Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

24 lines
528 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Apreciat/da {{$username}},
La teva contrasenya ha estat modificada com has sol·licitat. Pren nota d'aquesta informació
(o canvía immediatament la contrasenya amb quelcom que recordis).
Les teves dades d'accés son les següents:
Lloc: {{$siteurl}}
Nom: {{$email}}
Contrasenya: {{$new_password}}
Després d'accedir pots canviar la contrasenya des de la pàgina de configuració del teu perfil.
{{$sitename}}