Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2006 lines
162 KiB

<?php
function string_plural_select_ca($n){
return ($n != 1);;
}
;
$a->strings["Post successful."] = "Publicat amb éxit.";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Contingut embegut - recarrega la pàgina per a veure-ho]";
$a->strings["Contact settings applied."] = "Ajustos de Contacte aplicats.";
$a->strings["Contact update failed."] = "Fracassà l'actualització de Contacte";
$a->strings["Permission denied."] = "Permís denegat.";
$a->strings["Contact not found."] = "Contacte no trobat";
$a->strings["Repair Contact Settings"] = "Reposar els ajustos de Contacte";
$a->strings["<strong>WARNING: This is highly advanced</strong> and if you enter incorrect information your communications with this contact may stop working."] = "<strong>ADVERTÈNCIA: Això és molt avançat </strong> i si s'introdueix informació incorrecta la seva comunicació amb aquest contacte pot deixar de funcionar.";
$a->strings["Please use your browser 'Back' button <strong>now</strong> if you are uncertain what to do on this page."] = "Si us plau, prem el botó 'Tornar' <strong>ara</strong> si no saps segur que has de fer aqui.";
$a->strings["Return to contact editor"] = "Tornar al editor de contactes";
$a->strings["Name"] = "Nom";
$a->strings["Account Nickname"] = "Àlies del Compte";
$a->strings["@Tagname - overrides Name/Nickname"] = "@Tagname - té prel·lació sobre Nom/Àlies";
$a->strings["Account URL"] = "Adreça URL del Compte";
$a->strings["Friend Request URL"] = "Adreça URL de sol·licitud d'Amistat";
$a->strings["Friend Confirm URL"] = "Adreça URL de confirmació d'Amic";
$a->strings["Notification Endpoint URL"] = "Adreça URL de Notificació";
$a->strings["Poll/Feed URL"] = "Adreça de Enquesta/Alimentador";
$a->strings["New photo from this URL"] = "Nova foto d'aquesta URL";
$a->strings["Submit"] = "Enviar";
$a->strings["Help:"] = "Ajuda:";
$a->strings["Help"] = "Ajuda";
$a->strings["Not Found"] = "No trobat";
$a->strings["Page not found."] = "Pàgina no trobada.";
$a->strings["File exceeds size limit of %d"] = "L'arxiu excedeix la mida límit de %d";
$a->strings["File upload failed."] = "La càrrega de fitxers ha fallat.";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Enviat suggeriment d'amic.";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Suggerir Amics";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Suggerir un amic per a %s";
$a->strings["Event title and start time are required."] = "Títol d'esdeveniment i hora d'inici requerits.";
$a->strings["l, F j"] = "l, F j";
$a->strings["Edit event"] = "Editar esdeveniment";
$a->strings["link to source"] = "Enllaç al origen";
$a->strings["Events"] = "Esdeveniments";
$a->strings["Create New Event"] = "Crear un nou esdeveniment";
$a->strings["Previous"] = "Previ";
$a->strings["Next"] = "Següent";
$a->strings["hour:minute"] = "hora:minut";
$a->strings["Event details"] = "Detalls del esdeveniment";
$a->strings["Format is %s %s. Starting date and Title are required."] = "El Format és %s %s. Data d'inici i títol requerits.";
$a->strings["Event Starts:"] = "Inici d'Esdeveniment:";
$a->strings["Required"] = "Requerit";
$a->strings["Finish date/time is not known or not relevant"] = "La data/hora de finalització no es coneixen o no són relevants";
$a->strings["Event Finishes:"] = "L'esdeveniment Finalitza:";
$a->strings["Adjust for viewer timezone"] = "Ajustar a la zona horaria de l'espectador";
$a->strings["Description:"] = "Descripció:";
$a->strings["Location:"] = "Ubicació:";
$a->strings["Title:"] = "Títol:";
$a->strings["Share this event"] = "Compartir aquest esdeveniment";
$a->strings["Cancel"] = "Cancel·lar";
$a->strings["Tag removed"] = "Etiqueta eliminada";
$a->strings["Remove Item Tag"] = "Esborrar etiqueta del element";
$a->strings["Select a tag to remove: "] = "Selecciona etiqueta a esborrar:";
$a->strings["Remove"] = "Esborrar";
$a->strings["%s welcomes %s"] = "%s Benvingut %s";
$a->strings["Authorize application connection"] = "Autoritzi la connexió de aplicacions";
$a->strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Torni a la seva aplicació i inserti aquest Codi de Seguretat:";
