Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1043 lines
84 KiB

<?php
function string_plural_select($n){
return ($n==1) ? 0 : ($n>=2 && $n<=4) ? 1 : 2;
}
;
$a->strings["Post successful."] = "Příspěvek úspěšně odeslán";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Nastavení kontaktu změněno";
$a->strings["Contact update failed."] = "Aktualizace kontaktu selhala.";
$a->strings["Permission denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["Contact not found."] = "Kontakt nenalezen.";
$a->strings["Repair Contact Settings"] = "Opravit nastavení kontaktu";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact will stop working."] = "<strong>VAROVÁNÍ: Toto je velmi pokročilé nastavení,</strong> pokud zadáte nesprávné informace, komunikace s tímto kontaktem přestane fungovat.";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Prosím použijte <strong>ihned</strong> v prohlížeči tlačítko \"zpět\" pokud si nejste jistí co dělat na této stránce.";
$a->strings["Name"] = "Jméno";
$a->strings["Account Nickname"] = "Přezdívka účtu";
$a->strings["Account URL"] = "URL adresa účtu";
$a->strings["Friend Request URL"] = "Žádost o přátelství URL";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "URL adresa potvrzení přátelství";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Notifikační URL adresa";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "Poll/Feed URL adresa";
$a->strings["Submit"] = "Odeslat";
$a->strings["Help:"] = "Nápověda:";
$a->strings["Help"] = "Nápověda";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "Velikost souboru přesáhla limit %d";
$a->strings["File upload failed."] = "Nahrání souboru se nezdařilo.";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Návrhy přátelství odeslány ";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Navrhněte přátelé pro uživatele %s";
$a->strings["Status"] = "Stav";
$a->strings["Profile"] = "Profil";
$a->strings["Photos"] = "Fotografie";
$a->strings["Events"] = "Události";
$a->strings["Personal Notes"] = "Osobní poznámky";
$a->strings["Create New Event"] = "Vytvořit novou událost";
$a->strings["Previous"] = "Předchozí";
$a->strings["Next"] = "Následující";
$a->strings["l, F j"] = "l, F j";
$a->strings["Edit event"] = "Editovat událost";
$a->strings["link to source"] = "odkaz na zdroj";
$a->strings["hour:minute"] = "hodina:minuta";
$a->strings["Event details"] = "Detaily události";
$a->strings["Format is %s %s. Starting date and Description are required."] = "Formát je %s %s. Datum zahájení a popis jsou povinné.";
$a->strings["Event Starts:"] = "Událost začíná:";
$a->strings["Finish date/time is not known or not relevant"] = "Datum/čas konce není zadán nebo není relevantní";
$a->strings["Event Finishes:"] = "Akce končí:";
$a->strings["Adjust for viewer timezone"] = "Nastavit časové pásmo pro uživatele s právem pro čtení";
$a->strings["Description:"] = "Popis:";
$a->strings["Location:"] = "Místo:";
$a->strings["Share this event"] = "Sdílet tuto událost";
$a->strings["Cancel"] = "Zrušit";
$a->strings["Tag removed"] = "Štítek odstraněn";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Odebrat štítek položky";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Vyberte štítek k odebrání:";
$a->strings["Remove"] = "Odstranit";
$a->strings["%s welcomes %s"] = "%s vítá %s ";
$a->strings["Photo Albums"] = "Fotoalba";
$a->strings["Contact Photos"] = "Fotogalerie kontaktu";
$a->strings["everybody"] = "Žádost o připojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Contact information unavailable"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Profile Photos"] = "Profilové fotografie";
$a->strings["Album not found."] = "Album nenalezeno.";
$a->strings["Delete Album"] = "Smazat album";
$a->strings["Delete Photo"] = "Smazat fotografii";
$a->strings["was tagged in a"] = "štítek byl přidán v";
$a->strings["photo"] = "fotografie";
$a->strings["by"] = "od";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "Velikost obrázku překračuje limit velikosti";
$a->strings["Image file is empty."] = "Soubor obrázku je prázdný.";
$a->strings["Unable to process image."] = "Obrázek není možné zprocesovat";
$a->strings["Image upload failed."] = "Nahrání obrázku selhalo.";
$a->strings["Public access denied."] = "Veřejný přístup odepřen.";
$a->strings["No photos selected"] = "Není vybrána žádná fotografie";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Přístup k této položce je omezen.";
$a->strings["Upload Photos"] = "Nahrání fotografií ";
$a->strings["New album name: "] = "Název nového alba:";
$a->strings["or existing album name: "] = "nebo stávající název alba:";
$a->strings["Permissions"] = "Oprávnění:";
$a->strings["Edit Album"] = "Edituj album";
$a->strings["View Photo"] = "Zobraz fotografii";
$a->strings["Photo not available"] = "Fotografie není k dispozici";
$a->strings["Edit photo"] = "Editovat fotografii";
$a->strings["Use as profile photo"] = "Použít jako profilovou fotografii";
$a->strings["Private Message"] = "Soukromá zpráva";
$a->strings["View Full Size"] = "Zobrazit v plné velikosti";
$a->strings["Tags: "] = "Štítky:";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "[Odstranit všechny štítky]";
$a->strings["New album name"] = "Nové jméno alba";
$a->strings["Caption"] = "Titulek";
$a->strings["Add a Tag"] = "Přidat štítek";
$a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"] = "Příklad: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "Líbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "Nelíbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["Share"] = "Sdílet";
$a->strings["Please wait"] = "Čekejte prosím";
$a->strings["This is you"] = "To je Vy";
$a->strings["Comment"] = "Okomentovat";
$a->strings["Delete"] = "Odstranit";
$a->strings["Recent Photos"] = "Aktuální fotografie";
$a->strings["Upload New Photos"] = "Nahrát nové fotografie";
$a->strings["View Album"] = "Zobrazit album";
$a->strings["Not available."] = "Není k dispozici.";
$a->strings["Community"] = "Komunita";
$a->strings["No results."] = "Žádné výsledky.";
$a->strings["Shared content is covered by the <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/\">Creative Commons Attribution 3.0</a> license."] = "Sdílený obsah je v souladu s <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/\">Commons Creative 3.0</a> licencí.";
$a->strings["Item not found"] = "Položka nenalezena";
$a->strings["Edit post"] = "Upravit příspěvek";
$a->strings["Post to Email"] = "Poslat příspěvek na e-mail";
$a->strings["Edit"] = "Upravit";
$a->strings["Upload photo"] = "Nahrát fotografii";
$a->strings["Attach file"] = "Přiložit soubor";
$a->strings["Insert web link"] = "Vložit webový odkaz";
$a->strings["Insert YouTube video"] = "Vložit YouTube video";
$a->strings["Insert Vorbis [.ogg] video"] = "Vložit Vorbis [.ogg] video";
$a->strings["Insert Vorbis [.ogg] audio"] = "Vložit Vorbis [.ogg] audio";
$a->strings["Set your location"] = "Nastavte vaši polohu";
$a->strings["Clear browser location"] = "Odstranit adresu v prohlížeči";
$a->strings["Permission settings"] = "Nastavení oprávnění";
$a->strings["CC: email addresses"] = "skrytá kopie: e-mailové adresy";
$a->strings["Public post"] = "Veřejný příspěvek";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Příklad: bob@example.com, mary@example.com";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Toto pozvání již bylo přijato";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Adresa profilu není platná nebo neobsahuje profilové informace";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Varování: umístění profilu nemá žádné identifikovatelné jméno vlastníka";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Varování: umístění profilu nemá žádnou profilovou fotografii.";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d požadovaný parametr nebyl nalezen na daném místě",
1 => "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě",
2 => "%d požadované parametry nebyly nalezeny na daném místě",
);
$a->strings["Introduction complete."] = "Představení dokončeno.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Neopravitelná chyba protokolu";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Profil není k dispozici.";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s dnes obdržel příliš mnoho požadavků na připojení.";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Ochrana proti spamu byla aktivována";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Přátelům se doporučuje to zkusit znovu za 24 hodin.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Neplatný odkaz";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Nepodařilo se zjistit Vaše jméno na zadané adrese.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Již jste se zde zavedli.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Zřejmě jste již přátelé se %s.";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Neplatné URL profilu.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Nepovolené URL profilu.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Nepodařilo se aktualizovat kontakt.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše žádost o propojení byla odeslána.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Prosím přihlašte se k potvrzení žádosti o propojení.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Jste přihlášeni pod nesprávnou identitou Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu.";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Vítejte doma %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Prosím potvrďte Vaši žádost o představení/spojení %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Potvrdit";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Jméno odepřeno]";
$a->strings["Introduction received at "] = "Pozvánka přijata v";
