Official Addons for the Friendica Communications Platform. (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there)
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

81 lines
2.9 KiB

# ADDON langfilter
# Copyright (C)
# This file is distributed under the same license as the Friendica langfilter addon package.
#
#
# Translators:
# Joan Bar <friendica@tutanota.com>, 2019
# Rafael Garau, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-01 11:11-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-13 22:16+0000\n"
"Last-Translator: Joan Bar <friendica@tutanota.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: langfilter.php:58
msgid "Language Filter"
msgstr "Filtre d'Idioma"
#: langfilter.php:59
msgid ""
"This addon tries to identify the language posts are writen in. If it does "
"not match any language specifed below, posts will be hidden by collapsing "
"them."
msgstr "Aquest complement tracta d’identificar les publicacions d’idioma en què s’escriuen. Si no coincideix amb cap idioma especificat a continuació, les publicacions s’ocultaran en col·lapsar-les."
#: langfilter.php:60
msgid "Use the language filter"
msgstr "Emprar el filtre d'idioma"
#: langfilter.php:61
msgid "Able to read"
msgstr "Capacitat de llegir"
#: langfilter.php:61
msgid ""
"List of abbreviations (iso2 codes) for languages you speak, comma separated."
" For example \"de,it\"."
msgstr "llista d'abreviatures (ISO2 codes), separada per comes, per idiomes que tú parles. Per exemple \"ca,es,de,it\"."
#: langfilter.php:62
msgid "Minimum confidence in language detection"
msgstr "Precissió mínima en la detecció d'idioma"
#: langfilter.php:62
msgid ""
"Minimum confidence in language detection being correct, from 0 to 100. Posts"
" will not be filtered when the confidence of language detection is below "
"this percent value."
msgstr "Precissió mínima en la detecció d'idioma per ser correcta, de 0 a 100. Els misssatges no seràn filtrats mentre que la precissió en la detecció d'idioma estigui per sota d'aquest valor."
#: langfilter.php:63
msgid "Minimum length of message body"
msgstr "Durada mínima del cos del missatge"
#: langfilter.php:63
msgid ""
"Minimum number of characters in message body for filter to be used. Posts "
"shorter than this will not be filtered. Note: Language detection is "
"unreliable for short content (<200 characters)."
msgstr "Nombre mínim de caràcters en el cos de missatges per utilitzar el filtre. Les publicacions inferiors a aquesta no es filtraran. Nota: la detecció del llenguatge no és fiable per a contingut curt (<200 caràcters)."
#: langfilter.php:64
msgid "Save Settings"
msgstr "Desa la configuració"
#: langfilter.php:105
msgid "Language Filter Settings saved."
msgstr "S'ha desat la configuració del filtre d'idioma"
#: langfilter.php:182
#, php-format
msgid "Filtered language: %s"
msgstr "%sIdioma filtrat"