$a->strings["Please login to continue."] = "Per favor, accedeixi per a continuar.";
$a->strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Vol autoritzar a aquesta aplicació per accedir als teus missatges i contactes, i/o crear nous enviaments per a vostè?";
$a->strings["Yes"] = "Si";
$a->strings["No"] = "No";
$a->strings["Photo Albums"] = "Àlbum de Fotos";
$a->strings["Contact Photos"] = "Fotos de Contacte";
$a->strings["Upload New Photos"] = "Actualitzar Noves Fotos";
$a->strings["everybody"] = "tothom";
$a->strings["Contact information unavailable"] = "Informació del Contacte no disponible";
$a->strings["Profile Photos"] = "Fotos del Perfil";
$a->strings["Album not found."] = "Àlbum no trobat.";
$a->strings["Delete Album"] = "Eliminar Àlbum";
$a->strings["Delete Photo"] = "Eliminar Foto";
$a->strings["was tagged in a"] = "Fou etiquetat a un";
$a->strings["photo"] = "foto";
$a->strings["by"] = "per";
$a->strings["Image exceeds size limit of "] = "La imatge excedeix el límit de ";
$a->strings["Image file is empty."] = "El fitxer de imatge és buit.";
$a->strings["Unable to process image."] = "Incapaç de processar la imatge.";
$a->strings["Image upload failed."] = "Actualització de la imatge fracassada.";
$a->strings["Public access denied."] = "Accés públic denegat.";
$a->strings["No photos selected"] = "No s'han seleccionat fotos";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "L'accés a aquest element està restringit.";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "Has emprat %1$.2f Mbytes de %2$.2f Mbytes del magatzem de fotos.";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of photo storage."] = "Has emprat %1$.2f Mbytes del magatzem de fotos.";
$a->strings["Upload Photos"] = "Carregar Fotos";
$a->strings["New album name: "] = "Nou nom d'àlbum:";
$a->strings["or existing album name: "] = "o nom d'àlbum existent:";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "No tornis a mostrar un missatge d'estat d'aquesta pujada";
$a->strings["Permissions"] = "Permisos";
$a->strings["Edit Album"] = "Editar Àlbum";
$a->strings["Show Newest First"] = "";
$a->strings["Show Oldest First"] = "";
$a->strings["View Photo"] = "Veure Foto";
$a->strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Permís denegat. L'accés a aquest element pot estar restringit.";
$a->strings["Photo not available"] = "Foto no disponible";
$a->strings["View photo"] = "Veure foto";
$a->strings["Edit photo"] = "Editar foto";
$a->strings["Use as profile photo"] = "Emprar com a foto del perfil";
$a->strings["Private Message"] = "Missatge Privat";
$a->strings["View Full Size"] = "Veure'l a Mida Completa";
$a->strings["Tags: "] = "Etiquetes:";
$a->strings["[Remove any tag]"] = "Treure etiquetes";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "Rotar CW (dreta)";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "Rotar CCW (esquerra)";
$a->strings["New album name"] = "Nou nom d'àlbum";
$a->strings["Caption"] = "Títol";
$a->strings["Add a Tag"] = "Afegir una etiqueta";
$a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping"] = "Exemple: @bob, @Barbara_jensen, @jim@example.com, #California, #camping";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "M'agrada això (canviar)";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "No m'agrada això (canviar)";
$a->strings["Share"] = "Compartir";
$a->strings["Please wait"] = "Si us plau esperi";
$a->strings["This is you"] = "Aquest ets tu";
$a->strings["Comment"] = "Comentari";
$a->strings["Preview"] = "Vista prèvia";
$a->strings["Delete"] = "Esborrar";
$a->strings["View Album"] = "Veure Àlbum";
$a->strings["Recent Photos"] = "Fotos Recents";
$a->strings["Not available."] = "No disponible.";
$a->strings["Community"] = "Comunitat";
$a->strings["No results."] = "Sense resultats.";
$a->strings["This is Friendica, version"] = "Això és Friendica, versió";
$a->strings["running at web location"] = "funcionant en la ubicació web";
$a->strings["Please visit <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> to learn more about the Friendica project."] = "Si us plau, visiteu <a href=\"http://friendica.com\">Friendica.com</a> per obtenir més informació sobre el projecte Friendica.";
