Browse Source

Merge pull request #1616 from tobiasd/20150527-cs

CS update to the strings
pull/1620/head
fabrixxm 6 years ago
parent
commit
531403208a
  1. 1828
      view/cs/messages.po
  2. 21
      view/cs/strings.php

1828
view/cs/messages.po
File diff suppressed because it is too large
View File

21
view/cs/strings.php

@ -76,13 +76,6 @@ $a->strings["Page not found."] = "Stránka nenalezena";
$a->strings["Permission denied"] = "Nedostatečné oprávnění";
$a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["toggle mobile"] = "přepnout mobil";
$a->strings["Do you wish to confirm your identity (<tt>%s</tt>) with <tt>%s</tt>"] = "Přejete si potvrdit vaši identitu (<tt>%s</tt>) s <tt>%s</tt>";
$a->strings["Confirm"] = "Potvrdit";
$a->strings["Do not confirm"] = "Nepotvrzovat";
$a->strings["Trust This Site"] = "Důvěřovat tomuto webu";
$a->strings["No Identifier Sent"] = "Nezaslán žádný identifikátor";
$a->strings["Requested identity don't match logged in user."] = "Požadovaná identita neodpovídá přihlášenému uživateli";
$a->strings["Please wait; you are being redirected to <%s>"] = "Čekejte prosím, budete přesměrován na <%s>";
$a->strings["Delete this item?"] = "Odstranit tuto položku?";
$a->strings["Comment"] = "Okomentovat";
$a->strings["show more"] = "zobrazit více";
@ -194,6 +187,7 @@ $a->strings["edit"] = "editovat";
$a->strings["Groups"] = "Skupiny";
$a->strings["Edit group"] = "Editovat skupinu";
$a->strings["Create a new group"] = "Vytvořit novou skupinu";
$a->strings["Group Name: "] = "Název skupiny: ";
$a->strings["Contacts not in any group"] = "Kontakty, které nejsou v žádné skupině";
$a->strings["add"] = "přidat";
$a->strings["Wall Photos"] = "Fotografie na zdi";
@ -745,7 +739,6 @@ $a->strings["Group not found."] = "Skupina nenalezena.";
$a->strings["Group name changed."] = "Název skupiny byl změněn.";
$a->strings["Save Group"] = "Uložit Skupinu";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Vytvořit skupinu kontaktů / přátel.";
$a->strings["Group Name: "] = "Název skupiny: ";
$a->strings["Group removed."] = "Skupina odstraněna. ";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Nelze odstranit skupinu.";
$a->strings["Group Editor"] = "Editor skupin";
@ -844,6 +837,9 @@ $a->strings["Plugin Settings"] = "Nastavení doplňku";
$a->strings["Off"] = "Vypnuto";
$a->strings["On"] = "Zapnuto";
$a->strings["Additional Features"] = "Další Funkčnosti";
$a->strings["General Social Media Settings"] = "General Social Media nastavení";
$a->strings["Disable intelligent shortening"] = "Vypnout inteligentní zkracování";
$a->strings["Normally the system tries to find the best link to add to shortened posts. If this option is enabled then every shortened post will always point to the original friendica post."] = "Normálně se systém snaží nalézt nejlepší link pro přidání zkrácených příspěvků. Pokud je tato volba aktivní, pak každý zkrácený příspěvek bude vždy ukazovat na originální friencika příspěvek";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "Vestavěná podpora pro připojení s %s je %s";
$a->strings["enabled"] = "povoleno";
$a->strings["disabled"] = "zakázáno";
@ -950,6 +946,9 @@ $a->strings["You receive a private message"] = "obdržíte soukromou zprávu";
$a->strings["You receive a friend suggestion"] = "Obdržel jste návrh přátelství";
$a->strings["You are tagged in a post"] = "Jste označen v příspěvku";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "Byl Jste šťouchnout v příspěvku";
$a->strings["Activate desktop notifications"] = "Aktivovat upozornění na desktopu";
$a->strings["Note: This is an experimental feature, as being not supported by each browser"] = "Poznámka: Jedná se o experimentální funkci, protože není podporovaná všemi prohlížeči";
