Browse Source

CS: update to the strings

pull/723/head
Tobias Diekershoff 9 years ago
parent
commit
790257c6c2
  1. 1139
      view/cs/messages.po
  2. 152
      view/cs/strings.php

1139
view/cs/messages.po

File diff suppressed because it is too large

152
view/cs/strings.php

@ -277,12 +277,12 @@ $a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "Možnost označit příspěv
$a->strings["Star Posts"] = "Příspěvky s hvězdou";
$a->strings["Ability to mark special posts with a star indicator"] = "Možnost označit příspěvky s indikátorem hvězdy";
$a->strings["Cannot locate DNS info for database server '%s'"] = "Nelze nalézt záznam v DNS pro databázový server '%s'";
$a->strings["newer"] = "novější";
$a->strings["older"] = "starší";
$a->strings["prev"] = "předchozí";
$a->strings["first"] = "první";
$a->strings["last"] = "poslední";
$a->strings["next"] = "další";
$a->strings["newer"] = "novější";
$a->strings["older"] = "starší";
$a->strings["No contacts"] = "Žádné kontakty";
$a->strings["%d Contact"] = array(
0 => "%d kontakt",
@ -879,73 +879,13 @@ $a->strings["No contacts in common."] = "Žádné společné kontakty.";
$a->strings["You must be logged in to use addons. "] = "Musíte být přihlášení pro použití rozšíření.";
$a->strings["Applications"] = "Aplikace";
$a->strings["No installed applications."] = "Žádné nainstalované aplikace.";
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nelze nalézt vybraný profil.";
$a->strings["Contact updated."] = "Kontakt aktualizován.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Nepodařilo se aktualizovat kontakt.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Kontakt byl odblokován";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Kontakt bude ignorován";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Kontakt přestal být ignorován";
$a->strings["Contact has been archived"] = "Kontakt byl archivován";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "Kontakt byl vrácen z archívu.";
$a->strings["Do you really want to delete this contact?"] = "Opravdu chcete smazat tento kontakt?";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Kontakt byl odstraněn.";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Jste vzájemní přátelé s uživatelem %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Sdílíte s uživatelem %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "uživatel %s sdílí s vámi";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt.";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Aktualizace byla úspěšná)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Aktualizace nebyla úspěšná)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Network type: %s"] = "Typ sítě: %s";
$a->strings["View all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "Přepnout stav Blokováno";
$a->strings["Unignore"] = "Přestat ignorovat";
$a->strings["Ignore"] = "Ignorovat";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "Přepnout stav Ignorováno";
$a->strings["Unarchive"] = "Vrátit z archívu";
$a->strings["Archive"] = "Archivovat";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "Přepnout stav Archivováno";
$a->strings["Repair"] = "Opravit";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Pokročilé nastavení kontaktu";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "Komunikace s tímto kontaktem byla ztracena!";
$a->strings["Contact Editor"] = "Editor kontaktu";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Viditelnost profilu";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení vašeho profilu.";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Kontaktní informace / poznámky";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Editovat poznámky kontaktu";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Blokovat / Odblokovat kontakt";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignorovat kontakt";
$a->strings["Repair URL settings"] = "Opravit nastavení adresy URL ";
$a->strings["View conversations"] = "Zobrazit konverzace";
$a->strings["Delete contact"] = "Odstranit kontakt";
$a->strings["Last update:"] = "Poslední aktualizace:";
$a->strings["Update public posts"] = "Aktualizovat veřejné příspěvky";
$a->strings["Currently blocked"] = "V současnosti zablokováno";
$a->strings["Currently ignored"] = "V současnosti ignorováno";
$a->strings["Currently archived"] = "Aktuálně archivován";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Skrýt tento kontakt před ostatními";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Odpovědi/Libí se na Vaše veřejné příspěvky <strong>mohou být</strong> stále viditelné";
$a->strings["Suggestions"] = "Doporučení";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Navrhnout potenciální přátele";
$a->strings["All Contacts"] = "Všechny kontakty";
$a->strings["Show all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Unblocked"] = "Odblokován";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "Zobrazit pouze neblokované kontakty";
$a->strings["Blocked"] = "Blokován";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "Zobrazit pouze blokované kontakty";