$a->strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Pels informes d'error i problemes: si us plau, visiteu";
$a->strings["Suggestions, praise, donations, etc. - please email \"Info\" at Friendica - dot com"] = "Suggeriments, elogis, donacions, etc si us plau escrigui a \"Info\" en Friendica - dot com";
$a->strings["Installed plugins/addons/apps:"] = "plugins/addons/apps instal·lats:";
$a->strings["No installed plugins/addons/apps"] = "plugins/addons/apps no instal·lats";
$a->strings["Item not found"] = "Element no trobat";
$a->strings["Edit post"] = "Editar Enviament";
$a->strings["Post to Email"] = "Correu per enviar";
$a->strings["Edit"] = "Editar";
$a->strings["Upload photo"] = "Carregar foto";
$a->strings["Attach file"] = "Adjunta fitxer";
$a->strings["Insert web link"] = "Inserir enllaç web";
$a->strings["Insert YouTube video"] = "Serà mostrat de forma preeminent a la pagina durant el procés de registre.";
$a->strings["Insert Vorbis [.ogg] video"] = "Inserir video Vorbis [.ogg]";
$a->strings["Insert Vorbis [.ogg] audio"] = "Inserir audio Vorbis [.ogg]";
$a->strings["Set your location"] = "Canvia la teva ubicació";
$a->strings["Clear browser location"] = "neteja adreçes del navegador";
$a->strings["Permission settings"] = "Configuració de permisos";
$a->strings["CC: email addresses"] = "CC: Adreça de correu";
$a->strings["Public post"] = "Enviament públic";
$a->strings["Set title"] = "Canviar títol";
$a->strings["Categories (comma-separated list)"] = "Categories (lista separada per comes)";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Exemple: bob@example.com, mary@example.com";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Aquesta presentació ha estat acceptada.";
$a->strings["Profile location is not valid or does not contain profile information."] = "El perfil de situació no és vàlid o no contè informació de perfil";
$a->strings["Warning: profile location has no identifiable owner name."] = "Atenció: El perfil de situació no te nom de propietari identificable.";
$a->strings["Warning: profile location has no profile photo."] = "Atenció: El perfil de situació no te foto de perfil";
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d el paràmetre requerit no es va trobar al lloc indicat",
1 => "%d els paràmetres requerits no es van trobar allloc indicat",
);
$a->strings["Introduction complete."] = "Completada la presentació.";
$a->strings["Unrecoverable protocol error."] = "Error de protocol irrecuperable.";
$a->strings["Profile unavailable."] = "Perfil no disponible";
$a->strings["%s has received too many connection requests today."] = "%s avui ha rebut excesives peticions de connexió. ";
$a->strings["Spam protection measures have been invoked."] = "Mesures de protecció contra spam han estat invocades.";
$a->strings["Friends are advised to please try again in 24 hours."] = "S'aconsellà els amics que probin pasades 24 hores.";
$a->strings["Invalid locator"] = "Localitzador no vàlid";
$a->strings["Invalid email address."] = "Adreça de correu no vàlida.";
$a->strings["This account has not been configured for email. Request failed."] = "Aquest compte no s'ha configurat per al correu electrònic. Ha fallat la sol·licitud.";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Incapaç de resoldre el teu nom al lloc facilitat.";
$a->strings["You have already introduced yourself here."] = "Has fer la teva presentació aquí.";
$a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Aparentment, ja tens amistat amb %s";
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Perfil URL no vàlid.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Perfil URL no permès.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Error en actualitzar registre de contacte.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "La teva presentació ha estat enviada.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Si us plau, entri per confirmar la presentació.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Sesió iniciada amb la identificació incorrecta. Entra en <strong>aquest</strong> perfil.";
$a->strings["Hide this contact"] = "Amaga aquest contacte";
