Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

24 lines
674 B

{{*
* AUTOMATICALLY GENERATED TEMPLATE
* DO NOT EDIT THIS FILE, CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
*
*}}
Apreciat/da {{$username}},
Grans noticies... '{{$fn}}' a '{{$dfrn_url}}' ha acceptat la teva sol·licitud de connexió en '{{$sitename}}'.
Ara sous amics mutus i podreu intercanviar actualizacions de estatus, fotos, i correu electrónic
sense cap restricció.
Visita la teva pàgina de 'Contactes' en {{$sitename}} si desitja realizar qualsevol canvi en aquesta relació.
{{$siteurl}}
[Per exemple, pots crear un perfil independent amb informació que no esta disponible al públic en general
- i assignar drets de visualització a '{{$fn}}'].
{{$sitename}}