$a->strings["Ignored"] = "Ignorován";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "Zobrazit pouze ignorované kontakty";
$a->strings["Archived"] = "Archivován";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Zobrazit pouze archivované kontakty";
$a->strings["Hidden"] = "Skrytý";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Zobrazit pouze skryté kontakty";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Vzájemné přátelství";
$a->strings["is a fan of yours"] = "je Váš fanoušek";
$a->strings["you are a fan of"] = "jste fanouškem";
$a->strings["Search your contacts"] = "Prohledat Vaše kontakty";
$a->strings["Finding: "] = "Zjištění: ";
$a->strings["Import"] = "Import";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného Friendica serveru.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Musíte exportovat svůj účet na sterém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhovali.";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "Tato funkčnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty z OSStatus sítí (statusnet/identi.ca) nebo z Diaspory";
$a->strings["Account file"] = "Soubor s účtem";
$a->strings["To export your account, go to \"Settings->Export your personal data\" and select \"Export account\""] = "K exportu Vašeho účtu, jděte do \"Nastavení->Export vašich osobních dat\" a zvolte \" Export účtu\"";
$a->strings["everybody"] = "Žádost o připojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Additional features"] = "Další funkčnosti";
$a->strings["Display settings"] = "Nastavení zobrazení";
@ -1160,6 +1100,7 @@ $a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Nepodař
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Již jste se zde zavedli.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Zřejmě jste již přátelé se %s.";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Neplatné URL profilu.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Nepodařilo se aktualizovat kontakt.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše žádost o propojení byla odeslána.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Prosím přihlašte se k potvrzení žádosti o propojení.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Jste přihlášeni pod nesprávnou identitou Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu.";
@ -1182,6 +1123,7 @@ $a->strings["Submit Request"] = "Odeslat žádost";
$a->strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s následuje %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["Global Directory"] = "Globální adresář";
$a->strings["Find on this site"] = "Nalézt na tomto webu";
$a->strings["Finding: "] = "Zjištění: ";
$a->strings["Site Directory"] = "Adresář serveru";
$a->strings["Gender: "] = "Pohlaví: ";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty).";
@ -1223,13 +1165,6 @@ $a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of
$a->strings["Export all"] = "Exportovat vše";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "Exportujte své informace k účtu, kontakty a vše své položky jako json. To může být velmi velký soubor a může to zabrat spoustu času. Tuto funkci použijte pro úplnou zálohu svého účtu(fotografie se neexportují)";
$a->strings["- select -"] = "- vyber -";
$a->strings["Import"] = "Import";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného Friendica serveru.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Musíte exportovat svůj účet na sterém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhovali.";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "Tato funkčnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty z OSStatus sítí (statusnet/identi.ca) nebo z Diaspory";
$a->strings["Account file"] = "Soubor s účtem";
$a->strings["To export your accont, go to \"Settings->Export your porsonal data\" and select \"Export account\""] = "K exportu Vašeho účtu, jděte do \"Nastavení->Export vašich osobních dat\" a zvolte \" Export účtu\"";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Vložený obsah - obnovení stránky pro zobrazení]";
$a->strings["Contact added"] = "Kontakt přidán";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "Toto je Friendica, verze";
@ -1252,6 +1187,7 @@ $a->strings["Group removed."] = "Skupina odstraněna. ";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Nelze odstranit skupinu.";
$a->strings["Group Editor"] = "Editor skupin";
$a->strings["Members"] = "Členové";
$a->strings["All Contacts"] = "Všechny kontakty";
$a->strings["No profile"] = "Žádný profil";
$a->strings["Help:"] = "Nápověda:";
$a->strings["Not Found"] = "Nenalezen";
@ -1375,12 +1311,14 @@ $a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."]
$a->strings["Invalid contact."] = "Neplatný kontakt.";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Neplatný identifikátor požadavku.";
$a->strings["Discard"] = "Odstranit";
$a->strings["Ignore"] = "Ignorovat";
$a->strings["System"] = "Systém";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Zobrazit ignorované žádosti";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Skrýt ignorované žádosti";
$a->strings["Notification type: "] = "Typ oznámení: ";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Návrh přátelství";
