Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2768 lines
244 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_pl")) {
function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Access denied.'] = 'Brak dostępu.';
$a->strings['User not found.'] = 'Użytkownik nie znaleziony.';
$a->strings['Access to this profile has been restricted.'] = 'Dostęp do tego profilu został ograniczony.';
$a->strings['Events'] = 'Wydarzenia';
$a->strings['View'] = 'Widok';
$a->strings['Previous'] = 'Poprzedni';
$a->strings['Next'] = 'Następny';
$a->strings['today'] = 'dzisiaj';
$a->strings['month'] = 'miesiąc';
$a->strings['week'] = 'tydzień';
$a->strings['day'] = 'dzień';
$a->strings['list'] = 'lista';
$a->strings['User not found'] = 'Użytkownik nie znaleziony';
$a->strings['This calendar format is not supported'] = 'Ten format kalendarza nie jest obsługiwany';
$a->strings['No exportable data found'] = 'Nie znaleziono danych do eksportu';
$a->strings['calendar'] = 'kalendarz';
$a->strings['Public access denied.'] = 'Publiczny dostęp zabroniony.';
$a->strings['The requested item doesn\'t exist or has been deleted.'] = 'Żądany element nie istnieje lub został usunięty.';
$a->strings['The feed for this item is unavailable.'] = 'Kanał dla tego elementu jest niedostępny.';
$a->strings['Permission denied.'] = 'Brak uprawnień.';
$a->strings['Item not found'] = 'Nie znaleziono elementu';
$a->strings['Edit post'] = 'Edytuj wpis';
$a->strings['Save'] = 'Zapisz';
$a->strings['Loading...'] = 'Wczytywanie...';
$a->strings['Upload photo'] = 'Wyślij zdjęcie';
$a->strings['upload photo'] = 'wyślij zdjęcie';
$a->strings['Attach file'] = 'Załącz plik';
$a->strings['attach file'] = 'załącz plik';
$a->strings['Insert web link'] = 'Wstaw link';
$a->strings['web link'] = 'odnośnik sieciowy';
$a->strings['Insert video link'] = 'Wstaw link do filmu';
$a->strings['video link'] = 'link do filmu';
$a->strings['Insert audio link'] = 'Wstaw link do audio';
$a->strings['audio link'] = 'link do audio';
$a->strings['Set your location'] = 'Ustaw swoją lokalizację';
$a->strings['set location'] = 'wybierz lokalizację';
$a->strings['Clear browser location'] = 'Wyczyść lokalizację przeglądarki';
$a->strings['clear location'] = 'wyczyść lokalizację';
$a->strings['Please wait'] = 'Proszę czekać';
$a->strings['Permission settings'] = 'Ustawienia uprawnień';
$a->strings['CC: email addresses'] = 'DW: adresy e-mail';
$a->strings['Public post'] = 'Publiczny wpis';
$a->strings['Set title'] = 'Podaj tytuł';
$a->strings['Categories (comma-separated list)'] = 'Kategorie (lista słów oddzielonych przecinkiem)';
$a->strings['Example: bob@example.com, mary@example.com'] = 'Przykład: bob@example.com, mary@example.com';
$a->strings['Preview'] = 'Podgląd';
$a->strings['Cancel'] = 'Anuluj';
$a->strings['Bold'] = 'Pogrubienie';
$a->strings['Italic'] = 'Kursywa';
$a->strings['Underline'] = 'Podkreślenie';
$a->strings['Quote'] = 'Cytat';
$a->strings['Code'] = 'Kod';
$a->strings['Link'] = 'Odnośnik';
$a->strings['Link or Media'] = 'Odnośnik lub Media';
$a->strings['Message'] = 'Wiadomość';
$a->strings['Browser'] = 'Przeglądarka';
$a->strings['Permissions'] = 'Uprawnienia';
$a->strings['Open Compose page'] = 'Otwórz stronę Redagowanie';
$a->strings['Event can not end before it has started.'] = 'Wydarzenie nie może się zakończyć przed jego rozpoczęciem.';
$a->strings['Event title and start time are required.'] = 'Wymagany tytuł wydarzenia i czas rozpoczęcia.';
$a->strings['Create New Event'] = 'Stwórz nowe wydarzenie';
$a->strings['Event details'] = 'Szczegóły wydarzenia';
$a->strings['Starting date and Title are required.'] = 'Data rozpoczęcia i tytuł są wymagane.';
$a->strings['Event Starts:'] = 'Rozpoczęcie wydarzenia:';
$a->strings['Required'] = 'Wymagany';
$a->strings['Finish date/time is not known or not relevant'] = 'Data/czas zakończenia nie jest znana lub jest nieistotna';
$a->strings['Event Finishes:'] = 'Zakończenie wydarzenia:';
$a->strings['Description:'] = 'Opis:';
$a->strings['Location:'] = 'Lokalizacja:';
$a->strings['Title:'] = 'Tytuł:';
$a->strings['Share this event'] = 'Udostępnij te wydarzenie';
$a->strings['Submit'] = 'Potwierdź';
$a->strings['Basic'] = 'Podstawowy';
$a->strings['Advanced'] = 'Zaawansowany';
$a->strings['Failed to remove event'] = 'Nie udało się usunąć wydarzenia';
$a->strings['Photos'] = 'Zdjęcia';
$a->strings['Upload'] = 'Wyślij';
$a->strings['Files'] = 'Pliki';
$a->strings['Submit Request'] = 'Wyślij zgłoszenie';
$a->strings['You already added this contact.'] = 'Już dodałeś ten kontakt.';
$a->strings['The network type couldn\'t be detected. Contact can\'t be added.'] = 'Nie można wykryć typu sieci. Kontakt nie może zostać dodany.';
$a->strings['Diaspora support isn\'t enabled. Contact can\'t be added.'] = 'Obsługa Diaspory nie jest włączona. Kontakt nie może zostać dodany.';
$a->strings['OStatus support is disabled. Contact can\'t be added.'] = 'Obsługa OStatus jest wyłączona. Kontakt nie może zostać dodany.';
$a->strings['Connect/Follow'] = 'Połącz/Obserwuj';
$a->strings['Please answer the following:'] = 'Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:';
$a->strings['Your Identity Address:'] = 'Twój adres tożsamości:';
$a->strings['Profile URL'] = 'Adres URL profilu';
$a->strings['Tags:'] = 'Znaczniki:';
$a->strings['%s knows you'] = '%s zna cię';
$a->strings['Add a personal note:'] = 'Dodaj osobistą notkę:';
$a->strings['Status Messages and Posts'] = 'Stan wiadomości i wpisów';
$a->strings['The contact could not be added.'] = 'Nie można dodać kontaktu.';
$a->strings['Unable to locate original post.'] = 'Nie można zlokalizować oryginalnej wiadomości.';
$a->strings['Empty post discarded.'] = 'Pusty wpis został odrzucony.';
$a->strings['Post updated.'] = 'Wpis zaktualizowany.';
$a->strings['Item wasn\'t stored.'] = 'Element nie został zapisany. ';
$a->strings['Item couldn\'t be fetched.'] = 'Nie można pobrać elementu.';
$a->strings['Item not found.'] = 'Element nie znaleziony.';
$a->strings['No valid account found.'] = 'Nie znaleziono ważnego konta.';
$a->strings['Password reset request issued. Check your email.'] = 'Prośba o zresetowanie hasła została zatwierdzona. Sprawdź swój e-mail.';
$a->strings['
Dear %1$s,
A request was recently received at "%2$s" to reset your account
password. In order to confirm this request, please select the verification link
below or paste it into your web browser address bar.
If you did NOT request this change, please DO NOT follow the link
provided and ignore and/or delete this email, the request will expire shortly.
Your password will not be changed unless we can verify that you
issued this request.'] = '
Szanowny Użytkowniku %1$s,
Otrzymano prośbę o \'\'%2$s" zresetowanie hasła do konta.
Aby potwierdzić tę prośbę, kliknij link weryfikacyjny
poniżej lub wklej go w pasek adresu przeglądarki internetowej.
Jeśli nie prosisz o tę zmianę, nie klikaj w link.
Jeśli zignorujesz i/lub usuniesz ten e-mail, prośba wkrótce wygaśnie.
Twoje hasło nie zostanie zmienione, chyba że będziemy mogli potwierdzić
Twoje żądanie.';
$a->strings['
Follow this link soon to verify your identity:
%1$s
You will then receive a follow-up message containing the new password.
You may change that password from your account settings page after logging in.
The login details are as follows:
Site Location: %2$s
Login Name: %3$s'] = '
Postępuj zgodnie z poniższym linkiem, aby zweryfikować swoją tożsamość:
%1$s
Otrzymasz następnie komunikat uzupełniający zawierający nowe hasło.
Możesz zmienić to hasło ze strony ustawień swojego konta po zalogowaniu.
Dane logowania są następujące:
Lokalizacja strony: %2$s
Nazwa użytkownika: %3$s';
$a->strings['Password reset requested at %s'] = 'Prośba o reset hasła na %s';
$a->strings['Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed.'] = 'Prośba nie może być zweryfikowana. (Mogłeś już ją poprzednio wysłać.) Reset hasła nie powiódł się.';
$a->strings['Request has expired, please make a new one.'] = 'Żądanie wygasło. Zrób nowe.';
$a->strings['Forgot your Password?'] = 'Zapomniałeś hasła?';
$a->strings['Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions.'] = 'Wpisz swój adres email i wyślij, aby zresetować hasło. Później sprawdź swojego emaila w celu uzyskania dalszych instrukcji.';
$a->strings['Nickname or Email: '] = 'Pseudonim lub e-mail: ';
$a->strings['Reset'] = 'Zresetuj';
$a->strings['Password Reset'] = 'Zresetuj hasło';
$a->strings['Your password has been reset as requested.'] = 'Twoje hasło zostało zresetowane zgodnie z żądaniem.';
$a->strings['Your new password is'] = 'Twoje nowe hasło to';
$a->strings['Save or copy your new password - and then'] = 'Zapisz lub skopiuj nowe hasło - a następnie';
$a->strings['click here to login'] = 'naciśnij tutaj, aby zalogować się';
$a->strings['Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login.'] = 'Twoje hasło może być zmienione w <em>Ustawieniach</em> po udanym zalogowaniu.';
$a->strings['Your password has been reset.'] = 'Twoje hasło zostało zresetowane.';
$a->strings['
Dear %1$s,
Your password has been changed as requested. Please retain this
information for your records (or change your password immediately to
something that you will remember).
'] = '
Szanowny Użytkowniku %1$s,
Twoje hasło zostało zmienione zgodnie z życzeniem. Proszę, zachowaj te
informacje dotyczące twoich rekordów (lub natychmiast zmień hasło na
coś, co zapamiętasz).
';
$a->strings['
Your login details are as follows:
Site Location: %1$s
Login Name: %2$s
Password: %3$s
You may change that password from your account settings page after logging in.
'] = '
Dane logowania są następujące:
Lokalizacja witryny: %1$s
Nazwa użytkownika: %2$s
Hasło: %3$s
Możesz zmienić hasło na stronie ustawień konta po zalogowaniu.
';
$a->strings['Your password has been changed at %s'] = 'Twoje hasło zostało zmienione na %s';
$a->strings['No keywords to match. Please add keywords to your profile.'] = 'Brak pasujących słów kluczowych. Dodaj słowa kluczowe do swojego profilu.';
$a->strings['No matches'] = 'Brak wyników';
$a->strings['Profile Match'] = 'Dopasowanie profilu';
$a->strings['New Message'] = 'Nowa wiadomość';
$a->strings['No recipient selected.'] = 'Nie wybrano odbiorcy.';
$a->strings['Unable to locate contact information.'] = 'Nie można znaleźć informacji kontaktowych.';
$a->strings['Message could not be sent.'] = 'Nie udało się wysłać wiadomości.';
$a->strings['Message collection failure.'] = 'Błąd zbierania komunikatów.';
$a->strings['Discard'] = 'Odrzuć';
$a->strings['Messages'] = 'Wiadomości';
$a->strings['Conversation not found.'] = 'Nie znaleziono rozmowy.';
$a->strings['Message was not deleted.'] = 'Wiadomość nie została usunięta.';
$a->strings['Conversation was not removed.'] = 'Rozmowa nie została usunięta.';
$a->strings['Please enter a link URL:'] = 'Proszę wpisać adres URL:';
$a->strings['Send Private Message'] = 'Wyślij prywatną wiadomość';
$a->strings['To:'] = 'Do:';
$a->strings['Subject:'] = 'Temat:';
$a->strings['Your message:'] = 'Twoja wiadomość:';
$a->strings['No messages.'] = 'Brak wiadomości.';
$a->strings['Message not available.'] = 'Wiadomość nie jest dostępna.';
$a->strings['Delete message'] = 'Usuń wiadomość';
$a->strings['D, d M Y - g:i A'] = 'D, d M Y - g:m A';
$a->strings['Delete conversation'] = 'Usuń rozmowę';
$a->strings['No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender\'s profile page.'] = 'Brak bezpiecznej komunikacji. <strong>Możesz</strong> odpowiedzieć na stronie profilu nadawcy.';
$a->strings['Send Reply'] = 'Odpowiedz';
$a->strings['Unknown sender - %s'] = 'Nieznany nadawca - %s';
$a->strings['You and %s'] = 'Ty i %s';
$a->strings['%s and You'] = '%s i ty';
$a->strings['%d message'] = [
0 => '%d wiadomość',
1 => '%d wiadomości',
2 => '%d wiadomości',
3 => '%d wiadomości',
];
$a->strings['Personal Notes'] = 'Notatki';
$a->strings['Personal notes are visible only by yourself.'] = 'Notatki osobiste są widziane tylko przez Ciebie.';
$a->strings['Subscribing to contacts'] = 'Subskrybowanie kontaktów';
$a->strings['No contact provided.'] = 'Brak kontaktu.';
$a->strings['Couldn\'t fetch information for contact.'] = 'Nie można pobrać informacji o kontakcie.';
$a->strings['Couldn\'t fetch friends for contact.'] = 'Nie można pobrać znajomych do kontaktu.';
$a->strings['Couldn\'t fetch following contacts.'] = 'Nie udało się pobrać następujących kontaktów.';
$a->strings['Couldn\'t fetch remote profile.'] = 'Nie można pobrać profilu zdalnego.';
$a->strings['Unsupported network'] = 'Sieć nieobsługiwana';
$a->strings['Done'] = 'Gotowe';
$a->strings['success'] = 'powodzenie';
$a->strings['failed'] = 'nie powiodło się';
$a->strings['ignored'] = 'ignorowany(-a)';
$a->strings['Keep this window open until done.'] = 'Pozostaw to okno otwarte, dopóki nie będzie gotowe.';
$a->strings['Photo Albums'] = 'Albumy zdjęć';
$a->strings['Recent Photos'] = 'Ostatnio dodane zdjęcia';
$a->strings['Upload New Photos'] = 'Wyślij nowe zdjęcie';
$a->strings['everybody'] = 'wszyscy';
$a->strings['Contact information unavailable'] = 'Informacje o kontakcie są niedostępne';
$a->strings['Album not found.'] = 'Nie znaleziono albumu.';
$a->strings['Album successfully deleted'] = 'Album został pomyślnie usunięty';
$a->strings['Album was empty.'] = 'Album był pusty.';
$a->strings['Failed to delete the photo.'] = 'Błąd usunięcia zdjęcia.';
$a->strings['a photo'] = 'zdjęcie';
$a->strings['%1$s was tagged in %2$s by %3$s'] = '%1$szostał oznaczony znacznikiem %2$s przez %3$s';
$a->strings['Image exceeds size limit of %s'] = 'Obraz przekracza limit rozmiaru wynoszący %s';
$a->strings['Image upload didn\'t complete, please try again'] = 'Przesyłanie zdjęć nie zostało zakończone, spróbuj ponownie';
$a->strings['Image file is missing'] = 'Brak pliku obrazu';
$a->strings['Server can\'t accept new file upload at this time, please contact your administrator'] = 'Serwer nie może teraz przyjąć nowego pliku, skontaktuj się z administratorem';
$a->strings['Image file is empty.'] = 'Plik obrazka jest pusty.';
$a->strings['Unable to process image.'] = 'Przetwarzanie obrazu nie powiodło się.';
$a->strings['Image upload failed.'] = 'Przesyłanie obrazu nie powiodło się.';
$a->strings['No photos selected'] = 'Nie zaznaczono zdjęć';
$a->strings['Access to this item is restricted.'] = 'Dostęp do tego obiektu jest ograniczony.';
$a->strings['Upload Photos'] = 'Prześlij zdjęcia';
$a->strings['New album name: '] = 'Nazwa nowego albumu: ';
$a->strings['or select existing album:'] = 'lub wybierz istniejący album:';
$a->strings['Do not show a status post for this upload'] = 'Nie pokazuj stanu wpisów dla tego wysłania';
$a->strings['Do you really want to delete this photo album and all its photos?'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten album i wszystkie zdjęcia z tego albumu?';
$a->strings['Delete Album'] = 'Usuń album';
$a->strings['Edit Album'] = 'Edytuj album';
$a->strings['Drop Album'] = 'Upuść Album';
$a->strings['Show Newest First'] = 'Pokaż najpierw najnowsze';
$a->strings['Show Oldest First'] = 'Pokaż najpierw najstarsze';
$a->strings['View Photo'] = 'Zobacz zdjęcie';
$a->strings['Permission denied. Access to this item may be restricted.'] = 'Odmowa dostępu. Dostęp do tych danych może być ograniczony.';
$a->strings['Photo not available'] = 'Zdjęcie niedostępne';
$a->strings['Do you really want to delete this photo?'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć to zdjęcie ?';
$a->strings['Delete Photo'] = 'Usuń zdjęcie';
$a->strings['View photo'] = 'Zobacz zdjęcie';
$a->strings['Edit photo'] = 'Edytuj zdjęcie';
$a->strings['Delete photo'] = 'Usuń zdjęcie';
$a->strings['Use as profile photo'] = 'Ustaw jako zdjęcie profilowe';
$a->strings['Private Photo'] = 'Prywatne zdjęcie';
$a->strings['View Full Size'] = 'Zobacz w pełnym rozmiarze';
$a->strings['Tags: '] = 'Znaczniki: ';
$a->strings['[Select tags to remove]'] = '[Wybierz znaczniki do usunięcia]';
$a->strings['New album name'] = 'Nazwa nowego albumu';
$a->strings['Caption'] = 'Zawartość';
$a->strings['Add a Tag'] = 'Dodaj znacznik';
$a->strings['Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping'] = 'Przykładowo: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping';
$a->strings['Do not rotate'] = 'Nie obracaj';
$a->strings['Rotate CW (right)'] = 'Obróć zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (w prawo)';
$a->strings['Rotate CCW (left)'] = 'Obróć w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara (w lewo)';
$a->strings['This is you'] = 'To jesteś Ty';
$a->strings['Comment'] = 'Komentarz';
$a->strings['Select'] = 'Wybierz';
$a->strings['Delete'] = 'Usuń';
$a->strings['Like'] = 'Lubię';
$a->strings['I like this (toggle)'] = 'Lubię to (zmień)';
$a->strings['Dislike'] = 'Nie lubię';
$a->strings['I don\'t like this (toggle)'] = 'Nie lubię tego (zmień)';
$a->strings['Map'] = 'Mapa';
$a->strings['View Album'] = 'Zobacz album';
$a->strings['Bad Request.'] = 'Błędne zapytanie.';
$a->strings['Contact not found.'] = 'Nie znaleziono kontaktu.';
$a->strings['[Friendica System Notify]'] = '[Powiadomienie Systemu Friendica]';
$a->strings['User deleted their account'] = 'Użytkownik usunął swoje konto';
$a->strings['On your Friendica node an user deleted their account. Please ensure that their data is removed from the backups.'] = 'W twoim węźle Friendica użytkownik usunął swoje konto. Upewnij się, że ich dane zostały usunięte z kopii zapasowych.';