$a->strings["Administrator"] = "Administrátor";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Požadavek o přátelství / propojení";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendika.com, http://demo.friendika.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "Příklady: jojo@demo.friendika.com, http://demo.friendika.com/profile/jojo, testuser@identi.ca";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Odpovězte, prosím, následující:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "Zná Vás uživatel %s ?";
$a->strings["Yes"] = "Ano";
$a->strings["No"] = "Ne";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Přidat osobní poznámku:";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported social networks:"] = "Prosím, zadejte adresu své 'identity' jedné z následujících podporovaných sociálních sítí:";
$a->strings["Friendika"] = "Friendika";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "StatusNet / Federativní Sociální Web";
$a->strings["Private (secure) network"] = "Soukromá (zabezpečená) síť";
$a->strings["Public (insecure) network"] = "Veřejná (nezabezpečená) síť";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Adresa Vaší identity :";
$a->strings["Submit Request"] = "Odeslat žádost";
$a->strings["Could not create/connect to database."] = "Nelze vytvořit / připojit se k databázi.";
$a->strings["Connected to database."] = "Připojeno k databázi.";
$a->strings["Proceed with Installation"] = "Pokračovat v instalaci";
$a->strings["Your Friendika site database has been installed."] = "Vaše databáze Friendiky byla nainstalována.";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "Důležité: Budete si muset [ručně] plánovat úlohu pro poller.";
$a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Přečtěte si prosím informace v souboru \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["Proceed to registration"] = "Pokračovat k registraci";
$a->strings["Database import failed."] = "Import databáze se nezdařil.";
$a->strings["You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin or mysql."] = "Možná budete muset importovat soubor \"database.sql\" ručně pomocí phpMyAdmin či MySQL.";
$a->strings["Welcome to Friendika."] = "Vítejte na Friendice.";
$a->strings["Friendika Social Network"] = "Sociální síť Friendika ";
$a->strings["Installation"] = "Instalace";
$a->strings["In order to install Friendika we need to know how to connect to your database."] = "Pro instalaci Friendika musíme vědět, jak se připojit k databázi.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Obraťte se na svého poskytovatele hostingu nebo administrátora serveru , pokud máte dotazy týkající se těchto nastavení.";
$a->strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "Databázi, kterou uvedete níže by již měla existovat. Pokud tak není, prosíme, vytvořte ji před pokračováním.";
$a->strings["Database Server Name"] = "Jméno databázového serveru";
$a->strings["Database Login Name"] = "Přihlašovací jméno k databázi";
$a->strings["Database Login Password"] = "Heslo k databázovému účtu ";
$a->strings["Database Name"] = "Jméno databáze";
$a->strings["Please select a default timezone for your website"] = "Prosím, vyberte výchozí časové pásmo pro vaše webové stránky";
$a->strings["Site administrator email address. Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "e-mailová adresa administrárota webu. E-mailová adresa vašeho účtu se musí shodovat, aby bylo možné využívat panel webové administrace.";
$a->strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "Nelze najít verzi PHP pro příkazový řádek v PATH webového serveru.";
$a->strings["This is required. Please adjust the configuration file .htconfig.php accordingly."] = "Tento krok je nutný. Upravte příslušným způsobem konfigurační soubor .htconfig.php.";
$a->strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "Verze PHP pro příkazový řádek na vašem systému nemá povolen \"register_argc_argv\".";
$a->strings["This is required for message delivery to work."] = "Toto je nutné pro fungování doručování zpráv.";
$a->strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Chyba: funkce \"openssl_pkey_new\" na tomto systému není schopna generovat šifrovací klíče";
$a->strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Pokud systém běží na Windows, seznamte se s \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
$a->strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Chyba: Požadovaný Apache webserver mod-rewrite modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný libcurl PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Chyba: požadovaný GD graphics PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný openssl PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: mysqli PHP module required but not installed."] = "Chyba: požadovaný mysqli PHP modul není nainstalován.";
$a->strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Chyba: PHP modul mb_string je vyžadován, ale není nainstalován.";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\ in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "Webový instalátor musí být schopen vytvořit soubor s názvem \".htconfig.php\" v hlavním adresáři vašeho webového serveru ale nyní mu to není umožněno.";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Toto je nejčastěji nastavením oprávnění, kdy webový server nemusí být schopen zapisovat soubory do vašeho adresáře - i když Vy můžete.";
$a->strings["Please check with your site documentation or support people to see if this situation can be corrected."] = "Prosím, poraďte se s dokumentací k Vašemu hostingu nebo s technickou podporou, zda-li lze tuto situaci napravit.";
$a->strings["If not, you may be required to perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "Pokud ne, může být vyžadováno provedení ruční instalace. Prosím, seznamte se s návodem popsaným v souboru \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Databázový konfigurační soubor \".htconfig.php\" nemohl být uložen. Prosím, použijte přiložený text k vytvoření konfiguračního souboru ve vašem kořenovém adresáři webového serveru.";
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Při vytváření databázových tabulek došlo k chybám.";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Vložený obsah - obnovení stránky pro zobrazení]";
$a->strings["Profile Match"] = "Shoda profilu";
$a->strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "Žádná klíčová slova k porovnání. Prosím, přidejte klíčová slova do Vašeho výchozího profilu.";
$a->strings["No matches"] = "Žádné shody";
$a->strings["Remote privacy information not available."] = "Vzdálené soukromé informace nejsou k dispozici.";
$a->strings["Visible to:"] = "Viditelné pro:";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Vítá Vás %s";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Neplatný identifikátor požadavku.";
$a->strings["Discard"] = "Odstranit";
$a->strings["Ignore"] = "Ignorovat";
$a->strings["Pending Friend/Connect Notifications"] = "Čekající požadavky na Přátelství / Připojení ";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Zobrazit ignorované žádosti";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Skrýt ignorované žádosti";
$a->strings["Notification type: "] = "Typ oznámení:";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Návrh přátelství";
$a->strings["suggested by %s"] = "navrhl %s";
$a->strings["Approve"] = "Schválit";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Vaši údajní známí:";
$a->strings["yes"] = "ano";
$a->strings["no"] = "ne";
$a->strings["Approve as: "] = "Schválit jako:";
$a->strings["Friend"] = "Přítel";
$a->strings["Fan/Admirer"] = "Fanoušek / obdivovatel";
$a->strings["Friend/Connect Request"] = "Přítel / žádost o připojení";
$a->strings["New Follower"] = "Nový následovník";
$a->strings["No notifications."] = "Žádné oznámení.";
$a->strings["Invite Friends"] = "Pozvat přátele";
$a->strings["%d invitation available"] = array(
0 => "Pozvánka %d k dispozici",
1 => "Pozvánky %d k dispozici",
2 => "Pozvánky %d k dispozici",
);
$a->strings["Find People With Shared Interests"] = "Najít lidi se společnými zájmy";
$a->strings["Connect/Follow"] = "Připojit / Následovat";
$a->strings["Example: bob@example.com, http://example.com/barbara"] = "Příklad: jan@příklad.cz, http://příklad.cz/jana";
$a->strings["Follow"] = "Následovat";
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nelze získat přístup k záznamu kontaktu.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nelze nalézt vybraný profil.";
$a->strings["Contact updated."] = "Kontakt aktualizován.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Kontakt byl zablokován";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Kontakt byl odblokován";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Kontakt bude ignorován";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Kontakt přestal být ignorován";
$a->strings["stopped following"] = "následování zastaveno";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Kontakt byl odstraněn.";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Vzájemné přátelství";
$a->strings["is a fan of yours"] = "je Váš fanoušek";
$a->strings["you are a fan of"] = "jste fanouškem";
$a->strings["Privacy Unavailable"] = "Ochrana soukromí není k dispozici";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Soukromá komunikace není dostupná pro tento kontakt.";
$a->strings["Never"] = "Nikdy";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Aktualizace byla úspěšná)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Aktualizace nebyla úspěšná)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Navrhněte přátelé";
