Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

1810 lines
152 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_ro")) {
function string_plural_select_ro($n){
return ($n==1?0:((($n%100>19)||(($n%100==0)&&($n!=0)))?2:1));;
}}
;
$a->strings["%d contact edited."] = array(
0 => "%d contact editat.",
1 => "%d contacte editate.",
2 => "%d de contacte editate.",
);
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nu se poate accesa registrul contactului.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nu se poate localiza profilul selectat.";
$a->strings["Contact updated."] = "Contact actualizat.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Actualizarea datelor de contact a eşuat.";
$a->strings["Permission denied."] = "Permisiune refuzată.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Contactul a fost blocat";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Contactul a fost deblocat";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Contactul a fost ignorat";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Contactul a fost neignorat";
$a->strings["Contact has been archived"] = "Contactul a fost arhivat";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "Contactul a fost dezarhivat";
$a->strings["Do you really want to delete this contact?"] = "Sigur doriți să ștergeți acest contact?";
$a->strings["Yes"] = "Da";
$a->strings["Cancel"] = "Anulează";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Contactul a fost înlăturat.";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Sunteţi prieten comun cu %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Împărtășiți cu %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "%s împărtăşeşte cu dvs.";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Comunicaţiile private nu sunt disponibile pentru acest contact.";
$a->strings["Never"] = "Niciodată";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Actualizare a reuşit)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Actualizare nu a reuşit)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Sugeraţi prieteni";
$a->strings["Network type: %s"] = "Tipul rețelei: %s";
$a->strings["%d contact in common"] = array(
0 => "%d contact în comun",
1 => "%d contacte în comun",
2 => "%d de contacte în comun",
);
$a->strings["View all contacts"] = "Vezi toate contactele";
$a->strings["Unblock"] = "Deblochează";
$a->strings["Block"] = "Blochează";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "Comutare status Blocat";
$a->strings["Unignore"] = "Anulare ignorare";
$a->strings["Ignore"] = "Ignoră";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "Comutaţi status Ignorat";
$a->strings["Unarchive"] = "Dezarhivează";
$a->strings["Archive"] = "Arhivează";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "Comutaţi status Arhivat";
$a->strings["Repair"] = "Repară";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Configurări Avansate Contacte";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "S-a pierdut conexiunea cu acest contact!";
$a->strings["Contact Editor"] = "Editor Contact";
$a->strings["Submit"] = "Trimite";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Vizibilitate Profil";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Vă rugăm să alegeţi profilul pe care doriţi să îl afişaţi pentru %s când acesta vă vizitează profuilul în mod securizat.";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Informaţii de Contact / Note";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Editare note de contact";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Vizitați profilul %s [%s]";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Blocare/Deblocare contact";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignorare contact";
$a->strings["Repair URL settings"] = "Remediere configurări URL";
$a->strings["View conversations"] = "Vizualizaţi conversaţii";
$a->strings["Delete contact"] = "Şterge contact";
$a->strings["Last update:"] = "Ultima actualizare:";
$a->strings["Update public posts"] = "Actualizare postări publice";
$a->strings["Update now"] = "Actualizează acum";
$a->strings["Currently blocked"] = "Blocat în prezent";
$a->strings["Currently ignored"] = "Ignorat în prezent";
$a->strings["Currently archived"] = "Arhivat în prezent";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Ascunde acest contact pentru alţii";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Răspunsurile/aprecierile pentru postările dvs. publice <strong>ar putea</strong> fi încă vizibile";
$a->strings["Notification for new posts"] = "Notificare de postări noi";
$a->strings["Send a notification of every new post of this contact"] = "Trimiteți o notificare despre fiecare postare nouă a acestui contact";
$a->strings["Fetch further information for feeds"] = "Preluare informaţii suplimentare pentru fluxuri";
$a->strings["Disabled"] = "Dezactivat";
$a->strings["Fetch information"] = "";
$a->strings["Fetch information and keywords"] = "";
$a->strings["Blacklisted keywords"] = "";
$a->strings["Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, when \"Fetch information and keywords\" is selected"] = "";
$a->strings["Suggestions"] = "Sugestii";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Sugeraţi prieteni potențiali";
$a->strings["All Contacts"] = "Toate Contactele";
$a->strings["Show all contacts"] = "Afişează toate contactele";
$a->strings["Unblocked"] = "Deblocat";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "Se afişează numai contactele deblocate";
$a->strings["Blocked"] = "Blocat";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "Se afişează numai contactele blocate";
$a->strings["Ignored"] = "Ignorat";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "Se afişează numai contactele ignorate";
$a->strings["Archived"] = "Arhivat";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Se afişează numai contactele arhivate";
$a->strings["Hidden"] = "Ascuns";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Se afişează numai contactele ascunse";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Prietenie Reciprocă";
$a->strings["is a fan of yours"] = "este fanul dvs.";
$a->strings["you are a fan of"] = "sunteţi un fan al";
$a->strings["Edit contact"] = "Editează contact";
$a->strings["Contacts"] = "Contacte";
$a->strings["Search your contacts"] = "Căutare contacte";
$a->strings["Finding: "] = "Găsire:";
$a->strings["Find"] = "Căutare";
$a->strings["Update"] = "Actualizare";
$a->strings["Delete"] = "Şterge";
$a->strings["No profile"] = "Niciun profil";
$a->strings["Manage Identities and/or Pages"] = "Administrare Identităţii şi/sau Pagini";
$a->strings["Toggle between different identities or community/group pages which share your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"] = "Comutați între diferitele identităţi sau pagini de comunitate/grup, care împărtășesc detaliile contului dvs. sau pentru care v-au fost acordate drepturi de \"gestionare \"";
$a->strings["Select an identity to manage: "] = "Selectaţi o identitate de gestionat:";
$a->strings["Post successful."] = "Postat cu succes.";
$a->strings["Permission denied"] = "Permisiune refuzată";
$a->strings["Invalid profile identifier."] = "Identificator profil, invalid.";
$a->strings["Profile Visibility Editor"] = "Editor Vizibilitate Profil";
$a->strings["Profile"] = "Profil";
$a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Apăsați pe un contact pentru a-l adăuga sau elimina.";
$a->strings["Visible To"] = "Vizibil Pentru";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Toate Contactele (cu acces profil securizat)";
$a->strings["Item not found."] = "Element negăsit.";
$a->strings["Public access denied."] = "Acces public refuzat.";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Accesul la acest profil a fost restricţionat.";
$a->strings["Item has been removed."] = "Elementul a fost eliminat.";
$a->strings["Welcome to Friendica"] = "Bun Venit la Friendica";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Lista de Verificare Membrii Noi";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page will be visible from your home page for two weeks after your initial registration and then will quietly disappear."] = "Dorim să vă oferim câteva sfaturi şi legături pentru a vă ajuta să aveți o experienţă cât mai plăcută. Apăsați pe orice element pentru a vizita pagina relevantă. O legătură către această pagină va fi vizibilă de pe pagina principală, pentru două săptămâni după înregistrarea dvs. iniţială, iar apoi va dispare în tăcere.";
$a->strings["Getting Started"] = "Noțiuni de Bază";
$a->strings["Friendica Walk-Through"] = "Ghidul de Prezentare Friendica";
$a->strings["On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to join."] = "Pe pagina dvs. de <em>Pornire Rapidă</em> - veți găsi o scurtă introducere pentru profilul dvs. şi pentru filele de reţea, veți face câteva conexiuni noi, şi veți găsi câteva grupuri la care să vă alăturați.";
$a->strings["Settings"] = "Setări";
$a->strings["Go to Your Settings"] = "Mergeți la Configurări";
$a->strings["On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a note of your Identity Address. This looks just like an email address - and will be useful in making friends on the free social web."] = "Din pagina dvs. de <em>Configurări</em> - schimbaţi-vă parola iniţială. De asemenea creați o notă pentru Adresa dvs. de Identificare. Aceasta arată exact ca o adresă de email - şi va fi utilă la stabilirea de prietenii pe rețeaua socială web gratuită.";
$a->strings["Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you should probably publish your listing - unless all of your friends and potential friends know exactly how to find you."] = "Revizuiți celelalte configurări, în special configurările de confidenţialitate. O listă de directoare nepublicate este ca și cum ați avea un număr de telefon necatalogat. În general, ar trebui probabil să vă publicați lista - cu excepţia cazului în care toți prietenii şi potenţialii prieteni, știu exact cum să vă găsească.";
$a->strings["Upload Profile Photo"] = "Încărcare Fotografie Profil";
$a->strings["Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown that people with real photos of themselves are ten times more likely to make friends than people who do not."] = "Încărcaţi o fotografie de profil, dacă nu aţi făcut-o deja.Studiile au arătat că, pentru persoanele cu fotografiile lor reale, există de zece ori mai multe şanse să-și facă prieteni, decât cei care nu folosesc fotografii reale.";
$a->strings["Edit Your Profile"] = "Editare Profil";
$a->strings["Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown visitors."] = "Editaţi-vă profilul <strong>Implicit</strong> după bunul plac. Revizuiți configurările pentru a ascunde lista dvs. de prieteni și pentru ascunderea profilului dvs., de vizitatorii necunoscuți.";
$a->strings["Profile Keywords"] = "Cuvinte-Cheie Profil";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "Stabiliți câteva cuvinte-cheie publice pentru profilul dvs. implicit, cuvinte ce descriu cel mai bine interesele dvs. Vom putea astfel găsi alte persoane cu interese similare și vă vom sugera prietenia lor.";
$a->strings["Connecting"] = "Conectare";
$a->strings["Facebook"] = "Facebook";
$a->strings["Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."] = "Autorizați Conectorul Facebook dacă dețineți în prezent un cont pe Facebook, şi vom importa (opțional) toți prietenii și toate conversațiile de pe Facebook.";
$a->strings["<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon may ease your transition to the free social web."] = "<em>Dacă</em> aceasta este propriul dvs. server, instalarea suplimentului Facebook, vă poate uşura tranziţia la reţeaua socială web gratuită.";
$a->strings["Importing Emails"] = "Importare Email-uri";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "Introduceţi informațiile dvs. de acces la email adresa de email, în pagina dvs. de Configurări Conector, dacă doriți să importați și să interacționați cu prietenii sau cu listele de email din Căsuța dvs. de Mesaje Primite.";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "Dute la pagina ta Contacte ";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "Pagina dvs. de Contact este poarta dvs. de acces către administrarea prieteniilor şi pentru conectarea cu prietenii din alte rețele. În general, introduceți adresa lor sau URL-ul către site, folosind dialogul <em>Adăugare Contact Nou</em>.";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "Mergeţi la Directorul Site-ului";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "Pagina Directorului vă permite să găsiţi alte persoane în această reţea sau în alte site-uri asociate. Căutaţi o legătură de <em>Conectare</em> sau <em>Urmărire</em> pe pagina lor de profil. Oferiți propria dvs. Adresă de Identitate dacă se solicită.";
$a->strings["Finding New People"] = "Găsire Persoane Noi";
$a->strings["On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours."] = "Pe panoul lateral al paginii Contacte sunt câteva unelte utile pentru a găsi noi prieteni. Putem asocia persoanele după interese, căuta persoane după nume sau interes, şi vă putem oferi sugestii bazate pe relaţiile din reţea. Pe un site nou-nouț, sugestiile de prietenie vor începe în mod normal să fie populate în termen de 24 de ore.";
$a->strings["Groups"] = "Groupuri";
$a->strings["Group Your Contacts"] = "Grupați-vă Contactele";
$a->strings["Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page."] = "Odată ce v-aţi făcut unele prietenii, organizaţi-le în grupuri de conversaţii private din bara laterală a paginii dvs. de Contact şi apoi puteţi interacționa, privat cu fiecare grup pe pagina dumneavoastră de Reţea.";
$a->strings["Why Aren't My Posts Public?"] = "De ce nu sunt Postările Mele Publice?";
$a->strings["Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to people you've added as friends. For more information, see the help section from the link above."] = "Friendica vă respectă confidenţialitatea. Implicit, postările dvs. vor fi afişate numai persoanelor pe care le-ați adăugat ca și prieteni. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea de asistenţă din legătura de mai sus.";
$a->strings["Getting Help"] = "Obţinerea de Ajutor";
$a->strings["Go to the Help Section"] = "Navigați la Secțiunea Ajutor";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "Paginile noastre de <strong>ajutor</strong> pot fi consultate pentru detalii, prin alte funcții şi resurse de program.";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "Eroare de protocol OpenID. Nici-un ID returnat.";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "Contul nu a fost găsit iar înregistrările OpenID nu sunt permise pe acest site.";
$a->strings["Login failed."] = "Eşec la conectare";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Imaginea a fost încărcată, dar decuparea imaginii a eşuat.";
$a->strings["Profile Photos"] = "Poze profil";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "Reducerea dimensiunea imaginii [%s] a eşuat.";
$a->strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "Apăsați pe Shift și pe Reîncărcare Pagină sau ştergeţi memoria cache a browser-ului, dacă noua fotografie nu se afişează imediat.";
$a->strings["Unable to process image"] = "Nu s-a putut procesa imaginea.";
$a->strings["Image exceeds size limit of %d"] = "Dimensiunea imaginii depăşeşte limita de %d";
$a->strings["Unable to process image."] = "Nu s-a putut procesa imaginea.";
$a->strings["Upload File:"] = "Încărcare Fișier:";
$a->strings["Select a profile:"] = "Selectați un profil:";
$a->strings["Upload"] = "Încărcare";
$a->strings["or"] = "sau";
$a->strings["skip this step"] = "omiteți acest pas";
$a->strings["select a photo from your photo albums"] = "selectaţi o fotografie din albumele dvs. foto";
$a->strings["Crop Image"] = "Decupare Imagine";