$a->strings['The user id is %d'] = 'Identyfikatorem użytkownika jest %d';
$a->strings['Remove My Account'] = 'Usuń moje konto';
$a->strings['This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable.'] = 'Spowoduje to całkowite usunięcie Twojego konta. Po wykonaniu tej czynności nie można jej cofnąć.';
$a->strings['Please enter your password for verification:'] = 'Wprowadź hasło w celu weryfikacji:';
$a->strings['Resubscribing to OStatus contacts'] = 'Ponowne subskrybowanie kontaktów OStatus';
$a->strings['Error'] = [
0 => 'Błąd',
1 => 'Błędów',
2 => 'Błędy',
3 => 'Błędów',
];
$a->strings['Failed to connect with email account using the settings provided.'] = 'Połączenie z kontem email używając wybranych ustawień nie powiodło się.';
$a->strings['Connected Apps'] = 'Powiązane aplikacje';
$a->strings['Name'] = 'Nazwa';
$a->strings['Home Page'] = 'Strona startowa';
$a->strings['Created'] = 'Utwórz';
$a->strings['Remove authorization'] = 'Odwołaj upoważnienie';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['Addon Settings'] = 'Ustawienia dodatków';
$a->strings['No Addon settings configured'] = 'Brak skonfigurowanych ustawień dodatków';
$a->strings['Additional Features'] = 'Dodatkowe funkcje';
$a->strings['Diaspora (Socialhome, Hubzilla)'] = 'Diaspora (Socialhome, Hubzilla)';
$a->strings['enabled'] = 'włączone';
$a->strings['disabled'] = 'wyłączone';
$a->strings['Built-in support for %s connectivity is %s'] = 'Wbudowane wsparcie dla połączenia z %s jest %s';
$a->strings['OStatus (GNU Social)'] = 'OStatus (GNU Social)';
$a->strings['Email access is disabled on this site.'] = 'Dostęp do e-maila jest wyłączony na tej stronie.';
$a->strings['None'] = 'Brak';
$a->strings['Social Networks'] = 'Portale społecznościowe';
$a->strings['General Social Media Settings'] = 'Ogólne ustawienia mediów społecznościowych';
$a->strings['Followed content scope'] = 'Obserwowany zakres treści';
$a->strings['By default, conversations in which your follows participated but didn\'t start will be shown in your timeline. You can turn this behavior off, or expand it to the conversations in which your follows liked a post.'] = 'Domyślnie na Twojej osi czasu będą pokazywane wątki, w których uczestniczyli Twoi obserwowani, ale które nie zostały przez nich rozpoczęte. Możesz wyłączyć tę funkcję lub rozszerzyć ją na konwersacje, w których Twoi obserwujący polubili dany wpis.';
$a->strings['Only conversations my follows started'] = 'Tylko rozmowy, które rozpoczęli moi obserwowani';
$a->strings['Conversations my follows started or commented on (default)'] = 'Rozmowy, które rozpoczęli moi obserwowani, lub które komentowali (domyślnie)';
$a->strings['Any conversation my follows interacted with, including likes'] = 'Wszelkie rozmowy, z którymi wchodziłem w interakcję, w tym polubienia';
$a->strings['Enable Content Warning'] = 'Włącz ostrzeżenia o treści';
$a->strings['Users on networks like Mastodon or Pleroma are able to set a content warning field which collapse their post by default. This enables the automatic collapsing instead of setting the content warning as the post title. Doesn\'t affect any other content filtering you eventually set up.'] = 'Użytkownicy w sieciach takich jak Mastodon lub Pleroma mogą ustawić pole ostrzeżenia o treści, które domyślnie zwija ich posty. Umożliwia to automatyczne zwijanie zamiast ustawiania ostrzeżenia o treści jako tytułu wpisu. Nie wpływa na żadne inne skonfigurowane filtrowanie treści.';
$a->strings['Enable intelligent shortening'] = 'Włącz inteligentne skracanie';
$a->strings['Normally the system tries to find the best link to add to shortened posts. If disabled, every shortened post will always point to the original friendica post.'] = 'Zwykle system próbuje znaleźć najlepszy odnośnik do dodania do skróconych postów. Jeśli wyłączone, każdy skrócony wpis będzie zawsze wskazywał na oryginalny wpis friendica.';
$a->strings['Enable simple text shortening'] = 'Włącz proste skracanie tekstu';
$a->strings['Normally the system shortens posts at the next line feed. If this option is enabled then the system will shorten the text at the maximum character limit.'] = 'Zwykle system skraca wpisy przy następnym wysunięciu wiersza. Jeśli ta opcja jest włączona, system skróci tekst do maksymalnego limitu znaków.';
$a->strings['Attach the link title'] = 'Dołącz tytuł linku';
$a->strings['When activated, the title of the attached link will be added as a title on posts to Diaspora. This is mostly helpful with "remote-self" contacts that share feed content.'] = 'Po aktywacji tytuł dołączonego linku zostanie dodany jako tytuł postów do Diaspory. Jest to szczególnie pomocne w przypadku kontaktów „zdalnych”, które udostępniają treść kanału.';
$a->strings['Your legacy ActivityPub/GNU Social account'] = 'Twoje stare konto ActivityPub/GNU Social';
$a->strings['If you enter your old account name from an ActivityPub based system or your GNU Social/Statusnet account name here (in the format user@domain.tld), your contacts will be added automatically. The field will be emptied when done.'] = 'Jeśli wprowadzisz tutaj swoją starą nazwę konta z systemu opartego na ActivityPub lub nazwę konta GNU Social/Statusnet (w formacie użytkownik@domena.tld), Twoje kontakty zostaną dodane automatycznie. Po zakończeniu pole zostanie opróżnione.';
$a->strings['Repair OStatus subscriptions'] = 'Napraw subskrypcje OStatus';
$a->strings['Email/Mailbox Setup'] = 'Ustawienia emaila/skrzynki mailowej';
$a->strings['If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox.'] = 'Jeśli chcesz komunikować się z kontaktami e-mail za pomocą tej usługi (opcjonalnie), określ sposób łączenia się ze skrzynką pocztową.';
$a->strings['Last successful email check:'] = 'Ostatni sprawdzony e-mail:';
$a->strings['IMAP server name:'] = 'Nazwa serwera IMAP:';
$a->strings['IMAP port:'] = 'Port IMAP:';
$a->strings['Security:'] = 'Bezpieczeństwo:';
$a->strings['Email login name:'] = 'Nazwa logowania e-mail:';
$a->strings['Email password:'] = 'Hasło e-mail:';
$a->strings['Reply-to address:'] = 'Adres zwrotny:';
$a->strings['Send public posts to all email contacts:'] = 'Wyślij publiczny wpis do wszystkich kontaktów e-mail:';
$a->strings['Action after import:'] = 'Akcja po zaimportowaniu:';
$a->strings['Mark as seen'] = 'Oznacz jako przeczytane';
$a->strings['Move to folder'] = 'Przenieś do katalogu';
$a->strings['Move to folder:'] = 'Przenieś do katalogu:';
$a->strings['No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours.'] = 'Brak dostępnych sugestii. Jeśli jest to nowa witryna, spróbuj ponownie za 24 godziny.';
$a->strings['Friend Suggestions'] = 'Osoby, które możesz znać';
$a->strings['photo'] = 'zdjęcie';
$a->strings['status'] = 'stan';
$a->strings['%1$s tagged %2$s\'s %3$s with %4$s'] = '%1$s zaznaczył %2$s\'go %3$s przy użyciu %4$s';
$a->strings['Remove Item Tag'] = 'Usuń pozycję znacznika';
$a->strings['Select a tag to remove: '] = 'Wybierz znacznik do usunięcia: ';
$a->strings['Remove'] = 'Usuń';
$a->strings['User imports on closed servers can only be done by an administrator.'] = 'Import użytkowników na zamkniętych serwerach może być wykonywany tylko przez administratora.';
$a->strings['This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow.'] = 'Strona przekroczyła ilość dozwolonych rejestracji na dzień. Proszę spróbuj ponownie jutro.';
$a->strings['Import'] = 'Import';
$a->strings['Move account'] = 'Przenieś konto';
$a->strings['You can import an account from another Friendica server.'] = 'Możesz zaimportować konto z innego serwera Friendica.';
$a->strings['You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here.'] = 'Musisz wyeksportować konto ze starego serwera i przesłać je tutaj. Odtworzymy twoje stare konto tutaj ze wszystkimi twoimi kontaktami. Postaramy się również poinformować twoich znajomych, że się tutaj przeniosłeś.';
$a->strings['This feature is experimental. We can\'t import contacts from the OStatus network (GNU Social/Statusnet) or from Diaspora'] = 'Ta funkcja jest eksperymentalna. Nie możemy importować kontaktów z sieci OStatus (GNU Social/Statusnet) lub z Diaspory';
$a->strings['Account file'] = 'Pliki konta';
$a->strings['To export your account, go to "Settings->Export your personal data" and select "Export account"'] = 'Aby eksportować konto, wejdź w "Ustawienia->Eksport danych osobistych" i wybierz "Eksportuj konto"';
$a->strings['You aren\'t following this contact.'] = 'Nie obserwujesz tego kontaktu.';
$a->strings['Unfollowing is currently not supported by your network.'] = 'Brak obserwowania nie jest obecnie obsługiwany przez twoją sieć.';
$a->strings['Disconnect/Unfollow'] = 'Rozłącz/Nie obserwuj';
$a->strings['Contact was successfully unfollowed'] = 'Kontakt pomyślnie przestał być obserwowany';
$a->strings['Unable to unfollow this contact, please contact your administrator'] = 'Nie można przestać obserwować tego kontaktu, skontaktuj się z administratorem';
$a->strings['Invalid request.'] = 'Nieprawidłowe żądanie.';
$a->strings['Sorry, maybe your upload is bigger than the PHP configuration allows'] = 'Przepraszam, Twój przesyłany plik jest większy niż pozwala konfiguracja PHP';
$a->strings['Or - did you try to upload an empty file?'] = 'Lub - czy próbowałeś przesłać pusty plik?';
$a->strings['File exceeds size limit of %s'] = 'Plik przekracza limit rozmiaru wynoszący %s';
$a->strings['File upload failed.'] = 'Przesyłanie pliku nie powiodło się.';
$a->strings['Wall Photos'] = 'Tablica zdjęć';
$a->strings['Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed.'] = 'Dzienny limit wiadomości na tablicy %s został przekroczony. Wiadomość została odrzucona.';
$a->strings['Unable to check your home location.'] = 'Nie można sprawdzić twojej lokalizacji.';
$a->strings['No recipient.'] = 'Brak odbiorcy.';
$a->strings['If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders.'] = 'Jeśli chcesz %s odpowiedzieć, sprawdź, czy ustawienia prywatności w Twojej witrynie zezwalają na prywatne wiadomości od nieznanych nadawców.';
$a->strings['No system theme config value set.'] = 'Nie ustawiono wartości konfiguracyjnej zestawu tematycznego.';
$a->strings['Apologies but the website is unavailable at the moment.'] = 'Przepraszamy, ale strona jest w tej chwili niedostępna.';
$a->strings['Delete this item?'] = 'Usunąć ten element?';
$a->strings['Block this author? They won\'t be able to follow you nor see your public posts, and you won\'t be able to see their posts and their notifications.'] = 'Zablokować tego autora? Nie będą mogli Cię obserwować ani widzieć Twoich publicznych wpisów, a Ty nie będziesz widzieć ich wpisów i powiadomień.';
$a->strings['toggle mobile'] = 'przełącz na mobilny';
$a->strings['Method not allowed for this module. Allowed method(s): %s'] = 'Metoda niedozwolona dla tego modułu. Dozwolona metoda(y): %s';
$a->strings['Page not found.'] = 'Strona nie znaleziona.';
$a->strings['You must be logged in to use addons. '] = 'Musisz być zalogowany(-a), aby korzystać z dodatków. ';
$a->strings['The form security token was not correct. This probably happened because the form has been opened for too long (>3 hours) before submitting it.'] = 'Znacznik zabezpieczeń formularza nie był poprawny. Prawdopodobnie stało się tak, ponieważ formularz został otwarty zbyt długo (> 3 godziny) przed jego przesłaniem.';
$a->strings['All contacts'] = 'Wszystkie kontakty';
$a->strings['Followers'] = 'Zwolenników';
$a->strings['Following'] = 'Kolejny';
$a->strings['Mutual friends'] = 'Wspólni znajomi';
$a->strings['Common'] = 'Wspólne';
$a->strings['Addon not found'] = 'Dodatek nie został odnaleziony';
$a->strings['Addon already enabled'] = 'Dodatek już włączony';
$a->strings['Addon already disabled'] = 'Dodatek już wyłączony';
$a->strings['Could not find any unarchived contact entry for this URL (%s)'] = 'Nie można znaleźć żadnego wpisu kontaktu zarchiwizowanego dla tego adresu URL (%s)';
$a->strings['The contact entries have been archived'] = 'Wpisy kontaktów zostały zarchiwizowane';
$a->strings['Could not find any contact entry for this URL (%s)'] = 'Nie można znaleźć żadnego kontaktu dla tego adresu URL (%s)';
$a->strings['The contact has been blocked from the node'] = 'Kontakt został zablokowany w węźle';
$a->strings['Post update version number has been set to %s.'] = 'Numer wersji aktualizacji posta został ustawiony na %s.';
$a->strings['Check for pending update actions.'] = 'Sprawdź oczekujące działania aktualizacji.';
$a->strings['Done.'] = 'Gotowe.';
$a->strings['Execute pending post updates.'] = 'Wykonaj oczekujące aktualizacje wpisów.';
$a->strings['All pending post updates are done.'] = 'Wszystkie oczekujące aktualizacje wpisów są gotowe.';
$a->strings['Enter user nickname: '] = 'Wpisz nazwę użytkownika:';
$a->strings['Enter new password: '] = 'Wprowadź nowe hasło: ';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'Aktualizacja hasła nie powiodła się. Proszę spróbować ponownie.';
$a->strings['Password changed.'] = 'Hasło zostało zmienione.';
$a->strings['Enter user name: '] = 'Wpisz nazwę użytkownika:';
$a->strings['Enter user email address: '] = 'Wpisz adres e-mail użytkownika:';
$a->strings['Enter a language (optional): '] = 'Wpisz język (opcjonalnie):';
$a->strings['User is not pending.'] = 'Użytkownik nie jest oczekujący.';
$a->strings['User has already been marked for deletion.'] = 'Użytkownik został już oznaczony do usunięcia.';
$a->strings['Type "yes" to delete %s'] = 'Wpisz „tak”, aby usunąć %s';
$a->strings['Deletion aborted.'] = 'Przerwano kasowanie.';
$a->strings['Enter category: '] = 'Wpisz kategorię:';
$a->strings['Enter key: '] = 'Wpisz klucz:';
$a->strings['Enter value: '] = 'Wpisz wartość:';
$a->strings['newer'] = 'nowsze';
$a->strings['older'] = 'starsze';
$a->strings['Frequently'] = 'Często';
$a->strings['Hourly'] = 'Co godzinę';
$a->strings['Twice daily'] = 'Dwa razy dziennie';
$a->strings['Daily'] = 'Codziennie';
$a->strings['Weekly'] = 'Co tydzień';
$a->strings['Monthly'] = 'Miesięczne';
$a->strings['DFRN'] = 'DFRN';
$a->strings['OStatus'] = 'OStatus';
$a->strings['RSS/Atom'] = 'RSS/Atom';
$a->strings['Email'] = 'E-mail';
$a->strings['Diaspora'] = 'Diaspora';
$a->strings['Zot!'] = 'Zot!';
$a->strings['LinkedIn'] = 'LinkedIn';
$a->strings['XMPP/IM'] = 'XMPP/IM';
$a->strings['MySpace'] = 'MySpace';
$a->strings['Google+'] = 'Google+';
$a->strings['pump.io'] = 'pump.io';
$a->strings['Twitter'] = 'Twitter';
$a->strings['Discourse'] = 'Discourse';
$a->strings['Diaspora Connector'] = 'Łącze Diaspora';
$a->strings['GNU Social Connector'] = 'Łącze GNU Social';
$a->strings['ActivityPub'] = 'ActivityPub';
$a->strings['pnut'] = 'pnut';
$a->strings['%s (via %s)'] = '%s (przez %s)';
$a->strings['%s likes this.'] = '%s lubi to.';
$a->strings['%s doesn\'t like this.'] = '%s nie lubi tego.';
$a->strings['%s attends.'] = '%s uczestniczy.';
$a->strings['%s doesn\'t attend.'] = '%s nie uczestniczy.';
$a->strings['%s attends maybe.'] = '%s może bierze udział.';
$a->strings['%s reshared this.'] = '%sudostępnił to. ';
$a->strings['and'] = 'i';
$a->strings['and %d other people'] = 'i %d inni ludzie';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> like this'] = '<span %1$s>%2$d ludzi </span> lubi to';
$a->strings['%s like this.'] = '%s lubię to.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> don\'t like this'] = '<span %1$s>%2$d ludzi</span> nie lubi tego';
$a->strings['%s don\'t like this.'] = '%s nie lubię tego.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> attend'] = '<span %1$s>%2$dosoby</span> uczestniczą';
$a->strings['%s attend.'] = '%s uczestniczy.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> don\'t attend'] = '<span %1$s>%2$dludzie</span> nie uczestniczą';
$a->strings['%s don\'t attend.'] = '%s nie uczestniczy.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> attend maybe'] = 'Możliwe, że <span %1$s>%2$d osoby</span> będą uczestniczyć';
$a->strings['%s attend maybe.'] = '%sbyć może uczestniczyć.';
$a->strings['<span %1$s>%2$d people</span> reshared this'] = '<span %1$s>%2$d użytkowników</span> udostępniło to dalej';
$a->strings['Visible to <strong>everybody</strong>'] = 'Widoczne dla <strong>wszystkich</strong>';
$a->strings['Please enter a image/video/audio/webpage URL:'] = 'Wprowadź adres URL obrazu/wideo/audio/strony:';
$a->strings['Tag term:'] = 'Termin tagu:';
$a->strings['Save to Folder:'] = 'Zapisz w katalogu:';
$a->strings['Where are you right now?'] = 'Gdzie teraz jesteś?';
$a->strings['Delete item(s)?'] = 'Usunąć pozycję (pozycje)?';
$a->strings['Created at'] = 'Utworzono';
$a->strings['New Post'] = 'Nowy wpis';
$a->strings['Share'] = 'Podziel się';
$a->strings['Image'] = 'Obraz';
$a->strings['Video'] = 'Filmy';
$a->strings['Scheduled at'] = 'Zaplanowane na';
$a->strings['Pinned item'] = 'Przypięty element';
$a->strings['View %s\'s profile @ %s'] = 'Pokaż profil %s @ %s';
$a->strings['Categories:'] = 'Kategorie:';
$a->strings['Filed under:'] = 'Umieszczono w:';
$a->strings['%s from %s'] = '%s od %s';
$a->strings['View in context'] = 'Zobacz w kontekście';
$a->strings['remove'] = 'usuń';
$a->strings['Delete Selected Items'] = 'Usuń zaznaczone elementy';
$a->strings['You had been addressed (%s).'] = 'Zostałeś zaadresowany (%s).';
