Browse Source

CS: update to the strings

pull/894/head
Tobias Diekershoff 8 years ago
parent
commit
fb0c522b50
 1. 14
    view/cs/follow_notify_eml.tpl
 2. 19
    view/cs/friend_complete_eml.tpl
 3. 21
    view/cs/intro_complete_eml.tpl
 4. 1424
    view/cs/messages.po
 5. 24
    view/cs/strings.php

14
view/cs/follow_notify_eml.tpl

@ -1,14 +1,14 @@
Milý/Milá $username,
Drahý/Drahá $[myname],
Máte nového následovatele na $sitename - '$requestor'.
Máte nového následovatele na $[sitename] - '$[requestor]'.
Můžete si prohlédnout jeho/její profil na $url.
Můžete si zobrazit jeho profil na $[url].
Přihlaste se na váš server k odsouhlasení nebo ignorování/zrušení žádosti.
Prosím, přihlaste se na Vašem webu pro odsouhlasení nebo ignorování/zrušení této žádosti
$siteurl
$[siteurl]
S pozdravem,
S pozdravem
$sitename administrátor
$[sitename] administrátor

19
view/cs/friend_complete_eml.tpl

@ -1,17 +1,22 @@
Milý/Milá $username,
Drahý/Drahá $[username],
Skvělé zprávy... '$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'.
Skvělé zprávy... '$[fn]' na '$[dfrn_url]' akceptoval
Vaši žádost o spojení na '$[sitename]'.
Jste nyní přátelé a můžete si vyměňovat aktualizace statusu, fotek a e-mailů bez omezení.
Jste nyní vzájemnými přáteli a můžete si vyměňovat aktualizace statusu, fotografií a emailů
bez omezení.
Pokud budete chtít tento vztah jakkoliv upravit, navštivte Vaši stránku "Kontakty" na $sitename.
Navštivte prosím stránku "Kontakty" na $[sitename] pokud si přejete provést
jakékoliv změny v tomto vztahu.
$siteurl
$[siteurl]
(Nyní můžete například vytvořit separátní profil s informacemi, které nebudou viditelné veřejně, a nastavit právo pro zobrazení tohoto profilu pro '$fn').
[Například můžete vytvořit separátní profil s informacemi, které nebudou
dostupné pro veřejnost - a přidělit práva k němu pro čtení pro '$[fn]'].
S pozdravem,
$sitename administrátor
$[sitename] administrátor

21
view/cs/intro_complete_eml.tpl

@ -1,17 +1,22 @@
Milý/Milá $username,
Drahý/Drahá $[username],
'$[fn]' na '$[dfrn_url]' akceptoval
Vaši žádost o připojení na '$[sitename]'.
'$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'.
'$[fn]' se rozhodl Vás akceptovat jako "fanouška", což omezuje
určité druhy komunikace, jako jsou soukromé zprávy a určité profilové
interakce. Pokud se jedná o účet celebrity nebo o kumunitní stránky, tato nastavení byla
použita automaticky.
'$fn' Vás označil za svého "fanouška", což jistým způsobem omezuje komunikaci (například v oblasti soukromých zpráv a některých profilových interakcí. Pokud je toto celebritní nebo komunitní stránka, bylo toto nastavení byla přijato automaticky.
'$[fn]' se může rozhodnout rozšířit tento vztah na oboustraný nebo méně restriktivní
vztah v budoucnosti.
'$fn' může v budoucnu rozšířit toto spojení na oboustranné nebo jinak méně restriktivní.
Nyní začnete získávat veřejné aktualizace statusu od '$[fn]',
které se objeví na Vaší stránce "Síť" na
Nyní začnete dostávat veřejné aktualizace statusu od '$fn', které se objeví ve Vaší stránce "Síť" na webu
$siteurl
$[siteurl]
S pozdravem,
$sitename administrátor
$[sitename] administrátor