$a->strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Vă rugăm să ajustaţi decuparea imaginii pentru o vizualizare optimă.";
$a->strings["Done Editing"] = "Editare Realizată";
$a->strings["Image uploaded successfully."] = "Imaginea a fost încărcată cu succes";
$a->strings["Image upload failed."] = "Încărcarea imaginii a eşuat.";
$a->strings["photo"] = "photo";
$a->strings["status"] = "status";
$a->strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s urmărește %3\$s postată %2\$s";
$a->strings["Tag removed"] = "Etichetă eliminată";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Eliminați Eticheta Elementului";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Selectați o etichetă de eliminat:";
$a->strings["Remove"] = "Eliminare";
$a->strings["Save to Folder:"] = "Salvare în Dosar:";
$a->strings["- select -"] = "- selectare -";
$a->strings["Save"] = "Salvare";
$a->strings["Contact added"] = "Contact addăugat";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "Nu se poate localiza postarea originală.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Postarea goală a fost eliminată.";
$a->strings["Wall Photos"] = "Fotografii de Perete";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Eroare de sistem. Articolul nu a fost salvat.";
$a->strings["This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social network."] = "Acest mesaj v-a fost trimis de către %s, un membru al rețelei sociale Friendica.";
$a->strings["You may visit them online at %s"] = "Îi puteți vizita profilul online la %s";
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Vă rugăm să contactați expeditorul răspunzând la această postare, dacă nu doriţi să primiţi aceste mesaje.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s a postat o actualizare.";
$a->strings["Group created."] = "Grupul a fost creat.";
$a->strings["Could not create group."] = "Grupul nu se poate crea.";
$a->strings["Group not found."] = "Grupul nu a fost găsit.";
$a->strings["Group name changed."] = "Numele grupului a fost schimbat.";
$a->strings["Save Group"] = "Salvare Grup";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Creaţi un grup de contacte/prieteni.";
$a->strings["Group Name: "] = "Nume Grup:";
$a->strings["Group removed."] = "Grupul a fost eliminat.";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Nu se poate elimina grupul.";
$a->strings["Group Editor"] = "Editor Grup";
$a->strings["Members"] = "Membri";
$a->strings["You must be logged in to use addons. "] = "Tu trebuie să vă autentificați pentru a folosi suplimentele.";
$a->strings["Applications"] = "Aplicații";
$a->strings["No installed applications."] = "Nu există aplicații instalate.";
$a->strings["Profile not found."] = "Profil negăsit.";
$a->strings["Contact not found."] = "Contact negăsit.";
$a->strings["This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it has already been approved."] = "Aceasta se poate întâmpla ocazional dacă contactul a fost solicitat de către ambele persoane şi acesta a fost deja aprobat.";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "Răspunsul de la adresa de la distanţă, nu a fost înțeles.";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Răspuns neaşteptat de la site-ul de la distanţă:";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Confirmare încheiată cu succes.";
$a->strings["Remote site reported: "] = "Site-ul de la distanţă a raportat:";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Eroare Temporară. Vă rugăm să aşteptaţi şi încercaţi din nou.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Introducerea a eşuat sau a fost revocată.";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "Imposibil de stabilit fotografia de contact.";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s este acum prieten cu %2\$s";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "Nici-o înregistrare de utilizator găsită pentru '%s'";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "Se pare că, cheia de criptare a site-ului nostru s-a încurcat.";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "A fost furnizată o adresă URL goală, sau adresa URL nu poate fi decriptată de noi.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "Registrul contactului nu a fost găsit pe site-ul nostru.";
$a->strings["Site public key not available in contact record for URL %s."] = "Cheia publică a site-ului nu este disponibilă în registrul contactului pentru URL-ul %s.";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "ID-ul furnizat de către sistemul dumneavoastră este un duplicat pe sistemul nostru. Ar trebui să funcţioneze dacă încercaţi din nou.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Imposibil de configurat datele dvs. de autentificare, pe sistemul nostru.";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Imposibil de actualizat detaliile de profil ale contactului dvs., pe sistemul nostru.";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Nume Reţinut]";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "%1\$s s-a alăturat lui %2\$s";
$a->strings["Requested profile is not available."] = "Profilul solicitat nu este disponibil.";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Sfaturi pentru Membrii Noi";
$a->strings["No videos selected"] = "Nici-un clip video selectat";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Accesul la acest element este restricționat.";
$a->strings["View Video"] = "Vizualizați Clipul Video";
$a->strings["View Album"] = "Vezi Album";
$a->strings["Recent Videos"] = "Clipuri video recente";
$a->strings["Upload New Videos"] = "Încărcaţi Clipuri Video Noi";
$a->strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s a etichetat %3\$s de la %2\$s cu %4\$s";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Sugestia de prietenie a fost trimisă.";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Sugeraţi Prieteni";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Sugeraţi un prieten pentru %s";
$a->strings["No valid account found."] = "Nici-un cont valid găsit.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Solicitarea de Resetare Parolă a fost emisă. Verificați-vă emailul.";
$a->strings["\n\t\tDear %1\$s,\n\t\t\tA request was recently received at \"%2\$s\" to reset your account\n\t\tpassword. In order to confirm this request, please select the verification link\n\t\tbelow or paste it into your web browser address bar.\n\n\t\tIf you did NOT request this change, please DO NOT follow the link\n\t\tprovided and ignore and/or delete this email.\n\n\t\tYour password will not be changed unless we can verify that you\n\t\tissued this request."] = "";
$a->strings["\n\t\tFollow this link to verify your identity:\n\n\t\t%1\$s\n\n\t\tYou will then receive a follow-up message containing the new password.\n\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n\n\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\tSite Location:\t%2\$s\n\t\tLogin Name:\t%3\$s"] = "";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Solicitarea de resetare a parolei a fost făcută la %s";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Solicitarea nu se poate verifica. (Este posibil să fi solicitat-o anterior.) Resetarea parolei a eșuat.";
$a->strings["Password Reset"] = "Resetare Parolă";
$a->strings["Your password has been reset as requested."] = "Parola a fost resetată conform solicitării.";
$a->strings["Your new password is"] = "Noua dvs. parolă este";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Salvați sau copiați noua dvs. parolă - şi apoi";
$a->strings["click here to login"] = "click aici pentru logare";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Parola poate fi schimbată din pagina de <em>Configurări</em> după autentificarea cu succes.";
$a->strings["\n\t\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\t\tYour password has been changed as requested. Please retain this\n\t\t\t\tinformation for your records (or change your password immediately to\n\t\t\t\tsomething that you will remember).\n\t\t\t"] = "";
$a->strings["\n\t\t\t\tYour login details are as follows:\n\n\t\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\t\tLogin Name:\t%2\$s\n\t\t\t\tPassword:\t%3\$s\n\n\t\t\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n\t\t\t"] = "";
$a->strings["Your password has been changed at %s"] = "Parola dumneavoastră a fost schimbată la %s";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Ați uitat Parola?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Introduceţi adresa dumneavoastră de email şi trimiteți-o pentru a vă reseta parola. Apoi verificaţi-vă emailul pentru instrucţiuni suplimentare.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Pseudonim sau Email:";
$a->strings["Reset"] = "Reset";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s apreciază %3\$s lui %2\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s nu apreciază %3\$s lui %2\$s";
$a->strings["{0} wants to be your friend"] = "{0} doreşte să vă fie prieten";
$a->strings["{0} sent you a message"] = "{0} v-a trimis un mesaj";
$a->strings["{0} requested registration"] = "{0} a solicitat înregistrarea";
$a->strings["{0} commented %s's post"] = "{0} a comentat la articolul postat de %s";
$a->strings["{0} liked %s's post"] = "{0} a apreciat articolul postat de %s";
$a->strings["{0} disliked %s's post"] = "{0} nu a apreciat articolul postat de %s";
$a->strings["{0} is now friends with %s"] = "{0} este acum prieten cu %s";
$a->strings["{0} posted"] = "{0} a postat";
$a->strings["{0} tagged %s's post with #%s"] = "{0} a etichetat articolul postat de %s cu #%s";
$a->strings["{0} mentioned you in a post"] = "{0} v-a menţionat într-o postare";
$a->strings["No contacts."] = "Nici-un contact.";
$a->strings["View Contacts"] = "Vezi Contacte";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Datele de identificare solicitate, sunt invalide.";
$a->strings["Discard"] = "Renunțați";
$a->strings["System"] = "System";
$a->strings["Network"] = "Reţea";
$a->strings["Personal"] = "Personal";
$a->strings["Home"] = "Home";
$a->strings["Introductions"] = "Introduceri";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Afişare Solicitări Ignorate";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Ascundere Solicitări Ignorate";
$a->strings["Notification type: "] = "Tip Notificări:";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Sugestie Prietenie";
$a->strings["suggested by %s"] = "sugerat de către %s";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "Publicaţi prietenului o nouă activitate";
$a->strings["if applicable"] = "dacă i posibil";
$a->strings["Approve"] = "Aprobă";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Pretinde că vă cunoaște:";
$a->strings["yes"] = "da";
$a->strings["no"] = "nu";
$a->strings["Approve as: "] = "Aprobă ca:";
$a->strings["Friend"] = "Prieten";
$a->strings["Sharer"] = "Distribuitor";
$a->strings["Fan/Admirer"] = "Fan/Admirator";
$a->strings["Friend/Connect Request"] = "Prieten/Solicitare de Conectare";
$a->strings["New Follower"] = "Susţinător Nou";
$a->strings["No introductions."] = "Fără prezentări.";
$a->strings["Notifications"] = "Notificări";
$a->strings["%s liked %s's post"] = "%s a apreciat ceea a publicat %s";
$a->strings["%s disliked %s's post"] = "%s a nu a apreciat ceea a publicat %s";
$a->strings["%s is now friends with %s"] = "%s este acum prieten cu %s";
$a->strings["%s created a new post"] = "%s a creat o nouă postare";
$a->strings["%s commented on %s's post"] = "%s a comentat la articolul postat de %s";
$a->strings["No more network notifications."] = "Nu mai există notificări de reţea.";
$a->strings["Network Notifications"] = "Notificări de Reţea";
$a->strings["No more system notifications."] = "Nu mai există notificări de sistem.";
$a->strings["System Notifications"] = "Notificări de Sistem";
$a->strings["No more personal notifications."] = "Nici o notificare personală";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Notificări personale";
$a->strings["No more home notifications."] = "Nu mai există notificări de origine.";
$a->strings["Home Notifications"] = "Notificări de Origine";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "Text (bbcode) sursă:";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "Text (Diaspora) sursă pentru a-l converti în BBcode:";
$a->strings["Source input: "] = "Intrare Sursă:";
$a->strings["bb2html (raw HTML): "] = "bb2html (raw HTML): ";
$a->strings["bb2html: "] = "bb2html: ";
$a->strings["bb2html2bb: "] = "bb2html2bb: ";
$a->strings["bb2md: "] = "bb2md: ";
$a->strings["bb2md2html: "] = "bb2md2html: ";
$a->strings["bb2dia2bb: "] = "bb2dia2bb: ";
$a->strings["bb2md2html2bb: "] = "bb2md2html2bb: ";
$a->strings["Source input (Diaspora format): "] = "Intrare Sursă (Format Diaspora):";
$a->strings["diaspora2bb: "] = "diaspora2bb: ";
$a->strings["Nothing new here"] = "Nimic nou aici";
$a->strings["Clear notifications"] = "Ştergeţi notificările";
$a->strings["New Message"] = "Mesaj nou";
$a->strings["No recipient selected."] = "Nici-o adresă selectată.";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Nu se pot localiza informaţiile de contact.";
$a->strings["Message could not be sent."] = "Mesajul nu a putut fi trimis.";
$a->strings["Message collection failure."] = "Eșec de colectare mesaj.";
$a->strings["Message sent."] = "Mesaj trimis.";
$a->strings["Messages"] = "Mesage";
$a->strings["Do you really want to delete this message?"] = "Chiar doriţi să ştergeţi acest mesaj ?";
$a->strings["Message deleted."] = "Mesaj şters";
$a->strings["Conversation removed."] = "Conversaşie inlăturată.";
$a->strings["Please enter a link URL:"] = "Introduceţi un link URL:";
$a->strings["Send Private Message"] = "Trimite mesaj privat";
$a->strings["To:"] = "Către: ";
$a->strings["Subject:"] = "Subiect:";
$a->strings["Your message:"] = "Mesajul dvs :";
$a->strings["Upload photo"] = "Încarcă foto";
$a->strings["Insert web link"] = "Inserează link web";
$a->strings["Please wait"] = "Aşteptaţi vă rog";
$a->strings["No messages."] = "Nici-un mesaj.";
$a->strings["Unknown sender - %s"] = "Expeditor necunoscut - %s";
$a->strings["You and %s"] = "Tu şi %s";
$a->strings["%s and You"] = "%s şi dvs";
$a->strings["Delete conversation"] = "Ștergeți conversaţia";
$a->strings["D, d M Y - g:i A"] = "D, d M Y - g:i A";
$a->strings["%d message"] = array(
0 => "%d mesaj",
1 => "%d mesaje",
2 => "%d mesaje",
);
$a->strings["Message not available."] = "Mesaj nedisponibil";
$a->strings["Delete message"] = "Şterge mesaj";
$a->strings["No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender's profile page."] = "Nici-o comunicaţie securizată disponibilă. <strong>Veți putea</strong> răspunde din pagina de profil a expeditorului.";
$a->strings["Send Reply"] = "Răspunde";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Conţinut încastrat - reîncărcaţi pagina pentru a vizualiza]";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Configurările Contactului au fost aplicate.";
$a->strings["Contact update failed."] = "Actualizarea Contactului a eșuat.";
$a->strings["Repair Contact Settings"] = "Remediere Configurări Contact";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact may stop working."] = "<Strong>AVERTISMENT: Această acțiune este foarte avansată</strong> şi dacă introduceţi informaţii incorecte, comunicaţiile cu acest contact se poate opri.";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Vă rugăm să utilizaţi <strong>acum</strong> butonul 'Înapoi' din browser, dacă nu sunteţi sigur ce sa faceți pe această pagină.";
$a->strings["Return to contact editor"] = "Reveniţi la editorul de contact";
$a->strings["No mirroring"] = "";
$a->strings["Mirror as forwarded posting"] = "";
$a->strings["Mirror as my own posting"] = "";
$a->strings["Name"] = "Nume";
