Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1810 lines
158 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_cs")) {
function string_plural_select_cs($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;;
}}
;
$a->strings["%d contact edited."] = array(
0 => "%d kontakt upraven.",
1 => "%d kontakty upraveny",
2 => "%d kontaktů upraveno",
);
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nelze nalézt vybraný profil.";
$a->strings["Contact updated."] = "Kontakt aktualizován.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Nepodařilo se aktualizovat kontakt.";
$a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Kontakt byl odblokován";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Kontakt bude ignorován";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Kontakt přestal být ignorován";
$a->strings["Contact has been archived"] = "Kontakt byl archivován";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "Kontakt byl vrácen z archívu.";
$a->strings["Do you really want to delete this contact?"] = "Opravdu chcete smazat tento kontakt?";
$a->strings["Yes"] = "Ano";
$a->strings["Cancel"] = "Zrušit";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Kontakt byl odstraněn.";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Jste vzájemní přátelé s uživatelem %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Sdílíte s uživatelem %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "uživatel %s sdílí s vámi";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt.";
$a->strings["Never"] = "Nikdy";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Aktualizace byla úspěšná)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Aktualizace nebyla úspěšná)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Network type: %s"] = "Typ sítě: %s";
$a->strings["%d contact in common"] = array(
0 => "%d sdílený kontakt",
1 => "%d sdílených kontaktů",
2 => "%d sdílených kontaktů",
);
$a->strings["View all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokovat";
$a->strings["Block"] = "Blokovat";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "Přepnout stav Blokováno";
$a->strings["Unignore"] = "Přestat ignorovat";
$a->strings["Ignore"] = "Ignorovat";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "Přepnout stav Ignorováno";
$a->strings["Unarchive"] = "Vrátit z archívu";
$a->strings["Archive"] = "Archivovat";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "Přepnout stav Archivováno";
$a->strings["Repair"] = "Opravit";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Pokročilé nastavení kontaktu";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "Komunikace s tímto kontaktem byla ztracena!";
$a->strings["Contact Editor"] = "Editor kontaktu";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Viditelnost profilu";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení vašeho profilu.";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Kontaktní informace / poznámky";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Editovat poznámky kontaktu";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Navštivte profil uživatele %s [%s]";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Blokovat / Odblokovat kontakt";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignorovat kontakt";
$a->strings["Repair URL settings"] = "Opravit nastavení adresy URL ";
$a->strings["View conversations"] = "Zobrazit konverzace";
$a->strings["Delete contact"] = "Odstranit kontakt";
$a->strings["Last update:"] = "Poslední aktualizace:";
$a->strings["Update public posts"] = "Aktualizovat veřejné příspěvky";
$a->strings["Update now"] = "Aktualizovat";
$a->strings["Currently blocked"] = "V současnosti zablokováno";
$a->strings["Currently ignored"] = "V současnosti ignorováno";
$a->strings["Currently archived"] = "Aktuálně archivován";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Skrýt tento kontakt před ostatními";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Odpovědi/Libí se na Vaše veřejné příspěvky <strong>mohou být</strong> stále viditelné";
$a->strings["Notification for new posts"] = "Upozornění na nové příspěvky";
$a->strings["Send a notification of every new post of this contact"] = "Poslat upozornění při každém novém příspěvku tohoto kontaktu";
$a->strings["Fetch further information for feeds"] = "Načítat další informace pro kanál";
$a->strings["Disabled"] = "Zakázáno";
$a->strings["Fetch information"] = "Načítat informace";
$a->strings["Fetch information and keywords"] = "Načítat informace a klíčová slova";
$a->strings["Blacklisted keywords"] = "Zakázaná klíčová slova";
$a->strings["Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, when \"Fetch information and keywords\" is selected"] = "Čárkou oddělený seznam klíčových slov, které by neměly být převáděna na hashtagy, když je zvoleno \"Načítat informace a klíčová slova\"";
$a->strings["Suggestions"] = "Doporučení";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Navrhnout potenciální přátele";
$a->strings["All Contacts"] = "Všechny kontakty";
$a->strings["Show all contacts"] = "Zobrazit všechny kontakty";
$a->strings["Unblocked"] = "Odblokován";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "Zobrazit pouze neblokované kontakty";
$a->strings["Blocked"] = "Blokován";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "Zobrazit pouze blokované kontakty";
$a->strings["Ignored"] = "Ignorován";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "Zobrazit pouze ignorované kontakty";
$a->strings["Archived"] = "Archivován";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Zobrazit pouze archivované kontakty";
$a->strings["Hidden"] = "Skrytý";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Zobrazit pouze skryté kontakty";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Vzájemné přátelství";
$a->strings["is a fan of yours"] = "je Váš fanoušek";
$a->strings["you are a fan of"] = "jste fanouškem";
$a->strings["Edit contact"] = "Editovat kontakt";
$a->strings["Contacts"] = "Kontakty";
$a->strings["Search your contacts"] = "Prohledat Vaše kontakty";
$a->strings["Finding: "] = "Zjištění: ";
$a->strings["Find"] = "Najít";
$a->strings["Update"] = "Aktualizace";
$a->strings["Delete"] = "Odstranit";
$a->strings["No profile"] = "Žádný profil";
$a->strings["Manage Identities and/or Pages"] = "Správa identit a / nebo stránek";
$a->strings["Toggle between different identities or community/group pages which share your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"] = "Přepnutí mezi různými identitami nebo komunitními/skupinovými stránkami, které sdílí Vaše detaily účtu, nebo kterým jste přidělili oprávnění nastavovat přístupová práva.";
$a->strings["Select an identity to manage: "] = "Vyberte identitu pro správu: ";
$a->strings["Post successful."] = "Příspěvek úspěšně odeslán";
$a->strings["Permission denied"] = "Nedostatečné oprávnění";
$a->strings["Invalid profile identifier."] = "Neplatný identifikátor profilu.";
$a->strings["Profile Visibility Editor"] = "Editor viditelnosti profilu ";
$a->strings["Profile"] = "Profil";
$a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Klikněte na kontakt pro přidání nebo odebrání";
$a->strings["Visible To"] = "Viditelný pro";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Všechny kontakty (se zabezpečeným přístupovým profilem )";
$a->strings["Item not found."] = "Položka nenalezena.";
$a->strings["Public access denied."] = "Veřejný přístup odepřen.";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Přístup na tento profil byl omezen.";
$a->strings["Item has been removed."] = "Položka byla odstraněna.";
$a->strings["Welcome to Friendica"] = "Vítejte na Friendica";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Seznam doporučení pro nového člena";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page will be visible from your home page for two weeks after your initial registration and then will quietly disappear."] = "Rádi bychom vám nabídli několik tipů a odkazů pro začátek. Klikněte na jakoukoliv položku pro zobrazení relevantní stránky. Odkaz na tuto stránku bude viditelný z Vaší domovské stránky po dobu dvou týdnů od Vaší první registrace.";
$a->strings["Getting Started"] = "Začínáme";
$a->strings["Friendica Walk-Through"] = "Prohlídka Friendica ";
$a->strings["On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to join."] = "Na Vaší stránce <em>Rychlý Start</em> - naleznete stručné představení k Vašemu profilu a záložce Síť, k vytvoření spojení s novými kontakty a nalezení skupin, ke kterým se můžete připojit.";
$a->strings["Settings"] = "Nastavení";
$a->strings["Go to Your Settings"] = "Navštivte své nastavení";
$a->strings["On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a note of your Identity Address. This looks just like an email address - and will be useful in making friends on the free social web."] = "Na Vaší stránce <em>Nastavení</em> - si změňte Vaše první heslo.\nVěnujte také svou pozornost k adrese identity. Vypadá jako emailová adresa a bude Vám užitečná pro navazování přátelství na svobodné sociální síti.";
$a->strings["Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you should probably publish your listing - unless all of your friends and potential friends know exactly how to find you."] = "Prohlédněte si další nastavení, a to zejména nastavení soukromí. Nezveřejnění svého účtu v adresáři je jako mít nezveřejněné telefonní číslo. Obecně platí, že je lepší mít svůj účet zveřejněný, leda by všichni vaši potenciální přátelé věděli, jak vás přesně najít.";
$a->strings["Upload Profile Photo"] = "Nahrát profilovou fotografii";
$a->strings["Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown that people with real photos of themselves are ten times more likely to make friends than people who do not."] = "Nahrajte si svou profilovou fotku, pokud jste tak již neučinili. Studie ukázaly, že lidé se skutečnými fotografiemi mají desetkrát častěji přátele než lidé, kteří nemají.";
$a->strings["Edit Your Profile"] = "Editujte Váš profil";
$a->strings["Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown visitors."] = "Upravit <strong>výchozí</strong> profil podle vašich představ. Prověřte nastavení pro skrytí Vašeho seznamu přátel a skrytí profilu před neznámými návštěvníky.";
$a->strings["Profile Keywords"] = "Profilová klíčová slova";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "Nastavte si nějaká veřejné klíčová slova pro výchozí profil, která popisují Vaše zájmy. Friendika Vám může nalézt další lidi s podobnými zájmy a navrhnout přátelství.";
$a->strings["Connecting"] = "Probíhá pokus o připojení";
$a->strings["Facebook"] = "Facebook";
$a->strings["Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."] = "Jestliže máte účet na Facebooku, povolte konektor na Facebook a bude možné (na přání) importovat všechny Vaš přátele na Facebooku a všechny Vaše konverzace.";
$a->strings["<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon may ease your transition to the free social web."] = "<em>Pokud</em> je toto Váš soukromý server, instalací Facebok doplňku můžete zjednodušit Váš přechod na svobodný sociální web.";
$a->strings["Importing Emails"] = "Importování emaiů";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "Pokud chcete importovat své přátele nebo mailové skupiny a komunikovat s nimi, zadejte na Vaší stránce Nastavení kontektoru své přístupové údaje do svého emailového účtu";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "Navštivte Vaši stránku s kontakty";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "Vaše stránka Kontakty je Vaše brána k nastavování přátelství a propojení s přáteli z dalších sítí. Typicky zadáte jejich emailovou adresu nebo URL adresu jejich serveru prostřednictvím dialogu <em>Přidat nový kontakt</em>.";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "Navštivte lokální adresář Friendica";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "Stránka Adresář Vám pomůže najít další lidi na tomto serveru nebo v jiných propojených serverech. Prostřednictvím odkazů <em>Připojení</em> nebo <em>Následovat</em> si prohlédněte jejich profilovou stránku. Uveďte svou vlastní adresu identity, je-li požadována.";
$a->strings["Finding New People"] = "Nalezení nových lidí";
$a->strings["On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours."] = "Na bočním panelu stránky s kontakty je několik nástrojů k nalezení nových přátel. Porovnáme lidi dle zájmů, najdeme lidi podle jména nebo zájmu a poskytneme Vám návrhy založené na přátelství v síti přátel. Na zcela novém serveru se návrhy přátelství nabínou obvykle během 24 hodin.";
$a->strings["Groups"] = "Skupiny";
$a->strings["Group Your Contacts"] = "Seskupte si své kontakty";
$a->strings["Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page."] = "Jakmile získáte nějaké přátele, uspořádejte si je do soukromých konverzačních skupin na postranním panelu Vaší stránky Kontakty a pak můžete komunikovat s každou touto skupinu soukromě prostřednictvím stránky Síť.";
$a->strings["Why Aren't My Posts Public?"] = "Proč nejsou mé příspěvky veřejné?";
$a->strings["Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to people you've added as friends. For more information, see the help section from the link above."] = "Friendica respektuje Vaše soukromí. Defaultně jsou Vaše příspěvky viditelné pouze lidem, které označíte jako Vaše přátelé. Více informací naleznete v nápovědě na výše uvedeném odkazu";
$a->strings["Getting Help"] = "Získání nápovědy";
$a->strings["Go to the Help Section"] = "Navštivte sekci nápovědy";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "Na stránkách <strong>Nápověda</strong> naleznete nejen další podrobnosti o všech funkcích Friendika ale také další zdroje informací.";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "Chyba OpenID protokolu. Navrátilo se žádné ID.";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "Nenalezen účet a OpenID registrace na tomto serveru není dovolena.";
$a->strings["Login failed."] = "Přihlášení se nezdařilo.";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Obrázek byl odeslán, ale jeho oříznutí se nesdařilo.";
$a->strings["Profile Photos"] = "Profilové fotografie";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "Nepodařilo se snížit velikost obrázku [%s].";
$a->strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "Znovu načtěte stránku (Shift+F5) nebo vymažte cache prohlížeče, pokud se nové fotografie nezobrazí okamžitě.";
$a->strings["Unable to process image"] = "Obrázek nelze zpracovat ";
$a->strings["Image exceeds size limit of %d"] = "Obrázek překročil limit velikosti %d";
$a->strings["Unable to process image."] = "Obrázek není možné zprocesovat";
$a->strings["Upload File:"] = "Nahrát soubor:";
$a->strings["Select a profile:"] = "Vybrat profil:";
$a->strings["Upload"] = "Nahrát";
$a->strings["or"] = "nebo";
$a->strings["skip this step"] = "přeskočit tento krok ";
$a->strings["select a photo from your photo albums"] = "Vybrat fotografii z Vašich fotoalb";
$a->strings["Crop Image"] = "Oříznout obrázek";
$a->strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Prosím, ořízněte tento obrázek pro optimální zobrazení.";