1424
view/cs/messages.po
File diff suppressed because it is too large
View File

24
view/cs/strings.php

@ -417,6 +417,7 @@ $a->strings["Registered users"] = "Registrovaní uživatelé";
$a->strings["Pending registrations"] = "Čekající registrace";
$a->strings["Version"] = "Verze";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktivní pluginy";
$a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] = "Nelze zpracovat výchozí url adresu. Musí obsahovat alespoň <schéma>://<doméma>";
$a->strings["Site settings updated."] = "Nastavení webu aktualizováno.";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "žádné speciální téma pro mobilní zařízení";
$a->strings["Never"] = "Nikdy";
@ -431,10 +432,12 @@ $a->strings["Open"] = "Otevřená";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "Žádná SSL politika, odkazy budou následovat stránky SSL stav";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Vyžadovat u všech odkazů použití SSL";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certifikát podepsaný sám sebou, použít SSL pouze pro lokální odkazy (nedoporučeno)";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["File upload"] = "Nahrání souborů";
$a->strings["Policies"] = "Politiky";
$a->strings["Advanced"] = "Pokročilé";
$a->strings["Performance"] = "Výkonnost";
$a->strings["Relocate - WARNING: advanced function. Could make this server unreachable."] = "Změna umístění - Varování: pokročilá funkčnost. Tímto můžete znepřístupnit server.";
$a->strings["Site name"] = "Název webu";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Banner/logo";
$a->strings["Additional Info"] = "Dodatečné informace";
@ -485,6 +488,8 @@ $a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "Zak
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "Označení této volby omezí rozšíření uvedená v menu aplikace pouze pro členy.";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "Nepovolit přidávání soukromých správ v příspěvcích";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "Nereplikovat lokální soukromé fotografie v příspěvcích s přidáním kopie obrázku. To znamená, že kontakty, které obdrží příspěvek obsahující soukromé fotografie se budou muset přihlásit a načíst každý obrázek, což může zabrat nějaký čas.";
$a->strings["Allow Users to set remote_self"] = "Umožnit uživatelům nastavit ";
$a->strings["With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream."] = "S tímto označením má každý uživatel možnost označit jakékoliv ze svých kontakt jako \"remote_self\" v nastavení v dialogu opravit kontakt. Tímto označením se budou zrcadlit všechny správy tohoto kontaktu v uživatelově proudu.";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Blokovat více registrací";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "Znemožnit uživatelům registraci dodatečných účtů k použití jako stránky.";
$a->strings["OpenID support"] = "podpora OpenID";
@ -525,6 +530,7 @@ $a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 sec
$a->strings["Path for lock file"] = "Cesta k souboru zámku";
$a->strings["Temp path"] = "Cesta k dočasným souborům";
$a->strings["Base path to installation"] = "Základní cesta k instalaci";
$a->strings["New base url"] = "Nová výchozí url adresa";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Aktualizace byla označena jako úspěšná.";
$a->strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "Vykonávání %s selhalo. Zkontrolujte chybový protokol.";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Aktualizace %s byla úspěšně aplikována.";
@ -549,6 +555,7 @@ $a->strings["%s user deleted"] = array(
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Uživatel '%s' smazán";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Uživatel '%s' odblokován";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Uživatel '%s' blokován";
$a->strings["Add User"] = "Přidat Uživatele";
$a->strings["select all"] = "Vybrat vše";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Registrace uživatele čeká na potvrzení";
$a->strings["User waiting for permanent deletion"] = "Uživatel čeká na trvalé smazání";
@ -649,6 +656,9 @@ $a->strings["Friend Confirm URL"] = "URL adresa potvrzení přátelství";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Notifikační URL adresa";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "Poll/Feed URL adresa";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Nové foto z této URL adresy";
$a->strings["Remote Self"] = "Remote Self";
$a->strings["Mirror postings from this contact"] = "Zrcadlení správ od tohoto kontaktu";
