Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2140 lines
139 KiB

<?php
function string_plural_select_pl($n){
return ($n==1 ? 0 : $n%10>=2 && $n%10<=4 && ($n%100<10 || $n%100>=20) ? 1 : 2);;
}
;
$a->strings["Post successful."] = "Post dodany pomyślnie";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Ustawienia kontaktu zaktualizowane.";
$a->strings["Contact update failed."] = "Nie udało się zaktualizować kontaktu.";
$a->strings["Permission denied."] = "Brak uprawnień.";
$a->strings["Contact not found."] = "Kontakt nie znaleziony";
$a->strings["Repair Contact Settings"] = "Napraw ustawienia kontaktów";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact may stop working."] = "";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Jeśli nie jesteś pewien, co zrobić na tej stronie, użyj <strong>teraz</strong> przycisku 'powrót' na swojej przeglądarce.";
$a->strings["Return to contact editor"] = "Wróć do edytora kontaktów";
$a->strings["Name"] = "Imię";
$a->strings["Account Nickname"] = "Nazwa konta";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "";
$a->strings["Account URL"] = "URL konta";
$a->strings["Friend Request URL"] = "URL żądajacy znajomości";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "URL potwierdzający znajomość";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Zgłoszenie Punktu Końcowego URL";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "Adres Ankiety / RSS";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Nowe zdjęcie z tej ścieżki";
$a->strings["Submit"] = "Potwierdź";
$a->strings["Help:"] = "Pomoc:";
$a->strings["Help"] = "Pomoc";
$a->strings["Not Found"] = "Nie znaleziono";
$a->strings["Page not found."] = "Strona nie znaleziona.";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "Plik przekracza dozwolony rozmiar %d";
$a->strings["File upload failed."] = "Przesyłanie pliku nie powiodło się.";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Propozycja znajomych wysłana.";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Zaproponuj znajomych";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Zaproponuj znajomych dla %s";
$a->strings["Event title and start time are required."] = "";
$a->strings["l, F j"] = "d, M d ";
$a->strings["Edit event"] = "Edytuj wydarzenie";
$a->strings["link to source"] = "link do źródła";
$a->strings["Events"] = "Wydarzenia";
$a->strings["Create New Event"] = "Stwórz nowe wydarzenie";
$a->strings["Previous"] = "Poprzedni";
$a->strings["Next"] = "Następny";
$a->strings["hour:minute"] = "godzina:minuta";
$a->strings["Event details"] = "Szczegóły wydarzenia";
$a->strings["Format is %s %s. Starting date and Title are required."] = "";
$a->strings["Event Starts:"] = "Rozpoczęcie wydarzenia:";
$a->strings["Required"] = "Wymagany";
$a->strings["Finish date/time is not known or not relevant"] = "Data/czas zakończenia nie jest znana lub jest nieistotna";
$a->strings["Event Finishes:"] = "Zakończenie wydarzenia:";
$a->strings["Adjust for viewer timezone"] = "";
$a->strings["Description:"] = "Opis:";
$a->strings["Location:"] = "Lokalizacja";
$a->strings["Title:"] = "Tytuł:";
$a->strings["Share this event"] = "Udostępnij te wydarzenie";
$a->strings["Cancel"] = "Anuluj";
$a->strings["Tag removed"] = "Tag usunięty";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Usuń pozycję Tag";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Wybierz tag do usunięcia";
$a->strings["Remove"] = "Usuń";
$a->strings["%1\$s welcomes %2\$s"] = "";
$a->strings["Authorize application connection"] = "";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Powróć do swojej aplikacji i wpisz ten Kod Bezpieczeństwa:";
$a->strings["Please login to continue."] = "Zaloguj się aby kontynuować.";
$a->strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Czy chcesz umożliwić tej aplikacji dostęp do Twoich wpisów, kontaktów oraz pozwolić jej na pisanie za Ciebie postów?";
$a->strings["Yes"] = "Tak";
$a->strings["No"] = "Nie";
$a->strings["Photo Albums"] = "Albumy zdjęć";
$a->strings["Contact Photos"] = "Zdjęcia kontaktu";
$a->strings["Upload New Photos"] = "Wyślij nowe zdjęcie";
$a->strings["everybody"] = "wszyscy";
$a->strings["Contact information unavailable"] = "Informacje o kontakcie nie dostępne.";
$a->strings["Profile Photos"] = "Zdjęcia profilowe";
$a->strings["Album not found."] = "Album nie znaleziony";
$a->strings["Delete Album"] = "Usuń album";
$a->strings["Delete Photo"] = "Usuń zdjęcie";
$a->strings["%1\$s was tagged in %2\$s by %3\$s"] = "";
$a->strings["a photo"] = "";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "obrazek przekracza limit rozmiaru";
$a->strings["Image file is empty."] = "Plik obrazka jest pusty.";
$a->strings["Unable to process image."] = "Przetwarzanie obrazu nie powiodło się.";
$a->strings["Image upload failed."] = "Przesyłanie obrazu nie powiodło się";
$a->strings["Public access denied."] = "Publiczny dostęp zabroniony";
$a->strings["No photos selected"] = "Nie zaznaczono zdjęć";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Dostęp do tego obiektu jest ograniczony.";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "";
$a->strings["Upload Photos"] = "Prześlij zdjęcia";
$a->strings["New album name: "] = "Nazwa nowego albumu:";
$a->strings["or existing album name: "] = "lub istniejąca nazwa albumu:";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "";
$a->strings["Permissions"] = "Uprawnienia";
$a->strings["Edit Album"] = "Edytuj album";
$a->strings["Show Newest First"] = "Najpierw pokaż najnowsze";
$a->strings["Show Oldest First"] = "Najpierw pokaż najstarsze";
$a->strings["View Photo"] = "Zobacz zdjęcie";
$a->strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Odmowa dostępu. Dostęp do tych danych może być ograniczony.";
$a->strings["Photo not available"] = "Zdjęcie niedostępne";
$a->strings["View photo"] = "Zobacz zdjęcie";
$a->strings["Edit photo"] = "Edytuj zdjęcie";
$a->strings["Use as profile photo"] = "Ustaw jako zdjęcie profilowe";
$a->strings["Private Message"] = "Wiadomość prywatna";
$a->strings["View Full Size"] = "Zobacz w pełnym rozmiarze";
$a->strings["Tags: "] = "Tagi:";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "[Usunąć znacznik]";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "";
$a->strings["New album name"] = "Nazwa nowego albumu";
$a->strings["Caption"] = "Zawartość";
$a->strings["Add a Tag"] = "Dodaj tag";
$a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"] = "Przykładowo: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "Lubię to (zmień)";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "Nie lubię (zmień)";
$a->strings["Share"] = "Podziel się";
$a->strings["Please wait"] = "Proszę czekać";
$a->strings["This is you"] = "To jesteś ty";
$a->strings["Comment"] = "Komentarz";
$a->strings["Preview"] = "Podgląd";
$a->strings["Delete"] = "Usuń";
$a->strings["View Album"] = "Zobacz album";
$a->strings["Recent Photos"] = "Ostatnio dodane zdjęcia";
$a->strings["Not available."] = "Niedostępne.";
$a->strings["Community"] = "Społeczność";
$a->strings["No results."] = "Brak wyników.";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "To jest Friendica, wersja";
$a->strings["running at web location"] = "otwierane na serwerze";
$a->strings["Please visit <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> to learn more about the Friendica project."] = "Odwiedź <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a>, aby dowiedzieć się więcej o projekcie Friendica.";
$a->strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Reportowanie błędów i problemów: proszę odwiedź";
$a->strings["Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendica - dot com"] = "";
$a->strings["Installed plugins/addons/apps:"] = "";
$a->strings["No installed plugins/addons/apps"] = "Brak zainstalowanych pluginów/dodatków/aplikacji";
$a->strings["Item not found"] = "Artykuł nie znaleziony";
$a->strings["Edit post"] = "Edytuj post";
$a->strings["Post to Email"] = "Wyślij poprzez email";
$a->strings["Edit"] = "Edytuj";
$a->strings["Upload photo"] = "Wyślij zdjęcie";
$a->strings["upload photo"] = "dodaj zdjęcie";
$a->strings["Attach file"] = "Przyłącz plik";
$a->strings["attach file"] = "załącz plik";
$a->strings["Insert web link"] = "Wstaw link";
$a->strings["web link"] = "";
$a->strings["Insert video link"] = "Wstaw link wideo";
$a->strings["video link"] = "link do filmu";
$a->strings["Insert audio link"] = "Wstaw link audio";
$a->strings["audio link"] = "Link audio";
$a->strings["Set your location"] = "Ustaw swoje położenie";
$a->strings["set location"] = "wybierz lokalizację";
$a->strings["Clear browser location"] = "Wyczyść położenie przeglądarki";
$a->strings["clear location"] = "wyczyść lokalizację";
$a->strings["Permission settings"] = "Ustawienia uprawnień";
$a->strings["CC: email addresses"] = "CC: adresy e-mail";
$a->strings["Public post"] = "Publiczny post";
$a->strings["Set title"] = "Ustaw tytuł";
$a->strings["Categories (comma-separated list)"] = "";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Przykład: bob@example.com, mary@example.com";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "To wprowadzenie zostało już zaakceptowane.";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "Położenie profilu jest niepoprawne lub nie zawiera żadnych informacji.";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Ostrzeżenie: położenie profilu ma taką samą nazwę jak użytkownik.";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Ostrzeżenie: położenie profilu nie zawiera zdjęcia.";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d wymagany parametr nie został znaleziony w podanej lokacji",
1 => "%d wymagane parametry nie zostały znalezione w podanej lokacji",
2 => "%d wymagany parametr nie został znaleziony w podanej lokacji",
);
$a->strings["Introduction complete."] = "wprowadzanie zakończone.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Nieodwracalny błąd protokołu.";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Profil niedostępny.";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s otrzymał dziś zbyt wiele żądań połączeń.";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Ochrona przed spamem została wywołana.";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "Przyjaciele namawiają do spróbowania za 24h.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Niewłaściwy lokalizator ";
$a->strings["Invalid email address."] = "Nieprawidłowy adres email.";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Nie można rozpoznać twojej nazwy w przewidzianym miejscu.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Już się tu przedstawiłeś.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Widocznie jesteście już znajomymi z %s";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Zły adres URL profilu.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Nie dozwolony adres URL profilu.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Aktualizacja nagrania kontaktu nie powiodła się.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Twoje dane zostały wysłane.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Proszę zalogować się do potwierdzenia wstępu.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Niepoprawna tożsamość obecnego użytkownika. Proszę zalogować się na <strong>tego</strong> użytkownika. ";
$a->strings["Hide this contact"] = "Ukryj kontakt";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Welcome home %s.";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Proszę potwierdzić swój wstęp/prośbę o połączenie do %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Potwierdź";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Nazwa wstrzymana]";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "";
$a->strings["<strike>Connect as an email follower</strike> (Coming soon)"] = "";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Przyjaciel/Prośba o połączenie";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Proszę odpowiedzieć na poniższe:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "Czy %s Cię zna?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Dodaj osobistą notkę:";