$a->strings['You are following %s.'] = 'Zacząłeś obserwować %s.';
$a->strings['Tagged'] = 'Oznaczone';
$a->strings['Reshared'] = 'Udostępnione';
$a->strings['Reshared by %s <%s>'] = 'Udostępnione przez %s <%s>';
$a->strings['%s is participating in this thread.'] = '%s bierze udział w tym wątku.';
$a->strings['Stored'] = 'Przechowywane';
$a->strings['Global'] = 'Globalne';
$a->strings['Relayed'] = 'Przekazany';
$a->strings['Relayed by %s <%s>'] = 'Przekazany przez %s <%s>';
$a->strings['Fetched'] = 'Pobrane';
$a->strings['Fetched because of %s <%s>'] = 'Pobrano ponieważ %s <%s>';
$a->strings['General Features'] = 'Funkcje ogólne';
$a->strings['Photo Location'] = 'Lokalizacja zdjęcia';
$a->strings['Photo metadata is normally stripped. This extracts the location (if present) prior to stripping metadata and links it to a map.'] = 'Metadane zdjęć są zwykle usuwane. Wyodrębnia to położenie (jeśli jest obecne) przed usunięciem metadanych i łączy je z mapą.';
$a->strings['Trending Tags'] = 'Popularne znaczniki';
$a->strings['Show a community page widget with a list of the most popular tags in recent public posts.'] = 'Pokaż widżet strony społeczności z listą najpopularniejszych tagów w ostatnich postach publicznych.';
$a->strings['Post Composition Features'] = 'Ustawienia funkcji postów';
$a->strings['Auto-mention Forums'] = 'Automatyczne wymienianie forów';
$a->strings['Add/remove mention when a forum page is selected/deselected in ACL window.'] = 'Dodaj/usuń wzmiankę, gdy strona forum zostanie wybrana/cofnięta w oknie ACL.';
$a->strings['Explicit Mentions'] = 'Wyraźne wzmianki';
$a->strings['Add explicit mentions to comment box for manual control over who gets mentioned in replies.'] = 'Dodaj wyraźne wzmianki do pola komentarza, aby ręcznie kontrolować, kto zostanie wymieniony w odpowiedziach.';
$a->strings['Add an abstract from ActivityPub content warnings'] = 'Dodaj streszczenie z ostrzeżeń dotyczących treści w ActivityPub';
$a->strings['Add an abstract when commenting on ActivityPub posts with a content warning. Abstracts are displayed as content warning on systems like Mastodon or Pleroma.'] = 'Dodaj streszczenie, gdy komentujesz wpisy ActivityPub z ostrzeżeniem o treści. Streszczenia są wyświetlane jako ostrzeżenie dotyczące treści w systemach takich jak Mastodon czy Pleroma.';
$a->strings['Post/Comment Tools'] = 'Narzędzia post/komentarz';
$a->strings['Post Categories'] = 'Kategorie wpisów';
$a->strings['Add categories to your posts'] = 'Umożliwia dodawanie kategorii do Twoich wpisów';
$a->strings['Advanced Profile Settings'] = 'Zaawansowane ustawienia profilu';
$a->strings['List Forums'] = 'Lista forów';
$a->strings['Show visitors public community forums at the Advanced Profile Page'] = 'Wyświetla publiczne fora społeczności na stronie profilu zaawansowanego';
$a->strings['Tag Cloud'] = 'Chmura znaczników';
$a->strings['Provide a personal tag cloud on your profile page'] = 'Podaj osobistą chmurę tagów na stronie profilu';
$a->strings['Display Membership Date'] = 'Wyświetl datę członkostwa';
$a->strings['Display membership date in profile'] = 'Wyświetla datę członkostwa w profilu';
$a->strings['Forums'] = 'Fora';
$a->strings['External link to forum'] = 'Zewnętrzny link do forum';
$a->strings['show less'] = 'pokaż mniej';
$a->strings['show more'] = 'pokaż więcej';
$a->strings['%1$s poked %2$s'] = '%1$s zaczepił Cię %2$s';
$a->strings['event'] = 'wydarzenie';
$a->strings['Follow Thread'] = 'Śledź wątek';
$a->strings['View Status'] = 'Zobacz status';
$a->strings['View Profile'] = 'Zobacz profil';
$a->strings['View Photos'] = 'Zobacz zdjęcia';
$a->strings['Network Posts'] = 'Wiadomości sieciowe';
$a->strings['View Contact'] = 'Pokaż kontakt';
$a->strings['Send PM'] = 'Wyślij prywatną wiadomość';
$a->strings['Block'] = 'Zablokuj';
$a->strings['Ignore'] = 'Ignoruj';
$a->strings['Languages'] = 'Języki';
$a->strings['Poke'] = 'Zaczepka';
$a->strings['Nothing new here'] = 'Brak nowych zdarzeń';
$a->strings['Go back'] = 'Wróć';
$a->strings['Clear notifications'] = 'Wyczyść powiadomienia';
$a->strings['@name, !forum, #tags, content'] = '@imię, !forum, #znaczniki, treść';
$a->strings['Logout'] = 'Wyloguj';
$a->strings['End this session'] = 'Zakończ sesję';
$a->strings['Login'] = 'Zaloguj się';
$a->strings['Sign in'] = 'Zaloguj się';
$a->strings['Status'] = 'Stan';
$a->strings['Your posts and conversations'] = 'Twoje wpisy i rozmowy';
$a->strings['Profile'] = 'Profil';
$a->strings['Your profile page'] = 'Twoja strona profilu';
$a->strings['Your photos'] = 'Twoje zdjęcia';
$a->strings['Media'] = 'Media';
$a->strings['Your postings with media'] = 'Twoje wpisy z mediami';
$a->strings['Your events'] = 'Twoje wydarzenia';
$a->strings['Personal notes'] = 'Osobiste notatki';
$a->strings['Your personal notes'] = 'Twoje osobiste notatki';
$a->strings['Home'] = 'Strona domowa';
$a->strings['Register'] = 'Zarejestruj';
$a->strings['Create an account'] = 'Załóż konto';
$a->strings['Help'] = 'Pomoc';
$a->strings['Help and documentation'] = 'Pomoc i dokumentacja';
$a->strings['Apps'] = 'Aplikacje';
$a->strings['Addon applications, utilities, games'] = 'Wtyczki, aplikacje, narzędzia, gry';
$a->strings['Search'] = 'Szukaj';
$a->strings['Search site content'] = 'Przeszukaj zawartość strony';
$a->strings['Full Text'] = 'Pełny tekst';
$a->strings['Tags'] = 'Znaczniki';
$a->strings['Contacts'] = 'Kontakty';
$a->strings['Community'] = 'Społeczność';
$a->strings['Conversations on this and other servers'] = 'Rozmowy na tym i innych serwerach';
$a->strings['Events and Calendar'] = 'Wydarzenia i kalendarz';
$a->strings['Directory'] = 'Katalog';
$a->strings['People directory'] = 'Katalog osób';
$a->strings['Information'] = 'Informacje';
$a->strings['Information about this friendica instance'] = 'Informacje o tej instancji friendica';
$a->strings['Terms of Service'] = 'Warunki usługi';
$a->strings['Terms of Service of this Friendica instance'] = 'Warunki świadczenia usług tej instancji Friendica';
$a->strings['Network'] = 'Sieć';
$a->strings['Conversations from your friends'] = 'Rozmowy Twoich przyjaciół';
$a->strings['Introductions'] = 'Zapoznanie';
$a->strings['Friend Requests'] = 'Prośba o przyjęcie do grona znajomych';
$a->strings['Notifications'] = 'Powiadomienia';
$a->strings['See all notifications'] = 'Zobacz wszystkie powiadomienia';
$a->strings['Mark all system notifications as seen'] = 'Oznacz wszystkie powiadomienia systemowe jako przeczytane';
$a->strings['Private mail'] = 'Prywatne maile';
$a->strings['Inbox'] = 'Odebrane';
$a->strings['Outbox'] = 'Wysłane';
$a->strings['Accounts'] = 'Konta';
$a->strings['Manage other pages'] = 'Zarządzaj innymi stronami';
$a->strings['Settings'] = 'Ustawienia';
$a->strings['Account settings'] = 'Ustawienia konta';
$a->strings['Manage/edit friends and contacts'] = 'Zarządzaj listą przyjaciół i kontaktami';
$a->strings['Admin'] = 'Administrator';
$a->strings['Site setup and configuration'] = 'Konfiguracja i ustawienia strony';
$a->strings['Navigation'] = 'Nawigacja';
$a->strings['Site map'] = 'Mapa strony';
$a->strings['Embedding disabled'] = 'Osadzanie wyłączone';
$a->strings['Embedded content'] = 'Osadzona zawartość';
$a->strings['first'] = 'pierwszy';
$a->strings['prev'] = 'poprzedni';
$a->strings['next'] = 'następny';
$a->strings['last'] = 'ostatni';
$a->strings['Image/photo'] = 'Obrazek/zdjęcie';
$a->strings['<a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">%2$s</a> %3$s'] = '<a href="%1$s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">%2$s</a> %3$s';
$a->strings['Link to source'] = 'Odnośnik do źródła';
$a->strings['Click to open/close'] = 'Kliknij aby otworzyć/zamknąć';
$a->strings['$1 wrote:'] = '$1 napisał:';
$a->strings['Encrypted content'] = 'Szyfrowana treść';
$a->strings['Invalid source protocol'] = 'Nieprawidłowy protokół źródłowy';
$a->strings['Invalid link protocol'] = 'Niepoprawny link protokołu';
$a->strings['Loading more entries...'] = 'Wczytywanie kolejnych wpisów...';
$a->strings['The end'] = 'Koniec';
$a->strings['Follow'] = 'Śledź';
$a->strings['Add New Contact'] = 'Dodaj nowy kontakt';
$a->strings['Enter address or web location'] = 'Wpisz adres lub lokalizację sieciową';
$a->strings['Example: bob@example.com, http://example.com/barbara'] = 'Przykład: bob@przykład.com, http://przykład.com/barbara';
$a->strings['Connect'] = 'Połącz';
$a->strings['%d invitation available'] = [
0 => '%d zaproszenie dostępne',
1 => '%d zaproszeń dostępnych',
2 => '%d zaproszenia dostępne',
3 => '%d zaproszenia dostępne',
];
$a->strings['Find People'] = 'Znajdź ludzi';
$a->strings['Enter name or interest'] = 'Wpisz nazwę lub zainteresowanie';
$a->strings['Examples: Robert Morgenstein, Fishing'] = 'Przykład: Jan Kowalski, Wędkarstwo';
$a->strings['Find'] = 'Znajdź';
$a->strings['Similar Interests'] = 'Podobne zainteresowania';
$a->strings['Random Profile'] = 'Domyślny profil';
$a->strings['Invite Friends'] = 'Zaproś znajomych';
$a->strings['Global Directory'] = 'Katalog globalny';
$a->strings['Local Directory'] = 'Katalog lokalny';
$a->strings['Groups'] = 'Grupy';
$a->strings['Everyone'] = 'Wszyscy';
$a->strings['Relationships'] = 'Relacje';
$a->strings['All Contacts'] = 'Wszystkie kontakty';
$a->strings['Protocols'] = 'Protokoły';
$a->strings['All Protocols'] = 'Wszystkie protokoły';
$a->strings['Saved Folders'] = 'Zapisane katalogi';
$a->strings['Everything'] = 'Wszystko';
$a->strings['Categories'] = 'Kategorie';
$a->strings['%d contact in common'] = [
0 => '%d wspólny kontakt',
1 => '%d wspólne kontakty',
2 => '%d wspólnych kontaktów',
3 => '%d wspólnych kontaktów',
];
$a->strings['Archives'] = 'Archiwa';
$a->strings['Persons'] = 'Osoby';
$a->strings['Organisations'] = 'Organizacje';
$a->strings['News'] = 'Aktualności';
$a->strings['Account Types'] = 'Rodzaje kont';
$a->strings['All'] = 'Wszyscy';
$a->strings['Export'] = 'Eksport';
$a->strings['Export calendar as ical'] = 'Wyeksportuj kalendarz jako ical';
$a->strings['Export calendar as csv'] = 'Eksportuj kalendarz jako csv';
$a->strings['No contacts'] = 'Brak kontaktów';
$a->strings['%d Contact'] = [
0 => '%d kontakt',
1 => '%d kontaktów',
2 => '%d kontakty',
3 => '%d Kontakty',
];
$a->strings['View Contacts'] = 'Widok kontaktów';
$a->strings['Remove term'] = 'Usuń wpis';
$a->strings['Saved Searches'] = 'Zapisywanie wyszukiwania';
$a->strings['Trending Tags (last %d hour)'] = [
0 => 'Popularne znaczniki (ostatnia %d godzina)',
1 => 'Popularne znaczniki (ostatnie %d godziny)',
2 => 'Popularne znaczniki (ostatnie %d godzin)',
3 => 'Popularne znaczniki (ostatnie %d godzin)',
];
$a->strings['More Trending Tags'] = 'Więcej popularnych znaczników';
$a->strings['XMPP:'] = 'XMPP:';
$a->strings['Matrix:'] = 'Matrix:';
$a->strings['Network:'] = 'Sieć:';
$a->strings['Unfollow'] = 'Przestań obserwować';
$a->strings['Yourself'] = 'Siebie';
$a->strings['Mutuals'] = 'Wzajemne';
$a->strings['Post to Email'] = 'Prześlij e-mailem';
$a->strings['Public'] = 'Publiczny';
$a->strings['This content will be shown to all your followers and can be seen in the community pages and by anyone with its link.'] = 'Ta treść zostanie wyświetlona wszystkim Twoim obserwatorom i będzie widoczna na stronach społeczności oraz przez każdego z jej linkiem.';
$a->strings['Limited/Private'] = 'Ograniczony/Prywatny';
$a->strings['This content will be shown only to the people in the first box, to the exception of the people mentioned in the second box. It won\'t appear anywhere public.'] = 'Ta zawartość będzie wyświetlana tylko osobom w pierwszym polu, z wyjątkiem osób wymienionych w drugim polu. Nie pojawi się nigdzie publicznie.';
$a->strings['Show to:'] = 'Pokaż na:';
$a->strings['Except to:'] = 'Z wyjątkiem:';
$a->strings['Connectors'] = 'Wtyczki';
$a->strings['The database configuration file "config/local.config.php" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root.'] = 'Plik konfiguracyjny bazy danych "config/local.config.php" nie mógł zostać zapisany. Proszę użyć załączonego tekstu, aby utworzyć plik konfiguracyjny w katalogu głównym serwera.';
$a->strings['You may need to import the file "database.sql" manually using phpmyadmin or mysql.'] = 'Może być konieczne zaimportowanie pliku "database.sql" ręcznie, używając phpmyadmin lub mysql.';
$a->strings['Please see the file "doc/INSTALL.md".'] = 'Proszę zobaczyć plik "doc/INSTALL.md".';
$a->strings['Could not find a command line version of PHP in the web server PATH.'] = 'Nie można znaleźć PHP dla wiersza poleceń w PATH serwera.';
$a->strings['If you don\'t have a command line version of PHP installed on your server, you will not be able to run the background processing. See <a href=\'https://github.com/friendica/friendica/blob/stable/doc/Install.md#set-up-the-worker\'>\'Setup the worker\'</a>'] = 'Jeśli nie masz zainstalowanej na serwerze wersji PHP działającej w wierszu poleceń, nie będziesz w stanie uruchomić przetwarzania w tle. Zobacz <a href=\'https://github.com/friendica/friendica/blob/stable/doc/Install.md#set-up-the-worker\'>„Ustawienie workera”</a>.';
$a->strings['PHP executable path'] = 'Ścieżka wykonywalna PHP';
$a->strings['Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation.'] = 'Wprowadź pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego php. Możesz pozostawić to pole puste, aby kontynuować instalację.';
$a->strings['Command line PHP'] = 'Wiersz poleceń PHP';
$a->strings['PHP executable is not the php cli binary (could be cgi-fgci version)'] = 'Plik wykonywalny PHP nie jest php cli binarny (może być wersją cgi-fgci)';
$a->strings['Found PHP version: '] = 'Znaleziona wersja PHP: ';
$a->strings['PHP cli binary'] = 'PHP cli binarny';
$a->strings['The command line version of PHP on your system does not have "register_argc_argv" enabled.'] = 'Wersja linii poleceń PHP w twoim systemie nie ma aktywowanego "register_argc_argv".';
$a->strings['This is required for message delivery to work.'] = 'Jest wymagane, aby dostarczanie wiadomości działało.';
$a->strings['PHP register_argc_argv'] = 'PHP register_argc_argv';
$a->strings['Error: the "openssl_pkey_new" function on this system is not able to generate encryption keys'] = 'Błąd: funkcja "openssl_pkey_new" w tym systemie nie jest w stanie wygenerować kluczy szyfrujących';
$a->strings['If running under Windows, please see "http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php".'] = 'Jeśli korzystasz z Windowsa, proszę odwiedzić "http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php".';
$a->strings['Generate encryption keys'] = 'Generuj klucz kodowania';
$a->strings['Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed.'] = 'Błąd: moduł Apache webserver mod-rewrite jest potrzebny, jednakże nie jest zainstalowany.';
$a->strings['Apache mod_rewrite module'] = 'Moduł Apache mod_rewrite';
$a->strings['Error: PDO or MySQLi PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: Wymagany moduł PDO lub MySQLi PHP, ale nie zainstalowany.';
$a->strings['Error: The MySQL driver for PDO is not installed.'] = 'Błąd: Sterownik MySQL dla PDO nie jest zainstalowany.';
$a->strings['PDO or MySQLi PHP module'] = 'Moduł PDO lub MySQLi PHP';
$a->strings['Error, XML PHP module required but not installed.'] = 'Błąd, wymagany moduł XML PHP, ale nie zainstalowany.';
$a->strings['XML PHP module'] = 'Moduł XML PHP';
$a->strings['libCurl PHP module'] = 'Moduł PHP libCurl';
$a->strings['Error: libCURL PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: libCURL PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany.';
$a->strings['GD graphics PHP module'] = 'Moduł PHP-GD';
$a->strings['Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed.'] = 'Błąd: moduł graficzny GD z PHP potrzebuje wsparcia technicznego JPEG, jednakże on nie jest zainstalowany.';
$a->strings['OpenSSL PHP module'] = 'Moduł PHP OpenSSL';
$a->strings['Error: openssl PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: openssl PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany.';
$a->strings['mb_string PHP module'] = 'Moduł PHP mb_string';
$a->strings['Error: mb_string PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: moduł PHP mb_string jest wymagany ,ale nie jest zainstalowany.';
$a->strings['iconv PHP module'] = 'Moduł PHP iconv';
$a->strings['Error: iconv PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: wymagany moduł PHP iconv, ale nie zainstalowany.';
$a->strings['POSIX PHP module'] = 'Moduł POSIX PHP';
$a->strings['Error: POSIX PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: wymagany moduł POSIX PHP, ale nie zainstalowany.';
$a->strings['Program execution functions'] = 'Funkcje wykonywania programu';
$a->strings['Error: Program execution functions (proc_open) required but not enabled.'] = 'Błąd: Funkcje wykonywania programu (proc_open) są wymagane, ale nie są włączone.';
$a->strings['JSON PHP module'] = 'Moduł PHP JSON';
$a->strings['Error: JSON PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: wymagany jest moduł JSON PHP, ale nie jest zainstalowany.';
$a->strings['File Information PHP module'] = 'Informacje o pliku Moduł PHP';
$a->strings['Error: File Information PHP module required but not installed.'] = 'Błąd: wymagane informacje o pliku Moduł PHP, ale nie jest zainstalowany.';