$a->strings["Account Nickname"] = "Pseudonim Cont";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "@Nume_etichetă - suprascrie Numele/Pseudonimul";
$a->strings["Account URL"] = "URL Cont";
$a->strings["Friend Request URL"] = "URL Solicitare Prietenie";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "URL Confirmare Prietenie";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Punct final URL Notificare";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "URL Sondaj/Flux";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Fotografie Nouă de la acest URL";
$a->strings["Remote Self"] = "Auto la Distanţă";
$a->strings["Mirror postings from this contact"] = "Postări în oglindă de la acest contact";
$a->strings["Mark this contact as remote_self, this will cause friendica to repost new entries from this contact."] = "Marcaţi acest contact ca remote_self, aceasta va determina friendica să reposteze noile articole ale acestui contact.";
$a->strings["Login"] = "Login";
$a->strings["The post was created"] = "";
$a->strings["Access denied."] = "Accesul interzis.";
$a->strings["People Search"] = "Căutare Persoane";
$a->strings["No matches"] = "Nici-o potrivire";
$a->strings["Photos"] = "Poze";
$a->strings["Files"] = "Fişiere";
$a->strings["Contacts who are not members of a group"] = "Contactele care nu sunt membre ale unui grup";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Configurările temei au fost actualizate.";
$a->strings["Site"] = "Site";
$a->strings["Users"] = "Utilizatori";
$a->strings["Plugins"] = "Pluginuri";
$a->strings["Themes"] = "Teme";
$a->strings["DB updates"] = "Actualizări Bază de Date";
$a->strings["Logs"] = "Jurnale";
$a->strings["probe address"] = "";
$a->strings["check webfinger"] = "";
$a->strings["Admin"] = "Admin";
$a->strings["Plugin Features"] = "Caracteristici Modul";
$a->strings["diagnostics"] = "diacgnostice";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Înregistrări de utilizatori, aşteaptă confirmarea";
$a->strings["Normal Account"] = "Cont normal";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Cont Soapbox";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Cont Comunitate/Celebritate";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Cont Prieten Automat";
$a->strings["Blog Account"] = "Cont Blog";
$a->strings["Private Forum"] = "Forum Privat";
$a->strings["Message queues"] = "Șiruri de mesaje";
$a->strings["Administration"] = "Administrare";
$a->strings["Summary"] = "Sumar";
$a->strings["Registered users"] = "Utilizatori înregistraţi";
$a->strings["Pending registrations"] = "Administrare";
$a->strings["Version"] = "Versiune";
$a->strings["Active plugins"] = "Module active";
$a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] = "Nu se poate analiza URL-ul de bază. Trebuie să aibă minim <scheme>://<domain>";
$a->strings["Site settings updated."] = "Configurările site-ului au fost actualizate.";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "Nici-o temă specială pentru dispozitive mobile";
$a->strings["No community page"] = "";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "";
$a->strings["Global community page"] = "";
$a->strings["At post arrival"] = "La sosirea publicaţiei";
$a->strings["Frequently"] = "Frecvent";
$a->strings["Hourly"] = "Din oră în oră";
$a->strings["Twice daily"] = "De două ori pe zi";
$a->strings["Daily"] = "Zilnic";
$a->strings["Multi user instance"] = "Instanţă utilizatori multipli";
$a->strings["Closed"] = "Inchis";
$a->strings["Requires approval"] = "Necesită aprobarea";
$a->strings["Open"] = "Deschide";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "Nici-o politică SSL, legăturile vor urmări starea paginii SSL";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Forţează toate legăturile să utilizeze SSL";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certificat auto/semnat, folosește SSL numai pentru legăturile locate (nerecomandat)";
$a->strings["Save Settings"] = "Salvare Configurări";
$a->strings["Registration"] = "Registratură";
$a->strings["File upload"] = "Fişier incărcat";
$a->strings["Policies"] = "Politici";
$a->strings["Advanced"] = "Avansat";
$a->strings["Performance"] = "Performanţă";
$a->strings["Relocate - WARNING: advanced function. Could make this server unreachable."] = "Reaşezaţi - AVERTIZARE: funcţie avansată. Ar putea face acest server inaccesibil.";
$a->strings["Site name"] = "Nume site";
$a->strings["Host name"] = "Nume host";
$a->strings["Sender Email"] = "";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Baner/Logo";
$a->strings["Shortcut icon"] = "";
$a->strings["Touch icon"] = "";
$a->strings["Additional Info"] = "Informaţii suplimentare";
$a->strings["For public servers: you can add additional information here that will be listed at dir.friendica.com/siteinfo."] = "Pentru serverele publice: puteţi să adăugaţi aici informaţiile suplimentare ce vor fi afişate pe dir.friendica.com/siteinfo.";
$a->strings["System language"] = "Limbă System l";
$a->strings["System theme"] = "Temă System ";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Tema implicită a sistemului - se poate supraregla prin profilele de utilizator - <a href='#' id='cnftheme'>modificați configurările temei</a>";
$a->strings["Mobile system theme"] = "Temă sisteme mobile";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "Temă pentru dispozitivele mobile";
$a->strings["SSL link policy"] = "Politivi link SSL ";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "Determină dacă legăturile generate ar trebui forţate să utilizeze SSL";
$a->strings["Force SSL"] = "";
$a->strings["Force all Non-SSL requests to SSL - Attention: on some systems it could lead to endless loops."] = "";
$a->strings["Old style 'Share'"] = "Stilul vechi de 'Distribuiţi'";
$a->strings["Deactivates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "Dezactivează elementul bbcode 'distribuiţi' pentru elementele repetitive.";
$a->strings["Hide help entry from navigation menu"] = "Ascunde elementele de ajutor, din meniul de navigare";
$a->strings["Hides the menu entry for the Help pages from the navigation menu. You can still access it calling /help directly."] = "Ascunde intrările de meniu pentru paginile de Ajutor, din meniul de navigare. Îl puteţi accesa în continuare direct, apelând /ajutor.";
$a->strings["Single user instance"] = "Instanţă cu un singur utilizator";
$a->strings["Make this instance multi-user or single-user for the named user"] = "Stabiliți această instanţă ca utilizator-multipli sau utilizator/unic, pentru utilizatorul respectiv";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maxim mărime imagine";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Dimensiunea maximă în octeţi, a imaginii încărcate. Implicit este 0, ceea ce înseamnă fără limite.";
$a->strings["Maximum image length"] = "Dimensiunea maximă a imaginii";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Dimensiunea maximă în pixeli a celei mai lungi laturi a imaginii încărcate. Implicit este -1, ceea ce înseamnă fără limite.";
$a->strings["JPEG image quality"] = "Calitate imagine JPEG ";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "Imaginile JPEG încărcate vor fi salvate cu această calitate stabilită [0-100]. Implicit este 100, ceea ce înseamnă calitate completă.";
$a->strings["Register policy"] = "Politici inregistrare ";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Înregistrări Zilnice Maxime";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "Dacă înregistrarea este permisă de mai sus, aceasta stabileşte numărul maxim de utilizatori noi înregistraţi, acceptaţi pe zi. Dacă înregistrarea este stabilită ca închisă, această setare nu are efect.";
$a->strings["Register text"] = "Text înregistrare";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "Va fi afişat vizibil pe pagina de înregistrare.";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Conturi abandonate după x zile";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Nu va risipi resurse de sistem interogând site-uri externe pentru conturi abandonate. Introduceţi 0 pentru nici-o limită de timp.";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Domenii prietene permise";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Lista cu separator prin virgulă a domeniilor ce sunt permise pentru a stabili relaţii de prietenie cu acest site. Metacaracterele sunt acceptate. Lăsaţi necompletat pentru a permite orice domeniu";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Domenii de email, permise";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Lista cu separator prin virgulă a domeniilor ce sunt permise în adresele de email pentru înregistrările pe acest site. Metacaracterele sunt acceptate. Lăsaţi necompletat pentru a permite orice domeniu";
$a->strings["Block public"] = "Blocare acces public";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "Bifați pentru a bloca accesul public, pe acest site, către toate paginile publice cu caracter personal, doar dacă nu sunteţi deja autentificat.";
$a->strings["Force publish"] = "Forțează publicarea";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Bifați pentru a forţa, ca toate profilurile de pe acest site să fie enumerate în directorul site-ului.";
$a->strings["Global directory update URL"] = "URL actualizare director global";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "URL pentru a actualiza directorul global. Dacă aceasta nu se stabilește, director global este complet indisponibil pentru aplicație.";
$a->strings["Allow threaded items"] = "Permite elemente înșiruite";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "Permite pe acest site, un număr infinit de nivele de înșiruire.";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "Postările private, ca implicit pentru utilizatori noi";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "Stabilește permisiunile de postare implicite, pentru toți membrii noi, la grupul de confidențialitate implicit, mai degrabă decât cel public.";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "Nu include conţinutul postării în notificările prin email";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = "Nu include conținutul unui post/comentariu/mesaj privat/etc. în notificările prin email, ce sunt trimise de pe acest site, ca și masură de confidenţialitate.";
$a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "Nu permiteţi accesul public la suplimentele enumerate în meniul de aplicaţii.";
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "Bifând această casetă va restricționa, suplimentele enumerate în meniul de aplicaţii, exclusiv la accesul membrilor.";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "Nu încorpora imagini private în postări";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "Nu înlocui fotografiile private, locale, din postări cu o copie încorporată imaginii. Aceasta înseamnă că, contactele care primesc postări ce conțin fotografii private vor trebui să se autentifice şi să încarce fiecare imagine, ceea ce poate dura ceva timp.";
$a->strings["Allow Users to set remote_self"] = "Permite utilizatorilor să-și stabilească remote_self";
$a->strings["With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream."] = "Bifând aceasta, fiecărui utilizator îi este permis să marcheze fiecare contact, ca și propriu_la-distanță în dialogul de remediere contact. Stabilind acest marcaj unui un contact, va determina oglindirea fiecărei postări a respectivului contact, în fluxul utilizatorilor.";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Blocare înregistrări multiple";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "Interzice utilizatorilor să-și înregistreze conturi adiționale pentru a le folosi ca pagini.";
$a->strings["OpenID support"] = "OpenID support";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "Suport OpenID pentru înregistrare şi autentificări.";
$a->strings["Fullname check"] = "Verificare Nume complet";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "Forțează utilizatorii să se înregistreze cu un spaţiu între prenume şi nume, în câmpul pentru Nume complet, ca și măsură antispam";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "UTF-8 Regular expresii";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "Utilizaţi PHP UTF-8 Regular expresii";
$a->strings["Community Page Style"] = "";
$a->strings["Type of community page to show. 'Global community' shows every public posting from an open distributed network that arrived on this server."] = "";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Activează Suport OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Oferă compatibilitate de integrare OStatus (StatusNet, GNU Sociale etc.). Toate comunicațiile din OStatus sunt publice, astfel încât avertismentele de confidenţialitate vor fi ocazional afişate.";
$a->strings["OStatus conversation completion interval"] = "Intervalul OStatus de finalizare a conversaţiei";
$a->strings["How often shall the poller check for new entries in OStatus conversations? This can be a very ressource task."] = "Cât de des ar trebui, operatorul de sondaje, să verifice existența intrărilor noi din conversațiile OStatus? Aceasta poate fi o resursă de sarcini utile.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Activează Suport Diaspora";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "Oferă o compatibilitate de reţea Diaspora, întegrată.";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Se permit doar contactele Friendica";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "Toate contactele trebuie să utilizeze protocoalele Friendica. Toate celelalte protocoale, integrate, de comunicaţii sunt dezactivate.";
$a->strings["Verify SSL"] = "Verifică SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "Dacă doriţi, puteţi porni verificarea cu strictețe a certificatului. Aceasta va însemna că nu vă puteţi conecta (deloc) la site-uri SSL auto-semnate.";
$a->strings["Proxy user"] = "Proxy user";
$a->strings["Proxy URL"] = "Proxy URL";
$a->strings["Network timeout"] = "Timp de expirare rețea";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Valoare exprimată în secunde. Stabiliți la 0 pentru nelimitat (nu este recomandat).";
$a->strings["Delivery interval"] = "Interval de livrare";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "Întârzierea proceselor de livrare în fundal, exprimată prin atâtea secunde, pentru a reduce încărcarea sistemului. Recomandat: 4-5 pentru gazde comune, 2-3 pentru servere virtuale private, 0-1 pentru servere dedicate mari.";
$a->strings["Poll interval"] = "Interval de Sondare";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Întârzierea proceselor de sondare în fundal, exprimată prin atâtea secunde, pentru a reduce încărcarea sistemului. dacă este 0, utilizează intervalul de livrare.";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Media Maximă de Încărcare";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Încărcarea maximă a sistemului înainte ca livrarea şi procesele de sondare să fie amânate - implicit 50.";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "Utilizare motor text-complet MySQL";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "Activează motorul pentru text complet. Grăbeşte căutare - dar poate căuta, numai pentru minim 4 caractere.";
$a->strings["Suppress Language"] = "Suprimă Limba";
$a->strings["Suppress language information in meta information about a posting."] = "Suprimă informaţiile despre limba din informaţiile meta ale unei postări.";
$a->strings["Suppress Tags"] = "";
$a->strings["Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting."] = "";
$a->strings["Path to item cache"] = "Calea pentru elementul cache";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "Durata Cache în secunde";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day). To disable the item cache, set the value to -1."] = "Cât de mult ar trebui păstrate fișierele cache? Valoarea implicită este de 86400 de secunde (O zi). Pentru a dezactiva elementul cache, stabilește valoarea la -1.";
