Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

22 lines
791 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Milý/Milá {{$username}},
'{{$fn}}' na '{{$dfrn_url}}' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '{{$sitename}}'.
'{{$fn}}' Vás označil za svého "fanouška", což jistým způsobem omezuje komunikaci (například v oblasti soukromých zpráv a některých profilových interakcí. Pokud je toto celebritní nebo komunitní stránka, bylo toto nastavení byla přijato automaticky.
'{{$fn}}' může v budoucnu rozšířit toto spojení na oboustranné nebo jinak méně restriktivní.
Nyní začnete dostávat veřejné aktualizace statusu od '{{$fn}}', které se objeví ve Vaší stránce "Síť" na webu
{{$siteurl}}
S pozdravem,
{{$sitename}} administrátor