$a->strings['The web installer needs to be able to create a file called "local.config.php" in the "config" folder of your web server and it is unable to do so.'] = 'Instalator internetowy musi mieć możliwość utworzenia pliku o nazwie "local.config.php" w katalogu "config" serwera WWW i nie może tego zrobić.';
$a->strings['This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can.'] = 'Jest to najczęściej ustawienie uprawnień, ponieważ serwer sieciowy może nie być w stanie zapisywać plików w katalogu - nawet jeśli Ty możesz.';
$a->strings['At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named local.config.php in your Friendica "config" folder.'] = 'Pod koniec tej procedury otrzymasz tekst do zapisania w pliku o nazwie local.config.php w katalogu "config" Friendica.';
$a->strings['You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file "doc/INSTALL.md" for instructions.'] = 'Alternatywnie można pominąć tę procedurę i przeprowadzić instalację ręczną. Proszę zobaczyć plik "doc/INSTALL.md" z instrukcjami.';
$a->strings['config/local.config.php is writable'] = 'config/local.config.php jest zapisywalny';
$a->strings['Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering.'] = 'Friendica używa silnika szablonów Smarty3 do renderowania swoich widoków. Smarty3 kompiluje szablony do PHP, aby przyspieszyć renderowanie.';
$a->strings['In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder.'] = 'Aby przechowywać te skompilowane szablony, serwer WWW musi mieć dostęp do zapisu do katalogu view/smarty3/ w katalogu najwyższego poziomu Friendica.';
$a->strings['Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder.'] = 'Upewnij się, że użytkownik, na którym działa serwer WWW (np. www-data), ma prawo do zapisu do tego katalogu.';
$a->strings['Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains.'] = 'Uwaga: jako środek bezpieczeństwa, powinieneś dać serwerowi dostęp do zapisu view/smarty3/ jedynie - nie do plików szablonów (.tpl), które zawiera.';
$a->strings['view/smarty3 is writable'] = 'view/smarty3 jest zapisywalny';
$a->strings['Url rewrite in .htaccess seems not working. Make sure you copied .htaccess-dist to .htaccess.'] = 'Adres URL zapisany w .htaccess wydaje się nie działać. Upewnij się, że skopiowano .htaccess-dist do .htaccess.';
$a->strings['In some circumstances (like running inside containers), you can skip this error.'] = 'W niektórych okolicznościach (np. uruchamianie wewnątrz kontenerów) możesz pominąć ten błąd.';
$a->strings['Error message from Curl when fetching'] = 'Komunikat o błędzie z Curl podczas pobierania';
$a->strings['Url rewrite is working'] = 'Działający adres URL';
$a->strings['The detection of TLS to secure the communication between the browser and the new Friendica server failed.'] = 'Wykrycie TLS w celu zabezpieczenia komunikacji między przeglądarką a nowym serwerem Friendica nie powiodło się.';
$a->strings['It is highly encouraged to use Friendica only over a secure connection as sensitive information like passwords will be transmitted.'] = 'Zachęcamy do korzystania z Friendica tylko przez bezpieczne połączenie, ponieważ przesyłane będą poufne informacje, takie jak hasła.';
$a->strings['Please ensure that the connection to the server is secure.'] = 'Upewnij się, że połączenie z serwerem jest bezpieczne.';
$a->strings['No TLS detected'] = 'Nie wykryto TLS';
$a->strings['TLS detected'] = 'Wykryto TLS';
$a->strings['ImageMagick PHP extension is not installed'] = 'Rozszerzenie PHP ImageMagick nie jest zainstalowane';
$a->strings['ImageMagick PHP extension is installed'] = 'Rozszerzenie PHP ImageMagick jest zainstalowane';
$a->strings['ImageMagick supports GIF'] = 'ImageMagick obsługuje GIF';
$a->strings['Database already in use.'] = 'Baza danych jest już w użyciu.';
$a->strings['Could not connect to database.'] = 'Nie można połączyć się z bazą danych.';
$a->strings['Monday'] = 'Poniedziałek';
$a->strings['Tuesday'] = 'Wtorek';
$a->strings['Wednesday'] = 'Środa';
$a->strings['Thursday'] = 'Czwartek';
$a->strings['Friday'] = 'Piątek';
$a->strings['Saturday'] = 'Sobota';
$a->strings['Sunday'] = 'Niedziela';
$a->strings['January'] = 'Styczeń';
$a->strings['February'] = 'Luty';
$a->strings['March'] = 'Marzec';
$a->strings['April'] = 'Kwiecień';
$a->strings['May'] = 'Maj';
$a->strings['June'] = 'Czerwiec';
$a->strings['July'] = 'Lipiec';
$a->strings['August'] = 'Sierpień';
$a->strings['September'] = 'Wrzesień';
$a->strings['October'] = 'Październik';
$a->strings['November'] = 'Listopad';
$a->strings['December'] = 'Grudzień';
$a->strings['Mon'] = 'Pon';
$a->strings['Tue'] = 'Wt';
$a->strings['Wed'] = 'Śr';
$a->strings['Thu'] = 'Czw';
$a->strings['Fri'] = 'Pt';
$a->strings['Sat'] = 'Sob';
$a->strings['Sun'] = 'Niedz';
$a->strings['Jan'] = 'Sty';
$a->strings['Feb'] = 'Lut';
$a->strings['Mar'] = 'Mar';
$a->strings['Apr'] = 'Kwi';
$a->strings['Jun'] = 'Cze';
$a->strings['Jul'] = 'Lip';
$a->strings['Aug'] = 'Sie';
$a->strings['Sep'] = 'Wrz';
$a->strings['Oct'] = 'Paź';
$a->strings['Nov'] = 'Lis';
$a->strings['Dec'] = 'Gru';
$a->strings['poke'] = 'zaczep';
$a->strings['poked'] = 'zaczepił Cię';
$a->strings['ping'] = 'ping';
$a->strings['pinged'] = 'napięcia';
$a->strings['prod'] = 'zaczep';
$a->strings['prodded'] = 'zaczepiać';
$a->strings['slap'] = 'klask';
$a->strings['slapped'] = 'spoliczkowany';
$a->strings['finger'] = 'wskaż';
$a->strings['fingered'] = 'dotknięty';
$a->strings['rebuff'] = 'odrzuć';
$a->strings['rebuffed'] = 'odrzucony';
$a->strings['Friendica can\'t display this page at the moment, please contact the administrator.'] = 'Friendica nie może obecnie wyświetlić tej strony, skontaktuj się z administratorem.';
$a->strings['template engine cannot be registered without a name.'] = 'silnik szablonów nie może być zarejestrowany bez nazwy.';
$a->strings['template engine is not registered!'] = 'silnik szablonów nie jest zarejestrowany!';
$a->strings['Storage base path'] = 'Ścieżka bazy pamięci masowej';
$a->strings['Folder where uploaded files are saved. For maximum security, This should be a path outside web server folder tree'] = 'Katalog, w którym zapisywane są przesłane pliki. Dla maksymalnego bezpieczeństwa, powinna to być ścieżka poza drzewem katalogów serwera WWW.';
$a->strings['Enter a valid existing folder'] = 'Wprowadź poprawny istniejący katalog';
$a->strings['Updates from version %s are not supported. Please update at least to version 2021.01 and wait until the postupdate finished version 1383.'] = 'Aktualizacje z wersji %s nie są obsługiwane. Zaktualizuj co najmniej do wersji 2021.01 i poczekaj, aż po aktualizacji zakończy się wersja 1383.';
$a->strings['Updates from postupdate version %s are not supported. Please update at least to version 2021.01 and wait until the postupdate finished version 1383.'] = 'Aktualizacje z wersji postupdate %s nie są obsługiwane. Zaktualizuj co najmniej do wersji 2021.01 i poczekaj, aż po aktualizacji zakończy się wersja 1383.';
$a->strings['%s: executing pre update %d'] = '%s: wykonywanie wstępnej aktualizacji %d';
$a->strings['%s: executing post update %d'] = '%s: wykonywanie czynności poaktualizacyjnych %d';
$a->strings['Update %s failed. See error logs.'] = 'Aktualizacja %s nie powiodła się. Zobacz dziennik błędów.';
$a->strings['
The friendica developers released update %s recently,
but when I tried to install it, something went terribly wrong.
This needs to be fixed soon and I can\'t do it alone. Please contact a
friendica developer if you can not help me on your own. My database might be invalid.'] = '
Deweloperzy friendica wydali niedawno aktualizację %s,
ale podczas próby instalacji, coś poszło nie tak.
Zostanie to naprawione wkrótce i nie mogę tego zrobić sam. Proszę skontaktować się z
programistami friendica, jeśli nie możesz mi pomóc na własną rękę. Moja baza danych może być nieprawidłowa.';
$a->strings['The error message is\n[pre]%s[/pre]'] = 'Komunikat o błędzie:\n[pre]%s[/pre]';
$a->strings['[Friendica Notify] Database update'] = '[Powiadomienie Friendica] Aktualizacja bazy danych';
$a->strings['
The friendica database was successfully updated from %s to %s.'] = '
Baza danych Friendica została pomyślnie zaktualizowana z %s do %s.';
$a->strings['Error decoding account file'] = 'Błąd podczas odczytu pliku konta';
$a->strings['Error! No version data in file! This is not a Friendica account file?'] = 'Błąd! Brak danych wersji w pliku! To nie jest plik konta Friendica?';
$a->strings['User \'%s\' already exists on this server!'] = 'Użytkownik \'%s\' już istnieje na tym serwerze!';
$a->strings['User creation error'] = 'Błąd tworzenia użytkownika';
$a->strings['%d contact not imported'] = [
0 => 'Nie zaimportowano %d kontaktu',
1 => 'Nie zaimportowano %d kontaktów',
2 => 'Nie zaimportowano %d kontaktów',
3 => '%d kontakty nie zostały zaimportowane ',
];
$a->strings['User profile creation error'] = 'Błąd tworzenia profilu użytkownika';
$a->strings['Done. You can now login with your username and password'] = 'Gotowe. Możesz teraz zalogować się z użyciem nazwy użytkownika i hasła';
$a->strings['The database version had been set to %s.'] = 'Wersja bazy danych została ustawiona na %s.';
$a->strings['The post update is at version %d, it has to be at %d to safely drop the tables.'] = 'Aktualizacja po aktualizacji jest w wersji %d, musi nastąpić %d, aby bezpiecznie usunąć tabele.';
$a->strings['No unused tables found.'] = 'Nie odnaleziono nieużywanych tabel';
$a->strings['These tables are not used for friendica and will be deleted when you execute "dbstructure drop -e":'] = 'Te tabele nie są używane we friendice i zostaną usunięte po wykonaniu "dbstructure drop -e":';
$a->strings['There are no tables on MyISAM or InnoDB with the Antelope file format.'] = 'Brak tabel w MyISAM lub InnoDB z formatem pliku Antelope.';
$a->strings['
Error %d occurred during database update:
%s
'] = '
Wystąpił błąd %d podczas aktualizacji bazy danych:
%s
';
$a->strings['Errors encountered performing database changes: '] = 'Błędy napotkane podczas dokonywania zmian w bazie danych: ';
$a->strings['Another database update is currently running.'] = 'Trwa inna aktualizacja bazy danych.';
$a->strings['%s: Database update'] = '%s: Aktualizacja bazy danych';
$a->strings['%s: updating %s table.'] = '%s: aktualizowanie %s tabeli.';
$a->strings['Record not found'] = 'Rekord nie został odnaleziony';
$a->strings['Unprocessable Entity'] = 'Podmiot nieprzetwarzalny';
$a->strings['Unauthorized'] = 'Nieautoryzowane';
$a->strings['Token is not authorized with a valid user or is missing a required scope'] = 'Token nie jest autoryzowany z prawidłowym użytkownikiem lub nie ma wymaganego zakresu';
$a->strings['Internal Server Error'] = 'Wewnętrzny błąd serwera';
$a->strings['Legacy module file not found: %s'] = 'Nie znaleziono pliku modułu: %s';
$a->strings['UnFollow'] = 'Przestań obserwować';
$a->strings['Approve'] = 'Zatwierdź';
$a->strings['Organisation'] = 'Organizacja';
$a->strings['Forum'] = 'Forum';
$a->strings['Disallowed profile URL.'] = 'Nie dozwolony adres URL profilu.';
$a->strings['Blocked domain'] = 'Zablokowana domena';
$a->strings['Connect URL missing.'] = 'Brak adresu URL połączenia.';
$a->strings['The contact could not be added. Please check the relevant network credentials in your Settings -> Social Networks page.'] = 'Nie można dodać kontaktu. Sprawdź odpowiednie poświadczenia sieciowe na stronie Ustawienia -> Sieci społecznościowe.';
$a->strings['The profile address specified does not provide adequate information.'] = 'Dany adres profilu nie dostarcza odpowiednich informacji.';
$a->strings['No compatible communication protocols or feeds were discovered.'] = 'Nie znaleziono żadnych kompatybilnych protokołów komunikacyjnych ani źródeł.';
$a->strings['An author or name was not found.'] = 'Autor lub nazwa nie zostało znalezione.';
$a->strings['No browser URL could be matched to this address.'] = 'Przeglądarka WWW nie może odnaleźć podanego adresu';
$a->strings['Unable to match @-style Identity Address with a known protocol or email contact.'] = 'Nie można dopasować @-stylu Adres identyfikacyjny ze znanym protokołem lub kontaktem e-mail.';
$a->strings['Use mailto: in front of address to force email check.'] = 'Użyj mailto: przed adresem, aby wymusić sprawdzanie poczty e-mail.';
$a->strings['The profile address specified belongs to a network which has been disabled on this site.'] = 'Określony adres profilu należy do sieci, która została wyłączona na tej stronie.';
$a->strings['Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you.'] = 'Profil ograniczony. Ta osoba będzie niezdolna do odbierania osobistych powiadomień od ciebie.';
$a->strings['Unable to retrieve contact information.'] = 'Nie można otrzymać informacji kontaktowych';
$a->strings['Starts:'] = 'Rozpoczęcie:';
$a->strings['Finishes:'] = 'Zakończenie:';
$a->strings['all-day'] = 'cały dzień';
$a->strings['Sept'] = 'Wrz';
$a->strings['No events to display'] = 'Brak wydarzeń do wyświetlenia';
$a->strings['l, F j'] = 'l, F j';
$a->strings['Edit event'] = 'Edytuj wydarzenie';
$a->strings['Duplicate event'] = 'Zduplikowane zdarzenie';
$a->strings['Delete event'] = 'Usuń wydarzenie';
$a->strings['l F d, Y \@ g:i A'] = 'l F d, Y \@ g:i A';
$a->strings['D g:i A'] = 'D g:i A';
$a->strings['g:i A'] = 'g:i A';
$a->strings['Show map'] = 'Pokaż mapę';
$a->strings['Hide map'] = 'Ukryj mapę';
$a->strings['%s\'s birthday'] = 'Urodziny %s';
$a->strings['Happy Birthday %s'] = 'Wszystkiego najlepszego %s';
$a->strings['A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name.'] = 'Skasowana grupa o tej nazwie została przywrócona. Istniejące uprawnienia do pozycji <strong>mogą</strong> dotyczyć tej grupy i wszystkich przyszłych członków. Jeśli nie jest to zamierzone, utwórz inną grupę o innej nazwie.';
$a->strings['Default privacy group for new contacts'] = 'Domyślne ustawienia prywatności dla nowych kontaktów';
$a->strings['Everybody'] = 'Wszyscy';
$a->strings['edit'] = 'edytuj';
$a->strings['add'] = 'dodaj';
$a->strings['Edit group'] = 'Edytuj grupy';
$a->strings['Contacts not in any group'] = 'Kontakt nie jest w żadnej grupie';
$a->strings['Create a new group'] = 'Stwórz nową grupę';
$a->strings['Group Name: '] = 'Nazwa grupy: ';
$a->strings['Edit groups'] = 'Edytuj grupy';
$a->strings['Detected languages in this post:\n%s'] = 'Wykryte języki w tym wpisie:\n%s';
$a->strings['activity'] = 'aktywność';
$a->strings['comment'] = 'komentarz';
$a->strings['post'] = 'wpis';
$a->strings['Content warning: %s'] = 'Ostrzeżenie o treści: %s';
$a->strings['bytes'] = 'bajty';
$a->strings['View on separate page'] = 'Zobacz na oddzielnej stronie';
$a->strings['[no subject]'] = '[bez tematu]';
$a->strings['Edit profile'] = 'Edytuj profil';
$a->strings['Change profile photo'] = 'Zmień zdjęcie profilowe';
$a->strings['Homepage:'] = 'Strona główna:';
$a->strings['About:'] = 'O:';
$a->strings['Atom feed'] = 'Kanał Atom';
$a->strings['F d'] = 'F d';
$a->strings['[today]'] = '[dziś]';
$a->strings['Birthday Reminders'] = 'Przypomnienia o urodzinach';
$a->strings['Birthdays this week:'] = 'Urodziny w tym tygodniu:';
$a->strings['g A l F d'] = 'g A I F d';
$a->strings['[No description]'] = '[Brak opisu]';
$a->strings['Event Reminders'] = 'Przypominacze wydarzeń';
$a->strings['Upcoming events the next 7 days:'] = 'Nadchodzące wydarzenia w ciągu następnych 7 dni:';
$a->strings['OpenWebAuth: %1$s welcomes %2$s'] = 'OpenWebAuth: %1$s wita %2$s';
$a->strings['Hometown:'] = 'Miasto rodzinne:';
$a->strings['Marital Status:'] = 'Stan cywilny:';
$a->strings['With:'] = 'Z:';
$a->strings['Since:'] = 'Od:';
$a->strings['Sexual Preference:'] = 'Preferencje seksualne:';
$a->strings['Political Views:'] = 'Poglądy polityczne:';
$a->strings['Religious Views:'] = 'Poglądy religijne:';
$a->strings['Likes:'] = 'Lubię to:';
$a->strings['Dislikes:'] = 'Nie lubię tego:';
$a->strings['Title/Description:'] = 'Tytuł/Opis:';
$a->strings['Summary'] = 'Podsumowanie';
$a->strings['Musical interests'] = 'Muzyka';
$a->strings['Books, literature'] = 'Literatura';
$a->strings['Television'] = 'Telewizja';
$a->strings['Film/dance/culture/entertainment'] = 'Film/taniec/kultura/rozrywka';
$a->strings['Hobbies/Interests'] = 'Zainteresowania';
$a->strings['Love/romance'] = 'Miłość/romans';
$a->strings['Work/employment'] = 'Praca/zatrudnienie';
$a->strings['School/education'] = 'Szkoła/edukacja';
$a->strings['Contact information and Social Networks'] = 'Dane kontaktowe i Sieci społecznościowe';
$a->strings['SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed.'] = 'POWAŻNY BŁĄD: niepowodzenie podczas tworzenia kluczy zabezpieczeń.';
$a->strings['Login failed'] = 'Logowanie nieudane';
$a->strings['Not enough information to authenticate'] = 'Za mało informacji do uwierzytelnienia';
$a->strings['Password can\'t be empty'] = 'Hasło nie może być puste';
$a->strings['Empty passwords are not allowed.'] = 'Puste hasła są niedozwolone.';
$a->strings['The new password has been exposed in a public data dump, please choose another.'] = 'Nowe hasło zostało ujawnione w publicznym zrzucie danych, wybierz inne.';
$a->strings['The password can\'t contain accentuated letters, white spaces or colons (:)'] = 'Hasło nie może zawierać podkreślonych liter, białych spacji ani dwukropków (:)';
$a->strings['Passwords do not match. Password unchanged.'] = 'Hasła nie pasują do siebie. Hasło niezmienione.';
