Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

19 lines
585 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Milý/Milá {{$username}},
Vaše heslo bylo na Vaši žádost změněno. Prosím zaznamenejte si tuto informaci (nebo si Vaše heslo změňte na nějaké, které si budete pamatovat).
Vaše přihlašovací údaje jsou tato:
Adresa webu: {{$siteurl}}
Přihlašovací jméno: {{$email}}
Heslo: {{$new_password}}
Toto heslo si můžete změnit z vašeho účtu na stránce Nastavení poté, co se přihlásíte.
S pozdravem,
{{$sitename}} administrátor