$a->strings["Friendica"] = "Friendica";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "";
$a->strings["Diaspora"] = "";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = "";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Twój zidentyfikowany adres:";
$a->strings["Submit Request"] = "Wyślij zgłoszenie";
$a->strings["Account settings"] = "Ustawienia konta";
$a->strings["Display settings"] = "Wyświetl ustawienia";
$a->strings["Connector settings"] = "Ustawienia konektora";
$a->strings["Plugin settings"] = "Ustawienia wtyczek";
$a->strings["Connected apps"] = "";
$a->strings["Export personal data"] = "Eksportuje dane personalne";
$a->strings["Remove account"] = "Usuń konto";
$a->strings["Settings"] = "Ustawienia";
$a->strings["Export account"] = "";
$a->strings["Export your account info and contacts. Use this to make a backup of your account and/or to move it to another server."] = "";
$a->strings["Export all"] = "";
$a->strings["Export your accout info, contacts and all your items as json. Could be a very big file, and could take a lot of time. Use this to make a full backup of your account (photos are not exported)"] = "";
$a->strings["Friendica Social Communications Server - Setup"] = "";
$a->strings["Could not connect to database."] = "Nie można nawiązać połączenia z bazą danych";
$a->strings["Could not create table."] = "Nie mogę stworzyć tabeli.";
$a->strings["Your Friendica site database has been installed."] = "";
$a->strings["You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin or mysql."] = "Może być konieczne zaimportowanie pliku \"database.sql\" ręcznie, używając phpmyadmin lub mysql.";
$a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Proszę przejrzeć plik \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["System check"] = "Sprawdzanie systemu";
$a->strings["Check again"] = "Sprawdź ponownie";
$a->strings["Database connection"] = "Połączenie z bazą danych";
$a->strings["In order to install Friendica we need to know how to connect to your database."] = "W celu zainstalowania Friendica musimy wiedzieć jak połączyć się z twoją bazą danych.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Proszę skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych bądź administratorem strony jeśli masz pytania co do tych ustawień .";
$a->strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "Wymieniona przez Ciebie baza danych powinna już istnieć. Jeżeli nie, utwórz ją przed kontynuacją.";
$a->strings["Database Server Name"] = "Baza danych - Nazwa serwera";
$a->strings["Database Login Name"] = "Baza danych - Nazwa loginu";
$a->strings["Database Login Password"] = "Baza danych - Hasło loginu";
$a->strings["Database Name"] = "Baza danych - Nazwa";
$a->strings["Site administrator email address"] = "Adres e-mail administratora strony";
$a->strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "";
$a->strings["Please select a default timezone for your website"] = "Proszę wybrać domyślną strefę czasową dla swojej strony";
$a->strings["Site settings"] = "Ustawienia strony";
$a->strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "Nie można znaleźć wersji PHP komendy w serwerze PATH";
$a->strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron. See <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"] = "";
$a->strings["PHP executable path"] = "";
$a->strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "";
$a->strings["Command line PHP"] = "";
$a->strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "Wersja linii poleceń PHP w twoim systemie nie ma aktywowanego \"register_argc_argv\".";
$a->strings["This is required for message delivery to work."] = "To jest wymagane do dostarczenia wiadomości do pracy.";
$a->strings["PHP register_argc_argv"] = "";
$a->strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Błąd : funkcja systemu \"openssl_pkey_new\" nie jest w stanie wygenerować klucza szyfrującego .";
$a->strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Jeśli korzystasz z Windowsa, proszę odwiedzić \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
$a->strings["Generate encryption keys"] = "";
$a->strings["libCurl PHP module"] = "";
$a->strings["GD graphics PHP module"] = "";
$a->strings["OpenSSL PHP module"] = "";
$a->strings["mysqli PHP module"] = "";
$a->strings["mb_string PHP module"] = "";
$a->strings["Apache mod_rewrite module"] = "";
$a->strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Błąd: moduł Apache webserver mod-rewrite jest potrzebny, jednakże nie jest zainstalowany.";
$a->strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Błąd: libCURL PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany.";
$a->strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Błąd: moduł graficzny GD z PHP potrzebuje wsparcia technicznego JPEG, jednakże on nie jest zainstalowany.";
$a->strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Błąd: openssl PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany.";
$a->strings["Error: mysqli PHP module required but not installed."] = "Błąd: mysqli PHP wymagany moduł, lecz nie zainstalowany.";
$a->strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Błąd: moduł PHP mb_string jest wymagany ale nie jest zainstalowany";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\" in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "";
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Friendica top folder."] = "";
$a->strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "";
$a->strings[".htconfig.php is writable"] = "";
$a->strings["Friendica uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "";
$a->strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory view/smarty3/ under the Friendica top level folder."] = "";
$a->strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "";
$a->strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to view/smarty3/ only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "";
$a->strings["view/smarty3 is writable"] = "";
$a->strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."] = "";
$a->strings["Url rewrite is working"] = "";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Konfiguracja bazy danych pliku \".htconfig.php\" nie mogła zostać zapisana. Proszę użyć załączonego tekstu, aby utworzyć folder konfiguracyjny w sieci serwera.";
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Zostały napotkane błędy przy tworzeniu tabeli bazy danych.";
$a->strings["<h1>What next</h1>"] = "";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "";
$a->strings["Time Conversion"] = "Zmiana czasu";
$a->strings["Friendica provides this service for sharing events with other networks and friends in unknown timezones."] = "";
$a->strings["UTC time: %s"] = "";
$a->strings["Current timezone: %s"] = "Obecna strefa czasowa: %s";
$a->strings["Converted localtime: %s"] = "Zmień strefę czasową: %s";
$a->strings["Please select your timezone:"] = "Wybierz swoją strefę czasową:";
$a->strings["Poke/Prod"] = "";
$a->strings["poke, prod or do other things to somebody"] = "";
$a->strings["Recipient"] = "";
$a->strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "";
$a->strings["Make this post private"] = "Zrób ten post prywatnym";
$a->strings["Profile Match"] = "Profil zgodny ";
$a->strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "Brak słów-kluczy do wyszukania. Dodaj słowa-klucze do swojego domyślnego profilu.";
$a->strings["is interested in:"] = "interesuje się:";
$a->strings["Connect"] = "Połącz";
$a->strings["No matches"] = "brak dopasowań";
$a->strings["Remote privacy information not available."] = "Dane prywatne nie są dostępne zdalnie ";
$a->strings["Visible to:"] = "Widoczne dla:";
$a->strings["No such group"] = "Nie ma takiej grupy";
$a->strings["Group is empty"] = "Grupa jest pusta";
$a->strings["Group: "] = "Grupa:";
$a->strings["Select"] = "Wybierz";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Pokaż %s's profil @ %s";
$a->strings["%s from %s"] = "%s od %s";
$a->strings["View in context"] = "Zobacz w kontekście";
$a->strings["%d comment"] = array(
0 => " %d komentarz",
1 => " %d komentarzy",
2 => " %d komentarzy",
);
$a->strings["comment"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "komentarz",
);
$a->strings["show more"] = "Pokaż więcej";
$a->strings["like"] = "polub";
$a->strings["dislike"] = "Nie lubię";
$a->strings["Share this"] = "Udostępnij to";
$a->strings["share"] = "udostępnij";
$a->strings["Bold"] = "Pogrubienie";
$a->strings["Italic"] = "Kursywa";
$a->strings["Underline"] = "Podkreślenie";
$a->strings["Quote"] = "Cytat";
$a->strings["Code"] = "Kod";
$a->strings["Image"] = "Obraz";
$a->strings["Link"] = "Link";
$a->strings["Video"] = "Video";
$a->strings["add star"] = "dodaj gwiazdkę";
$a->strings["remove star"] = "anuluj gwiazdkę";
$a->strings["toggle star status"] = "włącz status gwiazdy";
$a->strings["starred"] = "";
$a->strings["add tag"] = "dodaj tag";
$a->strings["save to folder"] = "zapisz w folderze";
$a->strings["to"] = "do";
$a->strings["Wall-to-Wall"] = "";
$a->strings["via Wall-To-Wall:"] = "";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Witamy w %s";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Niewłaściwy identyfikator wymagania.";
$a->strings["Discard"] = "Odrzuć";
$a->strings["Ignore"] = "Ignoruj";
$a->strings["System"] = "System";
$a->strings["Network"] = "Sieć";
$a->strings["Personal"] = "Osobiste";
$a->strings["Home"] = "Dom";
$a->strings["Introductions"] = "";
$a->strings["Messages"] = "Wiadomości";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Pokaż ignorowane żądania";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Ukryj ignorowane żądania";
$a->strings["Notification type: "] = "Typ zawiadomień:";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Propozycja znajomych";
$a->strings["suggested by %s"] = "zaproponowane przez %s";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Ukryj ten kontakt przed innymi";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "";
$a->strings["if applicable"] = "jeśli odpowiednie";
$a->strings["Approve"] = "Zatwierdź";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Twierdzi, że go znasz:";
$a->strings["yes"] = "tak";
$a->strings["no"] = "nie";
$a->strings["Approve as: "] = "Zatwierdź jako:";
$a->strings["Friend"] = "Znajomy";
$a->strings["Sharer"] = "";
$a->strings["Fan/Admirer"] = "Fan";
$a->strings["Friend/Connect Request"] = "Prośba o dodanie do przyjaciół/powiązanych";
$a->strings["New Follower"] = "Nowy obserwator";
$a->strings["No introductions."] = "Brak wstępu.";
$a->strings["Notifications"] = "Powiadomienia";
$a->strings["%s liked %s's post"] = "%s polubił wpis %s";
$a->strings["%s disliked %s's post"] = "%s przestał lubić post %s";
$a->strings["%s is now friends with %s"] = "%s jest teraz znajomym %s";
$a->strings["%s created a new post"] = "%s dodał nowy wpis";
$a->strings["%s commented on %s's post"] = "%s skomentował wpis %s";
$a->strings["No more network notifications."] = "Nie ma więcej powiadomień sieciowych";
$a->strings["Network Notifications"] = "Powiadomienia z sieci";
$a->strings["No more system notifications."] = "Nie ma więcej powiadomień systemowych.";
$a->strings["System Notifications"] = "Powiadomienia systemowe";
$a->strings["No more personal notifications."] = "Nie ma więcej powiadomień osobistych";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Prywatne powiadomienia";
$a->strings["No more home notifications."] = "Nie ma więcej powiadomień domu";
$a->strings["Home Notifications"] = "Powiadomienia z instancji";
$a->strings["Could not access contact record."] = "Nie można uzyskać dostępu do rejestru kontaktów.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "Nie można znaleźć wybranego profilu.";
$a->strings["Contact updated."] = "Kontakt zaktualizowany";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Kontakt został zablokowany";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "Kontakt został odblokowany";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "Kontakt jest ignorowany";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "Kontakt nie jest ignorowany";