$a->strings["Contact Editor"] = "Editor kontaktu";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Viditelnost profilu";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Vyberte prosím profil, který chcete zobrazit %s při zabezpečeném prohlížení vašeho profilu.";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Kontaktní informace / poznámky";
$a->strings["Online Reputation"] = "Online pověst";
$a->strings["Occasionally your friends may wish to inquire about this person's online legitimacy."] = "Občas mohou vaši přátelé chtít informovat o online legitimitě této osoby.";
$a->strings["You may help them choose whether or not to interact with this person by providing a <em>reputation</em> to guide them."] = "Poskytnutím <em>pověsti</em> jim můžete pomoci se rozhodnout, zda-li s touto osobou komunikovat či nikoliv.";
$a->strings["Please take a moment to elaborate on this selection if you feel it could be helpful to others."] = "Věnujte prosím chvilku vyplnění této volby, pokud máte pocit, že by mohlo být užitečné pro ostatní.";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Navštivte profil uživatele %s [%s]";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Blokovat / Odblokovat kontakt";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignorovat kontakt";
$a->strings["Repair contact URL settings"] = "Opravit nastavení URL kontaktu";
$a->strings["Repair contact URL settings (WARNING: Advanced)"] = "Opravit nastavení URL kontaktu (Varování: Pokročilé)";
$a->strings["View conversations"] = "Zobrazit konverzace";
$a->strings["Delete contact"] = "Odstranit kontakt";
$a->strings["Last updated: "] = "Poslední aktualizace:";
$a->strings["Update public posts: "] = "Aktualizace veřejných příspěvků:";
$a->strings["Update now"] = "Aktualizovat";
$a->strings["Unblock this contact"] = "Odblokovat tento kontakt";
$a->strings["Block this contact"] = "Blokovat tento kontakt";
$a->strings["Unignore this contact"] = "Přestat ignorovat tento kontakt";
$a->strings["Ignore this contact"] = "Ignorovat tento kontakt";
$a->strings["Currently blocked"] = "V současnosti zablokováno";
$a->strings["Currently ignored"] = "V současnosti ignorováno";
$a->strings["Contacts"] = "Kontakty";
$a->strings["Show Blocked Connections"] = "Zobrazit blokované spojení";
$a->strings["Hide Blocked Connections"] = "Skrýt blokované spojení";
$a->strings["Finding: "] = "Zjištění: ";
$a->strings["Find"] = "Najít";
$a->strings["Edit contact"] = "Editovat kontakt";
$a->strings["No valid account found."] = "Nenalezen žádný platný účet.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Žádost o obnovení hesla vyřízena. Zkontrolujte Vaši e-mailovou schránku.";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Na %s bylo zažádáno o resetování hesla";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Žádost nemohla být ověřena. (Možná jste ji odeslali již dříve.) Obnovení hesla se nezdařilo.";
$a->strings["Password Reset"] = "Obnovení hesla";
$a->strings["Your password has been reset as requested."] = "Vaše heslo bylo na Vaše přání resetováno.";
$a->strings["Your new password is"] = "Vaše nové heslo je";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Uložte si nebo zkopírujte nové heslo - a pak";
$a->strings["click here to login"] = "klikněte zde pro přihlášení";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Vaše heslo může být změněno na stránce <em>nastavení</em> po úspěšném přihlášení.";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Zapomněli jste heslo?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Zadejte svůj e-mailovou adresu a odešlete žádost o zaslání Vašeho nového hesla. Poté zkontrolujte svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Přezdívka nebo e-mail:";
$a->strings["Reset"] = "Reset";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Hesla se neshodují. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Prázdné hesla nejsou povolena. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Password changed."] = "Heslo bylo změněno.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Aktualizace hesla se nezdařila. Zkuste to prosím znovu.";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Nepodařilo se připojit k e-mailovému účtu pomocí dodaného nastavení.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Prosím použijte kratší jméno.";
$a->strings[" Name too short."] = "Jméno je příliš krátké.";
$a->strings[" Not valid email."] = "Neplatný e-mail.";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "Nelze provést změnu na tento e-mail.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Account settings"] = "Nastavení účtu";
$a->strings["Plugin settings"] = "Nastavení pluginu";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "Žádný doplněk není nastaven";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Nastavení doplňku";
$a->strings["Normal Account"] = "Normální účet";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "Tento účet je běžný osobní profil";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Soapbox účet";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"] = "Automaticky schválit všechna spojení / přátelství jako fanoušky s právem pouze ke čtení";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Komunitní účet / Účet celebrity";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"] = "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství, jako fanoušky s právem ke čtení.";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Účet s automatickým schvalováním přátel";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as friends"] = "Automaticky schvalovat všechny žádosti o spojení / přátelství jako přátele";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "(Volitelné) Povolit OpenID pro přihlášení k tomuto účtu.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v místním adresáři webu?";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v globální sociálním adresáři?";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Skrýt Vaše kontaktní údaje a seznam přátel před návštěvníky ve Vašem výchozím profilu?";
$a->strings["Hide profile details and all your messages from unknown viewers?"] = "Skrýt detaily profilu a všechny zprávy před neznámými uživateli?";
$a->strings["Profile is <strong>not published</strong>."] = "Profil <strong>není zveřejněn</strong>.";
$a->strings["or"] = "nebo";
$a->strings["Your Identity Address is"] = "Vaše adresa identity je";
$a->strings["Account Settings"] = "Nastavení účtu";
$a->strings["Export Personal Data"] = "Export osobních údajů";
$a->strings["Password Settings"] = "Nastavení hesla";
$a->strings["New Password:"] = "Nové heslo:";
$a->strings["Confirm:"] = "Potvrďte:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Pokud nechcete změnit heslo, položku hesla nevyplňujte";
$a->strings["Basic Settings"] = "Základní nastavení";
$a->strings["Full Name:"] = "Celé jméno:";
$a->strings["Email Address:"] = "E-mailová adresa:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "Vaše časové pásmo:";
$a->strings["Default Post Location:"] = "Výchozí umístění příspěvků:";
$a->strings["Use Browser Location:"] = "Používat umístění dle prohlížeče:";
$a->strings["Display Theme:"] = "Vybrat grafickou šablonu:";
$a->strings["Security and Privacy Settings"] = "Nastavení zabezpečení a soukromí";
$a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Maximální počet žádostí o přátelství za den:";
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(Aby se zabránilo spamu)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Výchozí oprávnění pro příspěvek";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(Klikněte pro otevření/zavření)";
$a->strings["Allow friends to post to your profile page:"] = "Povolit přátelům příspěvky na Vaši profilovou stránku:";
$a->strings["Automatically expire posts after days:"] = "Po kolika dnech automaticky expirovat příspěvky:";
$a->strings["If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"] = "Pokud je prázdné, příspěvky nebudou nikdy expirovat. Expirované příspěvky budou vymazány";
$a->strings["Notification Settings"] = "Nastavení notifikací";
$a->strings["Send a notification email when:"] = "Poslat notifikaci e-mailem, když";
$a->strings["You receive an introduction"] = "obdržíte žádost o propojení";
$a->strings["Your introductions are confirmed"] = "Vaše žádosti jsou potvrzeny";
$a->strings["Someone writes on your profile wall"] = "někdo Vám napíše na Vaši profilovou stránku";
$a->strings["Someone writes a followup comment"] = "někdo Vám napíše následný komentář";
$a->strings["You receive a private message"] = "obdržíte soukromou zprávu";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "Nastavení e-mailu";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Pokud chcete komunikovat pomocí této služby s Vašimi kontakty z e-mailu (volitelné), uveďte, jak se připojit k Vaší e-mailové schránce.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Poslední úspěšná kontrola e-mailu:";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "Přístup k elektronické poště je na tomto serveru zakázán.";
$a->strings["IMAP server name:"] = "jméno IMAP serveru:";
$a->strings["IMAP port:"] = "IMAP port:";
$a->strings["Security:"] = "Zabezpečení:";
$a->strings["None"] = "Žádný";
$a->strings["Email login name:"] = "přihlašovací jméno k e-mailu:";
$a->strings["Email password:"] = "heslo k Vašemu e-mailu:";
$a->strings["Reply-to address:"] = "Odpovědět na adresu:";
$a->strings["Send public posts to all email contacts:"] = "Poslat veřejné příspěvky na všechny e-mailové kontakty:";
$a->strings["Advanced Page Settings"] = "Pokročilé nastavení stránky";
$a->strings["Welcome back %s"] = "Vítejte zpět %s";
$a->strings["Manage Identities and/or Pages"] = "Správa identit a / nebo stránek";
$a->strings["(Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.)"] = "(Přepínání mezi různými identitami nebo komunitními / skupinovými stránkami, které sdílejí Vaše detaily účtu.)";
