a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)
$a->strings["File upload"] = "Nahrání souborů";
$a->strings["Policies"] = "Politiky";
$a->strings["Advanced"] = "Pokročilé";
$a->strings["Performance"] = "Výkonnost";
$a->strings["Site name"] = "Název webu";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Banner/logo";
$a->strings["System language"] = "Systémový jazyk";
@ -809,6 +817,8 @@ $a->strings["Mobile system theme"] = "Systémové téma zobrazení pro mobilní
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Téma zobrazení pro mobilní zařízení";
$a->strings["SSL link policy"] = "Politika SSL odkazů";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "Určuje, zda-li budou generované odkazy používat SSL";
$a->strings["'Share' element"] = "Element \"Sdílet\"";
$a->strings["Activates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "Aktivuje bbcode prvek 'share' pro opakované položky.";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maximální velikost obrázků";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Maximální velikost v bajtech nahraných obrázků. Defaultní je 0, což znamená neomezeno.";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maximální velikost obrázků";
@ -864,6 +874,14 @@ $a->strings["Poll interval"] = "Dotazovací interval";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Tímto nastavením ovlivníte prodlení mezi aktualizačními procesy běžícími na pozadí, čímž můžete snížit systémovou zátěž. Pokud 0, použijte doručovací interval.";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Maximální průměrné zatížení";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Maximální zatížení systému před pozastavením procesů zajišťujících doručování aktualizací - defaultně 50";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "Použít fulltextový vyhledávací stroj MySQL";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "Aktivuje fulltextový vyhledávací stroj. Zrychluje vyhledávání ale pouze pro vyhledávání čtyř a více znaků";
$a->strings["Path to item cache"] = "Cesta k položkám vyrovnávací paměti";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "Doba platnosti vyrovnávací paměti v sekundách";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day)."] = "Jak dlouho by měla vyrovnávací paměť držet data? Výchozí hodnota je 86400 sekund (Jeden den).";
$a->strings["Path for lock file"] = "Cesta k souboru zámku";
$a->strings["Temp path"] = "Cesta k dočasným souborům";
$a->strings["Base path to installation"] = "Základní cesta k instalaci";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Aktualizace byla označena jako úspěšná.";
$a->strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "Vykonávání %s selhalo. Zkontrolujte chybový protokol.";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Aktualizace %s byla úspěšně aplikována.";
@ -1157,6 +1175,7 @@ $a->strings["Remove Facebook Post connector"] = "Odstranit konektor pro přísp
$a->strings["Suppress \"View on friendica\""] = "Potlačit \"Zobrazit na friendica\"";
$a->strings["Post to page/group:"] = "Příspěvek na stránku/skupinu";
$a->strings["Facebook Post Settings"] = "Nastavení konektoru pro příspěvky na Facebook";
$a->strings["%s:"] = "%s:";
$a->strings["%d person likes this"] = array(
0 => "%d člověku se toto líbí",
1 => "%d lidem se toto líbí",
@ -1876,6 +1895,7 @@ $a->strings["Inbox"] = "Doručená pošta";
$a->strings["Outbox"] = "Odeslaná pošta";
$a->strings["Manage"] = "Spravovat";
$a->strings["Manage other pages"] = "Spravovat jiné stránky";
$a->strings["Delegations"] = "Delegace";
$a->strings["Profiles"] = "Profily";
$a->strings["Manage/Edit Profiles"] = "Spravovat/Editovat Profily";
$a->strings["Manage/edit friends and contacts"] = "Spravovat/upravit přátelé a kontakty";
@ -1918,8 +1938,8 @@ $a->strings["seconds"] = "sekund";
$a->strings["%1\$d %2\$s ago"] = "před %1\$d %2\$s";
$a->strings["%s's birthday"] = "%s má narozeniny";
$a->strings["Happy Birthday %s"] = "Veselé narozeniny %s";
$a->strings["From: "] = "Od:";
$a->strings["Image/photo"] = "Obrázek/fotografie";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"external-link\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"external-link\">post</a>:</span>"] = "<span><a href=\"%s\" target=\"external-link\">%s</a> napsal následující <a href=\"%s\" target=\"external-link\">příspěvek</a>:</span>";
$a->strings["$1 wrote:"] = "$1 napsal:";
$a->strings["Encrypted content"] = "Šifrovaný obsah";
$a->strings["General Features"] = "Obecné funkčnosti";
@ -2053,8 +2073,9 @@ $a->strings["Delete Selected Items"] = "Smazat vybrané položky";
$a->strings["Follow Thread"] = "Následovat vlákno";
$a->strings["%s likes this."] = "%s se to líbí.";
$a->strings["%s doesn't like this."] = "%s se to nelíbí.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> like this."] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se to líbí.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> don't like this."] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se to nelíbí.";
$a->strings["like this"] = "libí se mu";
$a->strings["don't like this"] = "nelíbí se mu";
$a->strings["people"] = "lidé";
$a->strings["and"] = "a";
$a->strings[", and %d other people"] = ", a %d dalších lidí";
$a->strings["%s like this."] = "%s se to líbí.";
@ -2079,6 +2100,10 @@ $a->strings["Password: "] = "Heslo: ";
$a->strings["Remember me"] = "Pamatuj si mne";
$a->strings["Or login using OpenID: "] = "Nebo přihlášení pomocí OpenID: ";
$a->strings["Forgot your password?"] = "Zapomněli jste své heslo?";
$a->strings["Website Terms of Service"] = "Podmínky použití serveru";
$a->strings["terms of service"] = "podmínky použití";
$a->strings["Website Privacy Policy"] = "Pravidla ochrany soukromí serveru";
$a->strings["privacy policy"] = "Ochrana soukromí";
$a->strings["Requested account is not available."] = "Požadovaný účet není dostupný.";
$a->strings["Edit profile"] = "Upravit profil";
$a->strings["Message"] = "Zpráva";

Loading…
Cancel
Save