$a->strings["Done Editing"] = "Editace dokončena";
$a->strings["Image uploaded successfully."] = "Obrázek byl úspěšně nahrán.";
$a->strings["Image upload failed."] = "Nahrání obrázku selhalo.";
$a->strings["photo"] = "fotografie";
$a->strings["status"] = "Stav";
$a->strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s následuje %3\$s uživatele %2\$s";
$a->strings["Tag removed"] = "Štítek odstraněn";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Odebrat štítek položky";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Vyberte štítek k odebrání: ";
$a->strings["Remove"] = "Odstranit";
$a->strings["Save to Folder:"] = "Uložit do složky:";
$a->strings["- select -"] = "- vyber -";
$a->strings["Save"] = "Uložit";
$a->strings["Contact added"] = "Kontakt přidán";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "Nelze nalézt původní příspěvek.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Prázdný příspěvek odstraněn.";
$a->strings["Wall Photos"] = "Fotografie na zdi";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Chyba systému. Příspěvek nebyl uložen.";
$a->strings["This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social network."] = "Tato zpráva vám byla zaslána od %s, člena sociální sítě Friendica.";
$a->strings["You may visit them online at %s"] = "Můžete je navštívit online na adrese %s";
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, kontaktujte prosím odesilatele odpovědí na tento záznam.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s poslal aktualizaci.";
$a->strings["Group created."] = "Skupina vytvořena.";
$a->strings["Could not create group."] = "Nelze vytvořit skupinu.";
$a->strings["Group not found."] = "Skupina nenalezena.";
$a->strings["Group name changed."] = "Název skupiny byl změněn.";
$a->strings["Save Group"] = "Uložit Skupinu";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Vytvořit skupinu kontaktů / přátel.";
$a->strings["Group Name: "] = "Název skupiny: ";
$a->strings["Group removed."] = "Skupina odstraněna. ";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Nelze odstranit skupinu.";
$a->strings["Group Editor"] = "Editor skupin";
$a->strings["Members"] = "Členové";
$a->strings["You must be logged in to use addons. "] = "Musíte být přihlášeni pro použití rozšíření.";
$a->strings["Applications"] = "Aplikace";
$a->strings["No installed applications."] = "Žádné nainstalované aplikace.";
$a->strings["Profile not found."] = "Profil nenalezen";
$a->strings["Contact not found."] = "Kontakt nenalezen.";
$a->strings["This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it has already been approved."] = "To se může občas stát pokud kontakt byl zažádán oběma osobami a již byl schválen.";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "Odpověď ze vzdáleného serveru nebyla srozumitelná.";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Neočekávaná odpověď od vzdáleného serveru:";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Potvrzení úspěšně dokončena.";
$a->strings["Remote site reported: "] = "Vzdálený server oznámil:";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Dočasné selhání. Prosím, vyčkejte a zkuste to znovu.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Žádost o propojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "Nelze nastavit fotografii kontaktu.";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s je nyní přítel s %2\$s";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "Pro '%s' nenalezen žádný uživatelský záznam ";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "Náš šifrovací klíč zřejmě přestal správně fungovat.";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "Byla poskytnuta prázdná URL adresa nebo se nepodařilo URL adresu dešifrovat.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "Kontakt záznam nebyl nalezen pro vás na našich stránkách.";
$a->strings["Site public key not available in contact record for URL %s."] = "V adresáři není k dispozici veřejný klíč pro URL %s.";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "Váš systém poskytl duplicitní ID vůči našemu systému. Pokuste se akci zopakovat.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Nelze nastavit Vaše přihlašovací údaje v našem systému.";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Nelze aktualizovat Váš profil v našem systému";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Jméno odepřeno]";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "%1\$s se připojil k %2\$s";
$a->strings["Requested profile is not available."] = "Požadovaný profil není k dispozici.";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Tipy pro nové členy";
$a->strings["No videos selected"] = "Není vybráno žádné video";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Přístup k této položce je omezen.";
$a->strings["View Video"] = "Zobrazit video";
$a->strings["View Album"] = "Zobrazit album";
$a->strings["Recent Videos"] = "Aktuální Videa";
$a->strings["Upload New Videos"] = "Nahrát nová videa";
$a->strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s označen uživatelem %2\$s %3\$s s %4\$s";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Návrhy přátelství odeslány ";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Navrhněte přátelé pro uživatele %s";
$a->strings["No valid account found."] = "Nenalezen žádný platný účet.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Žádost o obnovení hesla vyřízena. Zkontrolujte Vaši e-mailovou schránku.";
$a->strings["\n\t\tDear %1\$s,\n\t\t\tA request was recently received at \"%2\$s\" to reset your account\n\t\tpassword. In order to confirm this request, please select the verification link\n\t\tbelow or paste it into your web browser address bar.\n\n\t\tIf you did NOT request this change, please DO NOT follow the link\n\t\tprovided and ignore and/or delete this email.\n\n\t\tYour password will not be changed unless we can verify that you\n\t\tissued this request."] = "\n\t\tDrahý %1\$s,\n\t\t\tNa \"%2\$s\" jsme obdrželi požadavek na obnovu vašeho hesla \n\t\tpassword. Pro potvrzení žádosti prosím klikněte na zaslaný verifikační odkaz níže nebo si ho zkopírujte do adresní řádky prohlížeče.\n\n\t\tPokud jste tuto žádost nezasílaliI prosím na uvedený odkaz neklikejte a tento email smažte.\n\n\t\tVaše heslo nebude změněno dokud nebudeme moci oveřit, že jste autorem této žádosti.";
$a->strings["\n\t\tFollow this link to verify your identity:\n\n\t\t%1\$s\n\n\t\tYou will then receive a follow-up message containing the new password.\n\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n\n\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\tSite Location:\t%2\$s\n\t\tLogin Name:\t%3\$s"] = "\n\t\tKlikněte na následující odkaz pro potvrzení Vaší identity:\n\n\t\t%1\$s\n\n\t\tNásledně obdržíte zprávu obsahující nové heslo.\n\t\tHeslo si můžete si změnit na stránce nastavení účtu poté, co se přihlásíte.\n\n\t\tVaše přihlašovací údaje jsou následující:\n\n\t\tUmístění webu:\t%2\$s\n\t\tPřihlašovací jméno:\t%3\$s";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Na %s bylo zažádáno o resetování hesla";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Žádost nemohla být ověřena. (Možná jste ji odeslali již dříve.) Obnovení hesla se nezdařilo.";
$a->strings["Password Reset"] = "Obnovení hesla";
$a->strings["Your password has been reset as requested."] = "Vaše heslo bylo na Vaše přání resetováno.";
$a->strings["Your new password is"] = "Někdo Vám napsal na Vaši profilovou stránku";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Uložte si nebo zkopírujte nové heslo - a pak";
$a->strings["click here to login"] = "klikněte zde pro přihlášení";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Nezdá se, že by to bylo Vaše celé jméno (křestní jméno a příjmení).";
$a->strings["\n\t\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\t\tYour password has been changed as requested. Please retain this\n\t\t\t\tinformation for your records (or change your password immediately to\n\t\t\t\tsomething that you will remember).\n\t\t\t"] = "\n\t\t\t\tDrahý %1\$s,\n⇥⇥⇥⇥⇥Vaše heslo bylo na požádání změněno. Prosím uchovejte si tuto informaci (nebo si změntě heslo ihned na něco, co si budete pamatovat).\t";
$a->strings["\n\t\t\t\tYour login details are as follows:\n\n\t\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\t\tLogin Name:\t%2\$s\n\t\t\t\tPassword:\t%3\$s\n\n\t\t\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n\t\t\t"] = "\n\t\t\t\tVaše přihlašovací údaje jsou následující:\n\n\t\t\t\tUmístění webu:\t%1\$s\n\t\t\t\tPřihlašovací jméno:\t%2\$s\n\t\t\t\tHeslo:\t%3\$s\n\n\t\t\t\tHeslo si můžete si změnit na stránce nastavení účtu poté, co se přihlásíte.\n\t\t\t";
$a->strings["Your password has been changed at %s"] = "Vaše heslo bylo změněno na %s";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Zapomněli jste heslo?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Zadejte svůj e-mailovou adresu a odešlete žádost o zaslání Vašeho nového hesla. Poté zkontrolujte svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Přezdívka nebo e-mail: ";
$a->strings["Reset"] = "Reset";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s má rád %2\$s' na %3\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s nemá rád %2\$s na %3\$s";
$a->strings["{0} wants to be your friend"] = "{0} chce být Vaším přítelem";
$a->strings["{0} sent you a message"] = "{0} vám poslal zprávu";
$a->strings["{0} requested registration"] = "{0} požaduje registraci";
$a->strings["{0} commented %s's post"] = "{0} komentoval příspěvek uživatele %s";
$a->strings["{0} liked %s's post"] = "{0} má rád příspěvek uživatele %s";
$a->strings["{0} disliked %s's post"] = "{0} nemá rád příspěvek uživatele %s";
$a->strings["{0} is now friends with %s"] = "{0} se skamarádil s %s";
$a->strings["{0} posted"] = "{0} zasláno";
$a->strings["{0} tagged %s's post with #%s"] = "{0} označen %s' příspěvek s #%s";
$a->strings["{0} mentioned you in a post"] = "{0} vás zmínil v příspěvku";
$a->strings["No contacts."] = "Žádné kontakty.";
$a->strings["View Contacts"] = "Zobrazit kontakty";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Neplatný identifikátor požadavku.";
$a->strings["Discard"] = "Odstranit";
$a->strings["System"] = "Systém";
$a->strings["Network"] = "Síť";
$a->strings["Personal"] = "Osobní";
$a->strings["Home"] = "Domů";
$a->strings["Introductions"] = "Představení";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Zobrazit ignorované žádosti";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Skrýt ignorované žádosti";
$a->strings["Notification type: "] = "Typ oznámení: ";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Návrh přátelství";
$a->strings["suggested by %s"] = "navrhl %s";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "Zveřejnit aktivitu nového přítele.";
$a->strings["if applicable"] = "je-li použitelné";
$a->strings["Approve"] = "Schválit";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Vaši údajní známí: ";
$a->strings["yes"] = "ano";
$a->strings["no"] = "ne";
$a->strings["Approve as: "] = "Schválit jako: ";
$a->strings["Friend"] = "Přítel";
$a->strings["Sharer"] = "Sdílené";
$a->strings["Fan/Admirer"] = "Fanoušek / obdivovatel";
$a->strings["Friend/Connect Request"] = "Přítel / žádost o připojení";
$a->strings["New Follower"] = "Nový následovník";
$a->strings["No introductions."] = "Žádné představení.";
$a->strings["Notifications"] = "Upozornění";
$a->strings["%s liked %s's post"] = "Uživateli %s se líbí příspěvek uživatele %s";
$a->strings["%s disliked %s's post"] = "Uživateli %s se nelíbí příspěvek uživatele %s";
$a->strings["%s is now friends with %s"] = "%s se nyní přátelí s %s";
$a->strings["%s created a new post"] = "%s vytvořil nový příspěvek";
$a->strings["%s commented on %s's post"] = "%s okomentoval příspěvek uživatele %s'";
$a->strings["No more network notifications."] = "Žádné další síťové upozornění.";
$a->strings["Network Notifications"] = "Upozornění Sítě";
$a->strings["No more system notifications."] = "Žádné další systémová upozornění.";
$a->strings["System Notifications"] = "Systémová upozornění";
$a->strings["No more personal notifications."] = "Žádné další osobní upozornění.";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Osobní upozornění";
$a->strings["No more home notifications."] = "Žádné další domácí upozornění.";
$a->strings["Home Notifications"] = "Upozornění na vstupní straně";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "Zdrojový text (bbcode):";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "Zdrojový (Diaspora) text k převedení do BB kódování:";
$a->strings["Source input: "] = "Zdrojový vstup: ";
$a->strings["bb2html (raw HTML): "] = "bb2html (raw HTML): ";
$a->strings["bb2html: "] = "bb2html: ";
$a->strings["bb2html2bb: "] = "bb2html2bb: ";
$a->strings["bb2md: "] = "bb2md: ";
$a->strings["bb2md2html: "] = "bb2md2html: ";
$a->strings["bb2dia2bb: "] = "bb2dia2bb: ";
$a->strings["bb2md2html2bb: "] = "bb2md2html2bb: ";
$a->strings["Source input (Diaspora format): "] = "Vstupní data (ve formátu Diaspora): ";
$a->strings["diaspora2bb: "] = "diaspora2bb: ";
$a->strings["Nothing new here"] = "Zde není nic nového";
$a->strings["Clear notifications"] = "Smazat notifikace";
$a->strings["New Message"] = "Nová zpráva";
$a->strings["No recipient selected."] = "Nevybrán příjemce.";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Nepodařilo se najít kontaktní informace.";
$a->strings["Message could not be sent."] = "Zprávu se nepodařilo odeslat.";
$a->strings["Message collection failure."] = "Sběr zpráv selhal.";
$a->strings["Message sent."] = "Zpráva odeslána.";
$a->strings["Messages"] = "Zprávy";
$a->strings["Do you really want to delete this message?"] = "Opravdu chcete smazat tuto zprávu?";
$a->strings["Message deleted."] = "Zpráva odstraněna.";
$a->strings["Conversation removed."] = "Konverzace odstraněna.";
$a->strings["Please enter a link URL:"] = "Zadejte prosím URL odkaz:";
$a->strings["Send Private Message"] = "Odeslat soukromou zprávu";
$a->strings["To:"] = "Adresát:";
$a->strings["Subject:"] = "Předmět:";
$a->strings["Your message:"] = "Vaše zpráva:";
$a->strings["Upload photo"] = "Nahrát fotografii";
$a->strings["Insert web link"] = "Vložit webový odkaz";
$a->strings["Please wait"] = "Čekejte prosím";
$a->strings["No messages."] = "Žádné zprávy.";
$a->strings["Unknown sender - %s"] = "Neznámý odesilatel - %s";
$a->strings["You and %s"] = "Vy a %s";
$a->strings["%s and You"] = "%s a Vy";
$a->strings["Delete conversation"] = "Odstranit konverzaci";
$a->strings["D, d M Y - g:i A"] = "D M R - g:i A";
$a->strings["%d message"] = array(
0 => "%d zpráva",
1 => "%d zprávy",
2 => "%d zpráv",
);
$a->strings["Message not available."] = "Zpráva není k dispozici.";
$a->strings["Delete message"] = "Smazat zprávu";
$a->strings["No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender's profile page."] = "Není k dispozici zabezpečená komunikace. <strong>Možná</strong> budete schopni reagovat z odesilatelovy profilové stránky.";
$a->strings["Send Reply"] = "Poslat odpověď";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Vložený obsah - obnovte stránku pro zobrazení]";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Nastavení kontaktu změněno";