$a->strings["Select an identity to manage: "] = "Vyberte identitu pro správu:";
$a->strings["View Conversations"] = "Zobrazit konverzace";
$a->strings["View New Items"] = "Zobrazit nové položky";
$a->strings["View Any Items"] = "Zobrazit všechny položky";
$a->strings["View Starred Items"] = "Zobrazit položky označené hvězdu";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s člena z nezabezpečené sítě.",
1 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě.",
2 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě.",
);
$a->strings["Private messages to this group are at risk of public disclosure."] = "Soukromé zprávy této skupině jsou vystaveny riziku prozrazení.";
$a->strings["No such group"] = "Žádná taková skupina";
$a->strings["Group is empty"] = "Skupina je prázdná";
$a->strings["Group: "] = "Skupina:";
$a->strings["Contact: "] = "Kontakt:";
$a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."] = "Soukromé zprávy této osobě jsou vystaveny riziku prozrazení.";
$a->strings["Invalid contact."] = "Neplatný kontakt.";
$a->strings["Save"] = "Uložit";
$a->strings["Welcome to Friendika"] = "Vítejte na Friendika";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Seznam doporučení pro nového člena";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page."] = "Dovolujeme si Vám nabídnout některé tipy a odkazy, abychom Vám zpříjemnili práci se systémem Friendika. Kliknutím na libovolnou položku navštívit příslušnou stránku.";
$a->strings["On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a note of your Identity Address. This will be useful in making friends."] = "Na stránce <em>Nastavení</em> - změnit výchozí heslo. Poznamenejte si také adresu své identity. To může být užitečné při navazování přátelství.";
$a->strings["Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you should probably publish your listing - unless all of your friends and potential friends know exactly how to find you."] = "Prohlédněte si další nastavení, a to zejména nastavení soukromí. Nezveřejnění svého účtu v adresáři je jako mít nezveřejněné telefonní číslo. Obecně platí, že je lepší mít svůj účet zveřejněný, leda by všichni vaši potenciální přátelé věděli, jak vás přesně najít.";
$a->strings["Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown that people with real photos of themselves are ten times more likely to make friends than people who do not."] = "Nahrajte si svou profilovou fotku, pokud jste tak již neučinili. Studie ukázaly, že lidé se skutečnými fotografiemi mají desetkrát častěji přátele než lidé, kteří nemají.";
$a->strings["Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."] = "Jestliže máte účet na Facebooku, povolte konektor na Facebook a bude možné (na přání) importovat všechny Vaš přátele na Facebooku a všechny Vaše konverzace.";
$a->strings["Enter your email access information on your Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "na stránce Nastavení zadejte informace pro přístup k Vaší e-mailové stránce, pokud si přejete importovat a komunikovat s přáteli nebo distribučními skupinami z Vaší e-mailové schránky";
$a->strings["Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown visitors."] = "Upravit <strong>výchozí</strong> profil podle vašich představ. Prověřte nastavení pro skrytí Vašeho seznamu přátel a skrytí profilu před neznámými návštěvníky.";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "Nastavte si nějaká veřejné klíčová slova pro výchozí profil, která popisují vaše zájmy. Friendika Vám může nalézt další lidi s podobnými zájmy a navrhnout přátelství.";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Connect</em> dialog."] = "Stránka Kontakty je Vaším odrazovým můstkem k řízení přátelství a spojení s kamarády v jiných sítích. Obvykle zadáte jejich adresu nebo adresu URL do dialogu <em>Připojit</em>.";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "Stránka Adresář Vám pomůže najít další lidi na tomto serveru nebo v jiných propojených serverech. Prostřednictvím odkazů <em>Připojení</em> nebo <em>Následovat</em> si prohlédněte jejich profilovou stránku. Uveďte svou vlastní adresu identity, je-li požadována.";
$a->strings["Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page."] = "Jakmile získáte nějaké přátele, uspořádejte si je do soukromých konverzačních skupin na postranním panelu vaší stránky Kontakty a pak můžete komunikovat s každou touto skupinu soukromě prostřednictvím stránky Síť.";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "Na stránkách <strong>Nápověda</strong> naleznete nejen další podrobnosti o všech funkcích Friendika ale také další zdroje informací.";
$a->strings["Item not available."] = "Položka není k dispozici.";
$a->strings["Item was not found."] = "Položka nebyla nalezena.";
$a->strings["Group created."] = "Skupina vytvořena.";
$a->strings["Could not create group."] = "Nelze vytvořit skupinu.";
$a->strings["Group not found."] = "Skupina nenalezena.";
$a->strings["Group name changed."] = "Název skupiny byl změněn.";
$a->strings["Permission denied"] = "Nedostatečné oprávnění";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Vytvořit skupinu kontaktů / přátel.";
$a->strings["Group Name: "] = "Název skupiny:";
$a->strings["Group removed."] = "Skupina odstraněna. ";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Nelze odstranit skupinu.";
$a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Klikněte na kontakt pro přidání nebo odebrání";
$a->strings["Group Editor"] = "Editor skupin";
$a->strings["Members"] = "Členové";
$a->strings["All Contacts"] = "Všechny kontakty";
$a->strings["Invalid profile identifier."] = "Neplatný identifikátor profilu.";
$a->strings["Profile Visibility Editor"] = "Editor viditelnosti profilu ";
$a->strings["Visible To"] = "Viditelný pro";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Všechny kontakty (se zabezpečeným přístupovým profilem )";
$a->strings["View Contacts"] = "Zobrazit kontakty";
$a->strings["No contacts."] = "Žádné kontakty.";
$a->strings["An invitation is required."] = "Pozvánka je vyžadována.";
$a->strings["Invitation could not be verified."] = "Pozvánka nemohla být ověřena.";
$a->strings["Invalid OpenID url"] = "Neplatný odkaz OpenID";
$a->strings["Please enter the required information."] = "Zadejte prosím požadované informace.";
$a->strings["Please use a shorter name."] = "Použijte prosím kratší jméno.";
$a->strings["Name too short."] = "Jméno je příliš krátké.";
$a->strings["That doesn't appear to be your full (First Last) name."] = "Nezdá se, že by to bylo vaše celé jméno (křestní jméno a příjmení).";
$a->strings["Your email domain is not among those allowed on this site."] = "Váš e-mailová doména není na tomto serveru mezi povolenými.";
$a->strings["Not a valid email address."] = "Neplatná e-mailová adresa.";
$a->strings["Cannot use that email."] = "Tento e-mail nelze použít.";
$a->strings["Your \"nickname\" can only contain \"a-z\", \"0-9\", \"-\", and \"_\", and must also begin with a letter."] = "Vaše \"přezdívka\" může obsahovat pouze \"a-z\", \"0-9\", \"-\", a \"_\", a musí začínat písmenem.";
$a->strings["Nickname is already registered. Please choose another."] = "Přezdívka je již registrována. Prosím vyberte jinou.";
$a->strings["SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed."] = "Závažná chyba: Generování bezpečnostních klíčů se nezdařilo.";
$a->strings["An error occurred during registration. Please try again."] = "Došlo k chybě při registraci. Zkuste to prosím znovu.";
$a->strings["An error occurred creating your default profile. Please try again."] = "Došlo k chybě při vytváření Vašeho výchozího profilu. Zkuste to prosím znovu.";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Registrační údaje pro %s";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Registrace úspěšná. Zkontrolujte prosím svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Failed to send email message. Here is the message that failed."] = "Nepodařilo se odeslat zprávu na e-mail. Zde je zpráva, která nebyla odeslána.";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Vaši registraci nelze zpracovat.";
$a->strings["Registration request at %s"] = "Žádost o registraci na %s";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Vaše registrace čeká na schválení vlastníkem serveru.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Tento formulář můžete (volitelně) vyplnit s pomocí OpenID tím, že vyplníte své OpenID a kliknutete na tlačítko 'Zaregistrovat'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Pokud nepoužíváte OpenID, nechte prosím toto pole prázdné a vyplňte zbylé položky.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Vaše OpenID (nepovinné):";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Uvést Váš profil v adresáři členů?";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Členství na tomto webu je pouze na pozvání.";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "Vaše pozvání ID:";
$a->strings["Registration"] = "Registrace";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "Vaše celé jméno (např. Jan Novák):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "Vaše e-mailová adresa:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Vyberte přezdívku k profilu. Ta musí začít s textovým znakem. Vaše profilová adresa na tomto webu pak bude \"<strong>přezdívka@\$sitename</strong>\".";
$a->strings["Choose a nickname: "] = "Vyberte přezdívku:";
$a->strings["Register"] = "Registrovat";
$a->strings["status"] = "Stav";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s má rád %2\$s' na %3\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s nemá rád %2\$s na %3\$s";
$a->strings["This is Friendika version"] = "Toto je Friendika verze";
$a->strings["running at web location"] = "běžící na webu";