$a->strings['An invitation is required.'] = 'Wymagane zaproszenie.';
$a->strings['Invitation could not be verified.'] = 'Zaproszenie niezweryfikowane.';
$a->strings['Invalid OpenID url'] = 'Nieprawidłowy adres url OpenID';
$a->strings['We encountered a problem while logging in with the OpenID you provided. Please check the correct spelling of the ID.'] = 'Napotkaliśmy problem podczas logowania z podanym przez nas identyfikatorem OpenID. Sprawdź poprawną pisownię identyfikatora.';
$a->strings['The error message was:'] = 'Komunikat o błędzie:';
$a->strings['Please enter the required information.'] = 'Wprowadź wymagane informacje.';
$a->strings['system.username_min_length (%s) and system.username_max_length (%s) are excluding each other, swapping values.'] = 'system.username_min_length (%s) i system.username_max_length (%s) wykluczają się nawzajem, zamieniając wartości.';
$a->strings['Username should be at least %s character.'] = [
0 => 'Nazwa użytkownika powinna wynosić co najmniej %s znaków.',
1 => 'Nazwa użytkownika powinna wynosić co najmniej %s znaków.',
2 => 'Nazwa użytkownika powinna wynosić co najmniej %s znaków.',
3 => 'Nazwa użytkownika powinna wynosić co najmniej %s znaków.',
];
$a->strings['Username should be at most %s character.'] = [
0 => 'Nazwa użytkownika nie może mieć więcej niż %s znaków.',
1 => 'Nazwa użytkownika nie może mieć więcej niż %s znaków.',
2 => 'Nazwa użytkownika nie może mieć więcej niż %s znaków.',
3 => 'Nazwa użytkownika nie może mieć więcej niż %s znaków.',
];
$a->strings['That doesn\'t appear to be your full (First Last) name.'] = 'Wydaje mi się, że to nie jest twoje pełne imię (pierwsze imię) i nazwisko.';
$a->strings['Your email domain is not among those allowed on this site.'] = 'Twoja domena internetowa nie jest obsługiwana na tej stronie.';
$a->strings['Not a valid email address.'] = 'Niepoprawny adres e-mail.';
$a->strings['The nickname was blocked from registration by the nodes admin.'] = 'Pseudonim został zablokowany przed rejestracją przez administratora węzłów.';
$a->strings['Cannot use that email.'] = 'Nie można użyć tego e-maila.';
$a->strings['Your nickname can only contain a-z, 0-9 and _.'] = 'Twój pseudonim może zawierać tylko a-z, 0-9 i _.';
$a->strings['Nickname is already registered. Please choose another.'] = 'Ten login jest zajęty. Wybierz inny.';
$a->strings['An error occurred during registration. Please try again.'] = 'Wystąpił bład podczas rejestracji, Spróbuj ponownie.';
$a->strings['An error occurred creating your default profile. Please try again.'] = 'Wystąpił błąd podczas tworzenia profilu. Spróbuj ponownie.';
$a->strings['An error occurred creating your self contact. Please try again.'] = 'Wystąpił błąd podczas tworzenia własnego kontaktu. Proszę spróbuj ponownie.';
$a->strings['Friends'] = 'Przyjaciele';
$a->strings['An error occurred creating your default contact group. Please try again.'] = 'Wystąpił błąd podczas tworzenia domyślnej grupy kontaktów. Proszę spróbuj ponownie.';
$a->strings['Profile Photos'] = 'Zdjęcie profilowe';
$a->strings['
Dear %1$s,
the administrator of %2$s has set up an account for you.'] = '
Szanowna/y %1$s,
administrator of %2$s założył dla Ciebie konto.';
$a->strings['
The login details are as follows:
Site Location: %1$s
Login Name: %2$s
Password: %3$s
You may change your password from your account "Settings" page after logging
in.
Please take a few moments to review the other account settings on that page.
You may also wish to add some basic information to your default profile
(on the "Profiles" page) so that other people can easily find you.
We recommend setting your full name, adding a profile photo,
adding some profile "keywords" (very useful in making new friends) - and
perhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific
than that.
We fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.
If you are new and do not know anybody here, they may help
you to make some new and interesting friends.
If you ever want to delete your account, you can do so at %1$s/removeme
Thank you and welcome to %4$s.'] = '
Dane logowania są następuje:
Położenie witryny: %1$s
Nazwa użytkownika :%2$s
Hasło: %3$s
Po zalogowaniu możesz zmienić hasło do swojego konta na stronie "Ustawienia".
Proszę poświęć chwilę, aby przejrzeć inne ustawienia konta na tej stronie.
Możesz również chcieć dodać podstawowe informacje do swojego domyślnego profilu
(na stronie "Profile"), aby inne osoby mogły łatwo Cię znaleźć.
Zalecamy ustawienie imienia i nazwiska, dodanie zdjęcia profilowego,
dodanie pewnych "słów kluczowych" profilu (bardzo przydatne w nawiązywaniu nowych znajomości)
i być może miejsca, gdzie mieszkasz; jeśli nie chcesz podawać więcej szczegółów.
W pełni szanujemy Twoje prawo do prywatności i żadna z tych danych nie jest konieczna.
Jeśli jesteś nowy i nie znasz tutaj nikogo, mogą one Ci pomóc,
w pozyskaniu nowych i interesujących przyjaciół.
Jeśli kiedykolwiek zechcesz usunąć swoje konto, możesz to zrobić na stronie %1$s/removeme
Dziękujemy i zapraszamy do%4$s.';
$a->strings['Registration details for %s'] = 'Szczegóły rejestracji dla %s';
$a->strings['
Dear %1$s,
Thank you for registering at %2$s. Your account is pending for approval by the administrator.
Your login details are as follows:
Site Location: %3$s
Login Name: %4$s
Password: %5$s
'] = '
Szanowny Użytkowniku %1$s,
Dziękujemy za rejestrację na stronie %2$s. Twoje konto czeka na zatwierdzenie przez administratora.
Twoje dane do logowania są następujące:
Lokalizacja witryny: %3$s
Nazwa użytkownika: %4$s
Hasło: %5$s
';
$a->strings['Registration at %s'] = 'Rejestracja w %s';
$a->strings['
Dear %1$s,
Thank you for registering at %2$s. Your account has been created.
'] = '
Szanowna/y %1$s,
Dziękujemy za rejestrację w %2$s. Twoje konto zostało utworzone.
';
$a->strings['
The login details are as follows:
Site Location: %3$s
Login Name: %1$s
Password: %5$s
You may change your password from your account "Settings" page after logging
in.
Please take a few moments to review the other account settings on that page.
You may also wish to add some basic information to your default profile
(on the "Profiles" page) so that other people can easily find you.
We recommend setting your full name, adding a profile photo,
adding some profile "keywords" (very useful in making new friends) - and
perhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific
than that.
We fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.
If you are new and do not know anybody here, they may help
you to make some new and interesting friends.
If you ever want to delete your account, you can do so at %3$s/removeme
Thank you and welcome to %2$s.'] = '
Dane logowania są następuje:
Lokalizacja witryny: %3$s
Nazwa użytkownika: %1$s
Hasło: %5$s
Po zalogowaniu możesz zmienić hasło do swojego konta na stronie "Ustawienia".
Proszę poświęć chwilę, aby przejrzeć inne ustawienia konta na tej stronie.
Możesz również dodać podstawowe informacje do swojego domyślnego profilu
(na stronie "Profil użytkownika"), aby inne osoby mogły łatwo Cię znaleźć.
Zalecamy ustawienie imienia i nazwiska, dodanie zdjęcia profilowego,
dodanie niektórych "słów kluczowych" profilu (bardzo przydatne w nawiązywaniu nowych znajomości)
i być może gdzie mieszkasz; jeśli nie chcesz podać więcej szczegów.
W pełni szanujemy Twoje prawo do prywatności i żaden z tych elementów nie jest konieczny.
Jeśli jesteś nowy i nie znasz tutaj nikogo, oni mogą ci pomóc
możesz zdobyć nowych interesujących przyjaciół.
Jeśli kiedykolwiek zechcesz usunąć swoje konto, możesz to zrobić na stronie %3$s/removeme
Dziękujemy i Zapraszamy do %2$s.';
$a->strings['Addon not found.'] = 'Nie znaleziono dodatku.';
$a->strings['Addon %s disabled.'] = 'Dodatek %s wyłączony.';
$a->strings['Addon %s enabled.'] = 'Dodatek %s włączony.';
$a->strings['Disable'] = 'Wyłącz';
$a->strings['Enable'] = 'Zezwól';
$a->strings['Administration'] = 'Administracja';
$a->strings['Addons'] = 'Dodatki';
$a->strings['Toggle'] = 'Włącz';
$a->strings['Author: '] = 'Autor: ';
$a->strings['Maintainer: '] = 'Opiekun: ';
$a->strings['Addons reloaded'] = 'Dodatki zostały ponownie wczytane';
$a->strings['Addon %s failed to install.'] = 'Instalacja dodatku %s nie powiodła się.';
$a->strings['Reload active addons'] = 'Wczytaj ponownie aktywne dodatki';
$a->strings['There are currently no addons available on your node. You can find the official addon repository at %1$s and might find other interesting addons in the open addon registry at %2$s'] = 'W twoim węźle nie ma obecnie żadnych dodatków. Możesz znaleźć oficjalne repozytorium dodatków na %1$s i możesz znaleźć inne interesujące dodatki w otwartym rejestrze dodatków na %2$s';
$a->strings['List of all users'] = 'Lista wszystkich użytkowników';
$a->strings['Active'] = 'Aktywne';
$a->strings['List of active accounts'] = 'Lista aktywnych kont';
$a->strings['Pending'] = 'Oczekujące';
$a->strings['List of pending registrations'] = 'Lista oczekujących rejestracji';
$a->strings['Blocked'] = 'Zablokowane';
$a->strings['List of blocked users'] = 'Lista zablokowanych użytkowników';
$a->strings['Deleted'] = 'Usunięte';
$a->strings['List of pending user deletions'] = 'Lista oczekujących na usunięcie użytkowników';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Normalna strona konta';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Strona Soapbox';
$a->strings['Public Forum'] = 'Forum publiczne';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = 'Automatyczna strona znajomego';
$a->strings['Private Forum'] = 'Prywatne forum';
$a->strings['Personal Page'] = 'Strona osobista';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Strona Organizacji';
$a->strings['News Page'] = 'Strona Wiadomości';
$a->strings['Community Forum'] = 'Forum społecznościowe';
$a->strings['Relay'] = 'Przekaźnik';
$a->strings['You can\'t block a local contact, please block the user instead'] = 'Nie możesz zablokować lokalnego kontaktu, zamiast tego zablokuj użytkownika';
$a->strings['%s contact unblocked'] = [
0 => '%s kontakt odblokowany',
1 => '%s kontakty odblokowane',
2 => '%s kontaktów odblokowanych',
3 => '%s kontaktów odblokowanych',
];
$a->strings['Remote Contact Blocklist'] = 'Lista zablokowanych kontaktów zdalnych';
$a->strings['This page allows you to prevent any message from a remote contact to reach your node.'] = 'Ta strona pozwala zapobiec wysyłaniu do węzła wiadomości od kontaktu zdalnego.';
$a->strings['Block Remote Contact'] = 'Zablokuj kontakt zdalny';
$a->strings['select all'] = 'zaznacz wszystko';
$a->strings['select none'] = 'wybierz brak';
$a->strings['Unblock'] = 'Odblokuj';
$a->strings['No remote contact is blocked from this node.'] = 'Z tego węzła nie jest blokowany kontakt zdalny.';
$a->strings['Blocked Remote Contacts'] = 'Zablokowane kontakty zdalne';
$a->strings['Block New Remote Contact'] = 'Zablokuj nowy kontakt zdalny';
$a->strings['Photo'] = 'Zdjęcie';
$a->strings['Reason'] = 'Powód';
$a->strings['%s total blocked contact'] = [
0 => 'łącznie %s zablokowany kontakt',
1 => 'łącznie %s zablokowane kontakty',
2 => 'łącznie %s zablokowanych kontaktów',
3 => '%s całkowicie zablokowane kontakty',
];
$a->strings['URL of the remote contact to block.'] = 'Adres URL kontaktu zdalnego do zablokowania.';
$a->strings['Also purge contact'] = 'Wyczyść również kontakt';
$a->strings['Removes all content related to this contact from the node. Keeps the contact record. This action cannot be undone.'] = 'Usuwa z węzła całą zawartość związaną z tym kontaktem. Zachowuje rejestr kontaktów. Tej czynności nie można cofnąć.';
$a->strings['Block Reason'] = 'Powód blokady';
$a->strings['Server domain pattern added to the blocklist.'] = 'Do listy zablokowanych dodano wzorzec domeny serwera.';
$a->strings['%s server scheduled to be purged.'] = [
0 => '%s serwer zaplanowany do usunięcia.',
1 => '%s serwery zaplanowane do usunięcia.',
2 => '%s serwerów zaplanowanych do usunięcia.',
3 => '%s serwerów zaplanowanych do usunięcia.',
];
$a->strings['← Return to the list'] = '← Wróć do listy';
$a->strings['Block A New Server Domain Pattern'] = 'Zablokuj nowy wzorzec domeny serwera';
$a->strings['<p>The server domain pattern syntax is case-insensitive shell wildcard, comprising the following special characters:</p>
<ul>
<li><code>*</code>: Any number of characters</li>
<li><code>?</code>: Any single character</li>
</ul>'] = '<p>Składnia wzorca domeny serwera to symbol wieloznaczny powłoki bez rozróżniania wielkości liter, zawierający następujące znaki specjalne:</p>
<ul>
<li><code>*</code>: Dowolna liczba znaków</li>
<li><code>?</code>: Dowolny pojedynczy znak</li>
</ul>';
$a->strings['Check pattern'] = 'Sprawdź wzór';
$a->strings['Matching known servers'] = 'Dopasowanie znanych serwerów';
$a->strings['Server Name'] = 'Nazwa serwera';
$a->strings['Server Domain'] = 'Domena serwera';
$a->strings['Known Contacts'] = 'Znane kontakty';
$a->strings['%d known server'] = [
0 => '%d znany serwer',
1 => '%d znane serwery',
2 => '%d znanych serwerów',
3 => '%d znanych serwerów',
];
$a->strings['Add pattern to the blocklist'] = 'Dodaj wzór do listy blokad';
$a->strings['Server Domain Pattern'] = 'Wzorzec domeny serwera';
$a->strings['The domain pattern of the new server to add to the blocklist. Do not include the protocol.'] = 'Wzorzec domeny nowego serwera do dodania do listy blokad. Nie dołączaj protokołu.';
$a->strings['Purge server'] = 'Wyczyść serwer';
$a->strings['Also purges all the locally stored content authored by the known contacts registered on that server. Keeps the contacts and the server records. This action cannot be undone.'] = [
0 => 'Usuwa również całą lokalnie przechowywaną zawartość stworzoną przez znane kontakty zarejestrowane na tych serwerach. Zachowuje ewidencję kontaktów i serwerów. Tej czynności nie można cofnąć.',
1 => 'Usuwa również całą lokalnie przechowywaną zawartość stworzoną przez znane kontakty zarejestrowane na tych serwerach. Zachowuje ewidencję kontaktów i serwerów. Tej czynności nie można cofnąć.',
2 => 'Usuwa również całą lokalnie przechowywaną zawartość stworzoną przez znane kontakty zarejestrowane na tych serwerach. Zachowuje ewidencję kontaktów i serwerów. Tej czynności nie można cofnąć.',
3 => 'Usuwa również całą lokalnie przechowywaną zawartość stworzoną przez znane kontakty zarejestrowane na tych serwerach. Zachowuje ewidencję kontaktów i serwerów. Tej czynności nie można cofnąć.',
];
$a->strings['Block reason'] = 'Powód zablokowania';
$a->strings['The reason why you blocked this server domain pattern. This reason will be shown publicly in the server information page.'] = 'Powód, dla którego zablokowałeś ten wzorzec domeny serwera. Powód ten zostanie pokazany publicznie na stronie informacyjnej serwera.';
$a->strings['Blocked server domain pattern'] = 'Zablokowany wzorzec domeny serwera';
$a->strings['Reason for the block'] = 'Powód blokowania';
$a->strings['Delete server domain pattern'] = 'Usuń wzorzec domeny serwera';
$a->strings['Check to delete this entry from the blocklist'] = 'Zaznacz, aby usunąć ten wpis z listy bloków';
$a->strings['Server Domain Pattern Blocklist'] = 'Lista bloków wzorców domen serwerów';
$a->strings['This page can be used to define a blocklist of server domain patterns from the federated network that are not allowed to interact with your node. For each domain pattern you should also provide the reason why you block it.'] = 'Ta strona może służyć do definiowania listy zablokowanych wzorców domen serwera z sieci stowarzyszonej, które nie mogą komunikować się z węzłem. Dla każdego wzorca domeny należy również podać powód, dla którego go blokujesz.';
$a->strings['The list of blocked server domain patterns will be made publically available on the <a href="/friendica">/friendica</a> page so that your users and people investigating communication problems can find the reason easily.'] = 'Lista zablokowanych wzorców domen serwera zostanie udostępniona publicznie na stronie <a href="/friendica">/friendica</a>, aby użytkownicy i osoby badające problemy z komunikacją mogły łatwo znaleźć przyczynę.';
$a->strings['Add new entry to the blocklist'] = 'Dodaj nowy wpis do listy zablokowanych';
$a->strings['Save changes to the blocklist'] = 'Zapisz zmiany w liście zablokowanych';
$a->strings['Current Entries in the Blocklist'] = 'Aktualne wpisy na liście zablokowanych';
$a->strings['Delete entry from the blocklist'] = 'Usuń wpis z listy zablokowanych';
$a->strings['Delete entry from the blocklist?'] = 'Usunąć wpis z listy zablokowanych?';
$a->strings['Update has been marked successful'] = 'Aktualizacja została oznaczona jako udana';
$a->strings['Database structure update %s was successfully applied.'] = 'Pomyślnie zastosowano aktualizację %s struktury bazy danych.';
$a->strings['Executing of database structure update %s failed with error: %s'] = 'Wykonanie aktualizacji %s struktury bazy danych nie powiodło się z powodu błędu:%s';
$a->strings['Executing %s failed with error: %s'] = 'Wykonanie %s nie powiodło się z powodu błędu:%s';
$a->strings['Update %s was successfully applied.'] = 'Aktualizacja %s została pomyślnie zastosowana.';
$a->strings['Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded.'] = 'Aktualizacja %s nie zwróciła statusu. Nieznane, jeśli się udało.';