$a->strings["You will now receive desktop notifications!"] = "Nyní obdržíte notifikace na desktopu!";
$a->strings["Text-only notification emails"] = "Pouze textové notifikační e-maily";
$a->strings["Send text only notification emails, without the html part"] = "Posílat pouze textové notifikační e-maily, bez html části.";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Pokročilé nastavení účtu/stránky";
@ -1116,6 +1115,7 @@ $a->strings["Invalid profile URL."] = "Neplatné URL profilu.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše žádost o propojení byla odeslána.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Prosím přihlašte se k potvrzení žádosti o propojení.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Jste přihlášeni pod nesprávnou identitou Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu.";
$a->strings["Confirm"] = "Potvrdit";
$a->strings["Hide this contact"] = "Skrýt tento kontakt";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Vítejte doma %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Prosím potvrďte Vaši žádost o propojení %s.";
@ -1277,6 +1277,8 @@ $a->strings["Poll interval"] = "Dotazovací interval";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Tímto nastavením ovlivníte prodlení mezi aktualizačními procesy běžícími na pozadí, čímž můžete snížit systémovou zátěž. Pokud 0, použijte doručovací interval.";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Maximální průměrné zatížení";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Maximální zatížení systému před pozastavením procesů zajišťujících doručování aktualizací - defaultně 50";
$a->strings["Maximum Load Average (Frontend)"] = "Maximální průměrné zatížení (Frontend)";
$a->strings["Maximum system load before the frontend quits service - default 50."] = "Maximální zatížení systému předtím, než frontend ukončí službu - defaultně 50";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "Použít fulltextový vyhledávací stroj MySQL";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "Aktivuje fulltextový vyhledávací stroj. Zrychluje vyhledávání ale pouze pro vyhledávání čtyř a více znaků";
$a->strings["Suppress Language"] = "Potlačit Jazyk";
@ -1451,6 +1453,7 @@ $a->strings["Private photo"] = "Soukromé fotografie";
$a->strings["Public photo"] = "Veřejné fotografie";
$a->strings["Recent Photos"] = "Aktuální fotografie";
$a->strings["The post was created"] = "Příspěvek byl vytvořen";
$a->strings["You already added this contact."] = "Již jste si tento kontakt přidali.";
$a->strings["Contact added"] = "Kontakt přidán";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného Friendica serveru.";
@ -1510,6 +1513,7 @@ $a->strings["bb2dia2bb: "] = "bb2dia2bb: ";
$a->strings["bb2md2html2bb: "] = "bb2md2html2bb: ";
$a->strings["Source input (Diaspora format): "] = "Vstupní data (ve formátu Diaspora): ";
$a->strings["diaspora2bb: "] = "diaspora2bb: ";
$a->strings["Not Extended"] = "Nerozšířeně";
$a->strings["Tag removed"] = "Štítek odstraněn";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Odebrat štítek položky";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Vyberte štítek k odebrání: ";
@ -1717,6 +1721,7 @@ $a->strings["Return to contact editor"] = "Návrat k editoru kontaktu";
$a->strings["No mirroring"] = "Žádné zrcadlení";
$a->strings["Mirror as forwarded posting"] = "Zrcadlit pro přeposlané příspěvky";
$a->strings["Mirror as my own posting"] = "Zrcadlit jako mé vlastní příspěvky";
$a->strings["Refetch contact data"] = "Znovu načíst data kontaktu";
$a->strings["Account Nickname"] = "Přezdívka účtu";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "@Tagname - upřednostněno před Jménem/Přezdívkou";
$a->strings["Account URL"] = "URL adresa účtu";

Loading…
Cancel
Save