$a->strings["Maximum numbers of comments per post"] = "Numărul maxim de comentarii per post";
$a->strings["How much comments should be shown for each post? Default value is 100."] = "Câte comentarii ar trebui afișate pentru fiecare postare? Valoarea implicită este 100.";
$a->strings["Path for lock file"] = "Cale pentru blocare fișiere";
$a->strings["Temp path"] = "Calea Temp";
$a->strings["Base path to installation"] = "Calea de bază pentru instalare";
$a->strings["Disable picture proxy"] = "";
$a->strings["The picture proxy increases performance and privacy. It shouldn't be used on systems with very low bandwith."] = "";
$a->strings["Enable old style pager"] = "";
$a->strings["The old style pager has page numbers but slows down massively the page speed."] = "";
$a->strings["Only search in tags"] = "";
$a->strings["On large systems the text search can slow down the system extremely."] = "";
$a->strings["New base url"] = "URL de bază nou";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Actualizarea a fost marcată cu succes";
$a->strings["Database structure update %s was successfully applied."] = "Actualizarea structurii bazei de date %s a fost aplicată cu succes.";
$a->strings["Executing of database structure update %s failed with error: %s"] = "";
$a->strings["Executing %s failed with error: %s"] = "Executarea %s a eșuat cu eroarea : %s";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Actualizarea %s a fost aplicată cu succes.";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Actualizare %s nu a returnat nici-un status. Nu se știe dacă a reuşit.";
$a->strings["There was no additional update function %s that needed to be called."] = "";
$a->strings["No failed updates."] = "Nici-o actualizare eșuată.";
$a->strings["Check database structure"] = "Verifică structura bazei de date";
$a->strings["Failed Updates"] = "Actualizări Eșuate";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "Aceasta nu include actualizările dinainte de 1139, care nu a returnat nici-un status.";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Marcaţi ca și realizat (dacă actualizarea a fost aplicată manual)";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Se încearcă executarea automată a acestei etape de actualizare";
$a->strings["\n\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\tthe administrator of %2\$s has set up an account for you."] = "";
$a->strings["\n\t\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\t%1\$s\n\t\t\tLogin Name:\t\t%2\$s\n\t\t\tPassword:\t\t%3\$s\n\n\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n\t\t\tin.\n\n\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n\n\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n\n\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n\t\t\tthan that.\n\n\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n\n\t\t\tThank you and welcome to %4\$s."] = "";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Detaliile de înregistrare pentru %s";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "%s utilizator blocat/deblocat",
1 => "%s utilizatori blocați/deblocați",
2 => "%s de utilizatori blocați/deblocați",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => "%s utilizator şters",
1 => "%s utilizatori şterşi",
2 => "%s utilizatori şterşi",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Utilizator %s şters";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Utilizator %s deblocat";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Utilizator %s blocat";
$a->strings["Add User"] = "Adăugaţi Utilizator";
$a->strings["select all"] = "selectează tot";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Înregistrarea utilizatorului, aşteaptă confirmarea";
$a->strings["User waiting for permanent deletion"] = "Utilizatorul așteaptă să fie șters definitiv";
$a->strings["Request date"] = "Data cererii";
$a->strings["Email"] = "Email";
$a->strings["No registrations."] = "Nici-o înregistrare.";
$a->strings["Deny"] = "Respinge";
$a->strings["Site admin"] = "Site admin";
$a->strings["Account expired"] = "Cont expirat";
$a->strings["New User"] = "Utilizator Nou";
$a->strings["Register date"] = "Data înregistrare";
$a->strings["Last login"] = "Ultimul login";
$a->strings["Last item"] = "Ultimul element";
$a->strings["Deleted since"] = "Șters din";
$a->strings["Account"] = "Cont";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Utilizatorii selectați vor fi ştersi!\\n\\nTot ce au postat acești utilizatori pe acest site, va fi şters permanent!\\n\\nConfirmați?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Utilizatorul {0} va fi şters!\\n\\nTot ce a postat acest utilizator pe acest site, va fi şters permanent!\\n\\nConfirmați?";
$a->strings["Name of the new user."] = "Numele noului utilizator.";
$a->strings["Nickname"] = "Pseudonim";
$a->strings["Nickname of the new user."] = "Pseudonimul noului utilizator.";
$a->strings["Email address of the new user."] = "Adresa de e-mail a utilizatorului nou.";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Modulul %s a fost dezactivat.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Modulul %s a fost activat.";
$a->strings["Disable"] = "Dezactivează";
$a->strings["Enable"] = "Activează";
$a->strings["Toggle"] = "Comutare";
$a->strings["Author: "] = "Autor: ";
$a->strings["Maintainer: "] = "Responsabil:";
$a->strings["No themes found."] = "Nici-o temă găsită.";
$a->strings["Screenshot"] = "Screenshot";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Experimental]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Unsupported]";
$a->strings["Log settings updated."] = "Jurnalul de configurări fost actualizat.";
$a->strings["Clear"] = "Curăţă";
$a->strings["Enable Debugging"] = "Activează Depanarea";
$a->strings["Log file"] = "Fişier Log ";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Trebuie să fie inscriptibil pentru serverul web. Relativ la directoul dvs. superior Friendica.";
$a->strings["Log level"] = "Nivel log";
$a->strings["Close"] = "Închide";
$a->strings["FTP Host"] = "FTP Host";
$a->strings["FTP Path"] = "FTP Path";
$a->strings["FTP User"] = "FTP User";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP Parolă";
$a->strings["Search Results For:"] = "Rezultatele Căutării Pentru:";
$a->strings["Remove term"] = "Eliminare termen";
$a->strings["Saved Searches"] = "Căutări Salvate";
$a->strings["add"] = "add";
$a->strings["Commented Order"] = "Ordonare Comentarii";
$a->strings["Sort by Comment Date"] = "Sortare după Data Comentariului";
$a->strings["Posted Order"] = "Ordonare Postări";
$a->strings["Sort by Post Date"] = "Sortare după Data Postării";
$a->strings["Posts that mention or involve you"] = "Postări ce vă menționează sau vă implică";
$a->strings["New"] = "Nou";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "Flux Activități - după dată";
$a->strings["Shared Links"] = "Linkuri partajate";
$a->strings["Interesting Links"] = "Legături Interesante";
$a->strings["Starred"] = "Cu steluță";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Postări Favorite";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "Atenție: Acest grup conţine %s membru dintr-o reţea nesigură.",
1 => "Atenție: Acest grup conţine %s membrii dintr-o reţea nesigură.",
2 => "Atenție: Acest grup conţine %s de membrii dintr-o reţea nesigură.",
);
$a->strings["Private messages to this group are at risk of public disclosure."] = "Mesajele private către acest grup sunt supuse riscului de divulgare publică.";
$a->strings["No such group"] = "Membrii";
$a->strings["Group is empty"] = "Grupul este gol";
$a->strings["Group: "] = "Grup:";
$a->strings["Contact: "] = "Contact: ";
$a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."] = "Mesajele private către această persoană sunt supuse riscului de divulgare publică.";
$a->strings["Invalid contact."] = "Invalid contact.";
$a->strings["Friends of %s"] = "Prieteni cu %s";
$a->strings["No friends to display."] = "Nici-un prieten de afișat.";
$a->strings["Event title and start time are required."] = "Titlul evenimentului şi timpul de pornire sunt necesare.";
$a->strings["l, F j"] = "l, F j";
$a->strings["Edit event"] = "Editează eveniment";
$a->strings["link to source"] = "link către sursă";
$a->strings["Events"] = "Evenimente";
$a->strings["Create New Event"] = "Crează eveniment nou";
$a->strings["Previous"] = "Precedent";
$a->strings["Next"] = "Next";
$a->strings["hour:minute"] = "ore:minute";
$a->strings["Event details"] = "Detalii eveniment";
$a->strings["Format is %s %s. Starting date and Title are required."] = "Formatul este %s %s.Data de începere și Titlul sunt necesare.";
$a->strings["Event Starts:"] = "Evenimentul Începe:";
$a->strings["Required"] = "Cerut";
$a->strings["Finish date/time is not known or not relevant"] = "Data/ora de finalizare nu este cunoscută sau nu este relevantă";
$a->strings["Event Finishes:"] = "Evenimentul se Finalizează:";
$a->strings["Adjust for viewer timezone"] = "Reglați pentru fusul orar al vizitatorului";
$a->strings["Description:"] = "Descriere:";
$a->strings["Location:"] = "Locaţie:";
$a->strings["Title:"] = "Titlu:";
$a->strings["Share this event"] = "Partajează acest eveniment";
$a->strings["Select"] = "Select";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Vizualizaţi profilul %s @ %s";
$a->strings["%s from %s"] = "%s de la %s";
$a->strings["View in context"] = "Vizualizare în context";
$a->strings["%d comment"] = array(
0 => "%d comentariu",
1 => "%d comentarii",
2 => "%d comentarii",
);
$a->strings["comment"] = array(
0 => "comentariu",
1 => "comentarii",
2 => "comentarii",
);
$a->strings["show more"] = "mai mult";
$a->strings["Private Message"] = " Mesaj Privat";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "I like asta (toggle)";
$a->strings["like"] = "like";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "nu îmi place aceasta (comutare)";
$a->strings["dislike"] = "dislike";
$a->strings["Share this"] = "Partajează";
$a->strings["share"] = "partajează";
$a->strings["This is you"] = "Acesta eşti tu";
$a->strings["Comment"] = "Comentariu";
$a->strings["Bold"] = "Bold";
$a->strings["Italic"] = "Italic";
$a->strings["Underline"] = "Subliniat";
$a->strings["Quote"] = "Citat";
$a->strings["Code"] = "Code";
$a->strings["Image"] = "Imagine";
$a->strings["Link"] = "Link";
$a->strings["Video"] = "Video";
$a->strings["Preview"] = "Previzualizare";
$a->strings["Edit"] = "Edit";
$a->strings["add star"] = "add stea";
$a->strings["remove star"] = "înlătură stea";
$a->strings["toggle star status"] = "comută status steluță";
$a->strings["starred"] = "cu steluță";
$a->strings["add tag"] = "add tag";
$a->strings["save to folder"] = "salvează în directorul";
$a->strings["to"] = "către";
$a->strings["Wall-to-Wall"] = "Perete-prin-Perete";
$a->strings["via Wall-To-Wall:"] = "via Perete-Prin-Perete";
$a->strings["Remove My Account"] = "Șterge Contul Meu";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Aceasta va elimina complet contul dvs. Odată ce a fostă, această acțiune este nerecuperabilă.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Vă rugăm să introduceţi parola dvs. pentru verificare:";
$a->strings["Friendica Communications Server - Setup"] = "Serverul de Comunicații Friendica - Instalare";
$a->strings["Could not connect to database."] = "Nu se poate face conectarea cu baza de date.";
$a->strings["Could not create table."] = "Nu se poate crea tabelul.";
$a->strings["Your Friendica site database has been installed."] = "Baza dvs. de date Friendica, a fost instalată.";
$a->strings["You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin or mysql."] = "Este posibil să fie nevoie să importați manual fişierul \"database.sql\" folosind phpmyadmin sau mysql.";
$a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Vă rugăm să consultaţi fişierul \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["System check"] = "Verificare sistem";
$a->strings["Check again"] = "Reverificare";
$a->strings["Database connection"] = "Conexiunea cu baza de date";
$a->strings["In order to install Friendica we need to know how to connect to your database."] = "Pentru a instala Friendica trebuie să știm cum să vă conectaţi la baza dumneavoastră de date.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Vă rugăm să vă contactaţi furnizorul găzduirii sau administratorul de site dacă aveţi întrebări despre aceste configurări.";
$a->strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "Baza de date specificată mai jos ar trebui să existe deja. Dacă nu, vă rugăm s-o creați înainte de a continua.";
$a->strings["Database Server Name"] = "Nume Server Bază de date";
$a->strings["Database Login Name"] = "Nume Autentificare Bază de date";
$a->strings["Database Login Password"] = "Parola de Autentificare Bază de date";
$a->strings["Database Name"] = "Nume Bază de date";
$a->strings["Site administrator email address"] = "Adresa de email a administratorului de site";
$a->strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "Adresa de email a contului dvs. trebuie să corespundă cu aceasta pentru a utiliza panoul de administrare web.";
$a->strings["Please select a default timezone for your website"] = "Vă rugăm să selectaţi un fus orar prestabilit pentru site-ul dvs.";
$a->strings["Site settings"] = "Configurări Site";
$a->strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "Nu s-a putut găsi o versiune a liniei de comandă PHP în CALEA serverului web.";
$a->strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron. See <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"] = "Dacă nu aveţi o versiune a liniei de comandă PHP instalată pe server, nu veţi putea să efectuaţi interogări ciclice în fundal prin funcția cron. Consultaţi <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activarea sarcinilor programate' </a>";
$a->strings["PHP executable path"] = "Calea de executare PHP";
$a->strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "Introduceţi calea completă către executabilul php. Puteţi lăsa acesta necompletată pentru a continua instalarea.";
$a->strings["Command line PHP"] = "linie comandă PHP";
$a->strings["PHP executable is not the php cli binary (could be cgi-fgci version)"] = "Executabilul PHP nu este de formă binară php-cli (ar putea fi versiunea cgi-fgci)";
$a->strings["Found PHP version: "] = "Versiune PHP identificată:";
$a->strings["PHP cli binary"] = "Versiune binară PHP-cli";
$a->strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "Versiunea liniei de comandă PHP de pe sistemul dumneavoastră nu are comanda \"register_argc_argv\" activată.";
$a->strings["This is required for message delivery to work."] = "Aceasta este necesară pentru a funcționa livrarea de mesaje.";
$a->strings["PHP register_argc_argv"] = "PHP register_argc_argv";
$a->strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Eroare: funcția \"openssl_pkey_new\" de pe acest sistem nu este capabilă să genereze chei de criptare";
$a->strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Dacă rulează pe Windows, vă rugăm să consultaţi \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
$a->strings["Generate encryption keys"] = "Generare chei de criptare";
$a->strings["libCurl PHP module"] = "Modulul PHP libCurl";
$a->strings["GD graphics PHP module"] = "Modulul PHP grafică GD";
$a->strings["OpenSSL PHP module"] = "Modulul PHP OpenSSL";
$a->strings["mysqli PHP module"] = "Modulul PHP mysqli";
$a->strings["mb_string PHP module"] = "Modulul PHP mb_string";
$a->strings["Apache mod_rewrite module"] = "Modulul Apache mod_rewrite";
$a->strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Eroare: Modulul mod-rewrite al serverulului Apache este necesar, dar nu este instalat.";