$a->strings['There was no additional update function %s that needed to be called.'] = 'Nie było dodatkowej funkcji %s aktualizacji, która musiała zostać wywołana.';
$a->strings['No failed updates.'] = 'Brak błędów aktualizacji.';
$a->strings['Check database structure'] = 'Sprawdź strukturę bazy danych';
$a->strings['Failed Updates'] = 'Błąd aktualizacji';
$a->strings['This does not include updates prior to 1139, which did not return a status.'] = 'Nie dotyczy to aktualizacji przed 1139, który nie zwrócił statusu.';
$a->strings['Mark success (if update was manually applied)'] = 'Oznacz sukces (jeśli aktualizacja została ręcznie zastosowana)';
$a->strings['Attempt to execute this update step automatically'] = 'Spróbuj automatycznie wykonać ten krok aktualizacji';
$a->strings['Lock feature %s'] = 'Funkcja blokady %s';
$a->strings['Manage Additional Features'] = 'Zarządzanie dodatkowymi funkcjami';
$a->strings['Other'] = 'Inne';
$a->strings['unknown'] = 'nieznany';
$a->strings['%s total systems'] = '%s łącznie systemów';
$a->strings['%s active users last month'] = '%s aktywnych użytkowników w ostatnim miesiącu';
$a->strings['%s active users last six months'] = '%s aktywnych użytkowników za ostatnie 6 miesięcy';
$a->strings['%s registered users'] = '%s zarejestrowanych użytkowników';
$a->strings['%s locally created posts and comments'] = '%s lokalnie utworzonych wpisów i komentarzy';
$a->strings['%s posts per user'] = '%s wpisy na użytkownika';
$a->strings['%s users per system'] = '%s użytkowników na system';
$a->strings['This page offers you some numbers to the known part of the federated social network your Friendica node is part of. These numbers are not complete but only reflect the part of the network your node is aware of.'] = 'Ta strona zawiera kilka numerów do znanej części federacyjnej sieci społecznościowej, do której należy Twój węzeł Friendica. Liczby te nie są kompletne, ale odzwierciedlają tylko część sieci, o której wie twój węzeł.';
$a->strings['Federation Statistics'] = 'Statystyki Federacji';
$a->strings['Currently this node is aware of %s nodes (%s active users last month, %s active users last six months, %s registered users in total) from the following platforms:'] = 'Obecnie ten węzeł jest świadomy %s węzłów (%s aktywnych użytkowników w zeszłym miesiącu, %s aktywnych użytkowników w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, %s łącznie zarejestrowanych użytkowników) z następujących platform:';
$a->strings['Item marked for deletion.'] = 'Przedmiot oznaczony do usunięcia.';
$a->strings['Delete Item'] = 'Usuń przedmiot';
$a->strings['Delete this Item'] = 'Usuń ten przedmiot';
$a->strings['On this page you can delete an item from your node. If the item is a top level posting, the entire thread will be deleted.'] = 'Na tej stronie możesz usunąć przedmiot ze swojego węzła. Jeśli element jest publikowaniem na najwyższym poziomie, cały wątek zostanie usunięty.';
$a->strings['You need to know the GUID of the item. You can find it e.g. by looking at the display URL. The last part of http://example.com/display/123456 is the GUID, here 123456.'] = 'Musisz znać identyfikator GUID tego przedmiotu. Możesz go znaleźć np. patrząc na wyświetlany adres URL. Ostatnia część http://example.com/display/123456 to GUID, tutaj 123456.';
$a->strings['GUID'] = 'GUID';
$a->strings['The GUID of the item you want to delete.'] = 'Identyfikator elementu GUID, który chcesz usunąć.';
$a->strings['Item Source'] = 'Źródło elementu';
$a->strings['Item Guid'] = 'Element Guid';
$a->strings['Item Id'] = 'Identyfikator elementu';
$a->strings['Item URI'] = 'Identyfikator URI elementu';
$a->strings['Terms'] = 'Zasady';
$a->strings['Tag'] = 'Znacznik';
$a->strings['Type'] = 'Typu';
$a->strings['Term'] = 'Zasada';
$a->strings['URL'] = 'URL';
$a->strings['Mention'] = 'Wzmianka';
$a->strings['Implicit Mention'] = 'Wzmianka niejawna';
$a->strings['Source'] = 'Źródło';
$a->strings['The logfile \'%s\' is not writable. No logging possible'] = 'Plik dziennika \'%s\' nie jest zapisywalny. Brak możliwości logowania';
$a->strings['PHP log currently enabled.'] = 'Dziennik PHP jest obecnie włączony.';
$a->strings['PHP log currently disabled.'] = 'Dziennik PHP jest obecnie wyłączony.';
$a->strings['Logs'] = 'Dzienniki';
$a->strings['Clear'] = 'Wyczyść';
$a->strings['Enable Debugging'] = 'Włącz debugowanie';
$a->strings['Log file'] = 'Plik logów';
$a->strings['Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory.'] = 'Musi być zapisywalny przez serwer sieciowy. W stosunku do katalogu najwyższego poziomu Friendica.';
$a->strings['Log level'] = 'Poziom logów';
$a->strings['PHP logging'] = 'Logowanie w PHP';
$a->strings['To temporarily enable logging of PHP errors and warnings you can prepend the following to the index.php file of your installation. The filename set in the \'error_log\' line is relative to the friendica top-level directory and must be writeable by the web server. The option \'1\' for \'log_errors\' and \'display_errors\' is to enable these options, set to \'0\' to disable them.'] = 'Aby tymczasowo włączyć rejestrowanie błędów i ostrzeżeń PHP, możesz dołączyć do pliku index.php swojej instalacji. Nazwa pliku ustawiona w linii \'error_log\' odnosi się do katalogu najwyższego poziomu friendiki i musi być zapisywalna przez serwer WWW. Opcja \'1\' dla \'log_errors\' i \'display_errors\' polega na włączeniu tych opcji, ustawieniu na \'0\', aby je wyłączyć.';
$a->strings['Error trying to open <strong>%1$s</strong> log file.<br/>Check to see if file %1$s exist and is readable.'] = 'Błąd podczas próby otwarcia pliku dziennika <strong>%1$s</strong>. Sprawdź, czy plik %1$s istnieje i czy można go odczytać.';
$a->strings['Couldn\'t open <strong>%1$s</strong> log file.<br/>Check to see if file %1$s is readable.'] = 'Nie udało się otworzyć pliku dziennika <strong>%1$s</strong>. Sprawdź, czy plik %1$s jest odczytywalny.';
$a->strings['View Logs'] = 'Zobacz rejestry';
$a->strings['Search in logs'] = 'Szukaj w dziennikach';
$a->strings['Show all'] = 'Pokaż wszystko';
$a->strings['Date'] = 'Data';
$a->strings['Level'] = 'Poziom';
$a->strings['Context'] = 'Kontekst';
$a->strings['ALL'] = 'WSZYSTKO';
$a->strings['View details'] = 'Zobacz szczegóły';
$a->strings['Click to view details'] = 'Kliknij, aby zobaczyć szczegóły';
$a->strings['Data'] = 'Dane';
$a->strings['File'] = 'Plik';
$a->strings['Line'] = 'Linia';
$a->strings['Function'] = 'Funkcja';
$a->strings['UID'] = 'UID';
$a->strings['Process ID'] = 'Identyfikator procesu';
$a->strings['Close'] = 'Zamknij';
$a->strings['Inspect Deferred Worker Queue'] = 'Sprawdź kolejkę odroczonych workerów';
$a->strings['This page lists the deferred worker jobs. This are jobs that couldn\'t be executed at the first time.'] = 'Ta strona zawiera listę zadań odroczonych workerów. Są to zadania, które nie mogą być wykonywane po raz pierwszy.';
$a->strings['Inspect Worker Queue'] = 'Sprawdź kolejkę workerów';
$a->strings['This page lists the currently queued worker jobs. These jobs are handled by the worker cronjob you\'ve set up during install.'] = 'Ta strona zawiera listę aktualnie ustawionych zadań dla workerów. Te zadania są obsługiwane przez cronjob workera, który skonfigurowałeś podczas instalacji.';
$a->strings['ID'] = 'ID';
$a->strings['Command'] = 'Polecenie';
$a->strings['Job Parameters'] = 'Parametry zadania';
$a->strings['Priority'] = 'Priorytet';
$a->strings['Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>'] = 'Nie można zanalizować podstawowego adresu URL. Musi mieć co najmniej <scheme>: //<domain>';
$a->strings['Relocation started. Could take a while to complete.'] = 'Rozpoczęła się relokacja. Może trochę potrwać.';
$a->strings['No special theme for mobile devices'] = 'Brak specialnego motywu dla urządzeń mobilnych';
$a->strings['%s - (Experimental)'] = '%s- (Eksperymentalne)';
$a->strings['No community page for local users'] = 'Brak strony społeczności dla użytkowników lokalnych';
$a->strings['No community page'] = 'Brak strony społeczności';
$a->strings['Public postings from users of this site'] = 'Publikacje publiczne od użytkowników tej strony';
$a->strings['Public postings from the federated network'] = 'Publikacje wpisy ze sfederowanej sieci';
$a->strings['Public postings from local users and the federated network'] = 'Publikacje publiczne od użytkowników lokalnych i sieci federacyjnej';
$a->strings['Multi user instance'] = 'Tryb wielu użytkowników';
$a->strings['Closed'] = 'Zamknięte';
$a->strings['Requires approval'] = 'Wymaga zatwierdzenia';
$a->strings['Open'] = 'Otwarta';
$a->strings['No SSL policy, links will track page SSL state'] = 'Brak SSL, linki będą śledzić stan SSL';
$a->strings['Force all links to use SSL'] = 'Wymuś używanie SSL na wszystkich odnośnikach';
$a->strings['Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)'] = 'Certyfikat z podpisem własnym, używaj SSL tylko dla łączy lokalnych (odradzane)';
$a->strings['Don\'t check'] = 'Nie sprawdzaj';
$a->strings['check the stable version'] = 'sprawdź wersję stabilną';
$a->strings['check the development version'] = 'sprawdź wersję rozwojową';
$a->strings['none'] = 'brak';
$a->strings['Local contacts'] = 'Kontakty lokalne';
$a->strings['Interactors'] = 'Interaktorzy';
$a->strings['Site'] = 'Strona';
$a->strings['General Information'] = 'Ogólne informacje';
$a->strings['Republish users to directory'] = 'Ponownie opublikuj użytkowników w katalogu';
$a->strings['Registration'] = 'Rejestracja';
$a->strings['File upload'] = 'Przesyłanie plików';
$a->strings['Policies'] = 'Zasady';
$a->strings['Auto Discovered Contact Directory'] = 'Katalog kontaktów automatycznie odkrytych';
$a->strings['Performance'] = 'Ustawienia';
$a->strings['Worker'] = 'Worker';
$a->strings['Message Relay'] = 'Przekaźnik wiadomości';
$a->strings['Use the command "console relay" in the command line to add or remove relays.'] = 'Użyj polecenia „console relay” w wierszu poleceń, aby dodać lub usunąć przekaźniki.';
$a->strings['The system is not subscribed to any relays at the moment.'] = 'System nie jest aktualnie objęty abonamentem na żadne przekaźniki.';
$a->strings['The system is currently subscribed to the following relays:'] = 'System jest obecnie objęty abonamentem na następujące przekaźniki:';
$a->strings['Relocate Instance'] = 'Zmień lokalizację';
$a->strings['<strong>Warning!</strong> Advanced function. Could make this server unreachable.'] = '<strong>Ostrzeżenie!</strong> Zaawansowana funkcja. Może sprawić, że ten serwer będzie nieosiągalny.';
$a->strings['Site name'] = 'Nazwa strony';
$a->strings['Sender Email'] = 'E-mail nadawcy';
$a->strings['The email address your server shall use to send notification emails from.'] = 'Adres e-mail używany przez Twój serwer do wysyłania e-maili z powiadomieniami.';
$a->strings['Name of the system actor'] = 'Imię i nazwisko aktora systemu';
$a->strings['Name of the internal system account that is used to perform ActivityPub requests. This must be an unused username. If set, this can\'t be changed again.'] = 'Nazwa wewnętrznego konta systemowego, które jest używane do wykonywania żądań ActivityPub. Musi to być nieużywana nazwa użytkownika. Jeśli jest ustawiona, nie można jej zmienić ponownie.';
$a->strings['Banner/Logo'] = 'Baner/Logo';
$a->strings['Email Banner/Logo'] = 'Baner/logo e-maila';
$a->strings['Shortcut icon'] = 'Ikona skrótu';
$a->strings['Link to an icon that will be used for browsers.'] = 'Link do ikony, która będzie używana w przeglądarkach.';
$a->strings['Touch icon'] = 'Dołącz ikonę';
$a->strings['Link to an icon that will be used for tablets and mobiles.'] = 'Link do ikony, która będzie używana w tabletach i telefonach komórkowych.';
$a->strings['Additional Info'] = 'Dodatkowe informacje';
$a->strings['For public servers: you can add additional information here that will be listed at %s/servers.'] = 'W przypadku serwerów publicznych: możesz tu dodać dodatkowe informacje, które będą wymienione na %s/servers.';
$a->strings['System language'] = 'Język systemu';
$a->strings['System theme'] = 'Motyw systemowy';
$a->strings['Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href="%s" id="cnftheme">Change default theme settings</a>'] = 'Domyślny motyw systemu - może być nadpisywany przez profile użytkowników - <a href="%s" id="cnftheme">Zmień domyślne ustawienia motywu</a>';
$a->strings['Mobile system theme'] = 'Motyw systemu mobilnego';
$a->strings['Theme for mobile devices'] = 'Motyw na urządzenia mobilne';
$a->strings['SSL link policy'] = 'Polityka odnośników SSL';
$a->strings['Determines whether generated links should be forced to use SSL'] = 'Określa, czy generowane odnośniki będą obowiązkowo używały SSL';
$a->strings['Force SSL'] = 'Wymuś SSL';
$a->strings['Force all Non-SSL requests to SSL - Attention: on some systems it could lead to endless loops.'] = 'Wymuszaj wszystkie żądania SSL bez SSL - Uwaga: w niektórych systemach może to prowadzić do niekończących się pętli.';
$a->strings['Show help entry from navigation menu'] = 'Pokaż wpis pomocy z menu nawigacyjnego';
$a->strings['Displays the menu entry for the Help pages from the navigation menu. It is always accessible by calling /help directly.'] = 'Wyświetla pozycję menu dla stron pomocy z menu nawigacyjnego. Jest zawsze dostępna, odwołując się bezpośrednio do /help.';
$a->strings['Single user instance'] = 'Tryb pojedynczego użytkownika';
$a->strings['Make this instance multi-user or single-user for the named user'] = 'Ustawia tryb dla wielu użytkowników lub pojedynczego użytkownika dla nazwanego użytkownika';
$a->strings['Maximum image size'] = 'Maksymalny rozmiar zdjęcia';
$a->strings['Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits.'] = 'Maksymalny rozmiar w bitach dla wczytywanego obrazu . Domyślnie jest to 0 , co oznacza bez limitu .';
$a->strings['Maximum image length'] = 'Maksymalna długość obrazu';
$a->strings['Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits.'] = 'Maksymalna długość w pikselach dłuższego boku przesyłanego obrazu. Wartością domyślną jest -1, co oznacza brak ograniczeń.';
$a->strings['JPEG image quality'] = 'Jakość obrazu JPEG';
$a->strings['Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality.'] = 'Przesłane pliki JPEG zostaną zapisane w tym ustawieniu jakości [0-100]. Domyślna wartość to 100, która jest pełną jakością.';
$a->strings['Register policy'] = 'Zasady rejestracji';
$a->strings['Maximum Daily Registrations'] = 'Maksymalna dzienna rejestracja';
$a->strings['If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect.'] = 'Jeśli rejestracja powyżej jest dozwolona, to określa maksymalną liczbę nowych rejestracji użytkowników do zaakceptowania na dzień. Jeśli rejestracja jest ustawiona na "Zamknięta", to ustawienie to nie ma wpływu.';
$a->strings['Register text'] = 'Zarejestruj tekst';
$a->strings['Will be displayed prominently on the registration page. You can use BBCode here.'] = 'Będą wyświetlane w widocznym miejscu na stronie rejestracji. Możesz użyć BBCode tutaj.';
$a->strings['Forbidden Nicknames'] = 'Zakazane pseudonimy';
$a->strings['Comma separated list of nicknames that are forbidden from registration. Preset is a list of role names according RFC 2142.'] = 'Lista oddzielonych przecinkami pseudonimów, których nie wolno rejestrować. Preset to lista nazw ról zgodnie z RFC 2142.';
$a->strings['Accounts abandoned after x days'] = 'Konta porzucone po x dni';
$a->strings['Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit.'] = 'Nie będzie marnować zasobów systemu wypytując zewnętrzne strony o opuszczone konta. Ustaw 0 dla braku limitu czasu .';
$a->strings['Allowed friend domains'] = 'Dozwolone domeny przyjaciół';
$a->strings['Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains'] = 'Rozdzielana przecinkami lista domen, które mogą nawiązywać przyjaźnie z tą witryną. Symbole wieloznaczne są akceptowane. Pozostaw puste by zezwolić każdej domenie na zaprzyjaźnienie.';
$a->strings['Allowed email domains'] = 'Dozwolone domeny e-mailowe';
$a->strings['Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains'] = 'Rozdzielana przecinkami lista domen dozwolonych w adresach e-mail do rejestracji na tej stronie. Symbole wieloznaczne są akceptowane. Opróżnij, aby zezwolić na dowolne domeny';
$a->strings['No OEmbed rich content'] = 'Brak treści multimedialnych ze znaczkiem HTML';
$a->strings['Don\'t show the rich content (e.g. embedded PDF), except from the domains listed below.'] = 'Nie wyświetlaj zasobów treści (np. osadzonego pliku PDF), z wyjątkiem domen wymienionych poniżej.';
$a->strings['Trusted third-party domains'] = 'Zaufane domeny zewnętrzne';
$a->strings['Comma separated list of domains from which content is allowed to be embedded in posts like with OEmbed. All sub-domains of the listed domains are allowed as well.'] = 'Oddzielona przecinkami lista domen, z których treść może być osadzana we wpisach, tak jak w przypadku OEmbed. Dozwolone są również wszystkie subdomeny wymienionych domen.';
$a->strings['Block public'] = 'Blokuj publicznie';
$a->strings['Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in.'] = 'Zaznacz, aby zablokować publiczny dostęp do wszystkich publicznych stron prywatnych w tej witrynie, chyba że jesteś zalogowany.';
$a->strings['Force publish'] = 'Wymuś publikację';