$a->strings["Contact update failed."] = "Aktualizace kontaktu selhala.";
$a->strings["Repair Contact Settings"] = "Opravit nastavení kontaktu";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact may stop working."] = "<strong>Varování: Toto je velmi pokročilé</strong> a pokud zadáte nesprávné informace, Vaše komunikace s tímto kontaktem může přestat fungovat.";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Prosím použijte <strong>ihned</strong> v prohlížeči tlačítko \"zpět\" pokud si nejste jistí co dělat na této stránce.";
$a->strings["Return to contact editor"] = "Návrat k editoru kontaktu";
$a->strings["No mirroring"] = "Žádné zrcadlení";
$a->strings["Mirror as forwarded posting"] = "Zrcadlit pro přeposlané příspěvky";
$a->strings["Mirror as my own posting"] = "Zrcadlit jako mé vlastní příspěvky";
$a->strings["Name"] = "Jméno";
$a->strings["Account Nickname"] = "Přezdívka účtu";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "@Tagname - upřednostněno před Jménem/Přezdívkou";
$a->strings["Account URL"] = "URL adresa účtu";
$a->strings["Friend Request URL"] = "Žádost o přátelství URL";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "URL adresa potvrzení přátelství";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Notifikační URL adresa";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "Poll/Feed URL adresa";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Nové foto z této URL adresy";
$a->strings["Remote Self"] = "Remote Self";
$a->strings["Mirror postings from this contact"] = "Zrcadlení správ od tohoto kontaktu";
$a->strings["Mark this contact as remote_self, this will cause friendica to repost new entries from this contact."] = "Označit tento kontakt jako \"remote_self\", s tímto nastavením freindica bude přeposílat všechny nové příspěvky od tohoto kontaktu.";
$a->strings["Login"] = "Přihlásit se";
$a->strings["The post was created"] = "Příspěvek byl vytvořen";
$a->strings["Access denied."] = "Přístup odmítnut";
$a->strings["People Search"] = "Vyhledávání lidí";
$a->strings["No matches"] = "Žádné shody";
$a->strings["Photos"] = "Fotografie";
$a->strings["Files"] = "Soubory";
$a->strings["Contacts who are not members of a group"] = "Kontakty, které nejsou členy skupiny";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Nastavení téma zobrazení bylo aktualizováno.";
$a->strings["Site"] = "Web";
$a->strings["Users"] = "Uživatelé";
$a->strings["Plugins"] = "Pluginy";
$a->strings["Themes"] = "Témata";
$a->strings["DB updates"] = "Aktualizace databáze";
$a->strings["Logs"] = "Logy";
$a->strings["probe address"] = "vyzkoušet adresu";
$a->strings["check webfinger"] = "vyzkoušet webfinger";
$a->strings["Admin"] = "Administrace";
$a->strings["Plugin Features"] = "Funkčnosti rozšíření";
$a->strings["diagnostics"] = "diagnostika";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Registrace uživatele čeká na potvrzení";
$a->strings["Normal Account"] = "Normální účet";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Soapbox účet";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Komunitní účet / Účet celebrity";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Účet s automatickým schvalováním přátel";
$a->strings["Blog Account"] = "Účet Blogu";
$a->strings["Private Forum"] = "Soukromé fórum";
$a->strings["Message queues"] = "Fronty zpráv";
$a->strings["Administration"] = "Administrace";
$a->strings["Summary"] = "Shrnutí";
$a->strings["Registered users"] = "Registrovaní uživatelé";
$a->strings["Pending registrations"] = "Čekající registrace";
$a->strings["Version"] = "Verze";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktivní pluginy";
$a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] = "Nelze zpracovat výchozí url adresu. Musí obsahovat alespoň <schéma>://<doméma>";
$a->strings["Site settings updated."] = "Nastavení webu aktualizováno.";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "žádné speciální téma pro mobilní zařízení";
$a->strings["No community page"] = "Komunitní stránka neexistuje";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "Počet veřejných příspěvků od uživatele na této stránce";
$a->strings["Global community page"] = "Globální komunitní stránka";
$a->strings["At post arrival"] = "Při obdržení příspěvku";
$a->strings["Frequently"] = "Často";
$a->strings["Hourly"] = "každou hodinu";
$a->strings["Twice daily"] = "Dvakrát denně";
$a->strings["Daily"] = "denně";
$a->strings["Multi user instance"] = "Více uživatelská instance";
$a->strings["Closed"] = "Uzavřeno";
$a->strings["Requires approval"] = "Vyžaduje schválení";
$a->strings["Open"] = "Otevřená";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "Žádná SSL politika, odkazy budou následovat stránky SSL stav";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Vyžadovat u všech odkazů použití SSL";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certifikát podepsaný sám sebou, použít SSL pouze pro lokální odkazy (nedoporučeno)";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit Nastavení";
$a->strings["Registration"] = "Registrace";
$a->strings["File upload"] = "Nahrání souborů";
$a->strings["Policies"] = "Politiky";
$a->strings["Advanced"] = "Pokročilé";
$a->strings["Performance"] = "Výkonnost";
$a->strings["Relocate - WARNING: advanced function. Could make this server unreachable."] = "Změna umístění - Varování: pokročilá funkčnost. Tímto můžete znepřístupnit server.";
$a->strings["Site name"] = "Název webu";
$a->strings["Host name"] = "Jméno hostitele (host name)";
$a->strings["Sender Email"] = "Email ddesílatele";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Banner/logo";
$a->strings["Shortcut icon"] = "Ikona zkratky";
$a->strings["Touch icon"] = "Dotyková ikona";
$a->strings["Additional Info"] = "Dodatečné informace";
$a->strings["For public servers: you can add additional information here that will be listed at dir.friendica.com/siteinfo."] = "Pro veřejné servery: zde můžete doplnit dodatečné informace, které budou uvedeny v seznamu na dir.friendica.com/siteinfo.";
$a->strings["System language"] = "Systémový jazyk";
$a->strings["System theme"] = "Grafická šablona systému ";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Defaultní systémové téma - může být změněno v uživatelských profilech - <a href='#' id='cnftheme'> změnit theme settings</a>";
$a->strings["Mobile system theme"] = "Systémové téma zobrazení pro mobilní zařízení";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Téma zobrazení pro mobilní zařízení";
$a->strings["SSL link policy"] = "Politika SSL odkazů";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "Určuje, zda-li budou generované odkazy používat SSL";
$a->strings["Force SSL"] = "Vynutit SSL";
$a->strings["Force all Non-SSL requests to SSL - Attention: on some systems it could lead to endless loops."] = "Vynutit SSL pro všechny ne-SSL žádosti - Upozornění: na některých systémech může dojít k nekonečnému zacyklení.";
$a->strings["Old style 'Share'"] = "Sdílení \"postaru\"";
$a->strings["Deactivates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "Deaktivovat bbcode element \"share\" pro opakující se položky.";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "skrýt nápovědu z navigačního menu";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "Skryje menu ze stránek Nápověda z navigačního menu. Nápovědu můžete stále zobrazit přímo zadáním /help.";
$a->strings["Single user instance"] = "Jednouživatelská instance";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "Nastavit tuto instanci víceuživatelskou nebo jednouživatelskou pro pojmenovaného uživatele";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maximální velikost obrázků";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Maximální velikost v bajtech nahraných obrázků. Defaultní je 0, což znamená neomezeno.";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maximální velikost obrázků";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Maximální délka v pixelech delší stránky nahrávaných obrázků. Defaultně je -1, což označuje bez limitu";
$a->strings["JPEG image quality"] = "JPEG kvalita obrázku";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "Nahrávaný JPEG bude uložen se zadanou kvalitou v rozmezí [0-100]. Defaultní je 100, což znamená plnou kvalitu.";
$a->strings["Register policy"] = "Politika registrace";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Maximální počet denních registrací";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "Pokud je registrace výše povolena, zde se nastaví maximální počet registrací nových uživatelů za den.\nPokud je registrace zakázána, toto nastavení nemá žádný efekt.";
$a->strings["Register text"] = "Registrace textu";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "Bude zřetelně zobrazeno na registrační stránce.";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Účet je opuštěn po x dnech";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Neztrácejte systémové zdroje kontaktováním externích webů s opuštěnými účty. Zadejte 0 pro žádný časový limit.";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Povolené domény přátel";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Čárkou oddělený seznam domén, kterým je povoleno navazovat přátelství s tímto webem. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolnou doménu.";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Povolené e-mailové domény";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Čárkou oddělený seznam domén emalových adres, kterým je povoleno provádět registraci na tomto webu. Zástupné znaky (wildcards) jsou povoleny. Prázné znamená libovolnou doménu.";
$a->strings["Block public"] = "Blokovat veřejnost";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "Označemím přepínače zablokujete veřejný přístup ke všem jinak veřejně přístupným soukromým stránkám uživatelům, kteří nebudou přihlášeni.";
$a->strings["Force publish"] = "Publikovat";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Označením přepínače budou včechny profily na tomto webu uvedeny v adresáři webu.";
$a->strings["Global directory update URL"] = "aktualizace URL adresy Globálního adresáře ";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "URL adresa k aktualizaci globálního adresáře. Pokud není zadáno, funkce globálního adresáře není dostupná žádné aplikaci.";
$a->strings["Allow threaded items"] = "Povolit vícevláknové zpracování obsahu";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "Povolit zpracování obsahu tohoto webu neomezeným počtem paralelních vláken.";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "Nastavit pro nové uživatele příspěvky jako soukromé";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "Nastavit defaultní práva pro příspěvky od všech nových členů na výchozí soukromou skupinu raději než jako veřejné.";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "Nezahrnovat obsah příspěvků v emailových upozorněních";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = " V mailových upozorněních, které jsou odesílány z tohoto webu jako soukromé zprávy, nejsou z důvodů bezpečnosti obsaženy příspěvky/komentáře/soukromé zprávy apod. ";
$a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "Zakázat veřejný přístup k rozšířením uvedeným v menu aplikace.";
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "Označení této volby omezí rozšíření uvedená v menu aplikace pouze pro členy.";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "Nepovolit přidávání soukromých správ v příspěvcích";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "Nereplikovat lokální soukromé fotografie v příspěvcích s přidáním kopie obrázku. To znamená, že kontakty, které obdrží příspěvek obsahující soukromé fotografie se budou muset přihlásit a načíst každý obrázek, což může zabrat nějaký čas.";
$a->strings["Allow Users to set remote_self"] = "Umožnit uživatelům nastavit ";
$a->strings["With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream."] = "S tímto označením má každý uživatel možnost označit jakékoliv ze svých kontakt jako \"remote_self\" v nastavení v dialogu opravit kontakt. Tímto označením se budou zrcadlit všechny správy tohoto kontaktu v uživatelově proudu.";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Blokovat více registrací";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "Znemožnit uživatelům registraci dodatečných účtů k použití jako stránky.";
$a->strings["OpenID support"] = "podpora OpenID";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "Podpora OpenID pro registraci a přihlašování.";
$a->strings["Fullname check"] = "kontrola úplného jména";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "Přimět uživatele k registraci s mezerou mezi jménu a příjmením v poli Celé jméno, jako antispamové opatření.";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "UTF-8 Regulární výrazy";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "Použít PHP UTF8 regulární výrazy.";
$a->strings["Community Page Style"] = "Styl komunitní stránky";
$a->strings["Type of community page to show. 'Global community' shows every public posting from an open distributed network that arrived on this server."] = "Typ komunitní stránky k zobrazení. 'Glogální komunita' zobrazuje každý veřejný příspěvek z otevřené distribuované sítě, která dorazí na tento server.";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "Počet příspěvků na komunitní stránce";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "Maximální počet příspěvků na uživatele na komunitní sptránce. (neplatí pro 'Globální komunitu')";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Zapnout podporu OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Poskytnout zabudouvanou kompatibilitu s OStatus (StatusNet, GNU Social apod.). Veškerá komunikace s OStatus je veřejná, proto bude občas zobrazeno upozornění.";
$a->strings["OStatus conversation completion interval"] = "Interval dokončení konverzace OStatus";
$a->strings["How often shall the poller check for new entries in OStatus conversations? This can be a very ressource task."] = "Jak často by mělo probíhat ověřování pro nové přísvěvky v konverzacích OStatus? Toto může být velmi výkonově náročný úkol.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Povolit podporu Diaspora";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "Poskytnout zabudovanou kompatibilitu sitě Diaspora.";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Povolit pouze Friendica kontakty";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "Všechny kontakty musí používat Friendica protokol. Všchny jiné zabudované komunikační protokoly budou zablokované.";
$a->strings["Verify SSL"] = "Ověřit SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "Pokud si přejete, můžete vynutit striktní ověřování certifikátů. To znamená že se nebudete moci připojit k žádnému serveru s vlastním SSL certifikátem.";
$a->strings["Proxy user"] = "Proxy uživatel";
$a->strings["Proxy URL"] = "Proxy URL adresa";
$a->strings["Network timeout"] = "čas síťového spojení vypršelo (timeout)";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Hodnota ve vteřinách. Nastavte 0 pro neomezeno (není doporučeno).";