$a->strings["Contact has been archived"] = "Kontakt został zarchiwizowany";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "";
$a->strings["Contact has been removed."] = "Kontakt został usunięty.";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Jesteś już znajomym z %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Współdzielisz z %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "%s współdzieli z tobą";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Prywatna rozmowa jest niemożliwa dla tego kontaktu";
$a->strings["Never"] = "Nigdy";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(Aktualizacja przebiegła pomyślnie)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(Aktualizacja nie powiodła się)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Osoby, które możesz znać";
$a->strings["Network type: %s"] = "";
$a->strings["%d contact in common"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "",
);
$a->strings["View all contacts"] = "Zobacz wszystkie kontakty";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokuj";
$a->strings["Block"] = "Zablokuj";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "";
$a->strings["Unignore"] = "Odblokuj";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "";
$a->strings["Unarchive"] = "";
$a->strings["Archive"] = "Archiwum";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "";
$a->strings["Repair"] = "Napraw";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Zaawansowane ustawienia kontaktów";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "";
$a->strings["Contact Editor"] = "Edytor kontaktów";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Widoczność profilu";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Wybierz profil, który chcesz bezpiecznie wyświetlić %s";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Informacja o kontakcie / Notka";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Edytuj notatki kontaktu";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Obejrzyj %s's profil [%s]";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Zablokuj/odblokuj kontakt";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignoruj kontakt";
$a->strings["Repair URL settings"] = "";
$a->strings["View conversations"] = "Zobacz rozmowę";
$a->strings["Delete contact"] = "Usuń kontakt";
$a->strings["Last update:"] = "Ostatnia aktualizacja:";
$a->strings["Update public posts"] = "";
$a->strings["Update now"] = "Aktualizuj teraz";
$a->strings["Currently blocked"] = "Obecnie zablokowany";
$a->strings["Currently ignored"] = "Obecnie zignorowany";
$a->strings["Currently archived"] = "Obecnie zarchiwizowany";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Odpowiedzi/kliknięcia \"lubię to\" do twoich publicznych postów nadal <strong>mogą</strong> być widoczne";
$a->strings["Suggestions"] = "Sugestie";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Sugerowani znajomi";
$a->strings["All Contacts"] = "Wszystkie kontakty";
$a->strings["Show all contacts"] = "Pokaż wszystkie kontakty";
$a->strings["Unblocked"] = "Odblokowany";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "Pokaż tylko odblokowane kontakty";
$a->strings["Blocked"] = "Zablokowany";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "Pokaż tylko zablokowane kontakty";
$a->strings["Ignored"] = "Zignorowany";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "Pokaż tylko ignorowane kontakty";
$a->strings["Archived"] = "";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Pokaż tylko zarchiwizowane kontakty";
$a->strings["Hidden"] = "Ukryty";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Pokaż tylko ukryte kontakty";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Wzajemna przyjaźń";
$a->strings["is a fan of yours"] = "jest twoim fanem";
$a->strings["you are a fan of"] = "jesteś fanem";
$a->strings["Edit contact"] = "Edytuj kontakt";
$a->strings["Contacts"] = "Kontakty";
$a->strings["Search your contacts"] = "Wyszukaj w kontaktach";
$a->strings["Finding: "] = "Znalezione:";
$a->strings["Find"] = "Znajdź";
$a->strings["No valid account found."] = "Nie znaleziono ważnego konta.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Prośba o zresetowanie hasła została zatwierdzona. Sprawdź swój adres email.";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Prośba o reset hasła na %s";
$a->strings["Administrator"] = "Administrator";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Prośba nie może być zweryfikowana. (Mogłeś już ją poprzednio wysłać.) Reset hasła nie powiódł się.";
$a->strings["Password Reset"] = "Zresetuj hasło";
$a->strings["Your password has been reset as requested."] = "Twoje hasło zostało zresetowane na twoje życzenie.";
$a->strings["Your new password is"] = "Twoje nowe hasło to";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Zapisz lub skopiuj swoje nowe hasło - i wtedy";
$a->strings["click here to login"] = "Kliknij tutaj aby zalogować";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Twoje hasło może być zmienione w <em>Ustawieniach</em> po udanym zalogowaniu.";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Zapomniałeś hasła?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Wpisz swój adres email i wyślij, aby zresetować hasło. Później sprawdź swojego emaila w celu uzyskania dalszych instrukcji.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Pseudonim lub Email:";
$a->strings["Reset"] = "Zresetuj";
$a->strings["Additional features"] = "";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Brakuje ważnych danych!";
$a->strings["Update"] = "Zaktualizuj";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Połączenie z kontem email używając wybranych ustawień nie powiodło się.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Zaktualizowano ustawienia email.";
$a->strings["Features updated"] = "";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Hasło nie pasuje. Hasło nie zmienione.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Brak hasła niedozwolony. Hasło nie zmienione.";
$a->strings["Password changed."] = "Hasło zostało zmianione.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Aktualizacja hasła nie powiodła się. Proszę spróbować ponownie.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Proszę użyć krótszej nazwy.";
$a->strings[" Name too short."] = "Za krótka nazwa.";
$a->strings[" Not valid email."] = "Zły email.";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "Nie mogę zmienić na ten email.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "";
$a->strings["Settings updated."] = "Zaktualizowano ustawienia.";
$a->strings["Add application"] = "Dodaj aplikacje";
$a->strings["Consumer Key"] = "Klucz konsumenta";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Sekret konsumenta";
$a->strings["Redirect"] = "Przekierowanie";
$a->strings["Icon url"] = "Adres ikony";
$a->strings["You can't edit this application."] = "Nie możesz edytować tej aplikacji.";
$a->strings["Connected Apps"] = "Powiązane aplikacje";
$a->strings["Client key starts with"] = "";
$a->strings["No name"] = "Bez nazwy";
$a->strings["Remove authorization"] = "Odwołaj upoważnienie";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "Ustawienia wtyczki nieskonfigurowane";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Ustawienia wtyczki";
$a->strings["Off"] = "";
$a->strings["On"] = "";
$a->strings["Additional Features"] = "";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "";
$a->strings["enabled"] = "włączony";
$a->strings["disabled"] = "wyłączony";
$a->strings["StatusNet"] = "";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "Dostęp do e-maila nie jest w pełni sprawny na tej stronie";
$a->strings["Connector Settings"] = "Ustawienia konektora";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "Ustawienia emaila/skrzynki mailowej";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Jeżeli życzysz sobie komunikowania z kontaktami email używając tego serwisu (opcjonalne), opisz jak połaczyć się z Twoją skrzynką email.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Ostatni sprawdzony e-mail:";
$a->strings["IMAP server name:"] = "Nazwa serwera IMAP:";
$a->strings["IMAP port:"] = "Port IMAP:";
$a->strings["Security:"] = "Ochrona:";
$a->strings["None"] = "Brak";
$a->strings["Email login name:"] = "Login emaila:";
$a->strings["Email password:"] = "Hasło emaila:";
$a->strings["Reply-to address:"] = "Odpowiedz na adres:";
$a->strings["Send public posts to all email contacts:"] = "Wyślij publiczny post do wszystkich kontaktów e-mail";
$a->strings["Action after import:"] = "Akcja po zaimportowaniu:";
$a->strings["Mark as seen"] = "Oznacz jako przeczytane";
$a->strings["Move to folder"] = "Przenieś do folderu";
$a->strings["Move to folder:"] = "Przenieś do folderu:";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["Display Settings"] = "Wyświetl ustawienia";
$a->strings["Display Theme:"] = "Wyświetl motyw:";
$a->strings["Mobile Theme:"] = "";
$a->strings["Update browser every xx seconds"] = "Odświeżaj stronę co xx sekund";
$a->strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Dolny limit 10 sekund, brak górnego limitu";
$a->strings["Number of items to display per page:"] = "";
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "Maksymalnie 100 elementów";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "Nie pokazuj emotikonek";
$a->strings["Normal Account Page"] = "";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "To konto jest normalnym osobistym profilem";
$a->strings["Soapbox Page"] = "";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"] = "Automatycznie zatwierdzaj wszystkie żądania połączenia/przyłączenia do znajomych jako fanów 'tylko do odczytu'";
$a->strings["Community Forum/Celebrity Account"] = "";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"] = "Automatycznie potwierdza wszystkie połączenia jako pełnoprawne z możliwością zapisu.";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as friends"] = "Automatycznie traktuj wszystkie prośby o połączenia/zaproszenia do grona przyjaciół, jako przyjaciół";
$a->strings["Private Forum [Experimental]"] = "";
$a->strings["Private forum - approved members only"] = "";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "Przeznacz to OpenID do logowania się na to konto.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Czy publikować Twój profil w lokalnym katalogu tej instancji?";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Opublikować twój niewypełniony profil w globalnym, społecznym katalogu?";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Ukryć listę znajomych przed odwiedzającymi Twój profil?";
$a->strings["Hide your profile details from unknown viewers?"] = "Ukryć szczegóły twojego profilu przed nieznajomymi ?";
$a->strings["Allow friends to post to your profile page?"] = "Zezwól na dodawanie postów na twoim profilu przez znajomych";
$a->strings["Allow friends to tag your posts?"] = "Zezwól na oznaczanie twoich postów przez znajomych";
$a->strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "";
$a->strings["Permit unknown people to send you private mail?"] = "";
$a->strings["Profile is <strong>not published</strong>."] = "Profil <strong>nie jest opublikowany</strong>";
$a->strings["or"] = "lub";
$a->strings["Your Identity Address is"] = "Twój adres identyfikacyjny to";
$a->strings["Automatically expire posts after this many days:"] = "";
$a->strings["If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"] = "Pole puste, wiadomość nie wygaśnie. Niezapisane wpisy zostaną usunięte.";
$a->strings["Advanced expiration settings"] = "";
$a->strings["Advanced Expiration"] = "";
$a->strings["Expire posts:"] = "Wygasające posty:";
$a->strings["Expire personal notes:"] = "Wygasające notatki osobiste:";
$a->strings["Expire starred posts:"] = "";
$a->strings["Expire photos:"] = "Wygasające zdjęcia:";
$a->strings["Only expire posts by others:"] = "";
$a->strings["Account Settings"] = "Ustawienia konta";
$a->strings["Password Settings"] = "Ustawienia hasła";
$a->strings["New Password:"] = "Nowe hasło:";
$a->strings["Confirm:"] = "Potwierdź:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Pozostaw pola hasła puste, chyba że chcesz je zmienić.";
