Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

27 lines
527 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Apreciat/da {{$username}},
Gràcies per registrar-te en {{$sitename}}. El teu compte ha estat creat.
Les dades d'accés són les següents:
Lloc: {{$siteurl}}
Nom: {{$email}}
Contrasenya: {{$password}}
Després d'accedir pots canviar la teva contrasenya a la pàgina de "Configuració".
Pren un moment per revisar les altres configuracions del compte en aquesta pàgina.
Gràcies i benvingut/da {{$sitename}}.