$a->strings["Delivery interval"] = "Interval doručování";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "Prodleva mezi doručovacími procesy běžícími na pozadí snižuje zátěž systému. Doporučené nastavení: 4-5 pro sdílené instalace, 2-3 pro virtuální soukromé servery, 0-1 pro velké dedikované servery.";
$a->strings["Poll interval"] = "Dotazovací interval";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Tímto nastavením ovlivníte prodlení mezi aktualizačními procesy běžícími na pozadí, čímž můžete snížit systémovou zátěž. Pokud 0, použijte doručovací interval.";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Maximální průměrné zatížení";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Maximální zatížení systému před pozastavením procesů zajišťujících doručování aktualizací - defaultně 50";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "Použít fulltextový vyhledávací stroj MySQL";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "Aktivuje fulltextový vyhledávací stroj. Zrychluje vyhledávání ale pouze pro vyhledávání čtyř a více znaků";
$a->strings["Suppress Language"] = "Potlačit Jazyk";
$a->strings["Suppress language information in meta information about a posting."] = "Potlačit jazykové informace v meta informacích o příspěvcích";
$a->strings["Suppress Tags"] = "Potlačit štítky";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "Potlačit zobrazení listu hastagů na konci zprávy.";
$a->strings["Path to item cache"] = "Cesta k položkám vyrovnávací paměti";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "Doba platnosti vyrovnávací paměti v sekundách";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day). To disable the item cache, set the value to -1."] = "Jak dlouho by měla vyrovnávací paměť držet data? Výchozí hodnota je 86400 sekund (Jeden den). Pro vypnutí funkce vyrovnávací paměti nastavte hodnotu na -1.";
$a->strings["Maximum numbers of comments per post"] = "Maximální počet komentářů k příspěvku";
$a->strings["How much comments should be shown for each post? Default value is 100."] = "Kolik komentářů by mělo být zobrazeno k každému příspěvku? Defaultní hodnota je 100.";
$a->strings["Path for lock file"] = "Cesta k souboru zámku";
$a->strings["Temp path"] = "Cesta k dočasným souborům";
$a->strings["Base path to installation"] = "Základní cesta k instalaci";
$a->strings["Disable picture proxy"] = "Vypnutí obrázkové proxy";
$a->strings["The picture proxy increases performance and privacy. It shouldn't be used on systems with very low bandwith."] = "Obrázková proxi zvyšuje výkonnost a soukromí. Neměla by být použita na systémech s pomalým připojením k síti.";
$a->strings["Enable old style pager"] = "Aktivovat \"old style\" stránkování ";
$a->strings["The old style pager has page numbers but slows down massively the page speed."] = " \"old style\" stránkování zobrazuje čísla stránek ale značně zpomaluje rychlost stránky.";
$a->strings["Only search in tags"] = "Hledat pouze ve štítkách";
$a->strings["On large systems the text search can slow down the system extremely."] = "Textové vyhledávání může u rozsáhlých systémů znamenat velmi citelné zpomalení systému.";
$a->strings["New base url"] = "Nová výchozí url adresa";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Aktualizace byla označena jako úspěšná.";
$a->strings["Database structure update %s was successfully applied."] = "Aktualizace struktury databáze %s byla úspěšně aplikována.";
$a->strings["Executing of database structure update %s failed with error: %s"] = "Provádění aktualizace databáze %s skončilo chybou: %s";
$a->strings["Executing %s failed with error: %s"] = "Vykonávání %s selhalo s chybou: %s";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Aktualizace %s byla úspěšně aplikována.";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Aktualizace %s nevrátila žádný status. Není zřejmé, jestli byla úspěšná.";
$a->strings["There was no additional update function %s that needed to be called."] = "Nebyla nalezena žádná další aktualizační funkce %s která by měla být volána.";
$a->strings["No failed updates."] = "Žádné neúspěšné aktualizace.";
$a->strings["Check database structure"] = "Ověření struktury databáze";
$a->strings["Failed Updates"] = "Neúspěšné aktualizace";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "To nezahrnuje aktualizace do verze 1139, které nevracejí žádný status.";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Označit za úspěšné (pokud byla aktualizace aplikována manuálně)";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Pokusit se provést tuto aktualizaci automaticky.";
$a->strings["\n\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\tthe administrator of %2\$s has set up an account for you."] = "\n\t\t\tDrahý %1\$s,\n\t\t\t\tadministrátor webu %2\$s pro Vás vytvořil uživatelský účet.";
$a->strings["\n\t\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\tLogin Name:\t\t%2\$s\n\t\t\tPassword:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n\t\t\tin.\n\n\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n\n\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n\n\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n\t\t\tthan that.\n\n\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n\n\t\t\tThank you and welcome to %4\$s."] = "\n\t\t\tVaše přihlašovací údaje jsou následující:\n\n\t\t\tAdresa webu: \t%1\$s\n\t\t\tpřihlašovací jméno:\t\t%2\$s\n\t\t\theslo:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tHeslo si můžete změnit na stránce \"Nastavení\" vašeho účtu poté, co se přihlásíte.\n\n\t\t\tProsím věnujte pár chvil revizi dalšího nastavení vašeho účtu na dané stránce.\n\n\t\t\tTaké su můžete přidat nějaké základní informace do svého výchozího profilu (na stránce \"Profily\"), takže ostatní lidé vás snáze najdou. \n\n\t\t\tDoporučujeme Vám uvést celé jméno a i foto. Přidáním nějakých \"klíčových slov\" (velmi užitečné pro hledání nových přátel) a možná také zemi, ve které žijete, pokud nechcete být více konkrétní.\n\n\t\t\tPlně resepktujeme vaše právo na soukromí a nic z výše uvedeného není povinné. Pokud jste zde nový a neznáte zde nikoho, uvedením daných informací můžete získat nové přátele.\n\n\t\t\tDíky a vítejte na %4\$s.";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Registrační údaje pro %s";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "%s uživatel blokován/odblokován",
1 => "%s uživatelů blokováno/odblokováno",
2 => "%s uživatelů blokováno/odblokováno",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => "%s uživatel smazán",
1 => "%s uživatelů smazáno",
2 => "%s uživatelů smazáno",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Uživatel '%s' smazán";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Uživatel '%s' odblokován";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Uživatel '%s' blokován";
$a->strings["Add User"] = "Přidat Uživatele";
$a->strings["select all"] = "Vybrat vše";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Registrace uživatele čeká na potvrzení";
$a->strings["User waiting for permanent deletion"] = "Uživatel čeká na trvalé smazání";
$a->strings["Request date"] = "Datum žádosti";
$a->strings["Email"] = "E-mail";
$a->strings["No registrations."] = "Žádné registrace.";
$a->strings["Deny"] = "Odmítnout";
$a->strings["Site admin"] = "Site administrátor";
$a->strings["Account expired"] = "Účtu vypršela platnost";
$a->strings["New User"] = "Nový uživatel";
$a->strings["Register date"] = "Datum registrace";
$a->strings["Last login"] = "Datum posledního přihlášení";
$a->strings["Last item"] = "Poslední položka";
$a->strings["Deleted since"] = "Smazán od";
$a->strings["Account"] = "Účet";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Vybraní uživatelé budou smazáni!\\n\\n Vše, co tito uživatelé na těchto stránkách vytvořili, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Uživatel {0} bude smazán!\\n\\n Vše, co tento uživatel na těchto stránkách vytvořil, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?";
$a->strings["Name of the new user."] = "Jméno nového uživatele";
$a->strings["Nickname"] = "Přezdívka";
$a->strings["Nickname of the new user."] = "Přezdívka nového uživatele.";
$a->strings["Email address of the new user."] = "Emailová adresa nového uživatele.";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Plugin %s zakázán.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Plugin %s povolen.";
$a->strings["Disable"] = "Zakázat";
$a->strings["Enable"] = "Povolit";
$a->strings["Toggle"] = "Přepnout";
$a->strings["Author: "] = "Autor: ";
$a->strings["Maintainer: "] = "Správce: ";
$a->strings["No themes found."] = "Nenalezeny žádná témata.";
$a->strings["Screenshot"] = "Snímek obrazovky";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Experimentální]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Nepodporováno]";
$a->strings["Log settings updated."] = "Nastavení protokolu aktualizováno.";
$a->strings["Clear"] = "Vyčistit";
$a->strings["Enable Debugging"] = "Povolit ladění";
$a->strings["Log file"] = "Soubor s logem";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Musí být editovatelné web serverem. Relativní cesta k vašemu kořenovému adresáři Friendica";
$a->strings["Log level"] = "Úroveň auditu";
$a->strings["Close"] = "Zavřít";
$a->strings["FTP Host"] = "Hostitel FTP";
$a->strings["FTP Path"] = "Cesta FTP";
$a->strings["FTP User"] = "FTP uživatel";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP heslo";
$a->strings["Search Results For:"] = "Výsledky hledání pro:";
$a->strings["Remove term"] = "Odstranit termín";
$a->strings["Saved Searches"] = "Uložená hledání";
$a->strings["add"] = "přidat";
$a->strings["Commented Order"] = "Dle komentářů";
$a->strings["Sort by Comment Date"] = "Řadit podle data komentáře";
$a->strings["Posted Order"] = "Dle data";
$a->strings["Sort by Post Date"] = "Řadit podle data příspěvku";
$a->strings["Posts that mention or involve you"] = "Příspěvky, které Vás zmiňují nebo zahrnují";
$a->strings["New"] = "Nové";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "Proud aktivit - dle data";
$a->strings["Shared Links"] = "Sdílené odkazy";
$a->strings["Interesting Links"] = "Zajímavé odkazy";
$a->strings["Starred"] = "S hvězdičkou";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Oblíbené přízpěvky";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s člena z nezabezpečené sítě.",
1 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě.",
2 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě.",
);
$a->strings["Private messages to this group are at risk of public disclosure."] = "Soukromé zprávy této skupině jsou vystaveny riziku prozrazení.";
$a->strings["No such group"] = "Žádná taková skupina";
$a->strings["Group is empty"] = "Skupina je prázdná";
$a->strings["Group: "] = "Skupina: ";
$a->strings["Contact: "] = "Kontakt: ";
$a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."] = "Soukromé zprávy této osobě jsou vystaveny riziku prozrazení.";
$a->strings["Invalid contact."] = "Neplatný kontakt.";
$a->strings["Friends of %s"] = "Přátelé uživatele %s";
$a->strings["No friends to display."] = "Žádní přátelé k zobrazení";
$a->strings["Event title and start time are required."] = "Název události a datum začátku jsou vyžadovány.";
$a->strings["l, F j"] = "l, F j";
$a->strings["Edit event"] = "Editovat událost";
$a->strings["link to source"] = "odkaz na zdroj";
$a->strings["Events"] = "Události";
$a->strings["Create New Event"] = "Vytvořit novou událost";
$a->strings["Previous"] = "Předchozí";
$a->strings["Next"] = "Dále";
$a->strings["hour:minute"] = "hodina:minuta";
$a->strings["Event details"] = "Detaily události";
$a->strings["Format is %s %s. Starting date and Title are required."] = "Formát je %s %s. Datum začátku a Název jsou vyžadovány.";
$a->strings["Event Starts:"] = "Událost začíná:";
$a->strings["Required"] = "Vyžadováno";
$a->strings["Finish date/time is not known or not relevant"] = "Datum/čas konce není zadán nebo není relevantní";
$a->strings["Event Finishes:"] = "Akce končí:";
$a->strings["Adjust for viewer timezone"] = "Nastavit časové pásmo pro uživatele s právem pro čtení";
$a->strings["Description:"] = "Popis:";
$a->strings["Location:"] = "Místo:";
$a->strings["Title:"] = "Název:";
$a->strings["Share this event"] = "Sdílet tuto událost";
$a->strings["Select"] = "Vybrat";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Zobrazit profil uživatele %s na %s";
$a->strings["%s from %s"] = "%s od %s";
$a->strings["View in context"] = "Pohled v kontextu";
$a->strings["%d comment"] = array(
0 => "%d komentář",
1 => "%d komentářů",
2 => "%d komentářů",
);
$a->strings["comment"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "komentář",
);
$a->strings["show more"] = "zobrazit více";
$a->strings["Private Message"] = "Soukromá zpráva";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "Líbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["like"] = "má rád";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "Nelíbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["dislike"] = "nemá rád";
$a->strings["Share this"] = "Sdílet toto";
$a->strings["share"] = "sdílí";
$a->strings["This is you"] = "Nastavte Vaši polohu";
$a->strings["Comment"] = "Okomentovat";
$a->strings["Bold"] = "Tučné";
$a->strings["Italic"] = "Kurzíva";
$a->strings["Underline"] = "Podrtžené";
$a->strings["Quote"] = "Citovat";
$a->strings["Code"] = "Kód";
$a->strings["Image"] = "Obrázek";
$a->strings["Link"] = "Odkaz";
$a->strings["Video"] = "Video";
$a->strings["Preview"] = "Náhled";
$a->strings["Edit"] = "Upravit";
$a->strings["add star"] = "přidat hvězdu";
$a->strings["remove star"] = "odebrat hvězdu";
$a->strings["toggle star status"] = "přepnout hvězdu";
$a->strings["starred"] = "označeno hvězdou";
$a->strings["add tag"] = "přidat štítek";
$a->strings["save to folder"] = "uložit do složky";
$a->strings["to"] = "pro";
$a->strings["Wall-to-Wall"] = "Zeď-na-Zeď";
$a->strings["via Wall-To-Wall:"] = "přes Zeď-na-Zeď ";
$a->strings["Remove My Account"] = "Odstranit můj účet";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Tímto bude kompletně odstraněn váš účet. Jakmile bude účet odstraněn, nebude už možné ho obnovit.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Prosím, zadejte své heslo pro ověření:";
$a->strings["Friendica Communications Server - Setup"] = "Friendica Komunikační server - Nastavení";
$a->strings["Could not connect to database."] = "Nelze se připojit k databázi.";
$a->strings["Could not create table."] = "Nelze vytvořit tabulku.";
$a->strings["Your Friendica site database has been installed."] = "Vaše databáze Friendica byla nainstalována.";
$a->strings["You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin or mysql."] = "Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být schopen zapisovat soubory do Vašeho adresáře - i když Vy můžete.";
$a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Přečtěte si prosím informace v souboru \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["System check"] = "Testování systému";
$a->strings["Check again"] = "Otestovat znovu";
$a->strings["Database connection"] = "Databázové spojení";