$a->strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Eroare: modulul PHP libCURL este necesar dar nu este instalat.";
$a->strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Eroare: Modulul PHP grafică GD cu suport JPEG, este necesar dar nu este instalat.";
$a->strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Eroare: modulul PHP libCURL este necesar dar nu este instalat.";
$a->strings["Error: mysqli PHP module required but not installed."] = "Eroare: modulul PHP mysqli este necesar dar nu este instalat.";
$a->strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Eroare: modulul PHP mb_string este necesar dar nu este instalat.";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\" in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "Expertul de instalare web trebuie să poată crea un fișier numit \".htconfig.php\" în dosarul superior al serverului dvs. web, şi nu poate face acest lucru.";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Aceasta este cel mai adesea o configurare de permisiune, deoarece serverul web nu ar putea fi capabil să scrie fişiere în dosarul dumneavoastră - chiar dacă dvs. puteţi.";
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Friendica top folder."] = "La finalul acestei proceduri, vă vom oferi un text pentru a-l salva într-un fişier numit .htconfig.php din dosarul dvs. superior Friendica.";
$a->strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "Alternativ, puteţi omite această procedură şi să efectuaţi o instalare manuală. Vă rugăm să consultaţi fişierul \"INSTALL.txt\" pentru instrucțiuni.";
$a->strings[".htconfig.php is writable"] = ".htconfig.php este inscriptibil";
$a->strings["Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "Friendica utilizează motorul de șablon Smarty3 pentru a prelucra vizualizările sale web. Smarty3 compilează şabloane în PHP pentru a grăbi prelucrarea.";
$a->strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder."] = "Pentru a stoca aceste şabloane compilate, serverul de web trebuie să aibă acces la scriere pentru directorul view/smarty3/ din dosarul de nivel superior Friendica.";
$a->strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "Vă rugăm să vă asiguraţi că utilizatorul pe care rulează serverul dvs. web (de ex. www-date) are acces la scriere pentru acest dosar.";
$a->strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "Notă: ca o măsură de securitate, ar trebui să dați serverului web, acces de scriere numai pentru view/smarty3/--dar nu și fișierelor de șablon (.tpl) pe care le conţine.";
$a->strings["view/smarty3 is writable"] = "view/smarty3 este inscriptibil";
$a->strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."] = "Funcția de rescriere Url rewrite din .htaccess nu funcţionează. Verificaţi-vă configuraţia serverului.";
$a->strings["Url rewrite is working"] = "Funcția de rescriere Url rewrite, funcţionează.";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Fișierul de configurare baza de date \".htconfig.php\", nu a putut fi scris. Vă rugăm să utilizaţi textul închis pentru a crea un fişier de configurare în rădăcina serverului dvs. web.";
$a->strings["<h1>What next</h1>"] = "<h1>Ce urmează</h1>";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "IMPORTANT: Va trebui să configurați [manual] o sarcină programată pentru operatorul de sondaje.";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "Numărul de mesaje, zilnice de perete, pentru %s a fost depăşit. Mesajul a eşuat.";
$a->strings["Unable to check your home location."] = "Imposibil de verificat locaţia dvs. de reşedinţă.";
$a->strings["No recipient."] = "Nici-un destinatar.";
$a->strings["If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders."] = "Dacă doriţi ca %s să vă răspundă, vă rugăm să verificaţi dacă configurările de confidenţialitate de pe site-ul dumneavoastră, permite mail-uri private de la expeditori necunoscuți.";
$a->strings["Help:"] = "Ajutor:";
$a->strings["Help"] = "Ajutor";
$a->strings["Not Found"] = "Negăsit";
$a->strings["Page not found."] = "Pagină negăsită.";
$a->strings["%1\$s welcomes %2\$s"] = "%1\$s îi urează bun venit lui %2\$s";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Bine aţi venit la %s";
$a->strings["Sorry, maybe your upload is bigger than the PHP configuration allows"] = "Ne pare rău, este posibil ca fișierul pe care doriți să-l încărcați, este mai mare decât permite configuraţia PHP";
$a->strings["Or - did you try to upload an empty file?"] = "Sau - ați încercat să încărcaţi un fişier gol?";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "Fişierul depăşeşte dimensiunea limită de %d";
$a->strings["File upload failed."] = "Încărcarea fișierului a eşuat.";
$a->strings["Profile Match"] = "Potrivire Profil";
$a->strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "Nu există cuvinte cheie pentru a le potrivi. Vă rugăm să adăugaţi cuvinte cheie la profilul dvs implicit.";
$a->strings["is interested in:"] = "are interese pentru:";
$a->strings["Connect"] = "Conectare";
$a->strings["link"] = "link";
$a->strings["Not available."] = "Indisponibil.";
$a->strings["Community"] = "Comunitate";
$a->strings["No results."] = "Nici-un rezultat.";
$a->strings["everybody"] = "oricine";
$a->strings["Additional features"] = "Caracteristici suplimentare";
$a->strings["Display"] = "Afișare";
$a->strings["Social Networks"] = "Rețele Sociale";
$a->strings["Delegations"] = "Delegații";
$a->strings["Connected apps"] = "Aplicații Conectate";
$a->strings["Export personal data"] = "Exportare date personale";
$a->strings["Remove account"] = "Ștergere cont";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Lipsesc unele date importante!";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "A eşuat conectarea cu, contul de email, folosind configurările furnizate.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Configurările de email au fost actualizate.";
$a->strings["Features updated"] = "Caracteristici actualizate";
$a->strings["Relocate message has been send to your contacts"] = "Mesajul despre mutare, a fost trimis către contactele dvs.";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Parolele nu coincid. Parolă neschimbată.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Parolele necompletate nu sunt permise. Parolă neschimbată.";
$a->strings["Wrong password."] = "Parolă greșită.";
$a->strings["Password changed."] = "Parola a fost schimbată.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Actualizarea parolei a eșuat. Vă rugăm să reîncercați.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Vă rugăm să utilizaţi un nume mai scurt.";
$a->strings[" Name too short."] = "Numele este prea scurt.";
$a->strings["Wrong Password"] = "Parolă Greșită";
$a->strings[" Not valid email."] = "Nu este un email valid.";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "Nu poate schimba cu acest email.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "Forumul privat nu are permisiuni de confidenţialitate. Se folosește confidențialitatea implicită de grup.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "Forumul Privat nu are permisiuni de confidenţialitate şi nici o confidențialitate implicită de grup.";
$a->strings["Settings updated."] = "Configurări actualizate.";
$a->strings["Add application"] = "Adăugare aplicaţie";
$a->strings["Consumer Key"] = "Cheia Utilizatorului";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Cheia Secretă a Utilizatorului";
$a->strings["Redirect"] = "Redirecţionare";
$a->strings["Icon url"] = "URL pictogramă";
$a->strings["You can't edit this application."] = "Nu puteți edita această aplicaţie.";
$a->strings["Connected Apps"] = "Aplicații Conectate";
$a->strings["Client key starts with"] = "Cheia clientului începe cu";
$a->strings["No name"] = "Fără nume";
$a->strings["Remove authorization"] = "Eliminare autorizare";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "Nici-o configurare stabilită pentru modul";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Configurări Modul";
$a->strings["Off"] = "Off";
$a->strings["On"] = "On";
$a->strings["Additional Features"] = "Caracteristici Suplimentare";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "Suportul încorporat pentru conectivitatea %s este %s";
$a->strings["Diaspora"] = "Diaspora";
$a->strings["enabled"] = "activat";
$a->strings["disabled"] = "dezactivat";
$a->strings["StatusNet"] = "StatusNet";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "Accesul de email este dezactivat pe acest site.";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "Configurare E-Mail/Căsuță poştală";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Dacă doriţi să comunicaţi cu contactele de email folosind acest serviciu (opţional), vă rugăm să precizaţi cum doriți să vă conectaţi la căsuța dvs. poştală.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Ultima verificare, cu succes, a email-ului:";
$a->strings["IMAP server name:"] = "Nume server IMAP:";
$a->strings["IMAP port:"] = "IMAP port:";
$a->strings["Security:"] = "Securitate:";
$a->strings["None"] = "Nimic";
$a->strings["Email login name:"] = "Nume email autentificare:";
$a->strings["Email password:"] = "Parolă de e-mail:";
$a->strings["Reply-to address:"] = "Adresă pentru răspuns:";
$a->strings["Send public posts to all email contacts:"] = "Trimiteți postările publice la toate contactele de email:";
$a->strings["Action after import:"] = "Acţiune după importare:";
$a->strings["Mark as seen"] = "Marcați ca și vizualizat";
$a->strings["Move to folder"] = "Mutare în dosar";
$a->strings["Move to folder:"] = "Mutare în dosarul:";
$a->strings["Display Settings"] = "Preferințe Ecran";
$a->strings["Display Theme:"] = "Temă Afişaj:";
$a->strings["Mobile Theme:"] = "Temă pentru Mobile:";
$a->strings["Update browser every xx seconds"] = "Actualizare browser la fiecare fiecare xx secunde";
$a->strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Minim 10 secunde, fără un maxim";
$a->strings["Number of items to display per page:"] = "Numărul de elemente de afişat pe pagină:";
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "Maxim 100 de elemente";
$a->strings["Number of items to display per page when viewed from mobile device:"] = "Numărul de elemente de afişat pe pagină atunci când se vizualizează de pe dispozitivul mobil:";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "Nu afișa emoticoane";
$a->strings["Don't show notices"] = "Nu afișa notificări";
$a->strings["Infinite scroll"] = "Derulare infinită";
$a->strings["Automatic updates only at the top of the network page"] = "Actualizări automate doar la partea superioară a paginii de rețea ";
$a->strings["User Types"] = "Tipuri de Utilizator";
$a->strings["Community Types"] = "Tipuri de Comunitare";
$a->strings["Normal Account Page"] = "Pagină de Cont Simplu";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "Acest cont este un profil personal normal";
$a->strings["Soapbox Page"] = "Pagină Soapbox";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"] = "Aprobă automat toate conexiunile/solicitările de prietenie ca și fani cu drepturi doar pentru vizualizare";
$a->strings["Community Forum/Celebrity Account"] = "Cont Comunitate Forum/Celebritate";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"] = "Aprobă automat toate conexiunile/solicitările de prietenie ca și fani cu drepturi doar pentru vizualizare";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "Pagină Prietenie Automată";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as friends"] = "Aprobă automat toate conexiunile/solicitările de prietenie ca și prieteni";
$a->strings["Private Forum [Experimental]"] = "Forum Privat [Experimental]";
$a->strings["Private forum - approved members only"] = "Forum Privat - numai membrii aprobați";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "(Opţional) Permite acest OpenID să se conecteze la acest cont.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Publicați profilul dvs. implicit în directorul site-ului dvs. local?";
$a->strings["No"] = "NU";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Publicați profilul dvs. implicit în directorul social global?";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Ascundeţi lista dvs. de contacte/prieteni de vizitatorii profilului dvs. implicit?";
$a->strings["Hide your profile details from unknown viewers?"] = "Ascundeţi detaliile profilului dvs. de vizitatorii necunoscuți?";
$a->strings["If enabled, posting public messages to Diaspora and other networks isn't possible."] = "";
$a->strings["Allow friends to post to your profile page?"] = "Permiteți prietenilor să posteze pe pagina dvs. de profil ?";
$a->strings["Allow friends to tag your posts?"] = "Permiteți prietenilor să vă eticheteze postările?";
$a->strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "Ne permiteți să vă recomandăm ca și potențial prieten pentru membrii noi?";
$a->strings["Permit unknown people to send you private mail?"] = "Permiteți persoanelor necunoscute să vă trimită mesaje private?";
$a->strings["Profile is <strong>not published</strong>."] = "Profilul <strong>nu este publicat</strong>.";
$a->strings["Your Identity Address is"] = "Adresa Dvs. de Identitate este";
$a->strings["Automatically expire posts after this many days:"] = "Postările vor expira automat după atâtea zile:";
$a->strings["If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"] = "Dacă se lasă necompletat, postările nu vor expira. Postările expirate vor fi şterse";
$a->strings["Advanced expiration settings"] = "Configurări Avansate de Expirare";
$a->strings["Advanced Expiration"] = "Expirare Avansată";
$a->strings["Expire posts:"] = "Postările expiră:";
$a->strings["Expire personal notes:"] = "Notele personale expiră:";
$a->strings["Expire starred posts:"] = "Postările favorite expiră:";
$a->strings["Expire photos:"] = "Fotografiile expiră:";
$a->strings["Only expire posts by others:"] = "Expiră numai postările altora:";
$a->strings["Account Settings"] = "Configurări Cont";
$a->strings["Password Settings"] = "Configurări Parolă";
$a->strings["New Password:"] = "Parola Nouă:";
$a->strings["Confirm:"] = "Confirm:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Lăsaţi câmpurile, pentru parolă, goale dacă nu doriți să modificați";
$a->strings["Current Password:"] = "Parola Curentă:";
$a->strings["Your current password to confirm the changes"] = "Parola curentă pentru a confirma modificările";
$a->strings["Password:"] = "Parola:";
$a->strings["Basic Settings"] = "Configurări de Bază";
$a->strings["Full Name:"] = "Nume complet:";
$a->strings["Email Address:"] = "Adresa de email:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "Fusul dvs. orar:";
$a->strings["Default Post Location:"] = "Locația Implicită pentru Postări";
$a->strings["Use Browser Location:"] = "Folosește Locația Navigatorului:";
$a->strings["Security and Privacy Settings"] = "Configurări de Securitate și Confidențialitate";
$a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Solicitări de Prietenie, Maxime/Zi";
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(Pentru a preveni abuzul de tip spam)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Permisiuni Implicite Postări";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(apăsați pentru a deschide/închide)";
$a->strings["Show to Groups"] = "Afișare pentru Grupuri";
$a->strings["Show to Contacts"] = "Afişează la Contacte";
$a->strings["Default Private Post"] = "Postare Privată Implicită";
$a->strings["Default Public Post"] = "Postare Privată Implicită";
$a->strings["Default Permissions for New Posts"] = "Permisiuni Implicite pentru Postările Noi";
$a->strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "Maximum de mesaje private pe zi, de la persoanele necunoscute:";
$a->strings["Notification Settings"] = "Configurări de Notificare";
$a->strings["By default post a status message when:"] = "Implicit, postează un mesaj de stare atunci când:";
