You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
friendica-addons/tictac/lang/cs/strings.php

20 lines
1.6 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
$n = intval($n);
if (($n==1)) { return 0; } else if (($n>=2 && $n<=4)) { return 1; } else { return 2; }
}}
$a->strings['Three Dimensional Tic-Tac-Toe'] = 'Trojrozměrné Tic-Tac-Toe';
$a->strings['3D Tic-Tac-Toe'] = '3D Tic-Tac-Toe';
$a->strings['New game'] = 'Nová hra';
$a->strings['New game with handicap'] = 'Nová hra s handicapem';
$a->strings['Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. '] = 'Trojrozměrné tic-tac-toe je podobná této tradiční hře kromě toho, že se hraje na více úrovních současně.';
$a->strings['In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels.'] = 'V tomto případě existují tři úrovně. Vyhrajete tím, že dostane tři v řadě na jakékoli úrovni, stejně jako nahoru, dolů a šikmo na různých úrovních.';
$a->strings['The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage.'] = 'Hra s handicapem zakáže centrální pozici na střední úrovni, protože hráč zaujímající tuto polohu má často nespravedlivou výhodu.';
$a->strings['You go first...'] = 'Vy začněte ...';
$a->strings['I\'m going first this time...'] = 'Tentokrát začnu já...';
$a->strings['You won!'] = 'Vyhrál jste!';
$a->strings['"Cat" game!'] = 'Pat hra!';
$a->strings['I won!'] = 'Vyhrál jsem!';