$a->strings["Welcome home %s."] = "Benvingut de nou %s";
$a->strings["Please confirm your introduction/connection request to %s."] = "Si us plau, confirmi la seva sol·licitud de Presentació/Amistat a %s.";
$a->strings["Confirm"] = "Confirmar";
$a->strings["[Name Withheld]"] = "[Nom Amagat]";
$a->strings["Please enter your 'Identity Address' from one of the following supported communications networks:"] = "Si us plau, introdueixi la seva \"Adreça Identificativa\" d'una de les següents xarxes socials suportades:";
$a->strings["<strike>Connect as an email follower</strike> (Coming soon)"] = "<strike>Connectar com un seguidor de correu</strike> (Disponible aviat)";
$a->strings["If you are not yet a member of the free social web, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">follow this link to find a public Friendica site and join us today</a>."] = "Si encara no ets membre de la web social lliure, <a href=\"http://dir.friendica.com/siteinfo\">segueix aquest enllaç per a trobar un lloc Friendica públic i uneix-te avui</a>.";
$a->strings["Friend/Connection Request"] = "Sol·licitud d'Amistat";
$a->strings["Examples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca"] = "Exemples: jojo@demo.friendica.com, http://demo.friendica.com/profile/jojo, testuser@identi.ca";
$a->strings["Please answer the following:"] = "Si us plau, contesti les següents preguntes:";
$a->strings["Does %s know you?"] = "%s et coneix?";
$a->strings["Add a personal note:"] = "Afegir una nota personal:";
$a->strings["Friendica"] = "Friendica";
$a->strings["StatusNet/Federated Social Web"] = "Web Social StatusNet/Federated ";
$a->strings["Diaspora"] = "Diaspora";
$a->strings[" - please do not use this form. Instead, enter %s into your Diaspora search bar."] = " - per favor no utilitzi aquest formulari. Al contrari, entra %s en la barra de cerques de Diaspora.";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "La Teva Adreça Identificativa:";
$a->strings["Submit Request"] = "Sol·licitud Enviada";
$a->strings["Friendica Social Communications Server - Setup"] = "Friendica Social Communications Server - Ajustos";
$a->strings["Could not connect to database."] = "No puc connectar a la base de dades.";
$a->strings["Could not create table."] = "No puc creat taula.";
$a->strings["Your Friendica site database has been installed."] = "La base de dades del teu lloc Friendica ha estat instal·lada.";
$a->strings["You may need to import the file \"database.sql\" manually using phpmyadmin or mysql."] = "Pot ser que hagi d'importar l'arxiu \"database.sql\" manualment amb phpmyadmin o mysql.";
$a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Per favor, consulti l'arxiu \"INSTALL.txt\".";
$a->strings["System check"] = "Comprovació del Sistema";
$a->strings["Check again"] = "Comprovi de nou";
$a->strings["Database connection"] = "Conexió a la base de dades";
$a->strings["In order to install Friendica we need to know how to connect to your database."] = "Per a instal·lar Friendica necessitem conèixer com connectar amb la deva base de dades.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Per favor, posi's en contacte amb el seu proveïdor de hosting o administrador del lloc si té alguna pregunta sobre aquestes opcions.";
$a->strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "La base de dades que especifiques ja hauria d'existir. Si no és així, crea-la abans de continuar.";
$a->strings["Database Server Name"] = "Nom del Servidor de base de Dades";
$a->strings["Database Login Name"] = "Nom d'Usuari de la base de Dades";
$a->strings["Database Login Password"] = "Contrasenya d'Usuari de la base de Dades";
$a->strings["Database Name"] = "Nom de la base de Dades";
$a->strings["Site administrator email address"] = "Adreça de correu del administrador del lloc";
$a->strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "El seu compte d'adreça electrònica ha de coincidir per tal d'utilitzar el panell d'administració web.";
$a->strings["Please select a default timezone for your website"] = "Per favor, seleccioni una zona horària per defecte per al seu lloc web";
$a->strings["Site settings"] = "Configuracions del lloc";
