Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

15 lines
360 B

Milý/Milá $username,
Právě jste obdržel/obdržela požadavek na spojení na webu $sitename
od '$requestor'.
Můžete navštívit jeho/její profil na následujícím odkazu $url.
Přihlaste se na Váš web k zobrazení kompletní žádosti a odsouhlaste nebo ignorujte/zrušte tuto žádost.
$siteurl
S pozdravem,
$sitename administrátor