$a->strings["accepting a friend request"] = "se acceptă o solicitare de prietenie";
$a->strings["joining a forum/community"] = "se aderă la un forum/o comunitate";
$a->strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "se face o modificări de profil<em>interesantă</em>";
$a->strings["Send a notification email when:"] = "Trimiteți o notificare email atunci când:";
$a->strings["You receive an introduction"] = "Primiți o introducere";
$a->strings["Your introductions are confirmed"] = "Introducerile dvs. sunt confirmate";
$a->strings["Someone writes on your profile wall"] = "Cineva scrie pe perete dvs. de profil";
$a->strings["Someone writes a followup comment"] = "Cineva scrie un comentariu de urmărire";
$a->strings["You receive a private message"] = "Primiți un mesaj privat";
$a->strings["You receive a friend suggestion"] = "Primiți o sugestie de prietenie";
$a->strings["You are tagged in a post"] = "Sunteți etichetat într-o postare";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "Sunteți abordat/incitat/etc. într-o postare";
$a->strings["Text-only notification emails"] = "";
$a->strings["Send text only notification emails, without the html part"] = "";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Configurări Avansate Cont/Tip Pagină";
$a->strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "Modificați comportamentul acestui cont pentru situațiile speciale";
$a->strings["Relocate"] = "Mutare";
$a->strings["If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don't receive your updates, try pushing this button."] = "Dacă aţi mutat acest profil dintr-un alt server, şi unele dintre contactele dvs. nu primesc actualizările dvs., încercaţi să apăsați acest buton.";
$a->strings["Resend relocate message to contacts"] = "Retrimiteți contactelor, mesajul despre mutare";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Această introducere a fost deja acceptată";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Locaţia profilului nu este validă sau nu conţine informaţii de profil.";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Atenţie: locaţia profilului nu are un nume de deţinător identificabil.";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Atenţie: locaţia profilului nu are fotografie de profil.";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d parametru necesar nu a fost găsit în locaţia specificată",
1 => "%d parametrii necesari nu au fost găsiţi în locaţia specificată",
2 => "%d de parametrii necesari nu au fost găsiţi în locaţia specificată",
);
$a->strings["Introduction complete."] = "Prezentare completă.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Eroare de protocol nerecuperabilă.";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Profil nedisponibil.";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s a primit, pentru azi, prea multe solicitări de conectare.";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Au fost invocate măsuri de protecţie anti-spam.";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Prietenii sunt rugaţi să reîncerce peste 24 de ore.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Invalid locator";
$a->strings["Invalid email address."] = "Adresă mail invalidă.";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "Acest cont nu a fost configurat pentru email. Cererea a eşuat.";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Imposibil să vă soluţionăm numele pentru locaţia sugerată.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Aţi fost deja prezentat aici";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Se pare că sunteţi deja prieten cu %s.";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Profil URL invalid.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Profil URL invalid.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Prezentarea dumneavoastră a fost trimisă.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Vă rugăm să vă autentificați pentru a confirma prezentarea.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Autentificat curent cu identitate eronată. Vă rugăm să vă autentificați pentru <strong>acest</strong> profil.";
$a->strings["Hide this contact"] = "Ascunde acest contact";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Bine ai venit %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Vă rugăm să vă confirmaţi solicitarea de introducere/conectare la %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Confirm";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "Vă rugăm să vă introduceţi \"Adresa de Identitate\" din una din următoarele reţele de socializare acceptate:";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "Dacă nu sunteţi încă un membru al reţelei online de socializare gratuite, <a href= \"http://dir.friendica.com/siteinfo\">urmați acest link pentru a găsi un site public Friendica şi alăturați-vă nouă, chiar astăzi</a>.";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Solicitare Prietenie/Conectare";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "Exemple: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Vă rugăm să răspundeţi la următoarele:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "%s vă cunoaşte?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Adaugă o notă personală:";
$a->strings["Friendica"] = "Friendica";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "StatusNet/Reţea Socială Web Centralizată";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = "- vă rugăm să nu folosiţi acest formular. În schimb, introduceţi %s în bara dvs. de căutare Diaspora.";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Adresa dvs. Identitate ";
$a->strings["Submit Request"] = "Trimiteţi Solicitarea";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Înregistrarea s-a efectuat cu succes. Vă rugăm să vă verificaţi e-mailul pentru instrucţiuni suplimentare.";
$a->strings["Failed to send email message. Here your accout details:<br> login: %s<br> password: %s<br><br>You can change your password after login."] = "";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Înregistrarea dvs. nu poate fi procesată.";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Înregistrarea dvs. este în aşteptarea aprobării de către deținătorul site-ului.";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Acest site a depăşit numărul zilnic permis al înregistrărilor de conturi. Vă rugăm să reîncercați mâine.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Puteți (opțional) să completaţi acest formular prin intermediul OpenID, introducând contul dvs. OpenID și apăsând pe 'Înregistrare'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Dacă nu sunteţi familiarizați cu OpenID, vă rugăm să lăsaţi acest câmp gol iar apoi să completaţi restul elementelor.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Contul dvs. OpenID (opţional):";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Includeți profilul dvs în directorul de membru?";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Aderare pe acest site, este posibilă doar pe bază de invitație.";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "ID invitaţiei dvs:";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "Numele Complet (de ex. Joe Smith):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "Adresa dvs de mail:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Alegeţi un pseudonim de profil. Aceasta trebuie să înceapă cu un caracter text. Adresa profilului dvs. de pe acest site va fi de forma '<strong>pseudonim@\$sitename</strong>'.";
$a->strings["Choose a nickname: "] = "Alegeţi un pseudonim:";
$a->strings["Register"] = "Înregistrare";
$a->strings["Import"] = "Import";
$a->strings["Import your profile to this friendica instance"] = "Importați profilul dvs. în această instanță friendica";
$a->strings["System down for maintenance"] = "Sistemul este suspendat pentru întreținere";
$a->strings["Search"] = "Căutare";
$a->strings["Global Directory"] = "Director Global";
$a->strings["Find on this site"] = "Căutați pe acest site";
$a->strings["Site Directory"] = "Director Site";
$a->strings["Age: "] = "Vârsta:";
$a->strings["Gender: "] = "Sex:";
$a->strings["Gender:"] = "Sex:";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Homepage:";
$a->strings["About:"] = "Despre:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Fără înregistrări (unele înregistrări pot fi ascunse).";
$a->strings["No potential page delegates located."] = "Nici-un delegat potenţial de pagină, nu a putut fi localizat.";
$a->strings["Delegate Page Management"] = "Delegare Gestionare Pagină";
$a->strings["Delegates are able to manage all aspects of this account/page except for basic account settings. Please do not delegate your personal account to anybody that you do not trust completely."] = "Delegații sunt capabili să gestioneze toate aspectele acestui cont/pagină, cu excepţia configurărilor de bază ale contului. Vă rugăm să nu vă delegați, contul dvs. personal, cuiva în care nu aveţi încredere deplină.";
$a->strings["Existing Page Managers"] = "Gestionari Existenți Pagină";
$a->strings["Existing Page Delegates"] = "Delegați Existenți Pagină";
$a->strings["Potential Delegates"] = "Potenţiali Delegaţi";
$a->strings["Add"] = "Adăugare";
$a->strings["No entries."] = "Nu există intrări.";
$a->strings["Common Friends"] = "Prieteni Comuni";
$a->strings["No contacts in common."] = "Nici-un contact în comun";
$a->strings["Export account"] = "Exportare cont";
$a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of your account and/or to move it to another server."] = "Exportați-vă informațiile contului şi contactele. Utilizaţi aceasta pentru a face o copie de siguranţă a contului dumneavoastră şi/sau pentru a-l muta pe un alt server.";
$a->strings["Export all"] = "Exportare tot";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "Exportați informațiile dvs. de cont, contactele şi toate elementele dvs., ca json. Ar putea fi un fișier foarte mare, şi ar putea lua mult timp. Utilizaţi aceasta pentru a face un backup complet al contului (fotografiile nu sunt exportate)";
$a->strings["%1\$s is currently %2\$s"] = "%1\$s este momentan %2\$s";
$a->strings["Mood"] = "Stare de spirit";
$a->strings["Set your current mood and tell your friends"] = "Stabiliți-vă starea de spirit curentă, şi comunicați-o prietenilor";
$a->strings["Do you really want to delete this suggestion?"] = "Sigur doriți să ștergeți acesta sugestie?";
$a->strings["Friend Suggestions"] = "Sugestii de Prietenie";
$a->strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours."] = "Nici-o sugestie disponibilă. Dacă aceasta este un site nou, vă rugăm să încercaţi din nou în 24 de ore.";
$a->strings["Ignore/Hide"] = "Ignorare/Ascundere";
$a->strings["Profile deleted."] = "Profilul a fost şters.";
$a->strings["Profile-"] = "Profil-";
$a->strings["New profile created."] = "Profilul nou a fost creat.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "Profil indisponibil pentru clonare.";
$a->strings["Profile Name is required."] = "Numele de Profil este necesar.";
$a->strings["Marital Status"] = "Starea Civilă";
$a->strings["Romantic Partner"] = "Partener Romantic";
$a->strings["Likes"] = "Likes";
$a->strings["Dislikes"] = "Antipatii";
$a->strings["Work/Employment"] = "Loc de Muncă/Slujbă";
$a->strings["Religion"] = "Religie";
$a->strings["Political Views"] = "Viziuni Politice";
$a->strings["Gender"] = "Sex";
$a->strings["Sexual Preference"] = "Preferinţe Sexuale";
$a->strings["Homepage"] = "Homepage";
$a->strings["Interests"] = "Interese";
$a->strings["Address"] = "Addresă";
$a->strings["Location"] = "Locaţie";
$a->strings["Profile updated."] = "Profil actualizat.";
$a->strings[" and "] = "şi";
$a->strings["public profile"] = "profil public";
$a->strings["%1\$s changed %2\$s to &ldquo;%3\$s&rdquo;"] = "%1\$s a modificat %2\$s în &ldquo;%3\$s&rdquo;";
$a->strings[" - Visit %1\$s's %2\$s"] = "- Vizitați %2\$s lui %1\$s'";
$a->strings["%1\$s has an updated %2\$s, changing %3\$s."] = "%1\$s și-a actualizat %2\$s, modificând %3\$s.";
$a->strings["Hide contacts and friends:"] = "Ascunde contacte și prieteni:";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Ascundeţi lista dvs. de contacte/prieteni de vizitatorii acestui profil?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Editare Detalii Profil";
$a->strings["Change Profile Photo"] = "Modificați Fotografia de Profil";
$a->strings["View this profile"] = "Vizualizați acest profil";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Creaţi un profil nou folosind aceste configurări";
$a->strings["Clone this profile"] = "Clonați acest profil";
$a->strings["Delete this profile"] = "Ştergeţi acest profil";
$a->strings["Basic information"] = "Informaţii de bază";
$a->strings["Profile picture"] = "Imagine profil";
$a->strings["Preferences"] = "Preferinţe ";
$a->strings["Status information"] = "Informaţii Status";
$a->strings["Additional information"] = "Informaţii suplimentare";
$a->strings["Profile Name:"] = "Nume profil:";
$a->strings["Your Full Name:"] = "Numele Complet:";
$a->strings["Title/Description:"] = "Titlu/Descriere";
$a->strings["Your Gender:"] = "Sexul:";
$a->strings["Birthday (%s):"] = "Zi Naştere (%s):";
$a->strings["Street Address:"] = "Strada:";
$a->strings["Locality/City:"] = "Localitate/Oraș:";
$a->strings["Postal/Zip Code:"] = "Cod poștal:";
$a->strings["Country:"] = "Ţară:";
$a->strings["Region/State:"] = "Regiunea/Județul:";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Stare Civilă:";
$a->strings["Who: (if applicable)"] = "Cine: (dacă este cazul)";
$a->strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Exemple: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com";
$a->strings["Since [date]:"] = "Din [data]:";
$a->strings["Sexual Preference:"] = "Orientare Sexuală:";
$a->strings["Homepage URL:"] = "Homepage URL:";
$a->strings["Hometown:"] = "Domiciliu:";
$a->strings["Political Views:"] = "Viziuni Politice:";
$a->strings["Religious Views:"] = "Viziuni Religioase:";
$a->strings["Public Keywords:"] = "Cuvinte cheie Publice:";
$a->strings["Private Keywords:"] = "Cuvinte cheie Private:";
$a->strings["Likes:"] = "Îmi place:";
$a->strings["Dislikes:"] = "Nu-mi place:";
$a->strings["Example: fishing photography software"] = "Exemplu: pescuit fotografii software";
$a->strings["(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"] = "(Utilizat pentru a sugera potențiali prieteni, ce pot fi văzuți de către ceilalți)";
$a->strings["(Used for searching profiles, never shown to others)"] = "(Utilizat pentru a căuta profile, niciodată afișat altora)";
$a->strings["Tell us about yourself..."] = "Spune-ne despre tine ...";
$a->strings["Hobbies/Interests"] = "Hobby/Interese";
$a->strings["Contact information and Social Networks"] = "Informaţii de Contact şi Reţele Sociale";
$a->strings["Musical interests"] = "Preferințe muzicale";
$a->strings["Books, literature"] = "Cărti, literatură";
$a->strings["Television"] = "Programe TV";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment"] = "Film/dans/cultură/divertisment";
$a->strings["Love/romance"] = "Dragoste/romantism";
$a->strings["Work/employment"] = "Loc de Muncă/Slujbă";
$a->strings["School/education"] = "Școală/educație";
$a->strings["This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet."] = "Acesta este profilul dvs. <strong>public</strong>.<br /> El <strong>poate</strong> fi vizibil pentru oricine folosește internetul.";
$a->strings["Edit/Manage Profiles"] = "Editare/Gestionare Profile";
$a->strings["Change profile photo"] = "Modificați Fotografia de Profil";
$a->strings["Create New Profile"] = "Creați Profil Nou";
$a->strings["Profile Image"] = "Imagine profil";
$a->strings["visible to everybody"] = "vizibil pentru toata lumea";
$a->strings["Edit visibility"] = "Editare vizibilitate";
$a->strings["Item not found"] = "Element negăsit";
