Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

28 lines
532 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
S'ha rebut la sol·licitud de registre d'un nou usuari en
{{$sitename}} que requereix la teva aprovació.
Les dades d'accés són els següents:
Nom Complet: {{$username}}
Lloc: {{$siteurl}}
Nom: {{$email}}
Per aprovar aquesta sol·licitud, visita el següent enllaç:
{{$siteurl}}/regmod/allow/{{$hash}}
Per denegar la sol·licitud i eliminar el compte, per favor visita:
{{$siteurl}}/regmod/deny/{{$hash}}
Gràcies.