$a->strings["Basic Settings"] = "Ustawienia podstawowe";
$a->strings["Full Name:"] = "Imię i nazwisko:";
$a->strings["Email Address:"] = "Adres email:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "Twoja strefa czasowa:";
$a->strings["Default Post Location:"] = "Standardowa lokalizacja wiadomości:";
$a->strings["Use Browser Location:"] = "Użyj położenia przeglądarki:";
$a->strings["Security and Privacy Settings"] = "Ustawienia bezpieczeństwa i prywatności";
$a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Maksymalna liczba zaproszeń do grona przyjaciół na dzień:";
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(aby zapobiec spamowaniu)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Domyślne prawa dostępu wiadomości";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(kliknij by otworzyć/zamknąć)";
$a->strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "";
$a->strings["Notification Settings"] = "Ustawienia powiadomień";
$a->strings["By default post a status message when:"] = "";
$a->strings["accepting a friend request"] = "";
$a->strings["joining a forum/community"] = "";
$a->strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "";
$a->strings["Send a notification email when:"] = "Wyślij powiadmonienia na email, kiedy:";
$a->strings["You receive an introduction"] = "Otrzymałeś zaproszenie";
$a->strings["Your introductions are confirmed"] = "Dane zatwierdzone";
$a->strings["Someone writes on your profile wall"] = "Ktoś pisze na twojej ścianie profilowej";
$a->strings["Someone writes a followup comment"] = "Ktoś pisze komentarz nawiązujący.";
$a->strings["You receive a private message"] = "Otrzymałeś prywatną wiadomość";
$a->strings["You receive a friend suggestion"] = "Otrzymane propozycje znajomych";
$a->strings["You are tagged in a post"] = "Jesteś oznaczony w poście";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "";
$a->strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "";
$a->strings["Manage Identities and/or Pages"] = "Zarządzaj Tożsamościami i/lub Stronami.";
$a->strings["Toggle between different identities or community/group pages which share your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"] = "";
$a->strings["Select an identity to manage: "] = "Wybierz tożsamość do zarządzania:";
$a->strings["Search Results For:"] = "Szukaj wyników dla:";
$a->strings["Remove term"] = "Usuń wpis";
$a->strings["Saved Searches"] = "";
$a->strings["add"] = "dodaj";
$a->strings["Commented Order"] = "Porządek wg komentarzy";
$a->strings["Sort by Comment Date"] = "Sortuj po dacie komentarza";
$a->strings["Posted Order"] = "Porządek wg wpisów";
$a->strings["Sort by Post Date"] = "Sortuj po dacie posta";
$a->strings["Posts that mention or involve you"] = "";
$a->strings["New"] = "Nowy";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "";
$a->strings["Shared Links"] = "Współdzielone linki";
$a->strings["Interesting Links"] = "Interesujące linki";
$a->strings["Starred"] = "";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Ulubione posty";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "",
);
$a->strings["Private messages to this group are at risk of public disclosure."] = "Prywatne wiadomości do tej grupy mogą zostać publicznego ujawnienia";
$a->strings["Contact: "] = "Kontakt: ";
$a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."] = "Prywatne wiadomości do tej osoby mogą zostać publicznie ujawnione ";
$a->strings["Invalid contact."] = "Zły kontakt";
$a->strings["Personal Notes"] = "Osobiste notatki";
$a->strings["Save"] = "Zapisz";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Strona przekroczyła ilość dozwolonych rejestracji na dzień. Proszę spróbuj ponownie jutro.";
$a->strings["Import"] = "";
$a->strings["Move account"] = "";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "";
$a->strings["This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from Diaspora"] = "";
$a->strings["Account file"] = "";
$a->strings["To export your accont, go to \"Settings->Export your porsonal data\" and select \"Export account\""] = "";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "";
$a->strings["No recipient selected."] = "Nie wybrano odbiorcy.";
$a->strings["Unable to check your home location."] = "";
$a->strings["Message could not be sent."] = "Wiadomość nie może zostać wysłana";
$a->strings["Message collection failure."] = "";
$a->strings["Message sent."] = "Wysłano.";
$a->strings["No recipient."] = "";
$a->strings["Please enter a link URL:"] = "Proszę wpisać adres URL:";
$a->strings["Send Private Message"] = "Wyślij prywatną wiadomość";
$a->strings["If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders."] = "";
$a->strings["To:"] = "Do:";
$a->strings["Subject:"] = "Temat:";
$a->strings["Your message:"] = "Twoja wiadomość:";
$a->strings["Welcome to Friendica"] = "Witamy na Friendica";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Lista nowych członków";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page will be visible from your home page for two weeks after your initial registration and then will quietly disappear."] = "Chcielibyśmy zaproponować kilka porad i linków, które pomogą uczynić twoje doświadczenie przyjemnym. Kliknij dowolny element, aby odwiedzić odpowiednią stronę. Link do tej strony będzie widoczny na stronie głównej przez dwa tygodnie od czasu rejestracji, a następnie zniknie.";
$a->strings["Getting Started"] = "";
$a->strings["Friendica Walk-Through"] = "";
$a->strings["On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to join."] = "";
$a->strings["Go to Your Settings"] = "Idź do swoich ustawień";
$a->strings["On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a note of your Identity Address. This looks just like an email address - and will be useful in making friends on the free social web."] = "";
$a->strings["Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you should probably publish your listing - unless all of your friends and potential friends know exactly how to find you."] = "";
$a->strings["Profile"] = "Profil";
$a->strings["Upload Profile Photo"] = "Wyślij zdjęcie profilowe";
$a->strings["Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown that people with real photos of themselves are ten times more likely to make friends than people who do not."] = "Dodaj swoje zdjęcie profilowe jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Twoje szanse na zwiększenie liczby znajomych rosną dziesięciokrotnie, kiedy na tym zdjęciu jesteś ty.";
$a->strings["Edit Your Profile"] = "Edytuj własny profil";
$a->strings["Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown visitors."] = "";
$a->strings["Profile Keywords"] = "Słowa kluczowe profilu";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "";
$a->strings["Connecting"] = "Łączę się...";
$a->strings["Facebook"] = "Facebook";
$a->strings["Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."] = "";
$a->strings["<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon may ease your transition to the free social web."] = "";
$a->strings["Importing Emails"] = "Importuję emaile...";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "Idź do strony z Twoimi kontaktami";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "";
$a->strings["Finding New People"] = "Poszukiwanie Nowych Ludzi";
$a->strings["On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours."] = "";
$a->strings["Groups"] = "Grupy";
$a->strings["Group Your Contacts"] = "Grupuj Swoje kontakty";
$a->strings["Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page."] = "";
$a->strings["Why Aren't My Posts Public?"] = "Dlaczego moje posty nie są publiczne?";
$a->strings["Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to people you've added as friends. For more information, see the help section from the link above."] = "";
$a->strings["Getting Help"] = "Otrzymywanie pomocy";
$a->strings["Go to the Help Section"] = "Idź do części o pomocy";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "";
$a->strings["Item not available."] = "Element nie dostępny.";
$a->strings["Item was not found."] = "Element nie znaleziony.";
$a->strings["Group created."] = "Grupa utworzona.";
$a->strings["Could not create group."] = "Nie mogę stworzyć grupy";
$a->strings["Group not found."] = "Nie znaleziono grupy";
$a->strings["Group name changed."] = "Nazwa grupy zmieniona";
$a->strings["Permission denied"] = "Odmowa dostępu";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Stwórz grupę znajomych.";
$a->strings["Group Name: "] = "Nazwa grupy: ";
$a->strings["Group removed."] = "Grupa usunięta.";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Nie można usunąć grupy.";
$a->strings["Group Editor"] = "Edytor grupy";
$a->strings["Members"] = "Członkowie";
$a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Kliknij na kontakt w celu dodania lub usunięcia.";
$a->strings["Invalid profile identifier."] = "Nieprawidłowa nazwa użytkownika.";
$a->strings["Profile Visibility Editor"] = "Ustawienia widoczności profilu";
$a->strings["Visible To"] = "Widoczne dla";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Wszystkie kontakty (z bezpiecznym dostępem do profilu)";
$a->strings["No contacts."] = "brak kontaktów";
$a->strings["View Contacts"] = "widok kontaktów";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Szczegóły rejestracji dla %s";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Rejestracja zakończona pomyślnie. Dalsze instrukcje zostały wysłane na twojego e-maila.";
$a->strings["Failed to send email message. Here is the message that failed."] = "Nie udało się wysłać wiadomości e-mail. Wysyłanie nie powiodło się.";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Twoja rejestracja nie może zostać przeprowadzona. ";
$a->strings["Registration request at %s"] = "Prośba o rejestrację u %s";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Twoja rejestracja oczekuje na zaakceptowanie przez właściciela witryny.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Masz możliwość (opcjonalnie) wypełnić ten formularz przez OpenID poprzez załączenie Twojego OpenID i kliknięcie 'Zarejestruj'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Jeśli nie jesteś zaznajomiony z OpenID, zostaw to pole puste i uzupełnij resztę elementów.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Twój OpenID (opcjonalnie):";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Czy dołączyć twój profil do katalogu członków?";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Członkostwo na tej stronie możliwe tylko dzięki zaproszeniu.";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "Twoje zaproszenia ID:";
$a->strings["Registration"] = "Rejestracja";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "Imię i nazwisko (np. Jan Kowalski):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "Twój adres email:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Wybierz login. Login musi zaczynać się literą. Adres twojego profilu na tej stronie będzie wyglądać następująco '<strong>login@\$nazwastrony</strong>'.";
$a->strings["Choose a nickname: "] = "Wybierz pseudonim:";
$a->strings["Register"] = "Zarejestruj";
$a->strings["People Search"] = "Szukaj osób";
$a->strings["photo"] = "zdjęcie";
$a->strings["status"] = "status";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s lubi %2\$s's %3\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s nie lubi %2\$s's %3\$s";
$a->strings["Item not found."] = "Element nie znaleziony.";
$a->strings["Access denied."] = "Brak dostępu";
$a->strings["Photos"] = "Zdjęcia";
$a->strings["Files"] = "Pliki";
$a->strings["Account approved."] = "Konto zatwierdzone.";
$a->strings["Registration revoked for %s"] = "Rejestracja dla %s odwołana";
$a->strings["Please login."] = "Proszę się zalogować.";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "Nie można zlokalizować oryginalnej wiadomości.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Pusty wpis wyrzucony.";
$a->strings["Wall Photos"] = "Tablica zdjęć";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Błąd. Post niezapisany.";