$a->strings["Shared content within the Friendika network is provided under the <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/\">Creative Commons Attribution 3.0 license</a>"] = "Sdílený obsah v síti Friendika je poskytována pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/\">licencí Creative Commons Attribution 3.0</a>";
$a->strings["Please visit <a href=\"http://project.friendika.com\">Project.Friendika.com</a> to learn more about the Friendika project."] = "Pokud se chcete dozvědět více o projektu Friendika, navštivte, prosím, <a href=\"http://project.friendika.com\">Project.Friendika.com</a>";
$a->strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Pro hlášení chyb a námětů na změny navštivte:";
$a->strings["Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendika - dot com"] = "Návrhy, chválu, dary, atd. - prosím pošlete na e-mail \"Info\" na Friendika tečka com";
$a->strings["Installed plugins/addons/apps"] = "Nainstalované doplňky/aplikace";
$a->strings["No installed plugins/addons/apps"] = "Nejsou žádné nainstalované doplňky/aplikace";
$a->strings["Account approved."] = "Účet schválen.";
$a->strings["Registration revoked for %s"] = "Registrace zrušena pro %s";
$a->strings["Please login."] = "Přihlaste se, prosím.";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "Nelze nalézt původní příspěvek.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Prázdný příspěvek odstraněn.";
$a->strings["Wall Photos"] = "Fotografie na zdi";
$a->strings["noreply"] = "bez odpovědi";
$a->strings["Administrator@"] = "Administrator@";
$a->strings["%s commented on an item at %s"] = "%s okomentoval položku v %s";
$a->strings["%s posted to your profile wall at %s"] = "%s přidal příspěvek na vaší profilovou zeď v %s";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Chyba systému. Příspěvek nebyl uložen.";
$a->strings["This message was sent to you by %s, a member of the Friendika social network."] = "Tuto zprávu Vám zaslal %s, člen sociální sítě Friendika.";
$a->strings["You may visit them online at %s"] = "Můžete je navštívit online na adrese %s";
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, kontaktujte prosím odesilatele odpovědí na tento záznam.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s poslal aktualizaci.";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Obrázek byl odeslán, ale jeho oříznutí se nesdařilo.";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "Nepodařilo se snížit velikost obrázku [%s].";
$a->strings["Unable to process image"] = "Obrázek nelze zpracovat ";
$a->strings["Image exceeds size limit of %d"] = "Obrázek překročil limit velikosti %d";
$a->strings["Upload File:"] = "Nahrát soubor:";
$a->strings["Upload Profile Photo"] = "Nahrát profilovou fotografii";
$a->strings["Upload"] = "Nahrát";
$a->strings["skip this step"] = "přeskočit tento krok ";
$a->strings["select a photo from your photo albums"] = "Vybrat fotografii z Vašich fotoalb";
$a->strings["Crop Image"] = "Oříznout obrázek";
$a->strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Prosím, ořízněte tento obrázek pro optimální zobrazení.";
$a->strings["Done Editing"] = "Editace dokončena";
$a->strings["Image uploaded successfully."] = "Obrázek byl úspěšně nahrán.";
$a->strings["No profile"] = "Žádný profil";
$a->strings["Remove My Account"] = "Odstranit můj účet";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Tímto bude kompletně odstraněn váš účet. Jakmile bude účet odstraněn, nebude už možné ho obnovit.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Prosím, zadejte své heslo pro ověření:";
$a->strings["No recipient selected."] = "Nevybrán příjemce.";
$a->strings["[no subject]"] = "[bez předmětu]";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Nepodařilo se najít kontaktní informace.";
$a->strings["Message sent."] = "Zpráva odeslána.";
$a->strings["Message could not be sent."] = "Zprávu se nepodařilo odeslat.";
$a->strings["Messages"] = "Zprávy";
$a->strings["Inbox"] = "Doručená pošta";
$a->strings["Outbox"] = "Odeslaná pošta";
$a->strings["New Message"] = "Nová zpráva";
$a->strings["Message deleted."] = "Zpráva odstraněna.";
$a->strings["Conversation removed."] = "Konverzace odstraněna.";
$a->strings["Please enter a link URL:"] = "Zadejte prosím URL odkaz:";
$a->strings["Send Private Message"] = "Odeslat soukromou zprávu";
$a->strings["To:"] = "Adresát:";
$a->strings["Subject:"] = "Předmět:";
$a->strings["Your message:"] = "Vaše zpráva:";
$a->strings["No messages."] = "Žádné zprávy.";
$a->strings["Delete conversation"] = "Odstranit konverzaci";
$a->strings["D, d M Y - g:i A"] = "D M R - g:i A";
$a->strings["Message not available."] = "Zpráva není k dispozici.";
$a->strings["Delete message"] = "Smazat zprávu";
$a->strings["Send Reply"] = "Poslat odpověď";
$a->strings["Site"] = "Web";
$a->strings["Users"] = "Uživatelé";
$a->strings["Plugins"] = "Pluginy";
$a->strings["Update"] = "Aktualizace";
$a->strings["Logs"] = "Logy";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Registrace uživatele čeká na potvrzení";
$a->strings["Item not found."] = "Položka nenalezena.";
$a->strings["Administration"] = "Administrace";
$a->strings["Summary"] = "Shrnutí";
$a->strings["Registered users"] = "Registrovaní uživatelé";
$a->strings["Pending registrations"] = "Čekající registrace";
$a->strings["Version"] = "Verze";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktivní pluginy";
$a->strings["Site settings updated."] = "Nastavení webu aktualizováno.";
$a->strings["Closed"] = "Uzavřít";
$a->strings["Requires approval"] = "Vyžaduje schválení";
$a->strings["Open"] = "Otevřená";
$a->strings["File upload"] = "Nahrání souborů";
$a->strings["Policies"] = "Politiky";
$a->strings["Advanced"] = "Pokročilé";
$a->strings["Site name"] = "Název webu";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Banner/logo";
$a->strings["System language"] = "Systémový jazyk";
$a->strings["System theme"] = "Grafická šablona systému ";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maximální velikost obrazu";
$a->strings["Register policy"] = "Politika registrace";
$a->strings["Register text"] = "Registrace textu";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Povolené domény přátel";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Povolené e-mailové domény";
$a->strings["Block public"] = "Blokovat veřejnost";
$a->strings["Force publish"] = "Publikovat";
$a->strings["Global directory update URL"] = "aktualizace URL adresy Globálního adresáře ";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Blokovat více registrací";
$a->strings["OpenID support"] = "podpora OpenID";
$a->strings["Gravatar support"] = "podpora Gravatar";
$a->strings["Fullname check"] = "kontrola úplného jména";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "UTF-8 Regulární výrazy";
$a->strings["Show Community Page"] = "Zobrazit stránku komunity";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Zapnout podporu OStatus";
$a->strings["Only allow Friendika contacts"] = "Povolit pouze Friendika kontakty ";
$a->strings["Verify SSL"] = "Ověřit SSL";
$a->strings["Proxy user"] = "Proxy uživatel";
$a->strings["Proxy URL"] = "Proxy URL adresa";
$a->strings["Network timeout"] = "čas síťového spojení vypršelo (timeout)";
$a->strings["%s user blocked"] = array(
0 => "%s uživatel zablokován",
1 => "%s uživatelů zablokováno / odblokováno",
2 => "%s uživatelů zablokováno / odblokováno",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => "%s uživatel smazán",
1 => "%s uživatelů smazáno",
2 => "%s uživatelů smazáno",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Uživatel '%s' smazán";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Uživatel '%s' odblokován";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Uživatel '%s' blokován";
$a->strings["select all"] = "Vybrat vše";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Registrace uživatele čeká na potvrzení";
$a->strings["Request date"] = "Datum žádosti";
$a->strings["Email"] = "E-mail";
$a->strings["No registrations."] = "Žádné registrace.";
$a->strings["Deny"] = "Odmítnout";
$a->strings["Block"] = "Blokovat";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokovat";
$a->strings["Register date"] = "Datum registrace";
$a->strings["Last login"] = "Datum posledního přihlášení";
$a->strings["Last item"] = "Poslední položka";
$a->strings["Account"] = "Účet";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Vybraní uživatelé budou smazáni!\\n\\n Vše, co tito uživatelé na těchto stránkách vytvořili, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Uživatel {0} bude smazán!\\n\\n Vše, co tento uživatel na těchto stránkách vytvořil, bude trvale odstraněno!\\n\\n Opravdu pokračovat?";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Plugin %s zakázán.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Plugin %s povolen.";
$a->strings["Disable"] = "Zakázat";
$a->strings["Enable"] = "Povolit";
$a->strings["Toggle"] = "Přepnout";
$a->strings["Settings"] = "Nastavení";
$a->strings["Log settings updated."] = "Nastavení protokolu aktualizováno.";
$a->strings["Clear"] = "Vyčistit";
$a->strings["Debugging"] = "Ladění";
$a->strings["Log file"] = "Soubor s logem";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendika index.php."] = "Webový server musí mít práva zápisu . Relativní k index.php Friendika.";
$a->strings["Log level"] = "Úroveň auditu";
$a->strings["Close"] = "Uzavřená";
$a->strings["FTP Host"] = "Hostitel FTP";
$a->strings["FTP Path"] = "Cesta FTP";
$a->strings["FTP User"] = "FTP uživatel";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP heslo";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Přístup na tento profil byl omezen.";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Tipy pro nové členy";
$a->strings["Login failed."] = "Přihlášení se nezdařilo.";