$a->strings['Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory.'] = 'Zaznacz, aby wymusić umieszczenie wszystkich profili w tej witrynie w katalogu witryny.';
$a->strings['Enabling this may violate privacy laws like the GDPR'] = 'Włączenie tego może naruszyć prawa ochrony prywatności, takie jak GDPR';
$a->strings['Global directory URL'] = 'Globalny adres URL katalogu';
$a->strings['URL to the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application.'] = 'Adres URL do katalogu globalnego. Jeśli nie zostanie to ustawione, katalog globalny jest całkowicie niedostępny dla aplikacji.';
$a->strings['Private posts by default for new users'] = 'Prywatne posty domyślnie dla nowych użytkowników';
$a->strings['Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public.'] = 'Ustaw domyślne uprawnienia do publikowania dla wszystkich nowych członków na domyślną grupę prywatności, a nie publiczną.';
$a->strings['Don\'t include post content in email notifications'] = 'Nie wklejaj zawartości postu do powiadomienia o poczcie';
$a->strings['Don\'t include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure.'] = 'W celu ochrony prywatności, nie włączaj zawartości postu/komentarza/wiadomości prywatnej/etc. do powiadomień w wiadomościach mailowych wysyłanych z tej strony.';
$a->strings['Disallow public access to addons listed in the apps menu.'] = 'Nie zezwalaj na publiczny dostęp do dodatkowych wtyczek wyszczególnionych w menu aplikacji.';
$a->strings['Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only.'] = 'Zaznaczenie tego pola spowoduje ograniczenie dodatków wymienionych w menu aplikacji tylko dla członków.';
$a->strings['Don\'t embed private images in posts'] = 'Nie umieszczaj prywatnych zdjęć we wpisach';
$a->strings['Don\'t replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while.'] = 'Nie zastępuj lokalnie hostowanych zdjęć prywatnych we wpisach za pomocą osadzonej kopii obrazu. Oznacza to, że osoby, które otrzymują posty zawierające prywatne zdjęcia, będą musiały uwierzytelnić i wczytać każdy obraz, co może trochę potrwać.';
$a->strings['Explicit Content'] = 'Treści dla dorosłych';
$a->strings['Set this to announce that your node is used mostly for explicit content that might not be suited for minors. This information will be published in the node information and might be used, e.g. by the global directory, to filter your node from listings of nodes to join. Additionally a note about this will be shown at the user registration page.'] = 'Ustaw to, aby ogłosić, że Twój węzeł jest używany głównie do jawnej treści, która może nie być odpowiednia dla nieletnich. Informacje te zostaną opublikowane w informacjach o węźle i mogą zostać wykorzystane, np. w katalogu globalnym, aby filtrować węzeł z list węzłów do przyłączenia. Dodatkowo notatka o tym zostanie pokazana na stronie rejestracji użytkownika.';
$a->strings['Proxify external content'] = 'Udostępniaj treści zewnętrzne';
$a->strings['Route external content via the proxy functionality. This is used for example for some OEmbed accesses and in some other rare cases.'] = 'Kieruj zawartość zewnętrzną za pośrednictwem funkcji proxy. Jest to używane na przykład w przypadku niektórych dostępów OEmbed i w niektórych innych rzadkich przypadkach.';
$a->strings['Cache contact avatars'] = 'Buforuj awatary kontaktów';
$a->strings['Locally store the avatar pictures of the contacts. This uses a lot of storage space but it increases the performance.'] = 'Lokalnie przechowuj zdjęcia awatarów kontaktów. To zajmuje dużo miejsca, ale zwiększa wydajność.';
$a->strings['Allow Users to set remote_self'] = 'Zezwól użytkownikom na ustawienie remote_self';
$a->strings['With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream.'] = 'Po sprawdzeniu tego każdy użytkownik może zaznaczyć każdy kontakt jako zdalny w oknie dialogowym kontaktu naprawczego. Ustawienie tej flagi na kontakcie powoduje dublowanie każdego wpisu tego kontaktu w strumieniu użytkowników.';
$a->strings['Enable multiple registrations'] = 'Włącz wiele rejestracji';
$a->strings['Enable users to register additional accounts for use as pages.'] = 'Zezwól użytkownikom na rejestrowanie dodatkowych kont do użytku jako strony.';
$a->strings['Enable OpenID'] = 'Włącz OpenID';
$a->strings['Enable OpenID support for registration and logins.'] = 'Włącz obsługę OpenID dla rejestracji i logowania.';
$a->strings['Enable Fullname check'] = 'Włącz sprawdzanie pełnej nazwy';
$a->strings['Enable check to only allow users to register with a space between the first name and the last name in their full name.'] = 'Włącz sprawdzenie, aby zezwolić użytkownikom tylko na rejestrację ze spacją między imieniem a nazwiskiem w ich pełnym imieniu.';
$a->strings['Community pages for visitors'] = 'Strony społecznościowe dla odwiedzających';
$a->strings['Which community pages should be available for visitors. Local users always see both pages.'] = 'Które strony społeczności powinny być dostępne dla odwiedzających. Lokalni użytkownicy zawsze widzą obie strony.';
$a->strings['Posts per user on community page'] = 'Lista wpisów użytkownika na stronie społeczności';
$a->strings['The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for "Global Community")'] = 'Maksymalna liczba postów na użytkownika na stronie społeczności. (Nie dotyczy „Globalnej społeczności”)';
$a->strings['Enable Mail support'] = 'Włącz obsługę maili';
$a->strings['Enable built-in mail support to poll IMAP folders and to reply via mail.'] = 'Włącz wbudowaną obsługę poczty, aby odpytywać katalogi IMAP i odpowiadać pocztą.';
$a->strings['Mail support can\'t be enabled because the PHP IMAP module is not installed.'] = 'Nie można włączyć obsługi poczty, ponieważ moduł PHP IMAP nie jest zainstalowany.';
$a->strings['Enable OStatus support'] = 'Włącz obsługę OStatus';
$a->strings['Enable built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public.'] = 'Włącz wbudowaną kompatybilność z OStatus (StatusNet, GNU Social itp.). Wszystkie komunikaty w OSstatus są publiczne.';
$a->strings['Diaspora support can\'t be enabled because Friendica was installed into a sub directory.'] = 'Obsługa Diaspory nie może być włączona, ponieważ Friendica została zainstalowana w podkatalogu.';
$a->strings['Enable Diaspora support'] = 'Włączyć obsługę Diaspory';
$a->strings['Enable built-in Diaspora network compatibility for communicating with diaspora servers.'] = 'Włącz wbudowaną kompatybilność sieci Diaspora do komunikacji z serwerami diaspory.';
$a->strings['Verify SSL'] = 'Weryfikacja SSL';
$a->strings['If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites.'] = 'Jeśli chcesz, możesz włączyć ścisłe sprawdzanie certyfikatu. Oznacza to, że nie możesz połączyć się (w ogóle) z własnoręcznie podpisanymi stronami SSL.';
$a->strings['Proxy user'] = 'Użytkownik proxy';
$a->strings['User name for the proxy server.'] = 'Nazwa użytkownika serwera proxy.';
$a->strings['Proxy URL'] = 'URL pośrednika';
$a->strings['If you want to use a proxy server that Friendica should use to connect to the network, put the URL of the proxy here.'] = 'Jeśli chcesz używać serwera proxy, którego Friendica powinna używać do łączenia się z siecią, umieść tutaj adres URL proxy.';
$a->strings['Network timeout'] = 'Limit czasu sieci';
$a->strings['Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended).'] = 'Wartość jest w sekundach. Ustaw na 0 dla nieograniczonej (niezalecane).';
$a->strings['Maximum Load Average'] = 'Maksymalne obciążenie średnie';
$a->strings['Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default %d.'] = 'Maksymalne obciążenie systemu przed dostarczeniem i procesami odpytywania jest odroczone - domyślnie %d.';
$a->strings['Minimal Memory'] = 'Minimalna pamięć';
$a->strings['Minimal free memory in MB for the worker. Needs access to /proc/meminfo - default 0 (deactivated).'] = 'Minimalna wolna pamięć w MB dla workera. Potrzebuje dostępu do /proc/ meminfo - domyślnie 0 (wyłączone).';
$a->strings['Periodically optimize tables'] = 'Okresowo optymalizuj tabele';
$a->strings['Periodically optimize tables like the cache and the workerqueue'] = 'Okresowo optymalizuj tabele, takie jak pamięć podręczna i kolejka workerów';
$a->strings['Discover followers/followings from contacts'] = 'Odkryj obserwujących/obserwowanych z kontaktów';
$a->strings['If enabled, contacts are checked for their followers and following contacts.'] = 'Jeśli ta opcja jest włączona, kontakty są sprawdzane pod kątem ich obserwujących i śledzonych kontaktów.';
$a->strings['None - deactivated'] = 'Brak - dezaktywowany';
$a->strings['Local contacts - contacts of our local contacts are discovered for their followers/followings.'] = 'Kontakty lokalne - kontakty naszych lokalnych kontaktów są wykrywane dla ich obserwujących/obserwujących.';
$a->strings['Interactors - contacts of our local contacts and contacts who interacted on locally visible postings are discovered for their followers/followings.'] = 'Interaktorzy - kontakty naszych lokalnych kontaktów i kontakty, które wchodziły w interakcję z lokalnie widocznymi wpisami, są wykrywane dla ich obserwujących/obserwowanych.';
$a->strings['Synchronize the contacts with the directory server'] = 'Synchronizuj kontakty z serwerem katalogowym';
$a->strings['if enabled, the system will check periodically for new contacts on the defined directory server.'] = 'jeśli ta opcja jest włączona, system będzie okresowo sprawdzać nowe kontakty na zdefiniowanym serwerze katalogowym.';
$a->strings['Days between requery'] = 'Dni między żądaniem';
$a->strings['Number of days after which a server is requeried for his contacts.'] = 'Liczba dni, po upływie których serwer jest żądany dla swoich kontaktów.';
$a->strings['Discover contacts from other servers'] = 'Odkryj kontakty z innych serwerów';
$a->strings['Periodically query other servers for contacts. The system queries Friendica, Mastodon and Hubzilla servers.'] = 'Okresowo pytaj inne serwery o kontakty. System wysyła zapytania do serwerów Friendica, Mastodon i Hubzilla.';
$a->strings['Search the local directory'] = 'Wyszukaj w lokalnym katalogu';
$a->strings['Search the local directory instead of the global directory. When searching locally, every search will be executed on the global directory in the background. This improves the search results when the search is repeated.'] = 'Wyszukaj lokalny katalog zamiast katalogu globalnego. Podczas wyszukiwania lokalnie każde wyszukiwanie zostanie wykonane w katalogu globalnym w tle. Poprawia to wyniki wyszukiwania, gdy wyszukiwanie jest powtarzane.';
$a->strings['Publish server information'] = 'Publikuj informacje o serwerze';
$a->strings['If enabled, general server and usage data will be published. The data contains the name and version of the server, number of users with public profiles, number of posts and the activated protocols and connectors. See <a href="http://the-federation.info/">the-federation.info</a> for details.'] = 'Jeśli ta opcja jest włączona, ogólne dane dotyczące serwera i użytkowania zostaną opublikowane. Dane zawierają nazwę i wersję serwera, liczbę użytkowników z profilami publicznymi, liczbę postów i aktywowane protokoły i złącza. Szczegółowe informacje można znaleźć na <a href="http://the-federation.info/">the-federation.info</a>.';
$a->strings['Check upstream version'] = 'Sprawdź wersję powyżej';
$a->strings['Enables checking for new Friendica versions at github. If there is a new version, you will be informed in the admin panel overview.'] = 'Umożliwia sprawdzenie nowych wersji Friendica na github. Jeśli pojawi się nowa wersja, zostaniesz o tym poinformowany w panelu administracyjnym.';
$a->strings['Suppress Tags'] = 'Pomiń znaczniki';
$a->strings['Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting.'] = 'Pomiń wyświetlenie listy hashtagów na końcu wpisu.';
$a->strings['Clean database'] = 'Wyczyść bazę danych';
$a->strings['Remove old remote items, orphaned database records and old content from some other helper tables.'] = 'Usuń stare zdalne pozycje, osierocone rekordy bazy danych i starą zawartość z innych tabel pomocników.';
$a->strings['Lifespan of remote items'] = 'Żywotność odległych przedmiotów';
$a->strings['When the database cleanup is enabled, this defines the days after which remote items will be deleted. Own items, and marked or filed items are always kept. 0 disables this behaviour.'] = 'Po włączeniu czyszczenia bazy danych określa dni, po których zdalne elementy zostaną usunięte. Własne przedmioty oraz oznaczone lub wypełnione pozycje są zawsze przechowywane. 0 wyłącza to zachowanie.';
$a->strings['Lifespan of unclaimed items'] = 'Żywotność nieodebranych przedmiotów';
$a->strings['When the database cleanup is enabled, this defines the days after which unclaimed remote items (mostly content from the relay) will be deleted. Default value is 90 days. Defaults to the general lifespan value of remote items if set to 0.'] = 'Po włączeniu czyszczenia bazy danych określa się dni, po których usunięte zostaną nieodebrane zdalne elementy (głównie zawartość z przekaźnika). Wartość domyślna to 90 dni. Wartość domyślna dla ogólnej długości życia zdalnych pozycji, jeśli jest ustawiona na 0.';
$a->strings['Lifespan of raw conversation data'] = 'Trwałość nieprzetworzonych danych konwersacji';
$a->strings['The conversation data is used for ActivityPub and OStatus, as well as for debug purposes. It should be safe to remove it after 14 days, default is 90 days.'] = 'Dane konwersacji są używane do ActivityPub i OStatus, a także do celów debugowania. Powinno być bezpieczne usunięcie go po 14 dniach, domyślnie jest to 90 dni.';
$a->strings['Maximum numbers of comments per post'] = 'Maksymalna liczba komentarzy na wpis';
$a->strings['How much comments should be shown for each post? Default value is 100.'] = 'Ile komentarzy powinno być wyświetlanych dla każdego wpisu? Domyślna wartość to 100.';
$a->strings['Maximum numbers of comments per post on the display page'] = 'Maksymalna liczba komentarzy na wpis na wyświetlanej stronie';
$a->strings['How many comments should be shown on the single view for each post? Default value is 1000.'] = 'Ile komentarzy powinno być wyświetlanych w pojedynczym widoku dla każdego wpisu? Wartość domyślna to 1000.';
$a->strings['Temp path'] = 'Ścieżka do temp';
$a->strings['If you have a restricted system where the webserver can\'t access the system temp path, enter another path here.'] = 'Jeśli masz zastrzeżony system, w którym serwer internetowy nie może uzyskać dostępu do ścieżki temp systemu, wprowadź tutaj inną ścieżkę.';
$a->strings['Only search in tags'] = 'Szukaj tylko w znacznikach';
$a->strings['On large systems the text search can slow down the system extremely.'] = 'W dużych systemach wyszukiwanie tekstu może wyjątkowo spowolnić system.';
$a->strings['New base url'] = 'Nowy bazowy adres url';
$a->strings['Change base url for this server. Sends relocate message to all Friendica and Diaspora* contacts of all users.'] = 'Zmień bazowy adres URL dla tego serwera. Wysyła wiadomość o przeniesieniu do wszystkich kontaktów Friendica i Diaspora* wszystkich użytkowników.';
$a->strings['Maximum number of parallel workers'] = 'Maksymalna liczba równoległych workerów';
$a->strings['On shared hosters set this to %d. On larger systems, values of %d are great. Default value is %d.'] = 'Na udostępnionych usługach hostingowych ustaw tę opcję %d. W większych systemach wartości %dsą świetne . Wartość domyślna to %d.';
$a->strings['Enable fastlane'] = 'Włącz Fastlane';
$a->strings['When enabed, the fastlane mechanism starts an additional worker if processes with higher priority are blocked by processes of lower priority.'] = 'Po włączeniu, system Fastlane uruchamia dodatkowego workera, jeśli procesy o wyższym priorytecie są blokowane przez procesy o niższym priorytecie.';
$a->strings['Direct relay transfer'] = 'Bezpośredni transfer przekaźników';
$a->strings['Enables the direct transfer to other servers without using the relay servers'] = 'Umożliwia bezpośredni transfer do innych serwerów bez korzystania z serwerów przekazujących';
$a->strings['Relay scope'] = 'Zakres przekaźnika';
$a->strings['Can be "all" or "tags". "all" means that every public post should be received. "tags" means that only posts with selected tags should be received.'] = 'Mogą to być „wszystkie” lub „znaczniki”. „Wszystkie” oznacza, że każdy publiczny wpis powinien zostać odebrany. „Znaczniki” oznaczają, że powinny być odbierane tylko wpisy z wybranymi znacznikami.';
$a->strings['Disabled'] = 'Wyłączony';
$a->strings['all'] = 'wszystko';
$a->strings['tags'] = 'znaczniki';
$a->strings['Server tags'] = 'Znaczniki serwera';
$a->strings['Comma separated list of tags for the "tags" subscription.'] = 'Rozdzielana przecinkami lista tagów dla subskrypcji „tagi”.';
$a->strings['Deny Server tags'] = 'Odrzuć znaczniki serwera';
$a->strings['Comma separated list of tags that are rejected.'] = 'Lista oddzielonych przecinkami znaczników, które zostały odrzucone.';
$a->strings['Allow user tags'] = 'Pozwól na znaczniki użytkowników';
$a->strings['If enabled, the tags from the saved searches will used for the "tags" subscription in addition to the "relay_server_tags".'] = 'Jeśli ta opcja jest włączona, tagi z zapisanych wyszukiwań będą używane jako subskrypcja „tagów” jako uzupełnienie do "relay_server_tags".';