$a->strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "No es va poder trobar una versió de línia de comandos de PHP en la ruta del servidor web.";
$a->strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron. See <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>"] = "Si no tens una versió de línia de comandos instal·lada al teu servidor PHP, no podràs fer córrer els sondejos via cron. Mira <a href='http://friendica.com/node/27'>'Activating scheduled tasks'</a>";
$a->strings["PHP executable path"] = "Direcció del executable PHP";
$a->strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "Entra la ruta sencera fins l'executable de php. Pots deixar això buit per continuar l'instal·lació.";
$a->strings["Command line PHP"] = "Linia de comandos PHP";
$a->strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "La versió de línia de comandos de PHP en el seu sistema no té \"register_argc_argv\" habilitat.";
$a->strings["This is required for message delivery to work."] = "Això és necessari perquè funcioni el lliurament de missatges.";
$a->strings["PHP register_argc_argv"] = "PHP register_argc_argv";
$a->strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Error: la funció \"openssl_pkey_new\" en aquest sistema no és capaç de generar claus de xifrat";
$a->strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Si s'executa en Windows, per favor consulti la secció \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
$a->strings["Generate encryption keys"] = "Generar claus d'encripció";
$a->strings["libCurl PHP module"] = "Mòdul libCurl de PHP";
$a->strings["GD graphics PHP module"] = "Mòdul GD de gràfics de PHP";
$a->strings["OpenSSL PHP module"] = "Mòdul OpenSSl de PHP";
$a->strings["mysqli PHP module"] = "Mòdul mysqli de PHP";
$a->strings["mb_string PHP module"] = "Mòdul mb_string de PHP";
$a->strings["Apache mod_rewrite module"] = "Apache mod_rewrite modul ";
$a->strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Error: el mòdul mod-rewrite del servidor web Apache és necessari però no està instal·lat.";
$a->strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Error: El mòdul libCURL de PHP és necessari però no està instal·lat.";
$a->strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Error: el mòdul gràfic GD de PHP amb support per JPEG és necessari però no està instal·lat.";
$a->strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Error: El mòdul enssl de PHP és necessari però no està instal·lat.";
$a->strings["Error: mysqli PHP module required but not installed."] = "Error: El mòdul mysqli de PHP és necessari però no està instal·lat.";
$a->strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Error: mòdul mb_string de PHP requerit però no instal·lat.";
$a->strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\ in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "L'instal·lador web necessita crear un arxiu anomenat \".htconfig.php\" en la carpeta superior del seu servidor web però alguna cosa ho va impedir.";
$a->strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Això freqüentment és a causa d'una configuració de permisos; el servidor web no pot escriure arxius en la carpeta - encara que sigui possible.";
$a->strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Friendica top folder."] = "Al final d'aquest procediment, et facilitarem un text que hauràs de guardar en un arxiu que s'anomena .htconfig.php que hi es a la carpeta principal del teu Friendica.";
$a->strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"INSTALL.txt\" for instructions."] = "Alternativament, pots saltar-te aquest procediment i configurar-ho manualment. Per favor, mira l'arxiu \"INTALL.txt\" per a instruccions.";
$a->strings[".htconfig.php is writable"] = ".htconfig.php és escribible";
$a->strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration."] = "URL rewrite en .htaccess no esta treballant. Comprova la configuració del teu servidor.";
$a->strings["Url rewrite is working"] = "URL rewrite està treballant";
$a->strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "L'arxiu per a la configuració de la base de dades \".htconfig.php\" no es pot escriure. Per favor, usi el text adjunt per crear un arxiu de configuració en l'arrel del servidor web.";