$a->strings["Welcome "] = "Vítejte ";
$a->strings["Please upload a profile photo."] = "Prosím nahrejte profilovou fotografii";
$a->strings["Welcome back "] = "Vítejte zpět ";
$a->strings["This site is not configured to allow communications with other networks."] = "Tento web není nakonfigurován tak, aby umožňoval komunikaci s ostatními sítěmi.";
$a->strings["No compatible communication protocols or feeds were discovered."] = "Nenalezen žádný kompatibilní komunikační protokol nebo kanál.";
$a->strings["The profile address specified does not provide adequate information."] = "Uvedená adresa profilu neposkytuje dostatečné informace.";
$a->strings["An author or name was not found."] = "Autor nebo jméno nenalezeno";
$a->strings["No browser URL could be matched to this address."] = "Této adrese neodpovídá žádné URL prohlížeče.";
$a->strings["The profile address specified belongs to a network which has been disabled on this site."] = "Zadaná adresa profilu patří do sítě, která byla na tomto serveru zakázána.";
$a->strings["Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you."] = "Omezený profil. Tato osoba nebude schopna od Vás přijímat přímé / osobní sdělení.";
$a->strings["Unable to retrieve contact information."] = "Nepodařilo se získat kontaktní informace.";
$a->strings["following"] = "následující";
$a->strings["Item has been removed."] = "Položka byla odstraněna.";
$a->strings["New mail received at "] = "Přišel nový e-mail v";
$a->strings["Applications"] = "Aplikace";
$a->strings["No installed applications."] = "Žádné nainstalované aplikace.";
$a->strings["Search"] = "Vyhledávání";
$a->strings["Profile not found."] = "Profil nenalezen";
$a->strings["Profile Name is required."] = "Jméno profilu je povinné.";
$a->strings["Profile updated."] = "Profil aktualizován.";
$a->strings["Profile deleted."] = "Profil smazán.";
$a->strings["Profile-"] = "Profil-";
$a->strings["New profile created."] = "Nový profil vytvořen.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "Profil není možné naklonovat.";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Skrýt u tohoto profilu vaše kontakty / seznam přátel před před dalšími uživateli zobrazující si tento profil?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Upravit podrobnosti profilu ";
$a->strings["View this profile"] = "Zobrazit tento profil";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Vytvořit nový profil pomocí tohoto nastavení";
$a->strings["Clone this profile"] = "Klonovat tento profil";
$a->strings["Delete this profile"] = "Smazat tento profil";
$a->strings["Profile Name:"] = "Jméno profilu:";
$a->strings["Your Full Name:"] = "Vaše celé jméno:";
$a->strings["Title/Description:"] = "Název / Popis:";
$a->strings["Your Gender:"] = "Vaše pohlaví:";
$a->strings["Birthday (%s):"] = "Narozeniny uživatele (%s):";
$a->strings["Street Address:"] = "Ulice:";
$a->strings["Locality/City:"] = "Město:";
$a->strings["Postal/Zip Code:"] = "PSČ:";
$a->strings["Country:"] = "Země:";
$a->strings["Region/State:"] = "Region / stát:";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Rodinný stav:";
$a->strings["Who: (if applicable)"] = "Kdo: (pokud je možné)";
$a->strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Příklady: jan123, Jan Novák, jan@seznam.cz";
$a->strings["Sexual Preference:"] = "Sexuální preference:";
$a->strings["Homepage URL:"] = "Odkaz na domovskou stránku:";
$a->strings["Political Views:"] = "Politické přesvědčení:";
$a->strings["Religious Views:"] = "Náboženské přesvědčení:";
$a->strings["Public Keywords:"] = "Veřejná klíčová slova:";
$a->strings["Private Keywords:"] = "Soukromá klíčová slova:";
$a->strings["Example: fishing photography software"] = "Příklad: fishing photography software";
$a->strings["(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"] = "(Používá se pro doporučování potenciálních přátel, může být viděno ostatními)";
$a->strings["(Used for searching profiles, never shown to others)"] = "(Používá se pro vyhledávání profilů, není nikdy zobrazeno ostatním)";
$a->strings["Tell us about yourself..."] = "Řekněte nám něco o sobě ...";
$a->strings["Hobbies/Interests"] = "Koníčky/zájmy";
$a->strings["Contact information and Social Networks"] = "Kontaktní informace a sociální sítě";
$a->strings["Musical interests"] = "Hudební vkus";
$a->strings["Books, literature"] = "Knihy, literatura";
$a->strings["Television"] = "Televize";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment"] = "Film/tanec/kultura/zábava";
$a->strings["Love/romance"] = "Láska/romantika";
$a->strings["Work/employment"] = "Práce/zaměstnání";
$a->strings["School/education"] = "Škola/vzdělání";
$a->strings["This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet."] = "Toto je váš <strong>veřejný</strong> profil.<br />Ten <strong>může</strong> být viditelný kýmkoliv na internetu.";
$a->strings["Age: "] = "Věk: ";
$a->strings["Profiles"] = "Profily";
$a->strings["Change profile photo"] = "Změnit profilovou fotografii";
$a->strings["Create New Profile"] = "Vytvořit nový profil";
$a->strings["Profile Image"] = "Profilový obrázek";
$a->strings["visible to everybody"] = "viditelné pro všechny";
$a->strings["Edit visibility"] = "Upravit viditelnost";
$a->strings["Global Directory"] = "Globální adresář";
$a->strings["Normal site view"] = "Normální zobrazení stránky";
$a->strings["View all site entries"] = "Zobrazit všechny položky stránky";
$a->strings["Site Directory"] = "Adresář serveru";
$a->strings["Gender: "] = "Pohlaví: ";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Žádné záznamy (některé položky mohou být skryty).";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : není platná e-mailová adresa.";
$a->strings["Please join my network on %s"] = "Prosím, připojte se do mé sítě na %s";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Doručení zprávy se nezdařilo.";
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d zpráva odeslána.",
1 => "%d zprávy odeslány.",
2 => "%d zprávy odeslány.",
);
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Nemáte k dispozici žádné další pozvánky";
$a->strings["Send invitations"] = "Poslat pozvánky";
$a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Zadejte e-mailové adresy, jednu na řádek:";
$a->strings["Please join my social network on %s"] = "Prosím, připojte se do mé sociální sítě na %s";
$a->strings["To accept this invitation, please visit:"] = "Chcete-li toto pozvání přijmout, navštivte prosím:";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "Budete muset zadat kód této pozvánky: \$invite_code";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Jakmile se zaregistrujete, prosím spojte se se mnou přes mou profilovu stránku na:";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "Odpověď ze vzdáleného serveru nebyla srozumitelná.";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Neočekávaná odpověď od vzdáleného serveru:";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Potvrzení úspěšně dokončena.";
$a->strings["Remote site reported: "] = "Vzdálený server oznámil:";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Dočasné selhání. Prosím, vyčkejte a zkuste to znovu.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Žádost o propojení selhala nebo byla zrušena.";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "Nelze nastavit fotografii kontaktu.";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s je nyní přítel s %2\$s";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "Pro '%s' nenalezen žádný uživatelský záznam ";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "Náš šifrovací klíč zřejmě přestal správně fungovat.";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "Byla poskytnuta prázdná URL adresa nebo se nepodařilo URL adresu dešifrovat.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "Kontakt záznam nebyl nalezen pro vás na našich stránkách.";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "Váš systém poskytl duplicitní ID vůči našemu systému. Pokuste se akci zopakovat.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Nelze nastavit Vaše přihlašovací údaje v našem systému.";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Nelze aktualizovat Váš profil v našem systému";
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Připojení přijato na %s";
$a->strings["Facebook disabled"] = "Facebook zakázán";
$a->strings["Updating contacts"] = "Aktualizace kontaktů";
$a->strings["Facebook API key is missing."] = "Chybí Facebook API klíč.";
$a->strings["Facebook Connect"] = "Facebook připojen";
$a->strings["Install Facebook connector for this account."] = "Nainstalovat pro tento účet Facebook konektor.";
$a->strings["Remove Facebook connector"] = "Odstranit konektor na Facebook";
$a->strings["Post to Facebook by default"] = "Standardně posílat příspěvky na Facebook";
$a->strings["Link all your Facebook friends and conversations"] = "Připojit všechny své přátele na Facebooku a konverzace";
$a->strings["Warning: Your Facebook privacy settings can not be imported."] = "Upozornění: nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku nelze importovat.";
$a->strings["Linked Facebook items <strong>may</strong> be publicly visible, depending on your privacy settings for this website/account."] = "Propojené položky z Facebook <strong>mohou</strong> být veřejně viditelné, v závislosti na nastavení ochrany osobních údajů pro tuto webovou stránku/účet.";
$a->strings["Facebook"] = "Facebook";
$a->strings["Facebook Connector Settings"] = "Nastavení Facebook konektoru ";
$a->strings["Post to Facebook"] = "Přidat příspěvek na Facebook";
$a->strings["Post to Facebook cancelled because of multi-network access permission conflict."] = "Příspěvek na Facebook zrušen kvůli konfliktu přístupových práv mezi sítěmi.";