$a->strings['Start Relocation'] = 'Rozpocznij przenoszenie';
$a->strings['Storage backend, %s is invalid.'] = 'Zaplecze pamięci przechowywania, %s jest nieprawidłowe.';
$a->strings['Storage backend %s error: %s'] = 'Błąd zaplecza %s pamięci przechowywania: %s';
$a->strings['Invalid storage backend setting value.'] = 'Nieprawidłowa wartość ustawienia magazynu pamięci.';
$a->strings['Current Storage Backend'] = 'Bieżące zaplecze pamięci przechowywania';
$a->strings['Storage Configuration'] = 'Konfiguracja przechowywania';
$a->strings['Storage'] = 'Przechowywanie';
$a->strings['Save & Use storage backend'] = 'Zapisz i użyj backendu przechowywania';
$a->strings['Use storage backend'] = 'Użyj backendu pamięci przechowywania';
$a->strings['Save & Reload'] = 'Zapisz i wczytaj ponownie';
$a->strings['This backend doesn\'t have custom settings'] = 'Ten backend nie ma niestandardowych ustawień';
$a->strings['Database (legacy)'] = 'Baza danych (legacy)';
$a->strings['Template engine (%s) error: %s'] = 'Silnik szablonów (%s) błąd: %s';
$a->strings['Your DB still runs with MyISAM tables. You should change the engine type to InnoDB. As Friendica will use InnoDB only features in the future, you should change this! See <a href="%s">here</a> for a guide that may be helpful converting the table engines. You may also use the command <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> of your Friendica installation for an automatic conversion.<br />'] = 'Twoja baza danych nadal używa tabel MyISAM. Powinieneś(-naś) zmienić typ silnika na InnoDB. Ponieważ Friendica będzie używać w przyszłości wyłącznie funkcji InnoDB, powinieneś(-naś) to zmienić! Zobacz <a href="%s">tutaj</a> przewodnik, który może być pomocny w konwersji silników tabel. Możesz także użyć polecenia <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> instalacji Friendica, aby dokonać automatycznej konwersji.<br />';
$a->strings['Your DB still runs with InnoDB tables in the Antelope file format. You should change the file format to Barracuda. Friendica is using features that are not provided by the Antelope format. See <a href="%s">here</a> for a guide that may be helpful converting the table engines. You may also use the command <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> of your Friendica installation for an automatic conversion.<br />'] = 'Twoja baza danych nadal działa z tabelami InnoDB w formacie pliku Antelope. Powinieneś zmienić format pliku na Barracuda. Friendica korzysta z funkcji, których nie zapewnia format Antelope. Zobacz <a href="%s">tutaj</a> przewodnik, który może być pomocny w konwersji silników tabel. Możesz również użyć polecenia <tt>php bin/console.php dbstructure toinnodb</tt> Twojej instalacji Friendica do automatycznej konwersji.<br />';
$a->strings['Your table_definition_cache is too low (%d). This can lead to the database error "Prepared statement needs to be re-prepared". Please set it at least to %d. See <a href="%s">here</a> for more information.<br />'] = 'Twoja pamięć podręczna w table_definition_cache jest zbyt niska (%d). Może to prowadzić do błędu bazy danych „Przygotowana instrukcja wymaga ponownego przygotowania”. Ustaw przynajmniej na %d. Zobacz <a href="%s">tutaj</a>, aby uzyskać więcej informacji.<br />';
$a->strings['There is a new version of Friendica available for download. Your current version is %1$s, upstream version is %2$s'] = 'Dostępna jest nowa wersja aplikacji Friendica. Twoja aktualna wersja to %1$s wyższa wersja to %2$s';
$a->strings['The database update failed. Please run "php bin/console.php dbstructure update" from the command line and have a look at the errors that might appear.'] = 'Aktualizacja bazy danych nie powiodła się. Uruchom polecenie "php bin/console.php dbstructure update" z wiersza poleceń i sprawdź błędy, które mogą się pojawić.';
$a->strings['The last update failed. Please run "php bin/console.php dbstructure update" from the command line and have a look at the errors that might appear. (Some of the errors are possibly inside the logfile.)'] = 'Ostatnia aktualizacja nie powiodła się. Uruchom polecenie "php bin/console.php dbstructure update" z wiersza poleceń i spójrz na błędy, które mogą się pojawić. (Niektóre błędy są prawdopodobnie w pliku dziennika).';
$a->strings['The worker was never executed. Please check your database structure!'] = 'Worker nigdy nie został wykonany. Sprawdź swoją strukturę bazy danych!';
$a->strings['The last worker execution was on %s UTC. This is older than one hour. Please check your crontab settings.'] = 'Ostatnie wykonanie workera było w %s UTC. To jest starsze niż jedna godzina. Sprawdź ustawienia crontab.';
$a->strings['Friendica\'s configuration now is stored in config/local.config.php, please copy config/local-sample.config.php and move your config from <code>.htconfig.php</code>. See <a href="%s">the Config help page</a> for help with the transition.'] = 'Konfiguracja Friendiki jest teraz przechowywana w config/local.config.php, skopiuj config/local-sample.config.php i przenieś swoją konfigurację z <code>.htconfig.php</code>. Zobacz <a href="%s">stronę pomocy Config</a>, aby uzyskać pomoc dotyczącą przejścia.';
$a->strings['Friendica\'s configuration now is stored in config/local.config.php, please copy config/local-sample.config.php and move your config from <code>config/local.ini.php</code>. See <a href="%s">the Config help page</a> for help with the transition.'] = 'Konfiguracja Friendiki jest teraz przechowywana w config/local.config.php, skopiuj config/local-sample.config.php i przenieś konfigurację z <code>config/local.ini.php</code>. Zobacz <a href="%s">stronę pomocy Config</a>, aby uzyskać pomoc dotyczącą przejścia.';
$a->strings['<a href="%s">%s</a> is not reachable on your system. This is a severe configuration issue that prevents server to server communication. See <a href="%s">the installation page</a> for help.'] = '<a href="%s">%s</a> nie jest osiągalny w twoim systemie. Jest to poważny problem z konfiguracją, który uniemożliwia komunikację między serwerami. Zobacz pomoc na <a href="%s">stronie instalacji</a>.';
$a->strings['The logfile \'%s\' is not usable. No logging possible (error: \'%s\')'] = 'Plik dziennika „%s” nie nadaje się do użytku. Brak możliwości logowania (błąd: \'%s\')';
$a->strings['The debug logfile \'%s\' is not usable. No logging possible (error: \'%s\')'] = 'Plik dziennika debugowania „%s” nie nadaje się do użytku. Brak możliwości logowania (błąd: \'%s\')';
$a->strings['Friendica\'s system.basepath was updated from \'%s\' to \'%s\'. Please remove the system.basepath from your db to avoid differences.'] = 'System.basepath Friendiki został zaktualizowany z \'%s\' do \'%s\'. Usuń system.basepath z bazy danych, aby uniknąć różnic.';
$a->strings['Friendica\'s current system.basepath \'%s\' is wrong and the config file \'%s\' isn\'t used.'] = 'Obecny system.basepath Friendiki \'%s\' jest nieprawidłowy i plik konfiguracyjny \'%s\' nie jest używany.';
$a->strings['Friendica\'s current system.basepath \'%s\' is not equal to the config file \'%s\'. Please fix your configuration.'] = 'Obecny system.basepath Friendiki \'%s\' nie jest równy plikowi konfiguracyjnemu \'%s\'. Napraw konfigurację.';
$a->strings['Normal Account'] = 'Konto normalne';
$a->strings['Automatic Follower Account'] = 'Automatyczne konto obserwatora';
$a->strings['Public Forum Account'] = 'Publiczne konto na forum';
$a->strings['Automatic Friend Account'] = 'Automatyczny przyjaciel konta';
$a->strings['Blog Account'] = 'Konto bloga';
$a->strings['Private Forum Account'] = 'Prywatne konto na forum';
$a->strings['Message queues'] = 'Wiadomości';
$a->strings['Server Settings'] = 'Ustawienia serwera';
$a->strings['Registered users'] = 'Zarejestrowani użytkownicy';
$a->strings['Pending registrations'] = 'Oczekujące rejestracje';
$a->strings['Version'] = 'Wersja';
$a->strings['Active addons'] = 'Aktywne dodatki';
$a->strings['Theme %s disabled.'] = 'Motyw %s wyłączony.';
$a->strings['Theme %s successfully enabled.'] = 'Motyw %s został pomyślnie włączony.';
$a->strings['Theme %s failed to install.'] = 'Nie udało się zainstalować motywu %s.';
$a->strings['Screenshot'] = 'Zrzut ekranu';
$a->strings['Themes'] = 'Wygląd';
$a->strings['Unknown theme.'] = 'Nieznany motyw.';
$a->strings['Themes reloaded'] = 'Motywy zostały ponownie wczytane';
$a->strings['Reload active themes'] = 'Wczytaj ponownie aktywne motywy';
$a->strings['No themes found on the system. They should be placed in %1$s'] = 'Nie znaleziono motywów w systemie. Powinny zostać umieszczone %1$s';
$a->strings['[Experimental]'] = '[Eksperymentalne]';
$a->strings['[Unsupported]'] = '[Niewspieralne]';
$a->strings['Display Terms of Service'] = 'Wyświetl Warunki korzystania z usługi';
$a->strings['Enable the Terms of Service page. If this is enabled a link to the terms will be added to the registration form and the general information page.'] = 'Włącz stronę Warunki świadczenia usług. Jeśli ta opcja jest włączona, link do warunków zostanie dodany do formularza rejestracyjnego i strony z informacjami ogólnymi.';
$a->strings['Display Privacy Statement'] = 'Wyświetl oświadczenie o prywatności';
$a->strings['Show some informations regarding the needed information to operate the node according e.g. to <a href="%s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EU-GDPR</a>.'] = 'Pokaż informacje dotyczące potrzebnych informacji do obsługi węzła zgodnie z np. <a href="%s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EU-RODO</a>.';
$a->strings['Privacy Statement Preview'] = 'Podgląd oświadczenia o prywatności';
$a->strings['The Terms of Service'] = 'Warunki świadczenia usług';
$a->strings['Enter the Terms of Service for your node here. You can use BBCode. Headers of sections should be [h2] and below.'] = 'Wprowadź tutaj Warunki świadczenia usług dla swojego węzła. Możesz użyć BBCode. Nagłówki sekcji powinny być [h2] i poniżej.';
$a->strings['%s user blocked'] = [
0 => '%s użytkownik zablokowany',
1 => '%s użytkowników zablokowanych',
2 => '%s użytkowników zablokowanych',
3 => '%s użytkownicy zablokowani',
];
$a->strings['You can\'t remove yourself'] = 'Nie możesz usunąć siebie';
$a->strings['%s user deleted'] = [
0 => 'usunięto %s użytkownika',
1 => 'usunięto %s użytkowników',
2 => 'usunięto %s użytkowników',
3 => '%s usuniętych użytkowników',
];
$a->strings['User "%s" deleted'] = 'Użytkownik "%s" usunięty';
$a->strings['User "%s" blocked'] = 'Użytkownik "%s" zablokowany';
$a->strings['Register date'] = 'Data rejestracji';
$a->strings['Last login'] = 'Ostatnie logowanie';
$a->strings['Last public item'] = 'Ostatni element publiczny';
$a->strings['Active Accounts'] = 'Aktywne konta';
$a->strings['User blocked'] = 'Użytkownik zablokowany';
$a->strings['Site admin'] = 'Administracja stroną';
$a->strings['Account expired'] = 'Konto wygasło';
$a->strings['Create a new user'] = 'Utwórz nowego użytkownika';
$a->strings['Selected users will be deleted!\n\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\n\nAre you sure?'] = 'Zaznaczeni użytkownicy zostaną usunięci!\n\n Wszystko co zamieścili na tej stronie będzie trwale skasowane!\n\n Jesteś pewien?';
$a->strings['The user {0} will be deleted!\n\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\n\nAre you sure?'] = 'Użytkownik {0} zostanie usunięty!\n\n Wszystko co zamieścił na tej stronie będzie trwale skasowane!\n\n Jesteś pewien?';
$a->strings['%s user unblocked'] = [
0 => '%s użytkownik odblokowany',
1 => '%s użytkowników odblokowanych',
2 => '%s użytkowników odblokowanych',
3 => '%s użytkowników odblokowanych',
];
$a->strings['User "%s" unblocked'] = 'Użytkownik "%s" odblokowany';
$a->strings['Blocked Users'] = 'Zablokowani użytkownicy';
$a->strings['New User'] = 'Nowy użytkownik';
$a->strings['Add User'] = 'Dodaj użytkownika';
$a->strings['Name of the new user.'] = 'Nazwa nowego użytkownika.';
$a->strings['Nickname'] = 'Pseudonim';
$a->strings['Nickname of the new user.'] = 'Pseudonim nowego użytkownika.';
$a->strings['Email address of the new user.'] = 'Adres email nowego użytkownika.';
$a->strings['Users awaiting permanent deletion'] = 'Użytkownicy oczekujący na trwałe usunięcie';
$a->strings['Permanent deletion'] = 'Trwałe usunięcie';
$a->strings['Users'] = 'Użytkownicy';
$a->strings['User waiting for permanent deletion'] = 'Użytkownik czekający na trwałe usunięcie';
$a->strings['%s user approved'] = [
0 => '%s użytkownik zatwierdzony',
1 => '%s użytkowników zatwierdzonych',
2 => '%s użytkowników zatwierdzonych',
3 => '%s użytkowników zatwierdzonych',
];
$a->strings['%s registration revoked'] = [
0 => '%s rejestrację cofnięto',
1 => '%s rejestracje cofnięto',
2 => '%s rejestracji cofnięto',
3 => '%s rejestracji cofnięto ',
];
$a->strings['Account approved.'] = 'Konto zatwierdzone.';
$a->strings['Registration revoked'] = 'Rejestracja odwołana';
$a->strings['User registrations awaiting review'] = 'Rejestracje użytkowników oczekujące na sprawdzenie';
$a->strings['Request date'] = 'Data prośby';
$a->strings['No registrations.'] = 'Brak rejestracji.';
$a->strings['Note from the user'] = 'Uwaga od użytkownika';
$a->strings['Deny'] = 'Odmów';
$a->strings['API endpoint %s %s is not implemented'] = 'Punkt końcowy API %s %s nie jest zaimplementowany';
$a->strings['The API endpoint is currently not implemented but might be in the future.'] = 'Punkt końcowy interfejsu API nie jest obecnie zaimplementowany, ale może zostać w przyszłości.';
$a->strings['Missing parameters'] = 'Brakuje parametrów';
$a->strings['Only starting posts can be bookmarked'] = 'Tylko początkowe wpisy można dodawać do zakładek';
$a->strings['Only starting posts can be muted'] = 'Można wyciszyć tylko początkowe wpisy';
$a->strings['Posts from %s can\'t be shared'] = 'Wpisy od %s nie mogą być udostępniane';
$a->strings['Only starting posts can be unbookmarked'] = 'Tylko początkowe wpisy można usunąć z zakładek';
$a->strings['Only starting posts can be unmuted'] = 'Wyłączać wyciszenie można tylko we wpisach początkowych';
$a->strings['Posts from %s can\'t be unshared'] = 'Nie można cofnąć udostępniania wpisów %s';
$a->strings['Contact not found'] = 'Nie znaleziono kontaktu';
$a->strings['No installed applications.'] = 'Brak zainstalowanych aplikacji.';
$a->strings['Applications'] = 'Aplikacje';
$a->strings['Item was not found.'] = 'Element nie znaleziony.';
$a->strings['Please login to continue.'] = 'Zaloguj się aby kontynuować.';
$a->strings['You don\'t have access to administration pages.'] = 'Nie masz dostępu do stron administracyjnych.';
$a->strings['Submanaged account can\'t access the administration pages. Please log back in as the main account.'] = 'Konto zarządzane podrzędnie nie ma dostępu do stron administracyjnych. Zaloguj się ponownie poprzez konto główne.';
$a->strings['Overview'] = 'Przegląd';
$a->strings['Configuration'] = 'Konfiguracja';
$a->strings['Additional features'] = 'Dodatkowe funkcje';
$a->strings['Database'] = 'Baza danych';
$a->strings['DB updates'] = 'Aktualizacje bazy danych';
$a->strings['Inspect Deferred Workers'] = 'Sprawdź odroczonych workerów';
$a->strings['Inspect worker Queue'] = 'Sprawdź kolejkę workerów';
$a->strings['Tools'] = 'Narzędzia';
$a->strings['Contact Blocklist'] = 'Lista zablokowanych kontaktów';
$a->strings['Server Blocklist'] = 'Lista zablokowanych serwerów';
$a->strings['Diagnostics'] = 'Diagnostyka';
$a->strings['PHP Info'] = 'Informacje o PHP';
$a->strings['probe address'] = 'adres probe';
$a->strings['check webfinger'] = 'sprawdź webfinger';
$a->strings['Babel'] = 'Babel';
$a->strings['ActivityPub Conversion'] = 'Konwersja ActivityPub';
$a->strings['Addon Features'] = 'Funkcje dodatkowe';
$a->strings['User registrations waiting for confirmation'] = 'Rejestracje użytkowników czekające na potwierdzenie';
$a->strings['Too Many Requests'] = 'Zbyt dużo próśb';
$a->strings['Daily posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = [
0 => 'Dzienny limit opublikowanych %d posta. Post został odrzucony.',
1 => 'Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony.',
2 => 'Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony.',
3 => 'Został osiągnięty dzienny limit %d wysyłania wpisów. Wpis został odrzucony.',
];
$a->strings['Weekly posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = [
0 => 'Tygodniowy limit wysyłania %d posta. Post został odrzucony.',
1 => 'Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony.',
2 => 'Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony.',
3 => 'Został osiągnięty tygodniowy limit %d wysyłania wpisów. Wpis został odrzucony.',
];
$a->strings['Monthly posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = 'Został osiągnięty miesięczny limit %d wysyłania wpisów. Wpis został odrzucony.';
$a->strings['Profile Details'] = 'Szczegóły profilu';
$a->strings['Only You Can See This'] = 'Tylko ty możesz to zobaczyć';
$a->strings['Scheduled Posts'] = 'Zaplanowane wpisy';
$a->strings['Posts that are scheduled for publishing'] = 'Wpisy zaplanowane do publikacji';
$a->strings['Tips for New Members'] = 'Wskazówki dla nowych użytkowników';
$a->strings['People Search - %s'] = 'Szukaj osób - %s';
$a->strings['Forum Search - %s'] = 'Przeszukiwanie forum - %s';
$a->strings['Account'] = 'Konto';
$a->strings['Two-factor authentication'] = 'Uwierzytelnianie dwuskładnikowe'