$a->strings["This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social network."] = "Wiadomość została wysłana do ciebie od %s , członka portalu Friendica";
$a->strings["You may visit them online at %s"] = "Możesz ich odwiedzić online u %s";
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Skontaktuj się z nadawcą odpowiadając na ten post jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s zaktualizował wpis.";
$a->strings["%1\$s is currently %2\$s"] = "";
$a->strings["Mood"] = "Nastrój";
$a->strings["Set your current mood and tell your friends"] = "Wskaż swój obecny nastrój i powiedz o tym znajomym";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Obrazek załadowany, ale oprawanie powiodła się.";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "Redukcja rozmiaru obrazka [%s] nie powiodła się.";
$a->strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "";
$a->strings["Unable to process image"] = "Nie udało się przetworzyć obrazu.";
$a->strings["Image exceeds size limit of %d"] = "Rozmiar obrazka przekracza limit %d";
$a->strings["Upload File:"] = "Wyślij plik:";
$a->strings["Select a profile:"] = "Wybierz profil:";
$a->strings["Upload"] = "Załaduj";
$a->strings["skip this step"] = "Pomiń ten krok";
$a->strings["select a photo from your photo albums"] = "wybierz zdjęcie z twojego albumu";
$a->strings["Crop Image"] = "Przytnij zdjęcie";
$a->strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Proszę dostosować oprawę obrazka w celu optymalizacji oglądania.";
$a->strings["Done Editing"] = "Zakończ Edycję ";
$a->strings["Image uploaded successfully."] = "Zdjęcie wczytano pomyślnie ";
$a->strings["No profile"] = "Brak profilu";
$a->strings["Remove My Account"] = "Usuń konto";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Kompletne usunięcie konta. Jeżeli zostanie wykonane, konto nie może zostać odzyskane.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Wprowadź hasło w celu weryfikacji.";
$a->strings["New Message"] = "Nowa wiadomość";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Niezdolny do uzyskania informacji kontaktowych.";
$a->strings["Message deleted."] = "Wiadomość usunięta.";
$a->strings["Conversation removed."] = "Rozmowa usunięta.";
$a->strings["No messages."] = "Brak wiadomości.";
$a->strings["Unknown sender - %s"] = "";
$a->strings["You and %s"] = "Ty i %s";
$a->strings["%s and You"] = "%s i ty";
$a->strings["Delete conversation"] = "Usuń rozmowę";
$a->strings["D, d M Y - g:i A"] = "D, d M R - g:m AM/PM";
$a->strings["%d message"] = array(
0 => " %d wiadomość",
1 => " %d wiadomości",
2 => " %d wiadomości",
);
$a->strings["Message not available."] = "Wiadomość nie jest dostępna.";
$a->strings["Delete message"] = "Usuń wiadomość";
$a->strings["No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender's profile page."] = "";
$a->strings["Send Reply"] = "Odpowiedz";
$a->strings["Friends of %s"] = "Znajomy %s";
$a->strings["No friends to display."] = "Brak znajomych do wyświetlenia";
$a->strings["Theme settings updated."] = "";
$a->strings["Site"] = "Strona";
$a->strings["Users"] = "Użytkownicy";
$a->strings["Plugins"] = "Wtyczki";
$a->strings["Themes"] = "Temat";
$a->strings["DB updates"] = "";
$a->strings["Logs"] = "Logi";
$a->strings["Admin"] = "Administator";
$a->strings["Plugin Features"] = "Polecane wtyczki";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Rejestracje użytkownika czekają na potwierdzenie.";
$a->strings["Normal Account"] = "Konto normalne";
$a->strings["Soapbox Account"] = "";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Konto społeczności/gwiazdy";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Automatyczny przyjaciel konta";
$a->strings["Blog Account"] = "";
$a->strings["Private Forum"] = "";
$a->strings["Message queues"] = "";
$a->strings["Administration"] = "Administracja";
$a->strings["Summary"] = "Skrót";
$a->strings["Registered users"] = "Zarejestrowani użytkownicy";
$a->strings["Pending registrations"] = "Rejestracje w toku.";
$a->strings["Version"] = "Wersja";
$a->strings["Active plugins"] = "Aktywne pluginy";
$a->strings["Site settings updated."] = "Ustawienia strony zaktualizowane";
$a->strings["Closed"] = "Zamknięty";
$a->strings["Requires approval"] = "Wymagane zatwierdzenie.";
$a->strings["Open"] = "Otwórz";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "";
$a->strings["File upload"] = "Plik załadowano";
$a->strings["Policies"] = "zasady";
$a->strings["Advanced"] = "Zaawansowany";
$a->strings["Performance"] = "";
$a->strings["Site name"] = "Nazwa strony";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Logo";
$a->strings["System language"] = "Język systemu";
$a->strings["System theme"] = "Motyw systemowy";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "";
$a->strings["Mobile system theme"] = "";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["SSL link policy"] = "";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "";
$a->strings["'Share' element"] = "";
$a->strings["Activates the bbcode element 'share' for repeating items."] = "";
$a->strings["Maximum image size"] = "Maksymalny rozmiar zdjęcia";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "";
$a->strings["Maximum image length"] = "Maksymalna długość obrazu";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "Maksymalna długość najdłuższej strony przesyłanego obrazu w pikselach.\nDomyślnie jest to -1, co oznacza brak limitu.";
$a->strings["JPEG image quality"] = "jakość obrazu JPEG";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "";
$a->strings["Register policy"] = "Zarejestruj polisę";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "";
$a->strings["Register text"] = "Zarejestruj tekst";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Konto porzucone od x dni.";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Dozwolone domeny przyjaciół";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Dozwolone domeny e-mailowe";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "";
$a->strings["Block public"] = "Blokuj publicznie";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "";
$a->strings["Force publish"] = "Wymuś publikację";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "";
$a->strings["Global directory update URL"] = "";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "";
$a->strings["Allow threaded items"] = "";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "";
$a->strings["OpenID support"] = "Wsparcie OpenID";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "";
$a->strings["Fullname check"] = "";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "";
$a->strings["Show Community Page"] = "Pokaż stronę społeczności";
$a->strings["Display a Community page showing all recent public postings on this site."] = "";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "";
$a->strings["Provide built-in OStatus (identi.ca, status.net, etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "";
$a->strings["Verify SSL"] = "Weryfikacja SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "";
$a->strings["Proxy user"] = "Użytkownik proxy";
$a->strings["Proxy URL"] = "";
$a->strings["Network timeout"] = "";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "";
$a->strings["Delivery interval"] = "";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "";
$a->strings["Poll interval"] = "";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "";
$a->strings["Use MySQL full text engine"] = "";
$a->strings["Activates the full text engine. Speeds up search - but can only search for four and more characters."] = "";
$a->strings["Path to item cache"] = "";
$a->strings["Cache duration in seconds"] = "";
$a->strings["How long should the cache files be hold? Default value is 86400 seconds (One day)."] = "";
$a->strings["Path for lock file"] = "";
$a->strings["Temp path"] = "";
$a->strings["Base path to installation"] = "";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "";
$a->strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "";
$a->strings["Update function %s could not be found."] = "";
$a->strings["No failed updates."] = "Brak błędów aktualizacji.";
$a->strings["Failed Updates"] = "Błąd aktualizacji";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "",
1 => "",
2 => "",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => " %s użytkownik usunięty",
1 => " %s użytkownicy usunięci",
2 => " %s usuniętych użytkowników ",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Użytkownik '%s' usunięty";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Użytkownik '%s' odblokowany";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "Użytkownik '%s' zablokowany";
$a->strings["select all"] = "Zaznacz wszystko";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "zarejestrowany użytkownik czeka na potwierdzenie";
$a->strings["Request date"] = "Data prośby";
$a->strings["Email"] = "E-mail";
$a->strings["No registrations."] = "brak rejestracji";
$a->strings["Deny"] = "Odmów";
$a->strings["Site admin"] = "Administracja stroną";
$a->strings["Register date"] = "Data rejestracji";
$a->strings["Last login"] = "Ostatnie logowanie";
$a->strings["Last item"] = "Ostatni element";
$a->strings["Account"] = "Konto";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Zaznaczeni użytkownicy zostaną usunięci!\\n\\nWszystko co zamieścili na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Użytkownik {0} zostanie usunięty!\\n\\nWszystko co zamieścił na tej stronie będzie trwale skasowane!\\n\\nJesteś pewien?";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Wtyczka %s wyłączona.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Wtyczka %s właczona.";
$a->strings["Disable"] = "Wyłącz";
$a->strings["Enable"] = "Zezwól";
$a->strings["Toggle"] = "Włącz";
$a->strings["Author: "] = "Autor: ";
$a->strings["Maintainer: "] = "";
$a->strings["No themes found."] = "Nie znaleziono tematu.";
$a->strings["Screenshot"] = "Zrzut ekranu";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Eksperymentalne]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[Niewspieralne]";
$a->strings["Log settings updated."] = "";
$a->strings["Clear"] = "Wyczyść";
$a->strings["Debugging"] = "";
$a->strings["Log file"] = "";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "";
$a->strings["Log level"] = "";
$a->strings["Close"] = "Zamknij";
$a->strings["FTP Host"] = "Założyciel FTP";
$a->strings["FTP Path"] = "Ścieżka FTP";
$a->strings["FTP User"] = "Użytkownik FTP";
$a->strings["FTP Password"] = "FTP Hasło";
$a->strings["Requested profile is not available."] = "Żądany profil jest niedostępny";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "Ograniczony dostęp do tego konta";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Wskazówki dla nowych użytkowników";
$a->strings["{0} wants to be your friend"] = "{0} chce być Twoim znajomym";
$a->strings["{0} sent you a message"] = "{0} wysyła Ci wiadomość";
$a->strings["{0} requested registration"] = "";
$a->strings["{0} commented %s's post"] = "{0} skomentował %s wpis";
$a->strings["{0} liked %s's post"] = "{0} polubił wpis %s";
$a->strings["{0} disliked %s's post"] = "{0} przestał lubić post %s";
$a->strings["{0} is now friends with %s"] = "{0} jest teraz znajomym %s";
$a->strings["{0} posted"] = "";
$a->strings["{0} tagged %s's post with #%s"] = "";
$a->strings["{0} mentioned you in a post"] = "{0} wspomniał Cię w swoim wpisie";
$a->strings["Contacts who are not members of a group"] = "";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "";
$a->strings["Login failed."] = "Niepowodzenie logowania";
$a->strings["Contact added"] = "Kontakt dodany";
$a->strings["Common Friends"] = "Wspólni znajomi";
$a->strings["No contacts in common."] = "";
$a->strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "";
$a->strings["link"] = "";
$a->strings["Item has been removed."] = "Przedmiot został usunięty";
$a->strings["Applications"] = "Aplikacje";
$a->strings["No installed applications."] = "Brak zainstalowanych aplikacji.";
$a->strings["Search"] = "Szukaj";
$a->strings["Profile not found."] = "Nie znaleziono profilu.";
$a->strings["Profile Name is required."] = "Nazwa Profilu jest wymagana";
$a->strings["Marital Status"] = "";