$a->strings["In order to install Friendica we need to know how to connect to your database."] = "Pro instalaci Friendica potřeujeme znát připojení k Vaší databázi.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Pokud máte otázky k následujícím nastavením, obraťte se na svého poskytovatele hostingu nebo administrátora serveru, ";
$a->strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "Databáze, kterou uvedete níže, by již měla existovat. Pokud to tak není, prosíme, vytvořte ji před pokračováním.";
$a->strings["Database Server Name"] = "Jméno databázového serveru";
$a->strings["Database Login Name"] = "Přihlašovací jméno k databázi";
$a->strings["Database Login Password"] = "Heslo k databázovému účtu ";
$a->strings["Database Name"] = "Jméno databáze";
$a->strings["Site administrator email address"] = "Emailová adresa administrátora webu";
$a->strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "Vaše emailová adresa účtu se musí s touto shodovat, aby bylo možné využívat administrační panel ve webovém rozhraní.";
$a->strings["Please select a default timezone for your website"] = "Prosím, vyberte výchozí časové pásmo pro váš server";
$a->strings["Site settings"] = "Nastavení webu";
$a->strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "Nelze najít verzi PHP pro příkazový řádek v PATH webového serveru.";
$a->strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron. See <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"] = "Pokud na serveru nemáte nainstalovánu verzi PHP spustitelnou z příkazového řádku, nebudete moci spouštět na pozadí synchronizaci zpráv prostřednictvím cronu. Přečtěte si <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>\n\n podrobnosti\n návrhy\n historie\n\n\t\nThe following url is either missing from the translation or has been translated: 'http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>";
$a->strings["PHP executable path"] = "Cesta k \"PHP executable\"";
$a->strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "Zadejte plnou cestu k spustitelnému souboru php. Tento údaj můžete ponechat nevyplněný a pokračovat v instalaci.";
$a->strings["Command line PHP"] = "Příkazový řádek PHP";
$a->strings["PHP executable is not the php cli binary (could be cgi-fgci version)"] = "PHP executable není php cli binary (může být verze cgi-fgci)";
$a->strings["Found PHP version: "] = "Nalezena PHP verze:";
$a->strings["PHP cli binary"] = "PHP cli binary";
$a->strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení Vašeho profilu.";
$a->strings["This is required for message delivery to work."] = "Toto je nutné pro fungování doručování zpráv.";
$a->strings["PHP register_argc_argv"] = "PHP register_argc_argv";
$a->strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Chyba: funkce \"openssl_pkey_new\" na tomto systému není schopna generovat šifrovací klíče";
$a->strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Pokud systém běží na Windows, seznamte se s \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
$a->strings["Generate encryption keys"] = "Generovat kriptovací klíče";
$a->strings["libCurl PHP module"] = "libCurl PHP modul";
$a->strings["GD graphics PHP module"] = "GD graphics PHP modul";
$a->strings["OpenSSL PHP module"] = "OpenSSL PHP modul";
$a->strings["mysqli PHP module"] = "mysqli PHP modul";
$a->strings["mb_string PHP module"] = "mb_string PHP modul";
$a->strings["Apache mod_rewrite module"] = "Apache mod_rewrite modul";
$a->strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Chyba: Požadovaný Apache webserver mod-rewrite modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný libcurl PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Chyba: požadovaný GD graphics PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný openssl PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: mysqli PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný mysqli PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Chyba: PHP modul mb_string je vyžadován, ale není nainstalován.";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\" in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno.";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být schopen zapisovat soubory do vašeho adresáře - i když Vy můžete.";
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Friendica top folder."] = "Na konci této procedury obd nás obdržíte text k uložení v souboru pojmenovaném .htconfig.php ve Vašem Friendica kořenovém adresáři.";
$a->strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "Alternativně můžete tento krok přeskočit a provést manuální instalaci. Přečtěte si prosím soubor \"INSTALL.txt\" pro další instrukce.";
$a->strings[".htconfig.php is writable"] = ".htconfig.php je editovatelné";
$a->strings["Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "Friendica používá šablonovací nástroj Smarty3 pro zobrazení svých weobvých stránek. Smarty3 kompiluje šablony do PHP pro zrychlení vykreslování.";
$a->strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder."] = "Pro uložení kompilovaných šablon, webový server potřebuje mít přístup k zápisu do adresáře view/smarty3/ pod hlavním adresářem instalace Friendica";
$a->strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "prosím ujistěte se, že uživatel web serveru (jako například www-data) má právo zápisu do tohoto adresáře";
$a->strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "Poznámka: jako bezpečnostní opatření, přidělte právo zápisu pouze k adresáři /view/smarty3/ a nikoliv už k souborům s šablonami (.tpl), které obsahuje.";
$a->strings["view/smarty3 is writable"] = "view/smarty3 je nastaven pro zápis";
$a->strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."] = "Url rewrite v .htconfig nefunguje. Prověřte prosím Vaše nastavení serveru.";
$a->strings["Url rewrite is working"] = "Url rewrite je funkční.";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Databázový konfigurační soubor \".htconfig.php\" nemohl být uložen. Prosím, použijte přiložený text k vytvoření konfiguračního souboru ve vašem kořenovém adresáři webového serveru.";
$a->strings["<h1>What next</h1>"] = "<h1>Co dál<h1>";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři Vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno.";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "Došlo k překročení maximálního počtu zpráv na zeď během jednoho dne. Zpráva %s nedoručena.";
$a->strings["Unable to check your home location."] = "Nebylo možné zjistit Vaši domácí lokaci.";
$a->strings["No recipient."] = "Žádný příjemce.";
$a->strings["If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders."] = "Pokud si přejete, aby uživatel %s mohl odpovědět, ověřte si zda-li máte povoleno na svém serveru zasílání soukromých zpráv od neznámých odesilatelů.";
$a->strings["Help:"] = "Nápověda:";
$a->strings["Help"] = "Nápověda";
$a->strings["Not Found"] = "Nenalezen";
$a->strings["Page not found."] = "Stránka nenalezena";
$a->strings["%1\$s welcomes %2\$s"] = "%1\$s vítá %2\$s";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Vítá Vás %s";
$a->strings["Sorry, maybe your upload is bigger than the PHP configuration allows"] = "Omlouváme se, možná je Váš soubor větší než je povolené maximum dle nastavení PHP";
$a->strings["Or - did you try to upload an empty file?"] = "Nebo - nenahrával jste prázdný soubor?";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "Velikost souboru přesáhla limit %d";
$a->strings["File upload failed."] = "Nahrání souboru se nezdařilo.";
$a->strings["Profile Match"] = "Shoda profilu";
$a->strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "Žádná klíčová slova k porovnání. Prosím, přidejte klíčová slova do Vašeho výchozího profilu.";
$a->strings["is interested in:"] = "zajímá se o:";
$a->strings["Connect"] = "Spojit";
$a->strings["link"] = "odkaz";
$a->strings["Not available."] = "Není k dispozici.";
$a->strings["Community"] = "Komunita";
$a->strings["No results."] = "Žádné výsledky.";
$a->strings["everybody"] = "Žádost o připojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Additional features"] = "Další funkčnosti";
$a->strings["Display"] = "Zobrazení";
$a->strings["Social Networks"] = "Sociální sítě";
$a->strings["Delegations"] = "Delegace";
$a->strings["Connected apps"] = "Propojené aplikace";
$a->strings["Export personal data"] = "Export osobních údajů";
$a->strings["Remove account"] = "Odstranit účet";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Chybí některé důležité údaje!";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Nepodařilo se připojit k e-mailovému účtu pomocí dodaného nastavení.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Nastavení e-mailu aktualizována.";
$a->strings["Features updated"] = "Aktualizované funkčnosti";
$a->strings["Relocate message has been send to your contacts"] = "Správa o změně umístění byla odeslána vašim kontaktům";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Hesla se neshodují. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Prázdné hesla nejsou povolena. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Wrong password."] = "Špatné heslo.";
$a->strings["Password changed."] = "Heslo bylo změněno.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Aktualizace hesla se nezdařila. Zkuste to prosím znovu.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Prosím použijte kratší jméno.";
$a->strings[" Name too short."] = "Jméno je příliš krátké.";
$a->strings["Wrong Password"] = "Špatné heslo";
$a->strings[" Not valid email."] = "Neplatný e-mail.";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "Nelze provést změnu na tento e-mail.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení. Používá se defaultní soukromá skupina.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení a ani žádnou defaultní soukromou skupinu.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Add application"] = "Přidat aplikaci";
$a->strings["Consumer Key"] = "Consumer Key";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Consumer Secret";
$a->strings["Redirect"] = "Přesměrování";
$a->strings["Icon url"] = "URL ikony";
$a->strings["You can't edit this application."] = "Nemůžete editovat tuto aplikaci.";
$a->strings["Connected Apps"] = "Připojené aplikace";
$a->strings["Client key starts with"] = "Klienský klíč začíná";
$a->strings["No name"] = "Bez názvu";
$a->strings["Remove authorization"] = "Odstranit oprávnění";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "Žádný doplněk není nastaven";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Nastavení doplňku";
$a->strings["Off"] = "Vypnuto";
$a->strings["On"] = "Zapnuto";
$a->strings["Additional Features"] = "Další Funkčnosti";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "Vestavěná podpora pro připojení s %s je %s";
$a->strings["Diaspora"] = "Diaspora";
$a->strings["enabled"] = "povoleno";
$a->strings["disabled"] = "zakázáno";
$a->strings["StatusNet"] = "StatusNet";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "Přístup k elektronické poště je na tomto serveru zakázán.";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "Nastavení e-mailu";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Pokud chcete komunikovat pomocí této služby s Vašimi kontakty z e-mailu (volitelné), uveďte, jak se připojit k Vaší e-mailové schránce.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Poslední úspěšná kontrola e-mailu:";
$a->strings["IMAP server name:"] = "jméno IMAP serveru:";
$a->strings["IMAP port:"] = "IMAP port:";
$a->strings["Security:"] = "Zabezpečení:";
$a->strings["None"] = "Žádný";
$a->strings["Email login name:"] = "přihlašovací jméno k e-mailu:";
$a->strings["Email password:"] = "heslo k Vašemu e-mailu:";
$a->strings["Reply-to address:"] = "Odpovědět na adresu:";
$a->strings["Send public posts to all email contacts:"] = "Poslat veřejné příspěvky na všechny e-mailové kontakty:";
$a->strings["Action after import:"] = "Akce po importu:";
$a->strings["Mark as seen"] = "Označit jako přečtené";
$a->strings["Move to folder"] = "Přesunout do složky";
$a->strings["Move to folder:"] = "Přesunout do složky:";
$a->strings["Display Settings"] = "Nastavení Zobrazení";
$a->strings["Display Theme:"] = "Vybrat grafickou šablonu:";
$a->strings["Mobile Theme:"] = "Téma pro mobilní zařízení:";
$a->strings["Update browser every xx seconds"] = "Aktualizovat prohlížeč každých xx sekund";
$a->strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Minimum 10 sekund, žádné maximum.";
$a->strings["Number of items to display per page:"] = "Počet položek zobrazených na stránce:";
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "Maximum 100 položek";
$a->strings["Number of items to display per page when viewed from mobile device:"] = "Počet položek ke zobrazení na stránce při zobrazení na mobilním zařízení:";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "Nezobrazovat emotikony";
$a->strings["Don't show notices"] = "Nezobrazovat oznámění";
$a->strings["Infinite scroll"] = "Nekonečné posouvání";
$a->strings["Automatic updates only at the top of the network page"] = "Automatické aktualizace pouze na hlavní stránce Síť.";
$a->strings["User Types"] = "Uživatelské typy";
$a->strings["Community Types"] = "Komunitní typy";
$a->strings["Normal Account Page"] = "Normální stránka účtu";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "Tento účet je běžný osobní profil";
$a->strings["Soapbox Page"] = "Stránka \"Soapbox\"";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"] = "Automaticky schválit všechna spojení / přátelství jako fanoušky s právem pouze ke čtení";
$a->strings["Community Forum/Celebrity Account"] = "Komunitní fórum/ účet celebrity";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"] = "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství, jako fanoušky s právem ke čtení.";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "Automatická stránka přítele";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as friends"] = "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství jako přátele";
$a->strings["Private Forum [Experimental]"] = "Soukromé fórum [Experimentální]";
$a->strings["Private forum - approved members only"] = "Soukromé fórum - pouze pro schválené členy";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "(Volitelné) Povolit OpenID pro přihlášení k tomuto účtu.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v místním adresáři webu?";
$a->strings["No"] = "Ne";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v globální sociálním adresáři?";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Skrýt Vaše kontaktní údaje a seznam přátel před návštěvníky ve Vašem výchozím profilu?";
$a->strings["Hide your profile details from unknown viewers?"] = "Skrýt Vaše profilové detaily před neznámými uživateli?";
$a->strings["If enabled, posting public messages to Diaspora and other networks isn't possible."] = "Pokud je povoleno, není možné zasílání veřejných příspěvků do Diaspory a dalších sítí.";
$a->strings["Allow friends to post to your profile page?"] = "Povolit přátelům umisťování příspěvků na vaši profilovou stránku?";
$a->strings["Allow friends to tag your posts?"] = "Povolit přátelům označovat Vaše příspěvky?";