$a->strings["Image: "] = "Obrázek: ";
$a->strings["View on Friendika"] = "Pohled na Friendiku";
$a->strings["Facebook post failed. Queued for retry."] = "Zaslání příspěvku na Facebook selhalo. Příspěvek byl zařazen do fronty pro opakované odeslání.";
$a->strings["Generate new key"] = "Generovat nové klíče";
$a->strings["Widgets key"] = "Widgety klíč";
$a->strings["Widgets available"] = "Widgety k dispozici";
$a->strings["Connect on Friendika!"] = "Spojit se na Friendice!";
$a->strings["Three Dimensional Tic-Tac-Toe"] = "Trojrozměrné Tic-Tac-Toe";
$a->strings["3D Tic-Tac-Toe"] = "3D Tic-Tac-Toe";
$a->strings["New game"] = "Nová hra";
$a->strings["New game with handicap"] = "Nová hra s handicapem";
$a->strings["Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. "] = "Trojrozměrné tic-tac-toe je podobná této tradiční hře kromě toho, že se hraje na více úrovních současně.";
$a->strings["In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."] = "V tomto případě existují tři úrovně. Vyhrajete tím, že dostane tři v řadě na jakékoli úrovni, stejně jako nahoru, dolů a šikmo na různých úrovních.";
$a->strings["The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage."] = "Hra s handicapem zakáže centrální pozici na střední úrovni, protože hráč zaujímající tuto polohu má často nespravedlivou výhodu.";
$a->strings["You go first..."] = "Vy začněte ...";
$a->strings["I'm going first this time..."] = "Tentokrát začnu já...";
$a->strings["You won!"] = "Vyhrál jste!";
$a->strings["\"Cat\" game!"] = "\"Kočičí\" hra!";
$a->strings["I won!"] = "Vyhrál jsem!";
$a->strings["Randplace Settings"] = "Randplace Nastavení";
$a->strings["Enable Randplace Plugin"] = "Povolit Randplace Plugin";
$a->strings["Upload a file"] = "Nahrát soubor";
$a->strings["Drop files here to upload"] = "Přeneste sem soubory k nahrání";
$a->strings["Failed"] = "Neúspěch";
$a->strings["No files were uploaded."] = "Žádné soubory nebyly nahrány.";
$a->strings["Uploaded file is empty"] = "Nahraný soubor je prázdný";
$a->strings["File has an invalid extension, it should be one of "] = "Soubor má neplatnou příponu, ta by měla být jednou z";
$a->strings["Upload was cancelled, or server error encountered"] = "Nahrávání bylo zrušeno nebo došlo k chybě na serveru";
$a->strings["Impressum"] = "Impressum";
$a->strings["Site Owner"] = "Vlastník webu";
$a->strings["Email Address"] = "E-mailová adresa";
$a->strings["Postal Address"] = "Poštovní adresa";
$a->strings["The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the <tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please refer to the README file of the addon."] = "Doplněk Impressum musí být nakonfigurován!<br/>Prosím, přidejte alespoň proměnnou <tt>owner</tt> do konfiguračního souboru. Pro nastavení ostatních proměnných se seznamte s nápovědou v souboru README tohoto doplňku.";
$a->strings["Site Owners Profile"] = "Profil majitele webu";
$a->strings["Notes"] = "Poznámky";
$a->strings["OEmbed settings updated"] = "OEmbed nastavení aktualizováno";
$a->strings["Use OEmbed for YouTube videos"] = "Použití OEmbed pro videa na YouTube";
$a->strings["URL to embed:"] = "URL adresa k vložení:";
$a->strings["Post to StatusNet"] = "Poslat příspěvek na StatusNet";
$a->strings["Please contact your site administrator.<br />The provided API URL is not valid."] = "Obraťte se na administratora webu.<br />Poskytnutý odkaz na API není platný.";
$a->strings["We could not contact the StatusNet API with the Path you entered."] = "S cestou, kterou jste zadali, se nebylo možné spojit s API StatusNetu.";
$a->strings["StatusNet settings updated."] = "Nastavení StatusNetu aktualizováno.";
$a->strings["StatusNet Posting Settings"] = "Nastavení zasílání příspěvků na StatusNet ";
$a->strings["Globally Available StatusNet OAuthKeys"] = "Globálně dostupné StatusNet OAuth klíče";
$a->strings["There are preconfigured OAuth key pairs for some StatusNet servers available. If you are useing one of them, please use these credentials. If not feel free to connect to any other StatusNet instance (see below)."] = "Jsou dostupné přednastavené OAuth páry klíčů pro některé servery StatusNetu. Pokud používáte některý z nich, použijte toto přihlášení. Pokud ne, neváhejte se připojit k jiné instanci StatusNet (viz níže).";
$a->strings["Provide your own OAuth Credentials"] = "Uveďte své vlastní OAuth přihlašovací údaje";
$a->strings["No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendika Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendika installation at your favorited StatusNet installation."] = "Nenalezen žádný consumer pár klíčů pro StatusNet. Zaregistrujte svůj Friendika účet jako desktopový klient na svém účtu StatusNetu, zkopírujte níže consumer pár klíčů a zadejte API base root.<br />Než si zaregistrujete svůj vlastní pár klíčů OAuth, zjistěte si od administrátora, zda-li už náhodou na tento Friendika server nepřidal pár klíčů pro vámi požadovanou instalaci StatusNetu.";
$a->strings["OAuth Consumer Key"] = "OAuth Consumer Key";
$a->strings["OAuth Consumer Secret"] = "OAuth Consumer Secret";
$a->strings["Base API Path (remember the trailing /)"] = "Cesta k Base API (nezapomeňte na koncový /)";
$a->strings["To connect to your StatusNet account click the button below to get a security code from StatusNet which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to StatusNet."] = "Chcete-li připojit k vašemu účtu StatusNet klikněte na tlačítko níže, abyste dostati bezpečnostní kód ze StatusNetu, který musíte zkopírovat do vstupního pole níže a odelat formulář. Pouze Vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky budou zveřejněny na StatusNetu.";
$a->strings["Log in with StatusNet"] = "Přihlásit se s StatusNet";
$a->strings["Copy the security code from StatusNet here"] = "Zkopírujte sem bezpečnostní kód ze StatusNet";
$a->strings["Cancel Connection Process"] = "Zrušit připojování";
$a->strings["Current StatusNet API is"] = "Aktuální StatusNet API je";
$a->strings["Cancel StatusNet Connection"] = "Zrušit StatusNet připojení";
$a->strings["Currently connected to: "] = "V současné době připojen k:";
$a->strings["If enabled all your <strong>public</strong> postings can be posted to the associated StatusNet account. You can choose to do so by default (here) or for every posting separately in the posting options when writing the entry."] = "Je-li povoleno, všechny Vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky mohou být zaslány na související StatusNet účet. Můžete si vybrat, zda-li toto bude výchozí nastavení (zde), nebo budete mít možnost si vybrat požadované chování při psaní každého příspěvku.";
$a->strings["Allow posting to StatusNet"] = "Povolit zasílání příspěvků na StatusNet";
$a->strings["Send public postings to StatusNet by default"] = "Standardně poslílat veřejné příspěvky na StatusNet";
$a->strings["Clear OAuth configuration"] = "Vymazat konfiguraci OAuth";
$a->strings["API URL"] = "API URL";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Consumer Secret";
$a->strings["Consumer Key"] = "Consumer Key";
$a->strings["Piwik Base URL"] = "Piwik Base adresa URL";
$a->strings["Site ID"] = "ID webu";
$a->strings["Show opt-out cookie link?"] = "Zobrazit odkaz opt-out cookie?";
$a->strings["Post to Twitter"] = "Poslat příspěvek na Twitter";
$a->strings["Twitter settings updated."] = "Nastavení Twitteru aktualizováno.";
$a->strings["Twitter Posting Settings"] = "Nastavení zasílání příspěvků na Twitter ";
$a->strings["No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator."] = "Nenalezen žádný spotřebitelský páru klíčů pro Twitter. Obraťte se na administrátora webu.";
$a->strings["At this Friendika instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter."] = "Na tomto Friendika serveru je Twitter plugin povolen, ale ještě nemáte svůj účet připojen ke svému Twitter účtu. Chcete-li tak učinit, klepnutím na tlačítko níže získejte PIN z Twitteru, který musíte zkopírovat do vstupního pole níže a odešlete formulář. Pouze Vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky budou zveřejněny na Twitteru.";
$a->strings["Log in with Twitter"] = "Přihlásit se s Twitter";
$a->strings["Copy the PIN from Twitter here"] = "Zkopírujte sem PIN z Twitteru";
$a->strings["If enabled all your <strong>public</strong> postings can be posted to the associated Twitter account. You can choose to do so by default (here) or for every posting separately in the posting options when writing the entry."] = "Je-li povoleno, všechny Vaše <strong>veřejné</strong> příspěvky mohou být zaslány na související Twitter účet. Můžete si vybrat, zda-li toto bude výchozí nastavení (zde), nebo budete mít možnost si vybrat požadované chování při psaní každého příspěvku.";
$a->strings["Allow posting to Twitter"] = "Povolit odesílání na Twitter";
$a->strings["Send public postings to Twitter by default"] = "Defaultně zasílat veřejné komentáře na Twitter";
$a->strings["Consumer key"] = "Consumer key";
$a->strings["Consumer secret"] = "Consumer secret";
$a->strings["Gender:"] = "Pohlaví:";
$a->strings["Birthday:"] = "Narozeniny:";
$a->strings["j F, Y"] = "j F, Y";
$a->strings["j F"] = "j F";
$a->strings["Age:"] = "Věk:";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Status:";
$a->strings["Homepage:"] = "Domácí stránka:";
$a->strings["Religion:"] = "Náboženství:";
$a->strings["About:"] = "O mě:";
$a->strings["Hobbies/Interests:"] = "Koníčky/zájmy:";
$a->strings["Contact information and Social Networks:"] = "Kontaktní informace a sociální sítě:";
$a->strings["Musical interests:"] = "Hudební vkus:";
$a->strings["Books, literature:"] = "Knihy, literatura:";
$a->strings["Television:"] = "Televize:";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment:"] = "Film/tanec/kultura/zábava:";
$a->strings["Love/Romance:"] = "Láska/romance";
