Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

17 lines
653 B

Milý/Milá $username,
'$fn' na '$dfrn_url' odsouhlasil Váš požadavek na spojení na '$sitename'.
'$fn' Vás označil za svého "fanouška", což jistým způsobem omezuje komunikaci (například v oblasti soukromých zpráv a některých profilových interakcí. Pokud je toto celebritní nebo komunitní stránka, bylo toto nastavení byla přijato automaticky.
'$fn' může v budoucnu rozšířit toto spojení na oboustranné nebo jinak méně restriktivní.
Nyní začnete dostávat veřejné aktualizace statusu od '$fn', které se objeví ve Vaší stránce "Síť" na webu
$siteurl
S pozdravem,
$sitename administrátor