Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

17 lines
563 B

Milý/Milá $username,
Skvělé zprávy... '$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'.
Jste nyní přátelé a můžete si vyměňovat aktualizace statusu, fotek a e-mailů bez omezení.
Pokud budete chtít tento vztah jakkoliv upravit, navštivte Vaši stránku "Kontakty" na $sitename.
$siteurl
(Nyní můžete například vytvořit separátní profil s informacemi, které nebudou viditelné veřejně, a nastavit právo pro zobrazení tohoto profilu pro '$fn').
S pozdravem,
$sitename administrátor