$a->strings["Romantic Partner"] = "";
$a->strings["Likes"] = "";
$a->strings["Dislikes"] = "";
$a->strings["Work/Employment"] = "";
$a->strings["Religion"] = "Religia";
$a->strings["Political Views"] = "Poglądy polityczne";
$a->strings["Gender"] = "Płeć";
$a->strings["Sexual Preference"] = "Orientacja seksualna";
$a->strings["Homepage"] = "Strona Główna";
$a->strings["Interests"] = "Zainteresowania";
$a->strings["Address"] = "Adres";
$a->strings["Location"] = "Położenie";
$a->strings["Profile updated."] = "Konto zaktualizowane.";
$a->strings[" and "] = " i ";
$a->strings["public profile"] = "profil publiczny";
$a->strings["%1\$s changed %2\$s to &ldquo;%3\$s&rdquo;"] = "";
$a->strings[" - Visit %1\$s's %2\$s"] = "";
$a->strings["%1\$s has an updated %2\$s, changing %3\$s."] = "";
$a->strings["Profile deleted."] = "Konto usunięte.";
$a->strings["Profile-"] = "Profil-";
$a->strings["New profile created."] = "Utworzono nowy profil.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "Nie można powileić profilu ";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Czy chcesz ukryć listę kontaktów dla przeglądających to konto?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Edytuj profil.";
$a->strings["Change Profile Photo"] = "";
$a->strings["View this profile"] = "Zobacz ten profil";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Stwórz nowy profil wykorzystując te ustawienia";
$a->strings["Clone this profile"] = "Sklonuj ten profil";
$a->strings["Delete this profile"] = "Usuń ten profil";
$a->strings["Profile Name:"] = "Nazwa profilu :";
$a->strings["Your Full Name:"] = "Twoje imię i nazwisko:";
$a->strings["Title/Description:"] = "Tytuł/Opis :";
$a->strings["Your Gender:"] = "Twoja płeć:";
$a->strings["Birthday (%s):"] = "Urodziny (%s):";
$a->strings["Street Address:"] = "Ulica:";
$a->strings["Locality/City:"] = "Miejscowość/Miasto :";
$a->strings["Postal/Zip Code:"] = "Kod Pocztowy :";
$a->strings["Country:"] = "Kraj:";
$a->strings["Region/State:"] = "Region / Stan :";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Stan :";
$a->strings["Who: (if applicable)"] = "Kto: (jeśli dotyczy)";
$a->strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Przykłady : cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com";
$a->strings["Since [date]:"] = "Od [data]:";
$a->strings["Sexual Preference:"] = "Interesują mnie:";
$a->strings["Homepage URL:"] = "Strona główna URL:";
$a->strings["Hometown:"] = "Miasto rodzinne:";
$a->strings["Political Views:"] = "Poglądy polityczne:";
$a->strings["Religious Views:"] = "Poglądy religijne:";
$a->strings["Public Keywords:"] = "Publiczne słowa kluczowe :";
$a->strings["Private Keywords:"] = "Prywatne słowa kluczowe :";
$a->strings["Likes:"] = "Lubi:";
$a->strings["Dislikes:"] = "";
$a->strings["Example: fishing photography software"] = "";
$a->strings["(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"] = "(Używany do sugerowania potencjalnych znajomych, jest widoczny dla innych)";
$a->strings["(Used for searching profiles, never shown to others)"] = "(Używany do wyszukiwania profili, niepokazywany innym)";
$a->strings["Tell us about yourself..."] = "Napisz o sobie...";
$a->strings["Hobbies/Interests"] = "Zainteresowania";
$a->strings["Contact information and Social Networks"] = "Informacje kontaktowe i Sieci Społeczne";
$a->strings["Musical interests"] = "Muzyka";
$a->strings["Books, literature"] = "Literatura";
$a->strings["Television"] = "Telewizja";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment"] = "Film/taniec/kultura/rozrywka";
$a->strings["Love/romance"] = "Miłość/romans";
$a->strings["Work/employment"] = "Praca/zatrudnienie";
$a->strings["School/education"] = "Szkoła/edukacja";
$a->strings["This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet."] = "To jest Twój <strong> publiczny </strong> profil. <br/><strong>Może </strong> zostać wyświetlony przez każdego kto używa internetu.";
$a->strings["Age: "] = "Wiek: ";
$a->strings["Edit/Manage Profiles"] = "Edytuj/Zarządzaj Profilami";
$a->strings["Change profile photo"] = "Zmień zdjęcie profilowe";
$a->strings["Create New Profile"] = "Stwórz nowy profil";
$a->strings["Profile Image"] = "Obraz profilowy";
$a->strings["visible to everybody"] = "widoczne dla wszystkich";
$a->strings["Edit visibility"] = "Edytuj widoczność";
$a->strings["Save to Folder:"] = "Zapisz w folderze:";
$a->strings["- select -"] = "- wybierz -";
$a->strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "";
$a->strings["No potential page delegates located."] = "";
$a->strings["Delegate Page Management"] = "";
$a->strings["Delegates are able to manage all aspects of this account/page except for basic account settings. Please do not delegate your personal account to anybody that you do not trust completely."] = "";
$a->strings["Existing Page Managers"] = "";
$a->strings["Existing Page Delegates"] = "";
$a->strings["Potential Delegates"] = "";
$a->strings["Add"] = "Dodaj";
$a->strings["No entries."] = "Brak wpisów.";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "";
$a->strings["Source input: "] = "";
$a->strings["bb2html: "] = "";
$a->strings["bb2html2bb: "] = "";
$a->strings["bb2md: "] = "";
$a->strings["bb2md2html: "] = "";
$a->strings["bb2dia2bb: "] = "";
$a->strings["bb2md2html2bb: "] = "";
$a->strings["Source input (Diaspora format): "] = "";
$a->strings["diaspora2bb: "] = "";
$a->strings["Friend Suggestions"] = "Osoby, które możesz znać";
$a->strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours."] = "";
$a->strings["Ignore/Hide"] = "Ignoruj/Ukryj";
$a->strings["Global Directory"] = "Globalne Położenie";
$a->strings["Find on this site"] = "Znajdź na tej stronie";
$a->strings["Site Directory"] = "Katalog Strony";
$a->strings["Gender: "] = "Płeć: ";
$a->strings["Gender:"] = "Płeć:";
$a->strings["Status:"] = "Status";
$a->strings["Homepage:"] = "Strona główna:";
$a->strings["About:"] = "O:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Brak odwiedzin (niektóre odwiedziny mogą być ukryte).";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : Niepoprawny adres email.";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "Dołącz do nas na Friendica";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Dostarczenie wiadomości nieudane.";
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d wiadomość wysłana.",
1 => "%d wiadomości wysłane.",
2 => "%d wysłano .",
);
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Nie masz więcej zaproszeń";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "";
$a->strings["Send invitations"] = "Wyślij zaproszenia";
$a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Wprowadź adresy email, jeden na linijkę:";
$a->strings["You are cordially invited to join me and other close friends on Friendica - and help us to create a better social web."] = "";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Gdy już się zarejestrujesz, skontaktuj się ze mną przez moją stronkę profilową :";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendica.com"] = "";
$a->strings["This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it has already been approved."] = "";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "Odpowiedź do zdalnej strony nie została zrozumiana";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Nieoczekiwana odpowiedź od strony zdalnej";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Potwierdzenie ukończone poprawnie";
$a->strings["Remote site reported: "] = "Zdalna strona zgłoszona:";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Tymczasowo uszkodzone. Proszę poczekać i spróbować później.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Nieudane lub unieważnione wprowadzenie.";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "Nie można ustawić zdjęcia kontaktu.";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s jest teraz znajomym z %2\$s";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "Nie znaleziono użytkownika dla '%s'";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "Klucz kodujący jest najwyraźniej zepsuty";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "Został dostarczony pusty URL lub nie może zostać rozszyfrowany przez nas.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "Nie znaleziono kontaktu na naszej stronie";
$a->strings["Site public key not available in contact record for URL %s."] = "";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "ID dostarczone przez Twój system jest już w naszeym systemie. Powinno zadziałać jeżeli spróbujesz ponownie.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "Niezdolny do ustalenie tożsamości twoich kontaktów w naszym systemie";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "Niezdolny do aktualizacji szczegółowych danych profilowych twoich kontaktów w naszym systemie";
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Połączenie zaakceptowane %s";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "";
$a->strings["Google+ Import Settings"] = "";
$a->strings["Enable Google+ Import"] = "";
$a->strings["Google Account ID"] = "";
$a->strings["Google+ Import Settings saved."] = "";
$a->strings["Facebook disabled"] = "Facebook wyłączony";
$a->strings["Updating contacts"] = "Aktualizacja kontaktów";
$a->strings["Facebook API key is missing."] = "Brakuje klucza API z facebooka.";
$a->strings["Facebook Connect"] = "Połącz konto z kontem Facebook";
$a->strings["Install Facebook connector for this account."] = "Zainstaluj wtyczkę Facebook ";
$a->strings["Remove Facebook connector"] = "Usuń wtyczkę Facebook";
$a->strings["Re-authenticate [This is necessary whenever your Facebook password is changed.]"] = "";
$a->strings["Post to Facebook by default"] = "Domyślnie opublikuj na stronie Facebook";
$a->strings["Facebook friend linking has been disabled on this site. The following settings will have no effect."] = "";
$a->strings["Facebook friend linking has been disabled on this site. If you disable it, you will be unable to re-enable it."] = "";
$a->strings["Link all your Facebook friends and conversations on this website"] = "Połącz wszystkie twoje kontakty i konwersacje na tej stronie z serwisem Facebook";
$a->strings["Facebook conversations consist of your <em>profile wall</em> and your friend <em>stream</em>."] = "";
$a->strings["On this website, your Facebook friend stream is only visible to you."] = "";
$a->strings["The following settings determine the privacy of your Facebook profile wall on this website."] = "";
$a->strings["On this website your Facebook profile wall conversations will only be visible to you"] = "";
$a->strings["Do not import your Facebook profile wall conversations"] = "";
$a->strings["If you choose to link conversations and leave both of these boxes unchecked, your Facebook profile wall will be merged with your profile wall on this website and your privacy settings on this website will be used to determine who may see the conversations."] = "";
$a->strings["Comma separated applications to ignore"] = "";
$a->strings["Problems with Facebook Real-Time Updates"] = "Problemy z aktualizacjami w czasie rzeczywistym Facebook'a";
$a->strings["Facebook Connector Settings"] = "Ustawienia połączenia z Facebook";
$a->strings["Facebook API Key"] = "Facebook API Key";
$a->strings["Error: it appears that you have specified the App-ID and -Secret in your .htconfig.php file. As long as they are specified there, they cannot be set using this form.<br><br>"] = "";
$a->strings["Error: the given API Key seems to be incorrect (the application access token could not be retrieved)."] = "";
$a->strings["The given API Key seems to work correctly."] = "";
$a->strings["The correctness of the API Key could not be detected. Something strange's going on."] = "";
$a->strings["App-ID / API-Key"] = "";
$a->strings["Application secret"] = "";
$a->strings["Polling Interval in minutes (minimum %1\$s minutes)"] = "";
$a->strings["Synchronize comments (no comments on Facebook are missed, at the cost of increased system load)"] = "";
$a->strings["Real-Time Updates"] = "Aktualizacje w czasie rzeczywistym";