$a->strings["suggested by %s"] = "navrhl %s";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Skrýt tento kontakt před ostatními";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "Zveřejnit aktivitu nového přítele.";
$a->strings["if applicable"] = "je-li použitelné";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Vaši údajní známí: ";
@ -1551,6 +1489,68 @@ $a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be writ
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Při vytváření databázových tabulek došlo k chybám.";
$a->strings["<h1>What next</h1>"] = "<h1>Co dál<h1>";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři Vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno.";
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nelze nalézt vybraný profil.";
$a->strings["Contact updated."] = "Kontakt aktualizován.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Kontakt byl odblokován";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Kontakt bude ignorován";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Kontakt přestal být ignorován";
$a->strings["Contact has been archived"] = "Kontakt byl archivován";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "Kontakt byl vrácen z archívu.";
$a->strings["Do you really want to delete this contact?"] = "Opravdu chcete smazat tento kontakt?";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Kontakt byl odstraněn.";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Jste vzájemní přátelé s uživatelem %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Sdílíte s uživatelem %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "uživatel %s sdílí s vámi";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt.";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Aktualizace byla úspěšná)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Aktualizace nebyla úspěšná)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Network type: %s"] = "Typ sítě: %s";
$a->strings["View all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "Přepnout stav Blokováno";
$a->strings["Unignore"] = "Přestat ignorovat";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "Přepnout stav Ignorováno";
$a->strings["Unarchive"] = "Vrátit z archívu";
$a->strings["Archive"] = "Archivovat";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "Přepnout stav Archivováno";
$a->strings["Repair"] = "Opravit";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Pokročilé nastavení kontaktu";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "Komunikace s tímto kontaktem byla ztracena!";
$a->strings["Contact Editor"] = "Editor kontaktu";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Viditelnost profilu";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení vašeho profilu.";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Kontaktní informace / poznámky";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Editovat poznámky kontaktu";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Blokovat / Odblokovat kontakt";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignorovat kontakt";
$a->strings["Repair URL settings"] = "Opravit nastavení adresy URL ";
$a->strings["View conversations"] = "Zobrazit konverzace";
$a->strings["Delete contact"] = "Odstranit kontakt";
$a->strings["Last update:"] = "Poslední aktualizace:";
$a->strings["Update public posts"] = "Aktualizovat veřejné příspěvky";
$a->strings["Currently blocked"] = "V současnosti zablokováno";
$a->strings["Currently ignored"] = "V současnosti ignorováno";
$a->strings["Currently archived"] = "Aktuálně archivován";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Odpovědi/Libí se na Vaše veřejné příspěvky <strong>mohou být</strong> stále viditelné";
$a->strings["Suggestions"] = "Doporučení";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Navrhnout potenciální přátele";
$a->strings["Show all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Unblocked"] = "Odblokován";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "Zobrazit pouze neblokované kontakty";
$a->strings["Blocked"] = "Blokován";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "Zobrazit pouze blokované kontakty";
$a->strings["Ignored"] = "Ignorován";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "Zobrazit pouze ignorované kontakty";
$a->strings["Archived"] = "Archivován";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Zobrazit pouze archivované kontakty";
$a->strings["Hidden"] = "Skrytý";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Zobrazit pouze skryté kontakty";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Vzájemné přátelství";
$a->strings["is a fan of yours"] = "je Váš fanoušek";
$a->strings["you are a fan of"] = "jste fanouškem";
$a->strings["Search your contacts"] = "Prohledat Vaše kontakty";
$a->strings["Post successful."] = "Příspěvek úspěšně odeslán";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "Chyba OpenID protokolu. Navrátilo se žádné ID.";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "Nenalezen účet a OpenID registrace na tomto serveru není dovolena.";

Loading…
Cancel
Save