Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

26 lines
714 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Apreciat/da {{$username}},
'{{$fn}}' en '{{$dfrn_url}}' ha acceptat la teva petició
connexió a '{{$sitename}}'.
'{{$fn}}' ha optat per acceptar-te com a "fan", que restringeix certes
formes de comunicació, com missatges privats i algunes interaccions
amb el perfil. Si ets una "celebritat" o una pàgina de comunitat,
aquests ajustos s'aplican automàticament
'{{$fn}}' pot optar per extendre aixó en una relació més permisiva
en el futur.
Començaràs a rebre les actualizacions públiques de estatus de '{{$fn}}',
que apareixeran a la teva pàgina "Xarxa" en
{{$siteurl}}
{{$sitename}}