$a->strings["Mark this contact as remote_self, this will cause friendica to repost new entries from this contact."] = "Označit tento kontakt jako \"remote_self\", s tímto nastavením freindica bude přeposílat všechny nové příspěvky od tohoto kontaktu.";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného Friendica serveru.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Musíte exportovat svůj účet na sterém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhovali.";
@ -709,6 +719,11 @@ $a->strings["Your Identity Address:"] = "Verze PHP pro příkazový řádek na V
$a->strings["Submit Request"] = "Odeslat žádost";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Vložený obsah - obnovení stránky pro zobrazení]";
$a->strings["View in context"] = "Pohled v kontextu";
$a->strings["%d contact edited."] = array(
0 => "%d kontakt upraven.",
1 => "%d kontakty upraveny",
2 => "%d kontaktů upraveno",
);
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nelze nalézt vybraný profil.";
$a->strings["Contact updated."] = "Kontakt aktualizován.";
@ -781,6 +796,7 @@ $a->strings["is a fan of yours"] = "je Váš fanoušek";
$a->strings["you are a fan of"] = "jste fanouškem";
$a->strings["Edit contact"] = "Editovat kontakt";
$a->strings["Search your contacts"] = "Prohledat Vaše kontakty";
$a->strings["Update"] = "Aktualizace";
$a->strings["everybody"] = "Žádost o připojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Account settings"] = "Nastavení účtu";
$a->strings["Additional features"] = "Další funkčnosti";
@ -791,10 +807,10 @@ $a->strings["Connected apps"] = "Propojené aplikace";
$a->strings["Export personal data"] = "Export osobních údajů";
$a->strings["Remove account"] = "Odstranit účet";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Chybí některé důležité údaje!";
$a->strings["Update"] = "Aktualizace";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Nepodařilo se připojit k e-mailovému účtu pomocí dodaného nastavení.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Nastavení e-mailu aktualizována.";
$a->strings["Features updated"] = "Aktualizované funkčnosti";
$a->strings["Relocate message has been send to your contacts"] = "Správa o změně umístění byla odeslána vašim kontaktům";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Hesla se neshodují. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Prázdné hesla nejsou povolena. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Wrong password."] = "Špatné heslo.";
@ -927,6 +943,9 @@ $a->strings["You are tagged in a post"] = "Jste označen v příspěvku";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "Byl Jste šťouchnout v příspěvku";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Pokročilé nastavení účtu/stránky";
$a->strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "Změnit chování tohoto účtu ve speciálních situacích";
$a->strings["Relocate"] = "Změna umístění";
$a->strings["If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don't receive your updates, try pushing this button."] = "Pokud jste přemístil tento profil z jiného serveru a nějaký z vašich kontaktů nedostává Vaše aktualizace, zkuste stisknout toto tlačítko.";
$a->strings["Resend relocate message to contacts"] = "Znovu odeslat správu o změně umístění Vašim kontaktům";
$a->strings["Profile deleted."] = "Profil smazán.";
$a->strings["Profile-"] = "Profil-";
$a->strings["New profile created."] = "Nový profil vytvořen.";
@ -1000,6 +1019,7 @@ $a->strings["Group created."] = "Skupina vytvořena.";
$a->strings["Could not create group."] = "Nelze vytvořit skupinu.";
$a->strings["Group not found."] = "Skupina nenalezena.";
$a->strings["Group name changed."] = "Název skupiny byl změněn.";
$a->strings["Save Group"] = "Uložit Skupinu";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Vytvořit skupinu kontaktů / přátel.";
$a->strings["Group Name: "] = "Název skupiny: ";
$a->strings["Group removed."] = "Skupina odstraněna. ";
@ -1289,6 +1309,8 @@ $a->strings["Categories"] = "Kategorie";
$a->strings["Click here to upgrade."] = "Klikněte zde pro aktualizaci.";
$a->strings["This action exceeds the limits set by your subscription plan."] = "Tato akce překročí limit nastavené Vaším předplatným.";
$a->strings["This action is not available under your subscription plan."] = "Tato akce není v rámci Vašeho předplatného dostupná.";
$a->strings["User not found."] = "Uživatel nenalezen";
$a->strings["There is no status with this id."] = "Není tu žádný status s tímto id.";
$a->strings["view full size"] = "zobrazit v plné velikosti";
$a->strings["Starts:"] = "Začíná:";
$a->strings["Finishes:"] = "Končí:";

Loading…
Cancel
Save