$a->strings["Work/employment:"] = "Práce/zaměstnání:";
$a->strings["School/education:"] = "Škola/vzdělávání:";
$a->strings["Unknown | Not categorised"] = "Neznámé | Nezařazeno";
$a->strings["Block immediately"] = "Okamžitě blokovat ";
$a->strings["Shady, spammer, self-marketer"] = "pochybný, spammer, self-makerter";
$a->strings["Known to me, but no opinion"] = "Znám ho ale, ale bez rozhodnutí";
$a->strings["OK, probably harmless"] = "OK, pravděpodobně neškodný";
$a->strings["Reputable, has my trust"] = "Renomovaný, má mou důvěru";
$a->strings["Frequently"] = "Často";
$a->strings["Hourly"] = "každou hodinu";
$a->strings["Twice daily"] = "Dvakrát denně";
$a->strings["Daily"] = "denně";
$a->strings["Weekly"] = "Týdenně";
$a->strings["Monthly"] = "Měsíčně";
$a->strings["Male"] = "Muž";
$a->strings["Female"] = "Žena";
$a->strings["Currently Male"] = "V současné době muž";
$a->strings["Currently Female"] = "V současné době žena";
$a->strings["Mostly Male"] = "Většinou muž";
$a->strings["Mostly Female"] = "Většinou žena";
$a->strings["Transgender"] = "Transgender";
$a->strings["Intersex"] = "Intersex";
$a->strings["Transsexual"] = "Transexuál";
$a->strings["Hermaphrodite"] = "Hermafrodit";
$a->strings["Neuter"] = "Neutrál";
$a->strings["Non-specific"] = "Nespecifikováno";
$a->strings["Other"] = "Jiné";
$a->strings["Undecided"] = "Nerozhodnuto";
$a->strings["Males"] = "Muži";
$a->strings["Females"] = "Ženy";
$a->strings["Gay"] = "Gay";
$a->strings["Lesbian"] = "Lesbička";
$a->strings["No Preference"] = "Bez preferencí";
$a->strings["Bisexual"] = "Bisexuál";
$a->strings["Autosexual"] = "Autosexuál";
$a->strings["Abstinent"] = "Abstinent";
$a->strings["Virgin"] = "panic/panna";
$a->strings["Deviant"] = "Deviant";
$a->strings["Fetish"] = "Fetišista";
$a->strings["Oodles"] = "Hodně";
$a->strings["Nonsexual"] = "Nesexuální";
$a->strings["Single"] = "Svobodný";
$a->strings["Lonely"] = "Osamnělý";
$a->strings["Available"] = "Dostupný";
$a->strings["Unavailable"] = "Nedostupný";
$a->strings["Dating"] = "Seznamující se";
$a->strings["Unfaithful"] = "Nevěrný";
$a->strings["Sex Addict"] = "Závislý na sexu";
$a->strings["Friends"] = "Přátelé";
$a->strings["Friends/Benefits"] = "Přátelé / výhody";
$a->strings["Casual"] = "Ležérní";
$a->strings["Engaged"] = "Zadaný";
$a->strings["Married"] = "Ženatý/vdaná";
$a->strings["Partners"] = "Partneři";
$a->strings["Cohabiting"] = "Žijící ve společné domácnosti";
$a->strings["Happy"] = "Šťastný";
$a->strings["Not Looking"] = "Nehledající";
$a->strings["Swinger"] = "Swinger";
$a->strings["Betrayed"] = "Zrazen";
$a->strings["Separated"] = "Odloučený";
$a->strings["Unstable"] = "Nestálý";
$a->strings["Divorced"] = "Rozvedený(á)";
$a->strings["Widowed"] = "Ovdovělý(á)";
$a->strings["Uncertain"] = "Nejistý";
$a->strings["Complicated"] = "Komplikovaný";
$a->strings["Don't care"] = "Nezajímá";
$a->strings["Ask me"] = "Zeptej se mě";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "l F d, Y \\@ g:i A";
$a->strings["Starts:"] = "Začíná:";
$a->strings["Finishes:"] = "Končí:";
$a->strings["prev"] = "předchozí";
$a->strings["first"] = "první";
$a->strings["last"] = "poslední";
$a->strings["next"] = "další";
$a->strings["No contacts"] = "Žádné kontakty";
$a->strings["%d Contact"] = array(
0 => "%d kontakt",
1 => "%d kontaktů",
2 => "%d kontaktů",
);
$a->strings["Monday"] = "Pondělí";
$a->strings["Tuesday"] = "Úterý";
$a->strings["Wednesday"] = "Středa";
$a->strings["Thursday"] = "Čtvrtek";
$a->strings["Friday"] = "Pátek";
$a->strings["Saturday"] = "Sobota";
$a->strings["Sunday"] = "Neděle";
$a->strings["January"] = "Ledna";
$a->strings["February"] = "Února";
$a->strings["March"] = "Března";
$a->strings["April"] = "Dubna";
$a->strings["May"] = "Května";
$a->strings["June"] = "Června";
$a->strings["July"] = "Července";
$a->strings["August"] = "Srpna";
$a->strings["September"] = "Září";
$a->strings["October"] = "Října";
$a->strings["November"] = "Listopadu";
$a->strings["December"] = "Prosince";
$a->strings["bytes"] = "bytů";
$a->strings["Select an alternate language"] = "Vyběr alternativního jazyka";
$a->strings["Sharing notification from Diaspora network"] = "Sdílení oznámení ze sítě Diaspora";
$a->strings["Embedding disabled"] = "Vkládání zakázáno";
$a->strings["Create a new group"] = "Vytvořit novou skupinu";
$a->strings["Everybody"] = "Všichni";
$a->strings["Logout"] = "Odhlásit se";
$a->strings["End this session"] = "Konec této relace";
$a->strings["Login"] = "Přihlásit se";
$a->strings["Sign in"] = "Přihlásit se";
$a->strings["Home"] = "Domů";
$a->strings["Home Page"] = "Domácí stránka";
$a->strings["Create an account"] = "Vytvořit účet";
$a->strings["Help and documentation"] = "Nápověda a dokumentace";
$a->strings["Apps"] = "Aplikace";
$a->strings["Addon applications, utilities, games"] = "Doplňkové aplikace, nástroje, hry";
$a->strings["Search site content"] = "Hledání na stránkách tohoto webu";
$a->strings["Conversations on this site"] = "Konverzace na tomto webu";
$a->strings["Directory"] = "Adresář";
$a->strings["People directory"] = "Adresář";
$a->strings["Network"] = "Síť";
$a->strings["Conversations from your friends"] = "Konverzace od Vašich přátel";
$a->strings["Your posts and conversations"] = "Vaše příspěvky a konverzace";
$a->strings["Notifications"] = "Upozornění";
$a->strings["Friend requests"] = "Požadavky přátelství";
$a->strings["Private mail"] = "Soukromá pošta";
$a->strings["Manage"] = "Spravovat";
$a->strings["Manage other pages"] = "Spravovat jiné stránky";
$a->strings["Manage/edit profiles"] = "Spravovat/upravit profily";
$a->strings["Manage/edit friends and contacts"] = "Spravovat/upravit přátelé a kontakty";
$a->strings["Admin"] = "Administrace";
$a->strings["Site setup and configuration"] = "Nastavení webu a konfigurace";
$a->strings["Logged out."] = "Odhlášen.";
$a->strings["Miscellaneous"] = "Různé";
$a->strings["year"] = "rok";
$a->strings["month"] = "měsíc";
$a->strings["day"] = "den";
$a->strings["never"] = "nikdy";
$a->strings["less than a second ago"] = "méně než před sekundou";
$a->strings["years"] = "let";
$a->strings["months"] = "měsíců";
$a->strings["week"] = "týden";
$a->strings["weeks"] = "týdny";
$a->strings["days"] = "dnů";
$a->strings["hour"] = "hodina";
$a->strings["hours"] = "hodin";
$a->strings["minute"] = "minuta";
$a->strings["minutes"] = "minut";
$a->strings["second"] = "sekunda";
$a->strings["seconds"] = "sekund";
$a->strings[" ago"] = " nazpět";
$a->strings["From: "] = "Od:";
$a->strings["Image/photo"] = "Obrázek/fotografie";
$a->strings["Cannot locate DNS info for database server '%s'"] = "Nelze nalézt záznam v DNS pro databázový server '%s'";
$a->strings["Visible to everybody"] = "Viditelné pro všechny";
$a->strings["show"] = "zobrazit";
$a->strings["don't show"] = "nikdy nezobrazit";
$a->strings["(no subject)"] = "(Bez předmětu)";
$a->strings["You have a new follower at "] = "Máte nového následovníka na";
$a->strings["event"] = "událost";
$a->strings["View %s's profile"] = "Zobrazit %s profilu";
$a->strings["%s from %s"] = "%s od %s";
$a->strings["View in context"] = "Pohled v kontextu";
$a->strings["See more posts like this"] = "Zobrazit více podobných příspěvků";
$a->strings["See all %d comments"] = "Zobrazit všechny komentáře %d";
$a->strings["Select"] = "Vybrat";
$a->strings["toggle star status"] = "přepnout hvězdu";
$a->strings["to"] = "pro";
$a->strings["Wall-to-Wall"] = "Zeď-na-Zeď";
$a->strings["via Wall-To-Wall:"] = "přes Zeď-na-Zeď ";
$a->strings["Delete Selected Items"] = "Smazat vybrané položky";
$a->strings["View status"] = "Zobrazit stav";
$a->strings["View profile"] = "Zobrazit profil";
$a->strings["View photos"] = "Zobrazit fotografie";
$a->strings["View recent"] = "Zobrazit poslední";
$a->strings["Send PM"] = "Poslat soukromou zprávu";
$a->strings["%s likes this."] = "%s se to líbí.";
$a->strings["%s doesn't like this."] = "%s se to nelíbí.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> like this."] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se to líbí.";
$a->strings["<span %1\$s>%2\$d people</span> don't like this."] = "<span %1\$s>%2\$d lidem</span> se to nelíbí.";
$a->strings["and"] = "a";
$a->strings[", and %d other people"] = ", a %d dalších lidí";
$a->strings["%s like this."] = "%s se to líbí.";
$a->strings["%s don't like this."] = "%s se to nelíbí.";
$a->strings["Visible to <strong>everybody</strong>"] = "Viditelné pro <strong>všechny</strong>";
$a->strings["Please enter a YouTube link:"] = "Prosím zadejte odkaz na YouTube:";
$a->strings["Please enter a video(.ogg) link/URL:"] = "Prosím, zadejte odkaz na video (ogg.):";
$a->strings["Please enter an audio(.ogg) link/URL:"] = "Prosím, zadejte odkaz na audio (ogg.):";
$a->strings["Where are you right now?"] = "Kde právě jste?";
$a->strings["Enter a title for this item"] = "Zadejte titulek pro tuto položku";
$a->strings["Set title"] = "Nastavit titulek";
$a->strings["Delete this item?"] = "Odstranit tuto položku?";
$a->strings["Create a New Account"] = "Vytvořit nový účet";
$a->strings["Nickname or Email address: "] = "Přezdívka nebo e-mailová adresa:";
$a->strings["Password: "] = "Heslo: ";
$a->strings["Nickname/Email/OpenID: "] = "Přezdívka/E-mail/OpenID: ";
$a->strings["Password (if not OpenID): "] = "Heslo (pokud se nepoužívá OpenID):";
$a->strings["Forgot your password?"] = "Zapomněli jste své heslo?";
$a->strings["Connect"] = "Spojit";
$a->strings[", "] = ", ";
$a->strings["Status:"] = "Status:";
$a->strings["g A l F d"] = "g A l F d";
$a->strings["Birthday Reminders"] = "Připomínka narozenin";
$a->strings["Birthdays this week:"] = "Narozeniny tento týden:";
$a->strings["(Adjusted for local time)"] = "(Upraveno pro místní čas)";
$a->strings["[today]"] = "[Dnes]";
$a->strings["Not Found"] = "Nenalezen";
$a->strings["Page not found."] = "Stránka nenalezena";