Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

22 lines
697 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Milý/Milá {{$username}},
Skvělé zprávy... '{{$fn}}' na '{{$dfrn_url}}' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '{{$sitename}}'.
Jste nyní přátelé a můžete si vyměňovat aktualizace statusu, fotek a e-mailů bez omezení.
Pokud budete chtít tento vztah jakkoliv upravit, navštivte Vaši stránku "Kontakty" na {{$sitename}}.
{{$siteurl}}
(Nyní můžete například vytvořit separátní profil s informacemi, které nebudou viditelné veřejně, a nastavit právo pro zobrazení tohoto profilu pro '{{$fn}}').
S pozdravem,
{{$sitename}} administrátor