$a->strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "Chcete nám povolit abychom vás navrhovali jako přátelé pro nové členy?";
$a->strings["Permit unknown people to send you private mail?"] = "Povolit neznámým lidem Vám zasílat soukromé zprávy?";
$a->strings["Profile is <strong>not published</strong>."] = "Profil <strong>není zveřejněn</strong>.";
$a->strings["Your Identity Address is"] = "Vaše adresa identity je";
$a->strings["Automatically expire posts after this many days:"] = "Automaticky expirovat příspěvky po zadaném počtu dní:";
$a->strings["If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"] = "Pokud je prázdné, příspěvky nebudou nikdy expirovat. Expirované příspěvky budou vymazány";
$a->strings["Advanced expiration settings"] = "Pokročilé nastavení expirací";
$a->strings["Advanced Expiration"] = "Nastavení expirací";
$a->strings["Expire posts:"] = "Expirovat příspěvky:";
$a->strings["Expire personal notes:"] = "Expirovat osobní poznámky:";
$a->strings["Expire starred posts:"] = "Expirovat příspěvky s hvězdou:";
$a->strings["Expire photos:"] = "Expirovat fotografie:";
$a->strings["Only expire posts by others:"] = "Přízpěvky expirovat pouze ostatními:";
$a->strings["Account Settings"] = "Nastavení účtu";
$a->strings["Password Settings"] = "Nastavení hesla";
$a->strings["New Password:"] = "Nové heslo:";
$a->strings["Confirm:"] = "Potvrďte:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Pokud nechcete změnit heslo, položku hesla nevyplňujte";
$a->strings["Current Password:"] = "Stávající heslo:";
$a->strings["Your current password to confirm the changes"] = "Vaše stávající heslo k potvrzení změn";
$a->strings["Password:"] = "Heslo: ";
$a->strings["Basic Settings"] = "Základní nastavení";
$a->strings["Full Name:"] = "Celé jméno:";
$a->strings["Email Address:"] = "E-mailová adresa:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "Vaše časové pásmo:";
$a->strings["Default Post Location:"] = "Výchozí umístění příspěvků:";
$a->strings["Use Browser Location:"] = "Používat umístění dle prohlížeče:";
$a->strings["Security and Privacy Settings"] = "Nastavení zabezpečení a soukromí";
$a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Maximální počet žádostí o přátelství za den:";
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(Aby se zabránilo spamu)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Výchozí oprávnění pro příspěvek";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(Klikněte pro otevření/zavření)";
$a->strings["Show to Groups"] = "Zobrazit ve Skupinách";
$a->strings["Show to Contacts"] = "Zobrazit v Kontaktech";
$a->strings["Default Private Post"] = "Výchozí Soukromý příspěvek";
$a->strings["Default Public Post"] = "Výchozí Veřejný příspěvek";
$a->strings["Default Permissions for New Posts"] = "Výchozí oprávnění pro nové příspěvky";
$a->strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "Maximum soukromých zpráv od neznámých lidí:";
$a->strings["Notification Settings"] = "Nastavení notifikací";
$a->strings["By default post a status message when:"] = "Defaultně posílat statusové zprávy když:";
$a->strings["accepting a friend request"] = "akceptuji požadavek na přátelství";
$a->strings["joining a forum/community"] = "připojující se k fóru/komunitě";
$a->strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "provedení <em>zajímavé</em> profilové změny";
$a->strings["Send a notification email when:"] = "Poslat notifikaci e-mailem, když";
$a->strings["You receive an introduction"] = "obdržíte žádost o propojení";
$a->strings["Your introductions are confirmed"] = "Vaše žádosti jsou potvrzeny";
$a->strings["Someone writes on your profile wall"] = "někdo Vám napíše na Vaši profilovou stránku";
$a->strings["Someone writes a followup comment"] = "někdo Vám napíše následný komentář";
$a->strings["You receive a private message"] = "obdržíte soukromou zprávu";
$a->strings["You receive a friend suggestion"] = "Obdržel jste návrh přátelství";
$a->strings["You are tagged in a post"] = "Jste označen v příspěvku";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "Byl Jste šťouchnout v příspěvku";
$a->strings["Text-only notification emails"] = "Pouze textové notifikační e-maily";
$a->strings["Send text only notification emails, without the html part"] = "Posílat pouze textové notifikační e-maily, bez html části.";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Pokročilé nastavení účtu/stránky";
$a->strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "Změnit chování tohoto účtu ve speciálních situacích";
$a->strings["Relocate"] = "Změna umístění";
$a->strings["If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don't receive your updates, try pushing this button."] = "Pokud jste přemístil tento profil z jiného serveru a nějaký z vašich kontaktů nedostává Vaše aktualizace, zkuste stisknout toto tlačítko.";
$a->strings["Resend relocate message to contacts"] = "Znovu odeslat správu o změně umístění Vašim kontaktům";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Toto pozvání již bylo přijato.";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Adresa profilu není platná nebo neobsahuje profilové informace";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Varování: umístění profilu nemá žádné identifikovatelné jméno vlastníka";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Varování: umístění profilu nemá žádnou profilovou fotografii.";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d požadovaný parametr nebyl nalezen na daném místě",
1 => "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě",
2 => "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě",
);
$a->strings["Introduction complete."] = "Představení dokončeno.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Neopravitelná chyba protokolu";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Profil není k dispozici.";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s dnes obdržel příliš mnoho požadavků na připojení.";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Ochrana proti spamu byla aktivována";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Přátelům se doporučuje to zkusit znovu za 24 hodin.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Neplatný odkaz";
$a->strings["Invalid email address."] = "Neplatná emailová adresa";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "Tento účet nebyl nastaven pro email. Požadavek nesplněn.";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Nepodařilo se zjistit Vaše jméno na zadané adrese.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Již jste se zde zavedli.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Zřejmě jste již přátelé se %s.";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Neplatné URL profilu.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Nepovolené URL profilu.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše žádost o propojení byla odeslána.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Prosím přihlašte se k potvrzení žádosti o propojení.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Jste přihlášeni pod nesprávnou identitou Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu.";
$a->strings["Hide this contact"] = "Skrýt tento kontakt";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Vítejte doma %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Prosím potvrďte Vaši žádost o propojení %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Potvrdit";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "Prosím zadejte Vaši adresu identity jedné z následujících podporovaných komunikačních sítí:";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "Pokud ještě nejste členem svobodné sociální sítě, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">následujte tento odkaz k nalezení veřejného Friendica serveru a přidejte se k nám ještě dnes</a>.";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Požadavek o přátelství / kontaktování";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "Příklady: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Odpovězte, prosím, následující:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "Zná Vás uživatel %s ?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Přidat osobní poznámku:";
$a->strings["Friendica"] = "Friendica";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "StatusNet / Federativní Sociální Web";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = " - prosím nepoužívejte tento formulář. Místo toho zadejte %s do Vašeho Diaspora vyhledávacího pole.";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Verze PHP pro příkazový řádek na Vašem systému nemá povolen \"register_argc_argv\".";
$a->strings["Submit Request"] = "Odeslat žádost";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Registrace úspěšná. Zkontrolujte prosím svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Failed to send email message. Here your accout details:<br> login: %s<br> password: %s<br><br>You can change your password after login."] = "Nepovedlo se odeslat emailovou zprávu. Zde jsou detaily Vašeho účtu:<br> login: %s<br> heslo: %s<br><br>Své heslo můžete změnit po přihlášení.";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Vaši registraci nelze zpracovat.";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Vaše registrace čeká na schválení vlastníkem serveru.";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Došlo k překročení maximálního povoleného počtu registrací za den na tomto serveru. Zkuste to zítra znovu.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Tento formulář můžete (volitelně) vyplnit s pomocí OpenID tím, že vyplníte své OpenID a kliknutete na tlačítko 'Zaregistrovat'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Pokud nepoužíváte OpenID, nechte prosím toto pole prázdné a vyplňte zbylé položky.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Vaše OpenID (nepovinné): ";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Toto je Váš <strong>veřejný</strong> profil.<br />Ten <strong>může</strong> být viditelný kýmkoliv na internetu.";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Členství na tomto webu je pouze na pozvání.";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "Vaše pozvání ID:";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "Vaše celé jméno (např. Jan Novák):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "Vaše e-mailová adresa:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Vyberte přezdívku k profilu. Ta musí začít s textovým znakem. Vaše profilová adresa na tomto webu pak bude \"<strong>přezdívka@\$sitename</strong>\".";
$a->strings["Choose a nickname: "] = "Vyberte přezdívku:";
$a->strings["Register"] = "Registrovat";
$a->strings["Import"] = "Import";
$a->strings["Import your profile to this friendica instance"] = "Import Vašeho profilu do této friendica instance";
$a->strings["System down for maintenance"] = "Systém vypnut z důvodů údržby";
$a->strings["Search"] = "Vyhledávání";
$a->strings["Global Directory"] = "Globální adresář";
$a->strings["Find on this site"] = "Nalézt na tomto webu";
$a->strings["Site Directory"] = "Adresář serveru";
$a->strings["Age: "] = "Věk: ";
$a->strings["Gender: "] = "Pohlaví: ";
$a->strings["Gender:"] = "Pohlaví:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Domácí stránka:";
$a->strings["About:"] = "O mě:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty).";
$a->strings["No potential page delegates located."] = "Žádní potenciální delegáti stránky nenalezeni.";
$a->strings["Delegate Page Management"] = "Správa delegátů stránky";
$a->strings["Delegates are able to manage all aspects of this account/page except for basic account settings. Please do not delegate your personal account to anybody that you do not trust completely."] = "Delegáti jsou schopni řídit všechny aspekty tohoto účtu / stránky, kromě základních nastavení účtu. Prosím, nepředávejte svůj osobní účet nikomu, komu úplně nevěříte..";
$a->strings["Existing Page Managers"] = "Stávající správci stránky";
$a->strings["Existing Page Delegates"] = "Stávající delegáti stránky ";
$a->strings["Potential Delegates"] = "Potenciální delegáti";
$a->strings["Add"] = "Přidat";
$a->strings["No entries."] = "Žádné záznamy.";
$a->strings["Common Friends"] = "Společní přátelé";
$a->strings["No contacts in common."] = "Žádné společné kontakty.";
$a->strings["Export account"] = "Exportovat účet";
$a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of your account and/or to move it to another server."] = "Exportujte svůj účet a své kontakty. Použijte tuto funkci pro vytvoření zálohy svého účtu a/nebo k přesunu na jiný server.";
$a->strings["Export all"] = "Exportovat vše";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "Exportujte své informace k účtu, kontakty a vše své položky jako json. To může být velmi velký soubor a může to zabrat spoustu času. Tuto funkci použijte pro úplnou zálohu svého účtu(fotografie se neexportují)";
$a->strings["%1\$s is currently %2\$s"] = "%1\$s je právě %2\$s";
$a->strings["Mood"] = "Nálada";
$a->strings["Set your current mood and tell your friends"] = "Nastavte svou aktuální náladu a řekněte to Vašim přátelům";
$a->strings["Do you really want to delete this suggestion?"] = "Opravdu chcete smazat tento návrh?";
$a->strings["Friend Suggestions"] = "Návrhy přátel";
$a->strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours."] = "Nejsou dostupné žádné návrhy. Pokud je toto nový server, zkuste to znovu za 24 hodin.";
$a->strings["Ignore/Hide"] = "Ignorovat / skrýt";
$a->strings["Profile deleted."] = "Profil smazán.";
$a->strings["Profile-"] = "Profil-";
$a->strings["New profile created."] = "Nový profil vytvořen.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "Profil není možné naklonovat.";
$a->strings["Profile Name is required."] = "Jméno profilu je povinné.";
$a->strings["Marital Status"] = "Rodinný Stav";
$a->strings["Romantic Partner"] = "Romatický partner";
$a->strings["Likes"] = "Libí se mi";
$a->strings["Dislikes"] = "Nelibí se mi";
$a->strings["Work/Employment"] = "Práce/Zaměstnání";
$a->strings["Religion"] = "Náboženství";
$a->strings["Political Views"] = "Politické přesvědčení";
$a->strings["Gender"] = "Pohlaví";
$a->strings["Sexual Preference"] = "Sexuální orientace";
$a->strings["Homepage"] = "Domácí stránka";
$a->strings["Interests"] = "Zájmy";
$a->strings["Address"] = "Adresa";
$a->strings["Location"] = "Lokace";
$a->strings["Profile updated."] = "Profil aktualizován.";
$a->strings[" and "] = " a ";
$a->strings["public profile"] = "veřejný profil";
$a->strings["%1\$s changed %2\$s to &ldquo;%3\$s&rdquo;"] = "%1\$s změnil %2\$s na &ldquo;%3\$s&rdquo;";
$a->strings[" - Visit %1\$s's %2\$s"] = " - Navštivte %2\$s uživatele %1\$s";
$a->strings["%1\$s has an updated %2\$s, changing %3\$s."] = "%1\$s aktualizoval %2\$s, změnou %3\$s.";
$a->strings["Hide contacts and friends:"] = "Skrýt kontakty a přátele:";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Skrýt u tohoto profilu Vaše kontakty / seznam přátel před před dalšími uživateli zobrazující si tento profil?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Upravit podrobnosti profilu ";
$a->strings["Change Profile Photo"] = "Změna Profilové fotky";