$a->strings["Edit post"] = "Editează post";
$a->strings["upload photo"] = "încărcare fotografie";
$a->strings["Attach file"] = "Ataşează fişier";
$a->strings["attach file"] = "ataşează fişier";
$a->strings["web link"] = "web link";
$a->strings["Insert video link"] = "Inserează video link";
$a->strings["video link"] = "video link";
$a->strings["Insert audio link"] = "Inserare link audio";
$a->strings["audio link"] = "audio link";
$a->strings["Set your location"] = "Setează locaţia dvs";
$a->strings["set location"] = "set locaţie";
$a->strings["Clear browser location"] = "Curățare locație browser";
$a->strings["clear location"] = "şterge locaţia";
$a->strings["Permission settings"] = "Setări permisiuni";
$a->strings["CC: email addresses"] = "CC: adresă email";
$a->strings["Public post"] = "Public post";
$a->strings["Set title"] = "Setează titlu";
$a->strings["Categories (comma-separated list)"] = "Categorii (listă cu separator prin virgulă)";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Exemplu: bob@exemplu.com, mary@exemplu.com";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "Friendica, versiunea";
$a->strings["running at web location"] = "rulează la locaţia web";
$a->strings["Please visit <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> to learn more about the Friendica project."] = "Vă rugăm să vizitaţi <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> pentru a afla mai multe despre proiectul Friendica.";
$a->strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Rapoarte de erori şi probleme: vă rugăm să vizitaţi";
$a->strings["Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendica - dot com"] = "Sugestii, laude, donatii, etc. - vă rugăm să trimiteți un email pe \"Info\" at Friendica - dot com";
$a->strings["Installed plugins/addons/apps:"] = "Module/suplimente/aplicații instalate:";
$a->strings["No installed plugins/addons/apps"] = "Module/suplimente/aplicații neinstalate";
$a->strings["Authorize application connection"] = "Autorizare conectare aplicaţie";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Reveniți la aplicația dvs. şi introduceţi acest Cod de Securitate:";
$a->strings["Please login to continue."] = "Vă rugăm să vă autentificați pentru a continua.";
$a->strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Doriţi să autorizați această aplicaţie pentru a vă accesa postările şi contactele, şi/sau crea noi postări pentru dvs.?";
$a->strings["Remote privacy information not available."] = "Informaţiile la distanţă despre confidenţialitate, nu sunt disponibile.";
$a->strings["Visible to:"] = "Visibil către:";
$a->strings["Personal Notes"] = "Note Personale";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "l F d, Y \\@ g:i A";
$a->strings["Time Conversion"] = "Conversie Oră";
$a->strings["Friendica provides this service for sharing events with other networks and friends in unknown timezones."] = "Friendica oferă acest serviciu pentru partajarea evenimentelor cu alte rețele și prieteni, în zonele cu fusuri orare necunoscute.\\v";
$a->strings["UTC time: %s"] = "Fus orar UTC: %s";
$a->strings["Current timezone: %s"] = "Fusul orar curent: %s";
$a->strings["Converted localtime: %s"] = "Ora locală convertită: %s";
$a->strings["Please select your timezone:"] = "Vă rugăm să vă selectaţi fusul orar:";
$a->strings["Poke/Prod"] = "Abordare/Atragerea atenției";
$a->strings["poke, prod or do other things to somebody"] = "abordați, atrageți atenția sau faceți alte lucruri cuiva";
$a->strings["Recipient"] = "Destinatar";
$a->strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "Alegeți ce doriți să faceți cu destinatarul";
$a->strings["Make this post private"] = "Faceți acest articol privat";
$a->strings["Total invitation limit exceeded."] = "Limita totală a invitațiilor a fost depăşită.";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : Nu este o adresă vaildă de email.";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "Vă rugăm să veniți alături de noi pe Friendica";
$a->strings["Invitation limit exceeded. Please contact your site administrator."] = "Limita invitațiilor a fost depăşită. Vă rugăm să vă contactați administratorul de sistem.";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Livrarea mesajului a eşuat.";
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d mesaj trimis.",
1 => "%d mesaje trimise.",
2 => "%d de mesaje trimise.",
);
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Nu mai aveți invitaţii disponibile";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "Vizitaţi %s pentru o lista de site-uri publice la care puteţi alătura. Membrii Friendica de pe alte site-uri se pot conecta cu toții între ei, precum şi cu membri ai multor alte reţele sociale.";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "Pentru a accepta această invitaţie, vă rugăm să vizitaţi şi să vă înregistraţi pe %s sau orice alt site public Friendica.";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "Toate site-urile Friendica sunt interconectate pentru a crea o imensă rețea socială cu o confidențialitate sporită, ce este deținută și controlată de către membrii săi. Aceștia se pot conecta, de asemenea, cu multe rețele sociale tradiționale. Vizitaţi %s pentru o lista de site-uri alternative Friendica în care vă puteţi alătura.";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "Ne cerem scuze. Acest sistem nu este configurat în prezent pentru conectarea cu alte site-uri publice sau pentru a invita membrii.";
$a->strings["Send invitations"] = "Trimiteți invitaţii";
$a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Introduceţi adresele de email, una pe linie:";
$a->strings["You are cordially invited to join me and other close friends on Friendica - and help us to create a better social web."] = "Vă invit cordial să vă alăturați mie, si altor prieteni apropiați, pe Friendica - şi să ne ajutați să creăm o rețea socială mai bună.";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "Va fi nevoie să furnizați acest cod de invitaţie: \$invite_code";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Odată ce v-aţi înregistrat, vă rog să vă conectaţi cu mine prin pagina mea de profil de la:";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendica.com"] = "Pentru mai multe informaţii despre proiectul Friendica, şi de ce credem că este important, vă rugăm să vizitaţi http://friendica.com";
$a->strings["Photo Albums"] = "Albume Photo ";
$a->strings["Contact Photos"] = "Photo Contact";
$a->strings["Upload New Photos"] = "Încărcaţi Fotografii Noi";
$a->strings["Contact information unavailable"] = "Informaţii contact nedisponibile";
$a->strings["Album not found."] = "Album negăsit";
$a->strings["Delete Album"] = "Şterge Album";
$a->strings["Do you really want to delete this photo album and all its photos?"] = "Doriţi într-adevăr să ştergeţi acest album foto și toate fotografiile sale?";
$a->strings["Delete Photo"] = "Şterge Poza";
$a->strings["Do you really want to delete this photo?"] = "Sigur doriți să ștergeți această fotografie?";
$a->strings["%1\$s was tagged in %2\$s by %3\$s"] = "%1\$s a fost etichetat în %2\$s de către %3\$s";
$a->strings["a photo"] = "o poză";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "Dimensiunea imaginii depăşeşte limita de";
$a->strings["Image file is empty."] = "Fișierul imagine este gol.";
$a->strings["No photos selected"] = "Nici-o fotografie selectată";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "Aţi folosit %1$.2f Mb din %2$.2f Mb de stocare foto.";
$a->strings["Upload Photos"] = "Încărcare Fotografii";
$a->strings["New album name: "] = "Nume album nou:";
$a->strings["or existing album name: "] = "sau numele unui album existent:";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "Nu afișa un status pentru această încărcare";
$a->strings["Permissions"] = "Permisiuni";
$a->strings["Private Photo"] = "Poze private";
$a->strings["Public Photo"] = "Poze Publice";
$a->strings["Edit Album"] = "Editează Album";
$a->strings["Show Newest First"] = "Afișează Întâi cele Noi";
$a->strings["Show Oldest First"] = "Afișează Întâi cele Vechi";
$a->strings["View Photo"] = "Vizualizare Fotografie";
$a->strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Permisiune refuzată. Accesul la acest element poate fi restricționat.";
$a->strings["Photo not available"] = "Fotografia nu este disponibilă";
$a->strings["View photo"] = "Vezi foto";
$a->strings["Edit photo"] = "Editează poza";
$a->strings["Use as profile photo"] = "Utilizați ca și fotografie de profil";
$a->strings["View Full Size"] = "Vizualizați la Dimensiunea Completă";
$a->strings["Tags: "] = "Etichete:";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "[Elimină orice etichetă]";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "Rotire spre dreapta";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "Rotire spre stânga";
$a->strings["New album name"] = "Nume Nou Album";
$a->strings["Caption"] = "Titlu";
$a->strings["Add a Tag"] = "Adaugă un Tag";
$a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"] = "Exemplu: @Bob, @Barbara_Jensen, @jim@exemplu.com , #California, #camping";
$a->strings["Private photo"] = "Poze private";
$a->strings["Public photo"] = "Poze Publice";
$a->strings["Share"] = "Partajează";
$a->strings["Recent Photos"] = "Poze Recente";
$a->strings["Account approved."] = "Cont aprobat.";
$a->strings["Registration revoked for %s"] = "Înregistrare revocată pentru %s";
$a->strings["Please login."] = "Vă rugăm să vă autentificați.";
$a->strings["Move account"] = "Mutaţi contul";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Puteţi importa un cont dintr-un alt server Friendica.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Trebuie să vă exportați contul din vechiul server şi să-l încărcaţi aici. Vă vom recrea vechiul cont, aici cu toate contactele sale. Vom încerca de altfel să vă informăm prietenii că v-ați mutat aici.";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "Această caracteristică este experimentală. Nu putem importa contactele din reţeaua OStatus (statusnet/identi.ca) sau din Diaspora";
$a->strings["Account file"] = "Fişier Cont";
$a->strings["To export your account, go to \"Settings->Export your personal data\" and select \"Export account\""] = "Pentru a vă exporta contul, deplasaţi-vă la \"Configurări- >Export date personale \" şi selectaţi \"Exportare cont \"";
$a->strings["Item not available."] = "Elementul nu este disponibil.";
$a->strings["Item was not found."] = "Element negăsit.";
$a->strings["Delete this item?"] = "Ștergeți acest element?";
$a->strings["show fewer"] = "afișare mai puține";
$a->strings["Update %s failed. See error logs."] = "Actualizarea %s a eșuat. Consultaţi jurnalele de eroare.";
$a->strings["Create a New Account"] = "Creaţi un Cont Nou";
$a->strings["Logout"] = "Deconectare";
$a->strings["Nickname or Email address: "] = "Pseudonimul sau Adresa de email:";
$a->strings["Password: "] = "Parola:";
$a->strings["Remember me"] = "Reține autentificarea";
$a->strings["Or login using OpenID: "] = "Sau conectaţi-vă utilizând OpenID:";
$a->strings["Forgot your password?"] = "Ați uitat parola?";
$a->strings["Website Terms of Service"] = "Condiții de Utilizare Site Web";
$a->strings["terms of service"] = "condiții de utilizare";
$a->strings["Website Privacy Policy"] = "Politica de Confidențialitate Site Web";
$a->strings["privacy policy"] = "politica de confidențialitate";
$a->strings["Requested account is not available."] = "Contul solicitat nu este disponibil.";
$a->strings["Edit profile"] = "Editare profil";
$a->strings["Message"] = "Mesaj";
$a->strings["Profiles"] = "Profile";
$a->strings["Manage/edit profiles"] = "Gestionare/editare profile";
$a->strings["Network:"] = "Reţea:";
$a->strings["g A l F d"] = "g A l F d";
$a->strings["F d"] = "F d";
$a->strings["[today]"] = "[azi]";
$a->strings["Birthday Reminders"] = "Memento Zile naştere ";
$a->strings["Birthdays this week:"] = "Zi;e Naştere această săptămînă:";
$a->strings["[No description]"] = "[Fără descriere]";
$a->strings["Event Reminders"] = "Memento Eveniment";
$a->strings["Events this week:"] = "Evenimente în această săptămână:";
$a->strings["Status"] = "Status";
$a->strings["Status Messages and Posts"] = "Status Mesaje şi Postări";
$a->strings["Profile Details"] = "Detalii Profil";
$a->strings["Videos"] = "Clipuri video";
$a->strings["Events and Calendar"] = "Evenimente şi Calendar";
$a->strings["Only You Can See This"] = "Numai Dvs. Puteţi Vizualiza";
$a->strings["This entry was edited"] = "Această intrare a fost editată";
$a->strings["ignore thread"] = "";
$a->strings["unignore thread"] = "";
$a->strings["toggle ignore status"] = "Comutaţi status Ignorare";
$a->strings["ignored"] = "ignorat";
$a->strings["Categories:"] = "Categorii:";
$a->strings["Filed under:"] = "Înscris în:";
$a->strings["via"] = "via";
$a->strings["\n\t\t\tThe friendica developers released update %s recently,\n\t\t\tbut when I tried to install it, something went terribly wrong.\n\t\t\tThis needs to be fixed soon and I can't do it alone. Please contact a\n\t\t\tfriendica developer if you can not help me on your own. My database might be invalid."] = "";
$a->strings["The error message is\n[pre]%s[/pre]"] = "Mesajul de eroare este\n[pre]%s[/pre]";
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Erori întâlnite la crearea tabelelor bazei de date.";
$a->strings["Errors encountered performing database changes."] = "Erori întâlnite la operarea de modificări în baza de date.";
$a->strings["Logged out."] = "Deconectat.";
$a->strings["We encountered a problem while logging in with the OpenID you provided. Please check the correct spelling of the ID."] = "Am întâmpinat o problemă în timpul autentificării cu datele OpenID pe care le-ați furnizat.";
$a->strings["The error message was:"] = "Mesajul de eroare a fost:";
$a->strings["Add New Contact"] = "Add Contact Nou";
$a->strings["Enter address or web location"] = "Introduceţi adresa sau locaţia web";
$a->strings["Example: bob@example.com, http://example.com/barbara"] = "Exemplu: bob@example.com, http://example.com/barbara";
$a->strings["%d invitation available"] = array(
0 => "%d invitație disponibilă",
1 => "%d invitații disponibile",
2 => "%d de invitații disponibile",
);
$a->strings["Find People"] = "Căutați Persoane";
$a->strings["Enter name or interest"] = "Introduceţi numele sau interesul";
$a->strings["Connect/Follow"] = "Conectare/Urmărire";
$a->strings["Examples: Robert Morgenstein, Fishing"] = "Exemple: Robert Morgenstein, Pescuit";
$a->strings["Similar Interests"] = "Interese Similare";
$a->strings["Random Profile"] = "Profil Aleatoriu";
$a->strings["Invite Friends"] = "Invită Prieteni";
$a->strings["Networks"] = "Rețele";
$a->strings["All Networks"] = "Toate Reţelele";
$a->strings["Saved Folders"] = "Dosare Salvate";
$a->strings["Everything"] = "Totul";
$a->strings["Categories"] = "Categorii";
$a->strings["General Features"] = "Caracteristici Generale";
$a->strings["Multiple Profiles"] = "Profile Multiple";
$a->strings["Ability to create multiple profiles"] = "Capacitatea de a crea profile multiple";
$a->strings["Post Composition Features"] = "Caracteristici Compoziţie Postare";
$a->strings["Richtext Editor"] = "Editor Text Îmbogățit";
$a->strings["Enable richtext editor"] = "Activare editor text îmbogățit";
$a->strings["Post Preview"] = "Previzualizare Postare";
$a->strings["Allow previewing posts and comments before publishing them"] = "Permiteți previzualizarea postărilor şi comentariilor înaintea publicării lor";
$a->strings["Auto-mention Forums"] = "Auto-menţionare Forumuri";
$a->strings["Add/remove mention when a fourm page is selected/deselected in ACL window."] = "Adăugaţi/eliminaţi mențiunea când o pagină de forum este selectată/deselectată în fereastra ACL.";
$a->strings["Network Sidebar Widgets"] = "Aplicaţii widget de Rețea în Bara Laterală";