$a->strings["Real-Time Updates are activated."] = "Aktualizacje w czasie rzeczywistym zostały aktywowane.";
$a->strings["Deactivate Real-Time Updates"] = "Zdezaktywuj aktualizacje w czasie rzeczywistym";
$a->strings["Real-Time Updates not activated."] = "Aktualizacje w czasie rzeczywistym nie zostały aktywowane.";
$a->strings["Activate Real-Time Updates"] = "Aktywuj aktualizacje w czasie rzeczywistym";
$a->strings["The new values have been saved."] = "";
$a->strings["Post to Facebook"] = "Post na Facebook";
$a->strings["Post to Facebook cancelled because of multi-network access permission conflict."] = "Publikacja na stronie Facebook nie powiodła się z powodu braku dostępu do sieci";
$a->strings["View on Friendica"] = "Zobacz na Friendice";
$a->strings["Facebook post failed. Queued for retry."] = "";
$a->strings["Your Facebook connection became invalid. Please Re-authenticate."] = "";
$a->strings["Facebook connection became invalid"] = "";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nThe connection between your accounts on %2\$s and Facebook became invalid. This usually happens after you change your Facebook-password. To enable the connection again, you have to %3\$sre-authenticate the Facebook-connector%4\$s."] = "";
$a->strings["StatusNet AutoFollow settings updated."] = "";
$a->strings["StatusNet AutoFollow Settings"] = "";
$a->strings["Automatically follow any StatusNet followers/mentioners"] = "";
$a->strings["Lifetime of the cache (in hours)"] = "";
$a->strings["Cache Statistics"] = "";
$a->strings["Number of items"] = "Numery elementów";
$a->strings["Size of the cache"] = "";
$a->strings["Delete the whole cache"] = "";
$a->strings["Facebook Post disabled"] = "";
$a->strings["Facebook Post"] = "Wpis z Facebooka";
$a->strings["Install Facebook Post connector for this account."] = "";
$a->strings["Remove Facebook Post connector"] = "";
$a->strings["Suppress \"View on friendica\""] = "";
$a->strings["Post to page/group:"] = "Napisz na stronę/grupę:";
$a->strings["Facebook Post Settings"] = "Ustawienia wpisu z Facebooka";
$a->strings["%s:"] = "";
$a->strings["%d person likes this"] = array(
0 => " %d osoba lubi to",
1 => " %d osób lubi to",
2 => " %d osób lubi to",
);
$a->strings["%d person doesn't like this"] = array(
0 => " %d osoba nie lubi tego",
1 => " %d osób tego nie lubi",
2 => " %d osób tego nie lubi",
);
$a->strings["Get added to this list!"] = "Zostań dodany do listy!";
$a->strings["Generate new key"] = "Stwórz nowy klucz";
$a->strings["Widgets key"] = "";
$a->strings["Widgets available"] = "";
$a->strings["Connect on Friendica!"] = "Połączono z Friendica!";
$a->strings["bitchslap"] = "";
$a->strings["bitchslapped"] = "";
$a->strings["shag"] = "";
$a->strings["shagged"] = "";
$a->strings["do something obscenely biological to"] = "";
$a->strings["did something obscenely biological to"] = "";
$a->strings["point out the poke feature to"] = "";
$a->strings["pointed out the poke feature to"] = "";
$a->strings["declare undying love for"] = "";
$a->strings["declared undying love for"] = "";
$a->strings["patent"] = "";
$a->strings["patented"] = "";
$a->strings["stroke beard"] = "";
$a->strings["stroked their beard at"] = "";
$a->strings["bemoan the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "";
$a->strings["bemoans the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "";
$a->strings["hug"] = "przytul";
$a->strings["hugged"] = "przytulony";
$a->strings["kiss"] = "pocałuj";
$a->strings["kissed"] = "pocałowany";
$a->strings["raise eyebrows at"] = "";
$a->strings["raised their eyebrows at"] = "";
$a->strings["insult"] = "";
$a->strings["insulted"] = "";
$a->strings["praise"] = "";
$a->strings["praised"] = "";
$a->strings["be dubious of"] = "";
$a->strings["was dubious of"] = "";
$a->strings["eat"] = "";
$a->strings["ate"] = "";
$a->strings["giggle and fawn at"] = "";
$a->strings["giggled and fawned at"] = "";
$a->strings["doubt"] = "";
$a->strings["doubted"] = "";
$a->strings["glare"] = "";
$a->strings["glared at"] = "";
$a->strings["YourLS Settings"] = "";
$a->strings["URL: http://"] = "";
$a->strings["Username:"] = "Nazwa użytkownika:";
$a->strings["Password:"] = "Hasło:";
$a->strings["Use SSL "] = "Użyj SSL";
$a->strings["yourls Settings saved."] = "";
$a->strings["Post to LiveJournal"] = "Post do LiveJournal";
$a->strings["LiveJournal Post Settings"] = "Ustawienia postów do LiveJournal";
$a->strings["Enable LiveJournal Post Plugin"] = "";
$a->strings["LiveJournal username"] = "Nazwa użytkownika do LiveJournal";
$a->strings["LiveJournal password"] = "Hasło do LiveJournal";
$a->strings["Post to LiveJournal by default"] = "";
$a->strings["Not Safe For Work (General Purpose Content Filter) settings"] = "";
$a->strings["This plugin looks in posts for the words/text you specify below, and collapses any content containing those keywords so it is not displayed at inappropriate times, such as sexual innuendo that may be improper in a work setting. It is polite and recommended to tag any content containing nudity with #NSFW. This filter can also match any other word/text you specify, and can thereby be used as a general purpose content filter."] = "";
$a->strings["Enable Content filter"] = "";
$a->strings["Comma separated list of keywords to hide"] = "";
$a->strings["Use /expression/ to provide regular expressions"] = "";
$a->strings["NSFW Settings saved."] = "NSFW Ustawienia zapisane.";
$a->strings["%s - Click to open/close"] = "%s - kliknij by otworzyć/zamknąć";
$a->strings["Forums"] = "Fora";
$a->strings["Forums:"] = "";
$a->strings["Page settings updated."] = "";
$a->strings["Page Settings"] = "";
$a->strings["How many forums to display on sidebar without paging"] = "";
$a->strings["Randomise Page/Forum list"] = "";
$a->strings["Show pages/forums on profile page"] = "";
$a->strings["Planets Settings"] = "";
$a->strings["Enable Planets Plugin"] = "";
$a->strings["Forum Directory"] = "Katalog Forum";
$a->strings["Login"] = "Login";
$a->strings["OpenID"] = "OpenID";
$a->strings["Latest users"] = "Ostatni użytkownicy";
$a->strings["Most active users"] = "najaktywniejsi użytkownicy";
$a->strings["Latest photos"] = "Ostatnie zdjęcia";
$a->strings["Latest likes"] = "Ostatnie polubienia";
$a->strings["event"] = "wydarzenie";
$a->strings["No access"] = "Brak dostępu";
$a->strings["Could not open component for editing"] = "";
$a->strings["Go back to the calendar"] = "Wróć do kalendarza";
$a->strings["Event data"] = "Data wydarzenia";
$a->strings["Calendar"] = "Kalendarz";
$a->strings["Special color"] = "";
$a->strings["Subject"] = "";
$a->strings["Starts"] = "Zaczyna się";
$a->strings["Ends"] = "Kończy się";
$a->strings["Description"] = "Opis";
$a->strings["Recurrence"] = "";
$a->strings["Frequency"] = "często";
$a->strings["Daily"] = "Dziennie";
$a->strings["Weekly"] = "Tygodniowo";
$a->strings["Monthly"] = "Miesięcznie";
$a->strings["Yearly"] = "raz na rok";
$a->strings["days"] = "dni";
$a->strings["weeks"] = "tygodnie";
$a->strings["months"] = "miesiące";
$a->strings["years"] = "lata";
$a->strings["Interval"] = "";
$a->strings["All %select% %time%"] = "";
$a->strings["Days"] = "Dni";
$a->strings["Sunday"] = "Niedziela";
$a->strings["Monday"] = "Poniedziałek";
$a->strings["Tuesday"] = "Wtorek";
$a->strings["Wednesday"] = "Środa";
$a->strings["Thursday"] = "Czwartek";
$a->strings["Friday"] = "Piątek";
$a->strings["Saturday"] = "Sobota";
$a->strings["First day of week:"] = "Pierwszy dzień tygodnia:";
$a->strings["Day of month"] = "";
$a->strings["#num#th of each month"] = "";
$a->strings["#num#th-last of each month"] = "";
$a->strings["#num#th #wkday# of each month"] = "";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of each month"] = "";
$a->strings["Month"] = "Miesiąc";
$a->strings["#num#th of the given month"] = "";
$a->strings["#num#th-last of the given month"] = "";
$a->strings["#num#th #wkday# of the given month"] = "";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of the given month"] = "";
$a->strings["Repeat until"] = "Powtarzaj do";
$a->strings["Infinite"] = "";
$a->strings["Until the following date"] = "Do tej daty";
$a->strings["Number of times"] = "";
$a->strings["Exceptions"] = "Wyjątki";
$a->strings["none"] = "";
$a->strings["Notification"] = "Powiadomienie";
$a->strings["Notify by"] = "";
$a->strings["E-Mail"] = "";
$a->strings["On Friendica / Display"] = "";
$a->strings["Time"] = "";
$a->strings["Hours"] = "Godzin";
$a->strings["Minutes"] = "Minut";
$a->strings["Seconds"] = "";
$a->strings["Weeks"] = "";
$a->strings["before the"] = "";
$a->strings["start of the event"] = "rozpoczęcie wydarzenia";
$a->strings["end of the event"] = "zakończenie wydarzenia";
$a->strings["Add a notification"] = "";
$a->strings["The event #name# will start at #date"] = "";
$a->strings["#name# is about to begin."] = "";
$a->strings["Saved"] = "Zapisano";
$a->strings["U.S. Time Format (mm/dd/YYYY)"] = "Amerykański format daty (mm/dd/YYYY)";
$a->strings["German Time Format (dd.mm.YYYY)"] = "Niemiecki format daty (dd.mm.YYYY)";
$a->strings["Private Events"] = "Prywatne wydarzenia";
$a->strings["Private Addressbooks"] = "";
$a->strings["Friendica-Native events"] = "";
$a->strings["Friendica-Contacts"] = "Kontakty friendica";
$a->strings["Your Friendica-Contacts"] = "Twoje kontakty friendica";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry. Maybe some events were imported anyway."] = "";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry."] = "";
$a->strings["The ICS-File has been imported."] = "";
$a->strings["No file was uploaded."] = "";
$a->strings["Import a ICS-file"] = "";
$a->strings["ICS-File"] = "";
$a->strings["Overwrite all #num# existing events"] = "";
$a->strings["New event"] = "Nowe wydarzenie";
$a->strings["Today"] = "Dzisiaj";
$a->strings["Day"] = "Dzień";
$a->strings["Week"] = "Tydzień";
$a->strings["Reload"] = "Załaduj ponownie";
$a->strings["Date"] = "Data";
$a->strings["Error"] = "Błąd";
$a->strings["The calendar has been updated."] = "";
$a->strings["The new calendar has been created."] = "";
$a->strings["The calendar has been deleted."] = "";
$a->strings["Calendar Settings"] = "Ustawienia kalendarza";
$a->strings["Date format"] = "Format daty";
$a->strings["Time zone"] = "Strefa czasowa";
$a->strings["Calendars"] = "Kalendarze";
$a->strings["Create a new calendar"] = "Stwórz nowy kalendarz";
$a->strings["Limitations"] = "Ograniczenie";
$a->strings["Warning"] = "Ostrzeżenie";
$a->strings["Synchronization (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)"] = "Synchronizacja (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)";
$a->strings["Synchronizing this calendar with the iPhone"] = "Zsynchronizuj kalendarz z iPhone";
$a->strings["Synchronizing your Friendica-Contacts with the iPhone"] = "Zsynchronizuj kontakty friendica z iPhone";
$a->strings["The current version of this plugin has not been set up correctly. Please contact the system administrator of your installation of friendica to fix this."] = "";
$a->strings["Extended calendar with CalDAV-support"] = "";
$a->strings["noreply"] = "brak odpowiedzi";
$a->strings["Notification: "] = "Potwierdzeni:";
$a->strings["The database tables have been installed."] = "";
$a->strings["An error occurred during the installation."] = "";
$a->strings["The database tables have been updated."] = "";
$a->strings["An error occurred during the update."] = "";
$a->strings["No system-wide settings yet."] = "";
$a->strings["Database status"] = "";
$a->strings["Installed"] = "Zainstalowany";
$a->strings["Upgrade needed"] = "Wymaga uaktualnienia";
$a->strings["Please back up all calendar data (the tables beginning with dav_*) before proceeding. While all calendar events <i>should</i> be converted to the new database structure, it's always safe to have a backup. Below, you can have a look at the database-queries that will be made when pressing the 'update'-button."] = "";
$a->strings["Upgrade"] = "Uaktualnienie";
$a->strings["Not installed"] = "Nie zainstalowany";
$a->strings["Install"] = "Zainstaluj";
$a->strings["Unknown"] = "Nieznany";