$a->strings["View this profile"] = "Zobrazit tento profil";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Vytvořit nový profil pomocí tohoto nastavení";
$a->strings["Clone this profile"] = "Klonovat tento profil";
$a->strings["Delete this profile"] = "Smazat tento profil";
$a->strings["Basic information"] = "Základní informace";
$a->strings["Profile picture"] = "Profilový obrázek";
$a->strings["Preferences"] = "Nastavení";
$a->strings["Status information"] = "Statusové informace";
$a->strings["Additional information"] = "Dodatečné informace";
$a->strings["Profile Name:"] = "Jméno profilu:";
$a->strings["Your Full Name:"] = "Vaše celé jméno:";
$a->strings["Title/Description:"] = "Název / Popis:";
$a->strings["Your Gender:"] = "Vaše pohlaví:";
$a->strings["Birthday (%s):"] = "Narozeniny uživatele (%s):";
$a->strings["Street Address:"] = "Ulice:";
$a->strings["Locality/City:"] = "Město:";
$a->strings["Postal/Zip Code:"] = "PSČ:";
$a->strings["Country:"] = "Země:";
$a->strings["Region/State:"] = "Region / stát:";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Rodinný stav:";
$a->strings["Who: (if applicable)"] = "Kdo: (pokud je možné)";
$a->strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Příklady: jan123, Jan Novák, jan@seznam.cz";
$a->strings["Since [date]:"] = "Od [data]:";
$a->strings["Sexual Preference:"] = "Sexuální preference:";
$a->strings["Homepage URL:"] = "Odkaz na domovskou stránku:";
$a->strings["Hometown:"] = "Rodné město";
$a->strings["Political Views:"] = "Politické přesvědčení:";
$a->strings["Religious Views:"] = "Náboženské přesvědčení:";
$a->strings["Public Keywords:"] = "Veřejná klíčová slova:";
$a->strings["Private Keywords:"] = "Soukromá klíčová slova:";
$a->strings["Likes:"] = "Líbí se:";
$a->strings["Dislikes:"] = "Nelibí se:";
$a->strings["Example: fishing photography software"] = "Příklad: fishing photography software";
$a->strings["(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"] = "(Používá se pro doporučování potenciálních přátel, může být viděno ostatními)";
$a->strings["(Used for searching profiles, never shown to others)"] = "(Používá se pro vyhledávání profilů, není nikdy zobrazeno ostatním)";
$a->strings["Tell us about yourself..."] = "Řekněte nám něco o sobě ...";
$a->strings["Hobbies/Interests"] = "Koníčky/zájmy";
$a->strings["Contact information and Social Networks"] = "Kontaktní informace a sociální sítě";
$a->strings["Musical interests"] = "Hudební vkus";
$a->strings["Books, literature"] = "Knihy, literatura";
$a->strings["Television"] = "Televize";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment"] = "Film/tanec/kultura/zábava";
$a->strings["Love/romance"] = "Láska/romantika";
$a->strings["Work/employment"] = "Práce/zaměstnání";
$a->strings["School/education"] = "Škola/vzdělání";
$a->strings["This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet."] = "Toto je váš <strong>veřejný</strong> profil.<br />Ten <strong>může</strong> být viditelný kýmkoliv na internetu.";
$a->strings["Edit/Manage Profiles"] = "Upravit / Spravovat profily";
$a->strings["Change profile photo"] = "Změnit profilovou fotografii";
$a->strings["Create New Profile"] = "Vytvořit nový profil";
$a->strings["Profile Image"] = "Profilový obrázek";
$a->strings["visible to everybody"] = "viditelné pro všechny";
$a->strings["Edit visibility"] = "Upravit viditelnost";
$a->strings["Item not found"] = "Položka nenalezena";
$a->strings["Edit post"] = "Upravit příspěvek";
$a->strings["upload photo"] = "nahrát fotky";
$a->strings["Attach file"] = "Přiložit soubor";
$a->strings["attach file"] = "přidat soubor";
$a->strings["web link"] = "webový odkaz";
$a->strings["Insert video link"] = "Zadejte odkaz na video";
$a->strings["video link"] = "odkaz na video";
$a->strings["Insert audio link"] = "Zadejte odkaz na zvukový záznam";
$a->strings["audio link"] = "odkaz na audio";
$a->strings["Set your location"] = "Nastavte vaši polohu";
$a->strings["set location"] = "nastavit místo";
$a->strings["Clear browser location"] = "Odstranit adresu v prohlížeči";
$a->strings["clear location"] = "vymazat místo";
$a->strings["Permission settings"] = "Nastavení oprávnění";
$a->strings["CC: email addresses"] = "skrytá kopie: e-mailové adresy";
$a->strings["Public post"] = "Veřejný příspěvek";
$a->strings["Set title"] = "Nastavit titulek";
$a->strings["Categories (comma-separated list)"] = "Kategorie (čárkou oddělený seznam)";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Příklad: bob@example.com, mary@example.com";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "Toto je Friendica, verze";
$a->strings["running at web location"] = "běžící na webu";
$a->strings["Please visit <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> to learn more about the Friendica project."] = "Pro získání dalších informací o projektu Friendica navštivte prosím <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a>.";
$a->strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Pro hlášení chyb a námětů na změny navštivte:";
$a->strings["Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendica - dot com"] = "Návrhy, chválu, dary, apod. - prosím piště na \"info\" na Friendica - tečka com";
$a->strings["Installed plugins/addons/apps:"] = "Instalované pluginy/doplňky/aplikace:";
$a->strings["No installed plugins/addons/apps"] = "Nejsou žádné nainstalované doplňky/aplikace";
$a->strings["Authorize application connection"] = "Povolit připojení aplikacím";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Vraťte se do vaší aplikace a zadejte tento bezpečnostní kód:";
$a->strings["Please login to continue."] = "Pro pokračování se prosím přihlaste.";
$a->strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Chcete umožnit této aplikaci přístup k vašim příspěvkům a kontaktům a/nebo k vytváření Vašich nových příspěvků?";
$a->strings["Remote privacy information not available."] = "Vzdálené soukromé informace nejsou k dispozici.";
$a->strings["Visible to:"] = "Viditelné pro:";
$a->strings["Personal Notes"] = "Osobní poznámky";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "l F d, Y \\@ g:i A";
$a->strings["Time Conversion"] = "Časová konverze";
$a->strings["Friendica provides this service for sharing events with other networks and friends in unknown timezones."] = "Friendica poskytuje tuto službu pro sdílení událostí s ostatními sítěmi a přáteli v neznámých časových zónách";
$a->strings["UTC time: %s"] = "UTC čas: %s";
$a->strings["Current timezone: %s"] = "Aktuální časové pásmo: %s";
$a->strings["Converted localtime: %s"] = "Převedený lokální čas : %s";
$a->strings["Please select your timezone:"] = "Prosím, vyberte své časové pásmo:";
$a->strings["Poke/Prod"] = "Šťouchanec";
$a->strings["poke, prod or do other things to somebody"] = "někoho šťouchnout nebo mu provést jinou věc";
$a->strings["Recipient"] = "Příjemce";
$a->strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "Vyberte, co si přejete příjemci udělat";
$a->strings["Make this post private"] = "Změnit tento příspěvek na soukromý";
$a->strings["Total invitation limit exceeded."] = "Celkový limit pozvánek byl překročen";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : není platná e-mailová adresa.";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "Prosím přidejte se k nám na Friendice";
$a->strings["Invitation limit exceeded. Please contact your site administrator."] = "Limit pozvánek byl překročen. Prosím kontaktujte vašeho administrátora webu.";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Doručení zprávy se nezdařilo.";
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d zpráva odeslána.",
1 => "%d zprávy odeslány.",
2 => "%d zprávy odeslány.",
);
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Nemáte k dispozici žádné další pozvánky";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "Navštivte %s pro seznam veřejných serverů, na kterých se můžete přidat. Členové Friendica se mohou navzájem propojovat, stejně tak jako se mohou přiopojit se členy mnoha dalších sociálních sítí.";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "K akceptaci této pozvánky prosím navštivte a registrujte se na %s nebo na kterékoliv jiném veřejném Friendica serveru.";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "Friendica servery jsou všechny propojené a vytváří tak rozsáhlou sociální síť s důrazem na soukromý a je pod kontrolou svých členů. Členové se mohou propojovat s mnoha dalšími tradičními sociálními sítěmi. Navštivte %s pro seznam alternativních Friendica serverů kde se můžete přidat.";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "Omlouváme se. Systém nyní není nastaven tak, aby se připojil k ostatním veřejným serverům nebo umožnil pozvat nové členy.";
$a->strings["Send invitations"] = "Poslat pozvánky";
$a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Zadejte e-mailové adresy, jednu na řádek:";
$a->strings["You are cordially invited to join me and other close friends on Friendica - and help us to create a better social web."] = "Jste srdečně pozván se připojit ke mně a k mým blízkým přátelům na Friendica - a pomoci nám vytvořit lepší sociální síť.";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "Budete muset zadat kód této pozvánky: \$invite_code";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Jakmile se zaregistrujete, prosím spojte se se mnou přes mou profilovu stránku na:";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendica.com"] = "Pro více informací o Friendica projektu a o tom, proč je tak důležitý, prosím navštivte http://friendica.com";
$a->strings["Photo Albums"] = "Fotoalba";
$a->strings["Contact Photos"] = "Fotogalerie kontaktu";
$a->strings["Upload New Photos"] = "Nahrát nové fotografie";
$a->strings["Contact information unavailable"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Album not found."] = "Album nenalezeno.";
$a->strings["Delete Album"] = "Smazat album";
$a->strings["Do you really want to delete this photo album and all its photos?"] = "Opravdu chcete smazat toto foto album a všechny jeho fotografie?";
$a->strings["Delete Photo"] = "Smazat fotografii";
$a->strings["Do you really want to delete this photo?"] = "Opravdu chcete smazat tuto fotografii?";
$a->strings["%1\$s was tagged in %2\$s by %3\$s"] = "%1\$s byl označen v %2\$s uživatelem %3\$s";
$a->strings["a photo"] = "fotografie";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "Velikost obrázku překračuje limit velikosti";
$a->strings["Image file is empty."] = "Soubor obrázku je prázdný.";
$a->strings["No photos selected"] = "Není vybrána žádná fotografie";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "Použil jste %1$.2f Mbajtů z %2$.2f Mbajtů úložiště fotografií.";
$a->strings["Upload Photos"] = "Nahrání fotografií ";
$a->strings["New album name: "] = "Název nového alba: ";
$a->strings["or existing album name: "] = "nebo stávající název alba: ";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "Nezobrazovat stav pro tento upload";
$a->strings["Permissions"] = "Oprávnění:";
$a->strings["Private Photo"] = "Soukromé Fotografie";
$a->strings["Public Photo"] = "Veřejné Fotografie";
$a->strings["Edit Album"] = "Edituj album";
$a->strings["Show Newest First"] = "Zobrazit nejprve nejnovější:";
$a->strings["Show Oldest First"] = "Zobrazit nejprve nejstarší:";
$a->strings["View Photo"] = "Zobraz fotografii";
$a->strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Oprávnění bylo zamítnuto. Přístup k této položce může být omezen.";
$a->strings["Photo not available"] = "Fotografie není k dispozici";
$a->strings["View photo"] = "Zobrazit obrázek";
$a->strings["Edit photo"] = "Editovat fotografii";
$a->strings["Use as profile photo"] = "Použít jako profilovou fotografii";
$a->strings["View Full Size"] = "Zobrazit v plné velikosti";
$a->strings["Tags: "] = "Štítky: ";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "[Odstranit všechny štítky]";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "Rotovat po směru hodinových ručiček (doprava)";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "Rotovat proti směru hodinových ručiček (doleva)";
$a->strings["New album name"] = "Nové jméno alba";
$a->strings["Caption"] = "Titulek";
$a->strings["Add a Tag"] = "Přidat štítek";
$a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"] = "Příklad: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping";
$a->strings["Private photo"] = "Soukromé fotografie";
$a->strings["Public photo"] = "Veřejné fotografie";
$a->strings["Share"] = "Sdílet";
$a->strings["Recent Photos"] = "Aktuální fotografie";
$a->strings["Account approved."] = "Účet schválen.";
$a->strings["Registration revoked for %s"] = "Registrace zrušena pro %s";
$a->strings["Please login."] = "Přihlaste se, prosím.";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného Friendica serveru.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Musíte exportovat svůj účet na sterém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhovali.";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "Tato funkčnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty z OSStatus sítí (statusnet/identi.ca) nebo z Diaspory";
$a->strings["Account file"] = "Soubor s účtem";
$a->strings["To export your account, go to \"Settings->Export your personal data\" and select \"Export account\""] = "K exportu Vašeho účtu, jděte do \"Nastavení->Export vašich osobních dat\" a zvolte \" Export účtu\"";
$a->strings["Item not available."] = "Položka není k dispozici.";
$a->strings["Item was not found."] = "Položka nebyla nalezena.";
$a->strings["Delete this item?"] = "Odstranit tuto položku?";
$a->strings["show fewer"] = "zobrazit méně";
$a->strings["Update %s failed. See error logs."] = "Aktualizace %s selhala. Zkontrolujte protokol chyb.";
$a->strings["Create a New Account"] = "Vytvořit nový účet";
$a->strings["Logout"] = "Odhlásit se";
$a->strings["Nickname or Email address: "] = "Přezdívka nebo e-mailová adresa:";
$a->strings["Password: "] = "Heslo: ";
$a->strings["Remember me"] = "Pamatuj si mne";
$a->strings["Or login using OpenID: "] = "Nebo přihlášení pomocí OpenID: ";
$a->strings["Forgot your password?"] = "Zapomněli jste své heslo?";
$a->strings["Website Terms of Service"] = "Podmínky použití serveru";
$a->strings["terms of service"] = "podmínky použití";
$a->strings["Website Privacy Policy"] = "Pravidla ochrany soukromí serveru";
$a->strings["privacy policy"] = "Ochrana soukromí";
$a->strings["Requested account is not available."] = "Požadovaný účet není dostupný.";
$a->strings["Edit profile"] = "Upravit profil";
$a->strings["Message"] = "Zpráva";
$a->strings["Profiles"] = "Profily";
$a->strings["Manage/edit profiles"] = "Spravovat/upravit profily";
$a->strings["Network:"] = "Síť:";
$a->strings["g A l F d"] = "g A l F d";
$a->strings["F d"] = "d. F";
$a->strings["[today]"] = "[Dnes]";
$a->strings["Birthday Reminders"] = "Připomínka narozenin";
$a->strings["Birthdays this week:"] = "Narozeniny tento týden:";
$a->strings["[No description]"] = "[Žádný popis]";
$a->strings["Event Reminders"] = "Připomenutí událostí";
$a->strings["Events this week:"] = "Události tohoto týdne:";
$a->strings["Status"] = "Stav";