$a->strings["Search by Date"] = "Căutare după Dată";
$a->strings["Ability to select posts by date ranges"] = "Abilitatea de a selecta postări după intervalele de timp";
$a->strings["Group Filter"] = "Filtru Grup";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected group"] = "Permiteți aplicației widget să afișeze postări din Rețea, numai din grupul selectat";
$a->strings["Network Filter"] = "Filtru Reţea";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected network"] = "Permiteți aplicației widget să afișeze postări din Rețea, numai din rețeaua selectată";
$a->strings["Save search terms for re-use"] = "Salvați termenii de căutare pentru reutilizare";
$a->strings["Network Tabs"] = "File Reţea";
$a->strings["Network Personal Tab"] = "Filă Personală de Reţea";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts that you've interacted on"] = "Permiteți filei să afişeze numai postările Reţelei cu care ați interacţionat";
$a->strings["Network New Tab"] = "Filă Nouă de Reţea";
$a->strings["Enable tab to display only new Network posts (from the last 12 hours)"] = "Permiteți filei să afişeze numai postările noi din Reţea (din ultimele 12 ore)";
$a->strings["Network Shared Links Tab"] = "Filă Legături Distribuite în Rețea";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts with links in them"] = "Permiteți filei să afişeze numai postările din Reţea ce conțin legături";
$a->strings["Post/Comment Tools"] = "Instrumente Postare/Comentariu";
$a->strings["Multiple Deletion"] = "Ştergere Multiplă";
$a->strings["Select and delete multiple posts/comments at once"] = "Selectaţi şi ştergeţi postări/comentarii multiple simultan";
$a->strings["Edit Sent Posts"] = "Editare Postări Trimise";
$a->strings["Edit and correct posts and comments after sending"] = "Editarea şi corectarea postărilor şi comentariilor după postarea lor";
$a->strings["Tagging"] = "Etichetare";
$a->strings["Ability to tag existing posts"] = "Capacitatea de a eticheta postările existente";
$a->strings["Post Categories"] = "Categorii Postări";
$a->strings["Add categories to your posts"] = "Adăugaţi categorii la postările dvs.";
$a->strings["Ability to file posts under folders"] = "Capacitatea de a atribui postări în dosare";
$a->strings["Dislike Posts"] = "Respingere Postări";
$a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "Capacitatea de a marca postări/comentarii ca fiind neplăcute";
$a->strings["Star Posts"] = "Postări cu Steluță";
$a->strings["Ability to mark special posts with a star indicator"] = "Capacitatea de a marca posturile speciale cu o stea ca şi indicator";
$a->strings["Mute Post Notifications"] = "";
$a->strings["Ability to mute notifications for a thread"] = "";
$a->strings["Connect URL missing."] = "Lipseşte URL-ul de conectare.";
$a->strings["This site is not configured to allow communications with other networks."] = "Acest site nu este configurat pentru a permite comunicarea cu alte reţele.";
$a->strings["No compatible communication protocols or feeds were discovered."] = "Nu au fost descoperite protocoale de comunicaţii sau fluxuri compatibile.";
$a->strings["The profile address specified does not provide adequate information."] = "Adresa de profil specificată nu furnizează informații adecvate.";
$a->strings["An author or name was not found."] = "Un autor sau nume nu a fost găsit.";
$a->strings["No browser URL could be matched to this address."] = "Nici un URL de browser nu a putut fi corelat cu această adresă.";
$a->strings["Unable to match @-style Identity Address with a known protocol or email contact."] = "Nu se poate corela @-stilul pentru Adresa de Identitatea cu un protocol cunoscut sau contact de email.";
$a->strings["Use mailto: in front of address to force email check."] = "Utilizaţi mailto: în faţa adresei pentru a forţa verificarea de email.";
$a->strings["The profile address specified belongs to a network which has been disabled on this site."] = "Adresa de profil specificată aparţine unei reţele care a fost dezactivată pe acest site.";
$a->strings["Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you."] = "Profil limitat. Această persoană nu va putea primi notificări directe/personale, de la dvs.";
$a->strings["Unable to retrieve contact information."] = "Nu se pot localiza informaţiile de contact.";
$a->strings["following"] = "urmărire";
$a->strings["A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name."] = "Un grup şters cu acest nume a fost restabilit. Permisiunile existente ale elementului, <strong>pot</strong>fi aplicate acestui grup şi oricăror viitori membrii. Dacă aceasta nu este ceea ați intenționat să faceți, vă rugăm să creaţi un alt grup cu un un nume diferit.";
$a->strings["Default privacy group for new contacts"] = "Confidenţialitatea implicită a grupului pentru noi contacte";
$a->strings["Everybody"] = "Toată lumea";
$a->strings["edit"] = "editare";
$a->strings["Edit group"] = "Editare grup";
$a->strings["Create a new group"] = "Creați un nou grup";
$a->strings["Contacts not in any group"] = "Contacte ce nu se află în orice grup";
$a->strings["Miscellaneous"] = "Diverse";
$a->strings["year"] = "an";
$a->strings["month"] = "lună";
$a->strings["day"] = "zi";
$a->strings["never"] = "niciodată";
$a->strings["less than a second ago"] = "acum mai puțin de o secundă";
$a->strings["years"] = "ani";
$a->strings["months"] = "luni";
$a->strings["week"] = "săptămână";
$a->strings["weeks"] = "săptămâni";
$a->strings["days"] = "zile";
$a->strings["hour"] = "oră";
$a->strings["hours"] = "ore";
$a->strings["minute"] = "minut";
$a->strings["minutes"] = "minute";
$a->strings["second"] = "secundă";
$a->strings["seconds"] = "secunde";
$a->strings["%1\$d %2\$s ago"] = "acum %1\$d %2\$s";
$a->strings["%s's birthday"] = "%s's zi de naştere";
$a->strings["Happy Birthday %s"] = "La mulţi ani %s";
$a->strings["Visible to everybody"] = "Vizibil pentru toata lumea";
$a->strings["show"] = "afișare";
$a->strings["don't show"] = "nu afișa";
$a->strings["[no subject]"] = "[fără subiect]";
$a->strings["stopped following"] = "urmărire întreruptă";
$a->strings["Poke"] = "Abordare";
$a->strings["View Status"] = "Vizualizare Status";
$a->strings["View Profile"] = "Vizualizare Profil";
$a->strings["View Photos"] = "Vizualizare Fotografii";
$a->strings["Network Posts"] = "Postări din Rețea";
$a->strings["Edit Contact"] = "Edit Contact";
$a->strings["Drop Contact"] = "Eliminare Contact";
$a->strings["Send PM"] = "Trimiteți mesaj personal";
$a->strings["Welcome "] = "Bine ați venit";
$a->strings["Please upload a profile photo."] = "Vă rugăm să încărcaţi o fotografie de profil.";
$a->strings["Welcome back "] = "Bine ați revenit";
$a->strings["The form security token was not correct. This probably happened because the form has been opened for too long (>3 hours) before submitting it."] = "Formarea codului de securitate, nu a fost corectă. Aceasta probabil s-a întâmplat pentru că formularul a fost deschis pentru prea mult timp ( >3 ore) înainte de a-l transmite.";
$a->strings["event"] = "eveniment";
$a->strings["%1\$s poked %2\$s"] = "%1\$s a abordat pe %2\$s";
$a->strings["poked"] = "a fost abordat(ă)";
$a->strings["post/item"] = "post/element";
$a->strings["%1\$s marked %2\$s's %3\$s as favorite"] = "%1\$s a marcat %3\$s de la %2\$s ca favorit";
$a->strings["remove"] = "eliminare";
$a->strings["Delete Selected Items"] = "Ștergeți Elementele Selectate";
$a->strings["Follow Thread"] = "Urmăriți Firul Conversației";
$a->strings["%s likes this."] = "%s apreciază aceasta.";
$a->strings["%s doesn't like this."] = "%s nu apreciază aceasta.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> like this"] = "<span %1\$s>%2\$d persoane</span> apreciază aceasta";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> don't like this"] = "<span %1\$s>%2\$d persoane</span>nu apreciază aceasta";
$a->strings["and"] = "şi";
$a->strings[", and %d other people"] = ", şi %d alte persoane";
$a->strings["%s like this."] = "%s apreciază aceasta.";
$a->strings["%s don't like this."] = "%s nu apreciază aceasta.";
$a->strings["Visible to <strong>everybody</strong>"] = "Vizibil pentru <strong>toți</strong>";
$a->strings["Please enter a video link/URL:"] = "Vă rugăm să introduceți un URL/legătură pentru clip video";
$a->strings["Please enter an audio link/URL:"] = "Vă rugăm să introduceți un URL/legătură pentru clip audio";
$a->strings["Tag term:"] = "Termen etichetare:";
$a->strings["Where are you right now?"] = "Unde vă aflați acum?";
$a->strings["Delete item(s)?"] = "Ștergeți element(e)?";
$a->strings["Post to Email"] = "Postați prin Email";
$a->strings["Connectors disabled, since \"%s\" is enabled."] = "Conectorii au fost dezactivați, din moment ce \"%s\" este activat.";
$a->strings["permissions"] = "permisiuni";
$a->strings["Post to Groups"] = "Postați în Grupuri";
$a->strings["Post to Contacts"] = "Post către Contacte";
$a->strings["Private post"] = "Articol privat";
$a->strings["view full size"] = "vezi intreaga mărime";
$a->strings["newer"] = "mai noi";
$a->strings["older"] = "mai vechi";
$a->strings["prev"] = "preced";
$a->strings["first"] = "prima";
$a->strings["last"] = "ultima";
$a->strings["next"] = "următor";
$a->strings["No contacts"] = "Nici-un contact";
$a->strings["%d Contact"] = array(
0 => "%d Contact",
1 => "%d Contacte",
2 => "%d de Contacte",
);
$a->strings["poke"] = "abordare";
$a->strings["ping"] = "ping";
$a->strings["pinged"] = "i s-a trimis ping";
$a->strings["prod"] = "prod";
$a->strings["prodded"] = "i s-a atras atenția";
$a->strings["slap"] = "plesnire";
$a->strings["slapped"] = "a fost plesnit(ă)";
$a->strings["finger"] = "indicare";
$a->strings["fingered"] = "a fost indicat(ă)";
$a->strings["rebuff"] = "respingere";
$a->strings["rebuffed"] = "a fost respins(ă)";
$a->strings["happy"] = "fericit(ă)";
$a->strings["sad"] = "trist(ă)";
$a->strings["mellow"] = "trist(ă)";
$a->strings["tired"] = "obosit(ă)";
$a->strings["perky"] = "arogant(ă)";
$a->strings["angry"] = "supărat(ă)";
$a->strings["stupified"] = "stupefiat(ă)";
$a->strings["puzzled"] = "nedumerit(ă)";
$a->strings["interested"] = "interesat(ă)";
$a->strings["bitter"] = "amarnic";
$a->strings["cheerful"] = "vesel(ă)";
$a->strings["alive"] = "plin(ă) de viață";
$a->strings["annoyed"] = "enervat(ă)";
$a->strings["anxious"] = "neliniştit(ă)";
$a->strings["cranky"] = "irascibil(ă)";
$a->strings["disturbed"] = "perturbat(ă)";
$a->strings["frustrated"] = "frustrat(ă)";
$a->strings["motivated"] = "motivat(ă)";
$a->strings["relaxed"] = "relaxat(ă)";
$a->strings["surprised"] = "surprins(ă)";
$a->strings["Monday"] = "Luni";
$a->strings["Tuesday"] = "Marţi";
$a->strings["Wednesday"] = "Miercuri";
$a->strings["Thursday"] = "Joi";
$a->strings["Friday"] = "Vineri";
$a->strings["Saturday"] = "Sâmbătă";
$a->strings["Sunday"] = "Duminică";
$a->strings["January"] = "Ianuarie";
$a->strings["February"] = "Februarie";
$a->strings["March"] = "Martie";
$a->strings["April"] = "Aprilie";
$a->strings["May"] = "Mai";
$a->strings["June"] = "Iunie";
$a->strings["July"] = "Iulie";
$a->strings["August"] = "August";
$a->strings["September"] = "Septembrie";
$a->strings["October"] = "Octombrie";
$a->strings["November"] = "Noiembrie";
$a->strings["December"] = "Decembrie";
$a->strings["bytes"] = "octeţi";
$a->strings["Click to open/close"] = "Apăsați pentru a deschide/închide";
$a->strings["default"] = "implicit";
$a->strings["Select an alternate language"] = "Selectați o limbă alternativă";
$a->strings["activity"] = "activitate";
$a->strings["post"] = "postare";
$a->strings["Item filed"] = "Element îndosariat";
$a->strings["Image/photo"] = "Imagine/fotografie";
$a->strings["<a href=\"%1\$s\" target=\"_blank\">%2\$s</a> %3\$s"] = "<a href=\"%1\$s\" target=\"_blank\">%2\$s</a> %3\$s";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"_blank\">post</a>"] = "<span><a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a> a scris următoarea <a href=\"%s\" target=\"_blank\">postare</a>";
$a->strings["$1 wrote:"] = "$1 a scris:";
$a->strings["Encrypted content"] = "Conţinut criptat";
$a->strings["(no subject)"] = "(fără subiect)";
$a->strings["noreply"] = "nu-răspundeţi";
$a->strings["Cannot locate DNS info for database server '%s'"] = "Nu se pot localiza informațiile DNS pentru serverul de bază de date '%s'";
$a->strings["Unknown | Not categorised"] = "Necunoscut | Fără categorie";
$a->strings["Block immediately"] = "Blocare Imediată";
$a->strings["Shady, spammer, self-marketer"] = "Dubioșii, spammerii, auto-promoterii";
$a->strings["Known to me, but no opinion"] = "Cunoscut mie, dar fără o opinie";
$a->strings["OK, probably harmless"] = "OK, probabil inofensiv";
$a->strings["Reputable, has my trust"] = "Cu reputație, are încrederea mea";
$a->strings["Weekly"] = "Săptămânal";
$a->strings["Monthly"] = "Lunar";
$a->strings["OStatus"] = "OStatus";
$a->strings["RSS/Atom"] = "RSS/Atom";
$a->strings["Zot!"] = "Zot!";
$a->strings["LinkedIn"] = "LinkedIn";
$a->strings["XMPP/IM"] = "XMPP/IM";
$a->strings["MySpace"] = "MySpace";
$a->strings["Google+"] = "Google+";
$a->strings["pump.io"] = "pump.io";
$a->strings["Twitter"] = "Twitter";
$a->strings["Diaspora Connector"] = "Conector Diaspora";
$a->strings["Statusnet"] = "Statusnet";
$a->strings["App.net"] = "App.net";
$a->strings[" on Last.fm"] = "pe Last.fm";
$a->strings["Starts:"] = "Începe:";
$a->strings["Finishes:"] = "Se finalizează:";
$a->strings["j F, Y"] = "j F, Y";
$a->strings["j F"] = "j F";
$a->strings["Birthday:"] = "Zile Naştere :";
$a->strings["Age:"] = "Vârsta:";
$a->strings["for %1\$d %2\$s"] = "pentru %1\$d %2\$s";
$a->strings["Tags:"] = "Etichete:";
$a->strings["Religion:"] = "Religie:";
$a->strings["Hobbies/Interests:"] = "Hobby/Interese:";
$a->strings["Contact information and Social Networks:"] = "Informaţii de Contact şi Reţele Sociale:";
$a->strings["Musical interests:"] = "Preferințe muzicale:";
$a->strings["Books, literature:"] = "Cărti, literatură:";
$a->strings["Television:"] = "Programe TV:";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment:"] = "Film/dans/cultură/divertisment:";
$a->strings["Love/Romance:"] = "Dragoste/Romantism:";
$a->strings["Work/employment:"] = "Loc de Muncă/Slujbă:";
$a->strings["School/education:"] = "Școală/educatie:";
$a->strings["Click here to upgrade."] = "Apăsați aici pentru a actualiza.";
$a->strings["This action exceeds the limits set by your subscription plan."] = "Această acţiune depăşeşte limitele stabilite de planul abonamentului dvs.";
$a->strings["This action is not available under your subscription plan."] = "Această acţiune nu este disponibilă în planul abonamentului dvs.";
$a->strings["End this session"] = "Finalizați această sesiune";
$a->strings["Your posts and conversations"] = "Postările şi conversaţiile dvs.";
$a->strings["Your profile page"] = "Pagina dvs. de profil";
$a->strings["Your photos"] = "Fotografiile dvs.";
$a->strings["Your videos"] = "Fișierele tale video";
$a->strings["Your events"] = "Evenimentele dvs.";
$a->strings["Personal notes"] = "Note Personale";
$a->strings["Your personal notes"] = "Notele tale personale";
$a->strings["Sign in"] = "Autentificare";
$a->strings["Home Page"] = "Home Pagina";
$a->strings["Create an account"] = "Creați un cont";
$a->strings["Help and documentation"] = "Ajutor şi documentaţie";
$a->strings["Apps"] = "Aplicații";
$a->strings["Addon applications, utilities, games"] = "Suplimente la aplicații, utilitare, jocuri";
$a->strings["Search site content"] = "Căutare în conținut site";
$a->strings["Conversations on this site"] = "Conversaţii pe acest site";
$a->strings["Conversations on the network"] = "";
$a->strings["Directory"] = "Director";
$a->strings["People directory"] = "Director persoane";
$a->strings["Information"] = "Informaţii";
$a->strings["Information about this friendica instance"] = "Informaţii despre această instanță friendica";