Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

20 lines
486 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Milý/Milá {{$username}},
Právě jste obdržel/obdržela požadavek na spojení na webu {{$sitename}}
od '{{$requestor}}'.
Můžete navštívit jeho/její profil na následujícím odkazu {{$url}}.
Přihlaste se na Váš web k zobrazení kompletní žádosti a odsouhlaste nebo ignorujte/zrušte tuto žádost.
{{$siteurl}}
S pozdravem,
{{$sitename}} administrátor