$a->strings["Status Messages and Posts"] = "Statusové zprávy a příspěvky ";
$a->strings["Profile Details"] = "Detaily profilu";
$a->strings["Videos"] = "Videa";
$a->strings["Events and Calendar"] = "Události a kalendář";
$a->strings["Only You Can See This"] = "Toto můžete vidět jen Vy";
$a->strings["This entry was edited"] = "Tento záznam byl editován";
$a->strings["ignore thread"] = "ignorovat vlákno";
$a->strings["unignore thread"] = "přestat ignorovat vlákno";
$a->strings["toggle ignore status"] = "přepnout stav Ignorování";
$a->strings["ignored"] = "ignorován";
$a->strings["Categories:"] = "Kategorie:";
$a->strings["Filed under:"] = "Vyplněn pod:";
$a->strings["via"] = "přes";
$a->strings["\n\t\t\tThe friendica developers released update %s recently,\n\t\t\tbut when I tried to install it, something went terribly wrong.\n\t\t\tThis needs to be fixed soon and I can't do it alone. Please contact a\n\t\t\tfriendica developer if you can not help me on your own. My database might be invalid."] = "\n\t\t\tThe friendica vývojáři uvolnili nedávno aktualizaci %s,\n\t\t\tale při pokusu o její instalaci se něco velmi nepovedlo.\n\t\t\tJe třeba to opravit a já to sám nedokážu. Prosím kontaktuj\n\t\t\tfriendica vývojáře, pokud mi s tím nepomůžeš ty sám. Moje databáze může být poškozena.";
$a->strings["The error message is\n[pre]%s[/pre]"] = "Chybová zpráva je\n[pre]%s[/pre]";
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Při vytváření databázových tabulek došlo k chybám.";
$a->strings["Errors encountered performing database changes."] = "Při provádění databázových změn došlo k chybám.";
$a->strings["Logged out."] = "Odhlášen.";
$a->strings["We encountered a problem while logging in with the OpenID you provided. Please check the correct spelling of the ID."] = "Zaznamenali jsme problém s Vaším přihlášením prostřednictvím Vámi zadaným OpenID. Prosím ověřte si, že jste ID zadali správně. ";
$a->strings["The error message was:"] = "Chybová zpráva byla:";
$a->strings["Add New Contact"] = "Přidat nový kontakt";
$a->strings["Enter address or web location"] = "Zadejte adresu nebo umístění webu";
$a->strings["Example: bob@example.com, http://example.com/barbara"] = "Příklad: jan@příklad.cz, http://příklad.cz/jana";
$a->strings["%d invitation available"] = array(
0 => "Pozvánka %d k dispozici",
1 => "Pozvánky %d k dispozici",
2 => "Pozvánky %d k dispozici",
);
$a->strings["Find People"] = "Nalézt lidi";
$a->strings["Enter name or interest"] = "Zadejte jméno nebo zájmy";
$a->strings["Connect/Follow"] = "Připojit / Následovat";
$a->strings["Examples: Robert Morgenstein, Fishing"] = "Příklady: Robert Morgenstein, rybaření";
$a->strings["Similar Interests"] = "Podobné zájmy";
$a->strings["Random Profile"] = "Náhodný Profil";
$a->strings["Invite Friends"] = "Pozvat přátele";
$a->strings["Networks"] = "Sítě";
$a->strings["All Networks"] = "Všechny sítě";
$a->strings["Saved Folders"] = "Uložené složky";
$a->strings["Everything"] = "Všechno";
$a->strings["Categories"] = "Kategorie";
$a->strings["General Features"] = "Obecné funkčnosti";
$a->strings["Multiple Profiles"] = "Vícenásobné profily";
$a->strings["Ability to create multiple profiles"] = "Schopnost vytvořit vícenásobné profily";
$a->strings["Post Composition Features"] = "Nastavení vytváření příspěvků";
$a->strings["Richtext Editor"] = "Richtext Editor";
$a->strings["Enable richtext editor"] = "Povolit richtext editor";
$a->strings["Post Preview"] = "Náhled příspěvku";
$a->strings["Allow previewing posts and comments before publishing them"] = "Povolit náhledy příspěvků a komentářů před jejich zveřejněním";
$a->strings["Auto-mention Forums"] = "Automaticky zmíněná Fóra";
$a->strings["Add/remove mention when a fourm page is selected/deselected in ACL window."] = "Přidat/odebrat zmínku, když stránka fóra je označena/odznačena v ACL okně";
$a->strings["Network Sidebar Widgets"] = "Síťové postranní widgety";
$a->strings["Search by Date"] = "Vyhledávat dle Data";
$a->strings["Ability to select posts by date ranges"] = "Možnost označit příspěvky dle časového intervalu";
$a->strings["Group Filter"] = "Skupinový Filtr";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected group"] = "Povolit widget pro zobrazení příspěvků v Síti pouze ze zvolené skupiny";
$a->strings["Network Filter"] = "Síťový Filtr";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected network"] = "Povolit widget pro zobrazení příspěvků v Síti pouze ze zvolené sítě";
$a->strings["Save search terms for re-use"] = "Uložit kritéria vyhledávání pro znovupoužití";
$a->strings["Network Tabs"] = "Síťové záložky";
$a->strings["Network Personal Tab"] = "Osobní síťový záložka ";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts that you've interacted on"] = "Povolit záložku pro zobrazení pouze síťových příspěvků, na které jste reagoval ";
$a->strings["Network New Tab"] = "Nová záložka síť";
$a->strings["Enable tab to display only new Network posts (from the last 12 hours)"] = "Povolit záložku pro zobrazení pouze nových příspěvků (za posledních 12 hodin)";
$a->strings["Network Shared Links Tab"] = "záložka Síťové sdílené odkazy ";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts with links in them"] = "Povolit záložky pro zobrazování pouze Síťových příspěvků s vazbou na ně";
$a->strings["Post/Comment Tools"] = "Nástroje Příspěvků/Komentářů";
$a->strings["Multiple Deletion"] = "Násobné mazání";
$a->strings["Select and delete multiple posts/comments at once"] = "Označit a smazat více ";
$a->strings["Edit Sent Posts"] = "Editovat Odeslané příspěvky";
$a->strings["Edit and correct posts and comments after sending"] = "Editovat a opravit příspěvky a komentáře po odeslání";
$a->strings["Tagging"] = "Štítkování";
$a->strings["Ability to tag existing posts"] = "Schopnost přidat štítky ke stávajícím příspvěkům";
$a->strings["Post Categories"] = "Kategorie příspěvků";
$a->strings["Add categories to your posts"] = "Přidat kategorie k Vašim příspěvkům";
$a->strings["Ability to file posts under folders"] = "Možnost řadit příspěvky do složek";
$a->strings["Dislike Posts"] = "Označit příspěvky jako neoblíbené";
$a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "Možnost označit příspěvky/komentáře jako neoblíbené";
$a->strings["Star Posts"] = "Příspěvky s hvězdou";
$a->strings["Ability to mark special posts with a star indicator"] = "Možnost označit příspěvky s indikátorem hvězdy";
$a->strings["Mute Post Notifications"] = "Utlumit upozornění na přísvěvky";
$a->strings["Ability to mute notifications for a thread"] = "Možnost stlumit upozornění pro vlákno";
$a->strings["Connect URL missing."] = "Chybí URL adresa.";
$a->strings["This site is not configured to allow communications with other networks."] = "Tento web není nakonfigurován tak, aby umožňoval komunikaci s ostatními sítěmi.";
$a->strings["No compatible communication protocols or feeds were discovered."] = "Nenalezen žádný kompatibilní komunikační protokol nebo kanál.";
$a->strings["The profile address specified does not provide adequate information."] = "Uvedená adresa profilu neposkytuje dostatečné informace.";
$a->strings["An author or name was not found."] = "Autor nebo jméno nenalezeno";
$a->strings["No browser URL could be matched to this address."] = "Této adrese neodpovídá žádné URL prohlížeče.";
$a->strings["Unable to match @-style Identity Address with a known protocol or email contact."] = "Není možné namapovat adresu identity ve stylu @ s žádným možným protokolem ani emailovým kontaktem.";
$a->strings["Use mailto: in front of address to force email check."] = "Použite mailo: před adresou k vynucení emailové kontroly.";
$a->strings["The profile address specified belongs to a network which has been disabled on this site."] = "Zadaná adresa profilu patří do sítě, která byla na tomto serveru zakázána.";
$a->strings["Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you."] = "Omezený profil. Tato osoba nebude schopna od Vás přijímat přímé / osobní sdělení.";
$a->strings["Unable to retrieve contact information."] = "Nepodařilo se získat kontaktní informace.";
$a->strings["following"] = "následující";
$a->strings["A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name."] = "Dříve smazaná skupina s tímto jménem byla obnovena. Stávající oprávnění <strong>může</ strong> ovlivnit tuto skupinu a její budoucí členy. Pokud to není to, co jste chtěli, vytvořte, prosím, další skupinu s jiným názvem.";
$a->strings["Default privacy group for new contacts"] = "Defaultní soukromá skrupina pro nové kontakty.";
$a->strings["Everybody"] = "Všichni";
$a->strings["edit"] = "editovat";
$a->strings["Edit group"] = "Editovat skupinu";
$a->strings["Create a new group"] = "Vytvořit novou skupinu";
$a->strings["Contacts not in any group"] = "Kontakty, které nejsou v žádné skupině";
$a->strings["Miscellaneous"] = "Různé";
$a->strings["year"] = "rok";
$a->strings["month"] = "měsíc";
$a->strings["day"] = "den";
$a->strings["never"] = "nikdy";
$a->strings["less than a second ago"] = "méně než před sekundou";
$a->strings["years"] = "let";
$a->strings["months"] = "měsíců";
$a->strings["week"] = "týdnem";
$a->strings["weeks"] = "týdny";
$a->strings["days"] = "dnů";
$a->strings["hour"] = "hodina";
$a->strings["hours"] = "hodin";
$a->strings["minute"] = "minuta";
$a->strings["minutes"] = "minut";
$a->strings["second"] = "sekunda";
$a->strings["seconds"] = "sekund";
$a->strings["%1\$d %2\$s ago"] = "před %1\$d %2\$s";
$a->strings["%s's birthday"] = "%s má narozeniny";
$a->strings["Happy Birthday %s"] = "Veselé narozeniny %s";
$a->strings["Visible to everybody"] = "Viditelné pro všechny";
$a->strings["show"] = "zobrazit";
$a->strings["don't show"] = "nikdy nezobrazit";
$a->strings["[no subject]"] = "[bez předmětu]";
$a->strings["stopped following"] = "následování zastaveno";
$a->strings["Poke"] = "Šťouchnout";
$a->strings["View Status"] = "Zobrazit Status";
$a->strings["View Profile"] = "Zobrazit Profil";
$a->strings["View Photos"] = "Zobrazit Fotky";
$a->strings["Network Posts"] = "Zobrazit Příspěvky sítě";
$a->strings["Edit Contact"] = "Editovat Kontakty";
$a->strings["Drop Contact"] = "Odstranit kontakt";
$a->strings["Send PM"] = "Poslat soukromou zprávu";
$a->strings["Welcome "] = "Vítejte ";
$a->strings["Please upload a profile photo."] = "Prosím nahrejte profilovou fotografii";
$a->strings["Welcome back "] = "Vítejte zpět ";
$a->strings["The form security token was not correct. This probably happened because the form has been opened for too long (>3 hours) before submitting it."] = "Formulářový bezpečnostní token nebyl správný. To pravděpodobně nastalo kvůli tom, že formulář byl otevřen příliš dlouho (>3 hodiny) před jeho odesláním.";
$a->strings["event"] = "událost";
$a->strings["%1\$s poked %2\$s"] = "%1\$s šťouchnul %2\$s";
$a->strings["poked"] = "šťouchnut";
$a->strings["post/item"] = "příspěvek/položka";
$a->strings["%1\$s marked %2\$s's %3\$s as favorite"] = "uživatel %1\$s označil %2\$s's %3\$s jako oblíbeného";
$a->strings["remove"] = "odstranit";
$a->strings["Delete Selected Items"] = "Smazat vybrané položky";
$a->strings["Follow Thread"] = "Následovat vlákno";
$a->strings["%s likes this."] = "%s se to líbí.";
$a->strings["%s doesn't like this."] = "%s se to nelíbí.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> like this"] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se to líbí";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> don't like this"] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se to nelíbí";
$a->strings["and"] = "a";
$a->strings[", and %d other people"] = ", a %d dalších lidí";
$a->strings["%s like this."] = "%s se to líbí.";
$a->strings["%s don't like this."] = "%s se to nelíbí.";
$a->strings["Visible to <strong>everybody</strong>"] = "Viditelné pro <strong>všechny</strong>";
$a->strings["Please enter a video link/URL:"] = "Prosím zadejte URL adresu videa:";
$a->strings["Please enter an audio link/URL:"] = "Prosím zadejte URL adresu zvukového záznamu:";
$a->strings["Tag term:"] = "Štítek:";
$a->strings["Where are you right now?"] = "Kde právě jste?";
$a->strings["Delete item(s)?"] = "Smazat položku(y)?";
$a->strings["Post to Email"] = "Poslat příspěvek na e-mail";
$a->strings["Connectors disabled, since \"%s\" is enabled."] = "Kontektory deaktivovány, od \"%s\" je aktivován.";
$a->strings["permissions"] = "oprávnění";
$a->strings["Post to Groups"] = "Zveřejnit na Groups";
$a->strings["Post to Contacts"] = "Zveřejnit na Groups";
$a->strings["Private post"] = "Soukromý příspěvek";
$a->strings["view full size"] = "zobrazit v plné velikosti";
$a->strings["newer"] = "novější";
$a->strings["older"] = "starší";
$a->strings["prev"] = "předchozí";
$a->strings["first"] = "první";
$a->strings["last"] = "poslední";
$a->strings["next"] = "další";
$a->strings["No contacts"] = "Žádné kontakty";
$a->strings["%d Contact"] = array(
0 => "%d kontakt",
1 => "%d kontaktů",
2 => "%d kontaktů",
);
$a->strings["poke"] = "šťouchnout";
$a->strings["ping"] = "cinknout";
$a->strings["pinged"] = "cinkut";
$a->strings["prod"] = "pobídnout";
$a->strings["prodded"] = "pobídnut";
$a->strings["slap"] = "dát facku";
$a->strings["slapped"] = "být uhozen";
$a->strings["finger"] = "osahávat";
$a->strings["fingered"] = "osaháván";
$a->strings["rebuff"] = "odmítnout";
$a->strings["rebuffed"] = "odmítnut";
$a->strings["happy"] = "šťasný";
$a->strings["sad"] = "smutný";
$a->strings["mellow"] = "jemný";
$a->strings["tired"] = "unavený";
$a->strings["perky"] = "emergický";
$a->strings["angry"] = "nazlobený";
$a->strings["stupified"] = "otupen";
$a->strings["puzzled"] = "popletený";
$a->strings["interested"] = "zajímavý";
$a->strings["bitter"] = "hořký";
$a->strings["cheerful"] = "radnostný";
$a->strings["alive"] = "naživu";
$a->strings["annoyed"] = "otráven";
$a->strings["anxious"] = "znepokojený";
$a->strings["cranky"] = "mrzutý";
$a->strings["disturbed"] = "vyrušen";
$a->strings["frustrated"] = "frustrovaný";
$a->strings["motivated"] = "motivovaný";
$a->strings["relaxed"] = "uvolněný";
$a->strings["surprised"] = "překvapený";
$a->strings["Monday"] = "Pondělí";
$a->strings["Tuesday"] = "Úterý";
$a->strings["Wednesday"] = "Středa";
$a->strings["Thursday"] = "Čtvrtek";
$a->strings["Friday"] = "Pátek";
$a->strings["Saturday"] = "Sobota";
$a->strings["Sunday"] = "Neděle";
$a->strings["January"] = "Ledna";
$a->strings["February"] = "Února";
$a->strings["March"] = "Března";
$a->strings["April"] = "Dubna";
$a->strings["May"] = "Května";
$a->strings["June"] = "Června";
$a->strings["July"] = "Července";
$a->strings["August"] = "Srpna";
$a->strings["September"] = "Září";
$a->strings["October"] = "Října";
$a->strings["November"] = "Listopadu";
$a->strings["December"] = "Prosinec";
$a->strings["bytes"] = "bytů";
$a->strings["Click to open/close"] = "Klikněte pro otevření/zavření";
$a->strings["default"] = "standardní";
$a->strings["Select an alternate language"] = "Vyběr alternativního jazyka";
$a->strings["activity"] = "aktivita";
$a->strings["post"] = "příspěvek";
$a->strings["Item filed"] = "Položka vyplněna";
$a->strings["Image/photo"] = "Obrázek/fotografie";
$a->strings["<a href=\"%1\$s\" target=\"_blank\">%2\$s</a> %3\$s"] = "<a href=\"%1\$s\" target=\"_blank\">%2\$s</a> %3\$s";
$a->strings["<