Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

14 lines
463 B

Milý/Milá $username,
Vaše heslo bylo na Vaši žádost změněno. Prosím zaznamenejte si tuto informaci (nebo si Vaše heslo změňte na nějaké, které si budete pamatovat).
Vaše přihlašovací údaje jsou tato:
Adresa webu: $siteurl
Přihlašovací jméno: $email
Heslo: $new_password
Toto heslo si můžete změnit z vašeho účtu na stránce Nastavení poté, co se přihlásíte.
S pozdravem,
$sitename administrátor