$a->strings["Something really went wrong. I cannot recover from this state automatically, sorry. Please go to the database backend, back up the data, and delete all tables beginning with 'dav_' manually. Afterwards, this installation routine should be able to reinitialize the tables automatically."] = "";
$a->strings["Troubleshooting"] = "Rozwiązywanie problemów";
$a->strings["Manual creation of the database tables:"] = "";
$a->strings["Show SQL-statements"] = "";
$a->strings["Private Calendar"] = "Kalendarz prywatny";
$a->strings["Friendica Events: Mine"] = "Wydarzenia Friendici: Moje";
$a->strings["Friendica Events: Contacts"] = "Wydarzenia Friendici: Kontakty";
$a->strings["Private Addresses"] = "";
$a->strings["Friendica Contacts"] = "Kontakty Friendica";
$a->strings["Allow to use your friendica id (%s) to connecto to external unhosted-enabled storage (like ownCloud). See <a href=\"http://www.w3.org/community/unhosted/wiki/RemoteStorage#WebFinger\">RemoteStorage WebFinger</a>"] = "";
$a->strings["Template URL (with {category})"] = "";
$a->strings["OAuth end-point"] = "";
$a->strings["Api"] = "";
$a->strings["Member since:"] = "Data dołączenia:";
$a->strings["Three Dimensional Tic-Tac-Toe"] = "Trójwymiarowy Kółko i krzyżyk";
$a->strings["3D Tic-Tac-Toe"] = "Kółko i krzyżyk 3D";
$a->strings["New game"] = "Nowa gra";
$a->strings["New game with handicap"] = "Nowa gra z utrudnieniem";
$a->strings["Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. "] = "Trójwymiarowy tic-tac-toe jest taki sam jak tradycyjna gra, nie licząc tego, że jest grana na kilku poziomach jednocześnie.";
$a->strings["In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."] = "W tym przypadku są trzy poziomy. Wygrywasz poprzez zdobycie trójki w szeregu na którymkolwiek z poziomów zarówno u góry, na dole, jak i na ukos poprzez kilka różnych poziomów.";
$a->strings["The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage."] = "";
$a->strings["You go first..."] = "Ty pierwszy...";
$a->strings["I'm going first this time..."] = "Zaczynam...";
$a->strings["You won!"] = "Wygrałeś!";
$a->strings["\"Cat\" game!"] = "Gra \"Kot\"!";
$a->strings["I won!"] = "Wygrałem!";
$a->strings["Randplace Settings"] = "Ustawienia Randplace";
$a->strings["Enable Randplace Plugin"] = "";
$a->strings["Post to Dreamwidth"] = "";
$a->strings["Dreamwidth Post Settings"] = "";
$a->strings["Enable dreamwidth Post Plugin"] = "";
$a->strings["dreamwidth username"] = "";
$a->strings["dreamwidth password"] = "";
$a->strings["Post to dreamwidth by default"] = "";
$a->strings["Remote Permissions Settings"] = "";
$a->strings["Allow recipients of your private posts to see the other recipients of the posts"] = "";
$a->strings["Remote Permissions settings updated."] = "";
$a->strings["Visible to"] = "Widoczne dla";
$a->strings["may only be a partial list"] = "";
$a->strings["Global"] = "Ogólne";
$a->strings["The posts of every user on this server show the post recipients"] = "";
$a->strings["Individual"] = "Indywidualne";
$a->strings["Each user chooses whether his/her posts show the post recipients"] = "";
$a->strings["Startpage Settings"] = "Ustawienia strony startowej";
$a->strings["Home page to load after login - leave blank for profile wall"] = "";
$a->strings["Examples: &quot;network&quot; or &quot;notifications/system&quot;"] = "";
$a->strings["Geonames settings updated."] = "";
$a->strings["Geonames Settings"] = "";
$a->strings["Enable Geonames Plugin"] = "";
$a->strings["Your account on %s will expire in a few days."] = "";
$a->strings["Your Friendica account is about to expire."] = "";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nYour account on %2\$s will expire in less than five days. You may keep your account by logging in at least once every 30 days"] = "";
$a->strings["Upload a file"] = "Załaduj plik";
$a->strings["Drop files here to upload"] = "Wrzuć tu pliki by je załadować";
$a->strings["Failed"] = "Niepowodzenie";
$a->strings["No files were uploaded."] = "Nie załadowano żadnych plików.";
$a->strings["Uploaded file is empty"] = "Wysłany plik jest pusty";
$a->strings["File has an invalid extension, it should be one of "] = "Pilk ma nieprawidłowe rozszerzenie, powinien być jednym z";
$a->strings["Upload was cancelled, or server error encountered"] = "Przesyłanie zostało anulowane lub wystąpił błąd serwera.";
$a->strings["show/hide"] = "pokaż/ukryj";
$a->strings["No forum subscriptions"] = "";
$a->strings["Forumlist settings updated."] = "";
$a->strings["Forumlist Settings"] = "";
$a->strings["Randomise forum list"] = "";
$a->strings["Show forums on profile page"] = "";
$a->strings["Show forums on network page"] = "";
$a->strings["Impressum"] = "";
$a->strings["Site Owner"] = "Właściciel strony";
$a->strings["Email Address"] = "Adres e-mail";
$a->strings["Postal Address"] = "Adres pocztowy";
$a->strings["The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the <tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please refer to the README file of the addon."] = "";
$a->strings["The page operators name."] = "";
$a->strings["Site Owners Profile"] = "Profil właściciela strony";
$a->strings["Profile address of the operator."] = "";
$a->strings["How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here."] = "";
$a->strings["Notes"] = "Notatki";
$a->strings["Additional notes that are displayed beneath the contact information. You can use BBCode here."] = "";
$a->strings["How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"] = "";
$a->strings["Footer note"] = "Notka w stopce";
$a->strings["Text for the footer. You can use BBCode here."] = "";
$a->strings["Report Bug"] = "Zgłoś problem";
$a->strings["No Timeline settings updated."] = "";
$a->strings["No Timeline Settings"] = "Brak ustawień Osi czasu";
$a->strings["Disable Archive selector on profile wall"] = "";
$a->strings["\"Blockem\" Settings"] = "";
$a->strings["Comma separated profile URLS to block"] = "";
$a->strings["BLOCKEM Settings saved."] = "";
$a->strings["Blocked %s - Click to open/close"] = "";
$a->strings["Unblock Author"] = "Odblokuj autora";
$a->strings["Block Author"] = "Zablokuj autora";
$a->strings["blockem settings updated"] = "";
$a->strings[":-)"] = ":-)";
$a->strings[":-("] = ":-(";
$a->strings["lol"] = "lol";
$a->strings["Quick Comment Settings"] = "Ustawienia szybkiego komentowania";
$a->strings["Quick comments are found near comment boxes, sometimes hidden. Click them to provide simple replies."] = "";
$a->strings["Enter quick comments, one per line"] = "";
$a->strings["Quick Comment settings saved."] = "";
$a->strings["Tile Server URL"] = "";
$a->strings["A list of <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">public tile servers</a>"] = "";
$a->strings["Default zoom"] = "Domyślne przybliżenie";
$a->strings["The default zoom level. (1:world, 18:highest)"] = "";
$a->strings["Group Text settings updated."] = "";
$a->strings["Group Text"] = "";
$a->strings["Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"] = "";
$a->strings["Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"] = "";
$a->strings["generic profile image"] = "generuj obraz profilowy";
$a->strings["random geometric pattern"] = "przypadkowy wzorzec geometryczny";
$a->strings["monster face"] = "monster face";
$a->strings["computer generated face"] = "";
$a->strings["retro arcade style face"] = "";
$a->strings["Your PHP version %s is lower than the required PHP >= 5.3."] = "";
$a->strings["This addon is not functional on your server."] = "";
$a->strings["Information"] = "";
$a->strings["Gravatar addon is installed. Please disable the Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "";
$a->strings["Default avatar image"] = "Domyślny awatar";
$a->strings["Select default avatar image if none was found. See README"] = "";
$a->strings["Libravatar settings updated."] = "";
$a->strings["Post to libertree"] = "";
$a->strings["libertree Post Settings"] = "";
$a->strings["Enable Libertree Post Plugin"] = "";
$a->strings["Libertree API token"] = "";
$a->strings["Libertree site URL"] = "";
$a->strings["Post to Libertree by default"] = "";
$a->strings["Altpager settings updated."] = "";
$a->strings["Alternate Pagination Setting"] = "";
$a->strings["Use links to \"newer\" and \"older\" pages in place of page numbers?"] = "";
$a->strings["Force global use of the alternate pager"] = "";
$a->strings["Each user chooses whether to use the alternate pager"] = "";
$a->strings["The MathJax addon renders mathematical formulae written using the LaTeX syntax surrounded by the usual $$ or an eqnarray block in the postings of your wall,network tab and private mail."] = "";
$a->strings["Use the MathJax renderer"] = "";
$a->strings["MathJax Base URL"] = "";
$a->strings["The URL for the javascript file that should be included to use MathJax. Can be either the MathJax CDN or another installation of MathJax."] = "";
$a->strings["Editplain settings updated."] = "";
$a->strings["Editplain Settings"] = "";
$a->strings["Disable richtext status editor"] = "";
$a->strings["Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "";
$a->strings["Select default avatar image if none was found at Gravatar. See README"] = "";
$a->strings["Rating of images"] = "";
$a->strings["Select the appropriate avatar rating for your site. See README"] = "";
$a->strings["Gravatar settings updated."] = "Zaktualizowane ustawienie Gravatara";
$a->strings["Your Friendica test account is about to expire."] = "";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nYour test account on %2\$s will expire in less than five days. We hope you enjoyed this test drive and use this opportunity to find a permanent Friendica website for your integrated social communications. A list of public sites is available at http://dir.friendica.com/siteinfo - and for more information on setting up your own Friendica server please see the Friendica project website at http://friendica.com."] = "";
$a->strings["\"pageheader\" Settings"] = "";
$a->strings["pageheader Settings saved."] = "";
$a->strings["Post to Insanejournal"] = "";
$a->strings["InsaneJournal Post Settings"] = "";
$a->strings["Enable InsaneJournal Post Plugin"] = "";
$a->strings["InsaneJournal username"] = "";
$a->strings["InsaneJournal password"] = "";
$a->strings["Post to InsaneJournal by default"] = "";
$a->strings["Jappix Mini addon settings"] = "";
$a->strings["Activate addon"] = "";
$a->strings["Do <em>not</em> insert the Jappixmini Chat-Widget into the webinterface"] = "";
$a->strings["Jabber username"] = "";
$a->strings["Jabber server"] = "";
$a->strings["Jabber BOSH host"] = "";
$a->strings["Jabber password"] = "Hasło Jabber";
$a->strings["Encrypt Jabber password with Friendica password (recommended)"] = "";
$a->strings["Friendica password"] = "Hasło Friendica";
$a->strings["Approve subscription requests from Friendica contacts automatically"] = "";
$a->strings["Subscribe to Friendica contacts automatically"] = "";
$a->strings["Purge internal list of jabber addresses of contacts"] = "";
$a->strings["Add contact"] = "Dodaj kontakt";
$a->strings["View Source"] = "Podgląd źródła";
$a->strings["Post to StatusNet"] = "Wyślij do sieci StatusNet";
$a->strings["Please contact your site administrator.<br />The provided API URL is not valid."] = "Proszę się skontaktować z administratorem strony. <br /> API URL nie jest poprawne";
$a->strings["We could not contact the StatusNet API with the Path you entered."] = "";
$a->strings["StatusNet settings updated."] = "Ustawienia StatusNet zaktualizowane";
$a->strings["StatusNet Posting Settings"] = "";
$a->strings["Globally Available StatusNet OAuthKeys"] = "";
$a->strings["There are preconfigured OAuth key pairs for some StatusNet servers available. If you are useing one of them, please use these credentials. If not feel free to connect to any other StatusNet instance (see below)."] = "";
$a->strings["Provide your own OAuth Credentials"] = "";
$a->strings["No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendica Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendica installation at your favorited StatusNet installation."] = "";
$a->strings["OAuth Consumer Key"] = "";
$a->strings["OAuth Consumer Secret"] = "";
$a->strings["Base API Path (remember the trailing /)"] = "";
$a->strings[