$a->strings["Errors encountered creating database tables."] = "Trobats errors durant la creació de les taules de la base de dades.";
$a->strings["<h1>What next</h1>"] = "<h1>Que es següent</h1>";
$a->strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "IMPORTANT: necessitarà configurar [manualment] el programar una tasca pel sondejador (poller.php)";
$a->strings["l F d, Y \\@ g:i A"] = "l F d, Y \\@ g:i A";
$a->strings["Time Conversion"] = "Temps de Conversió";
$a->strings["Friendica provides this service for sharing events with other networks and friends in unknown timezones."] = "Friendica ofereix aquest servei per compartir esdeveniments amb altres xarxes i amics a les zones horàries desconegudes.";
$a->strings["UTC time: %s"] = "hora UTC: %s";
$a->strings["Current timezone: %s"] = "Zona horària actual: %s";
$a->strings["Converted localtime: %s"] = "Conversión de hora local: %s";
$a->strings["Please select your timezone:"] = "Si us plau, seleccioneu la vostra zona horària:";
$a->strings["Poke/Prod"] = "";
$a->strings["poke, prod or do other things to somebody"] = "";
$a->strings["Recipient"] = "Recipient";
$a->strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "";
$a->strings["Make this post private"] = "";
$a->strings["Profile Match"] = "Perfil Aconseguit";
$a->strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "No hi ha paraules clau que coincideixin. Si us plau, afegeixi paraules clau al teu perfil predeterminat.";
$a->strings["is interested in:"] = "està interessat en:";
$a->strings["Connect"] = "Connexió";
$a->strings["No matches"] = "No hi ha coincidències";
$a->strings["Remote privacy information not available."] = "Informació de privacitat remota no disponible.";
$a->strings["Visible to:"] = "Visible per a:";
$a->strings["No such group"] = "Cap grup com";
$a->strings["Group is empty"] = "El Grup es buit";
$a->strings["Group: "] = "Grup:";
$a->strings["Select"] = "Selecionar";
$a->strings["View %s's profile @ %s"] = "Veure perfil de %s @ %s";
$a->strings["%s from %s"] = "%s des de %s";
$a->strings["View in context"] = "Veure en context";
$a->strings["%d comment"] = array(
0 => "%d comentari",
1 => "%d comentaris",
);
$a->strings["comment"] = array(
0 => "",
1 => "comentari",
);
$a->strings["show more"] = "Mostrar més";
$a->strings["like"] = "Agrada";
$a->strings["dislike"] = "Desagrada";
$a->strings["Share this"] = "Compartir això";
$a->strings["share"] = "Compartir";
$a->strings["Bold"] = "Negreta";
$a->strings["Italic"] = "Itallica";
$a->strings["Underline"] = "Subratllat";
$a->strings["Quote"] = "Cometes";
$a->strings["Code"] = "Codi";
$a->strings["Image"] = "Imatge";
$a->strings["Link"] = "Enllaç";
$a->strings["Video"] = "Video";
$a->strings["add star"] = "Afegir a favorits";
$a->strings["remove star"] = "Esborrar favorit";
$a->strings["toggle star status"] = "Canviar estatus de favorit";
$a->strings["starred"] = "favorit";
$a->strings["add tag"] = "afegir etiqueta";
$a->strings["save to folder"] = "guardat a la carpeta";
$a->strings["to"] = "a";
$a->strings["Wall-to-Wall"] = "Mur-a-Mur";
$a->strings["via Wall-To-Wall:"] = "via Mur-a-Mur";
$a->strings["Welcome to %s"] = "Benvingut a %s";
$a->strings["Invalid request identifier."] = "Sol·licitud d'identificació no vàlida.";
$a->strings["Discard"] = "Descartar";
$a->strings["Ignore"] = "Ignorar";
$a->strings["System"] = "Sistema";
$a->strings["Network"] = "Xarxa";
$a->strings["Personal"] = "Personal";
$a->strings["Home"] = "Inici";
$a->strings["Introductions"] = "Presentacions";
$a->strings["Messages"] = "Missatges";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Mostra les Sol·licituds Ignorades";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Amaga les Sol·licituds Ignorades";
$a->strings["Notification type: "] = "Tipus de Notificació:";
$a->strings["Friend Suggestion"] = "Amics Suggerits ";
$a->strings["suggested by %s"] = "sugerit per %s";
$a->strings["Hide this contact from others"] = "Amaga aquest contacte dels altres";
$a->strings["Post a new friend activity"] = "Publica una activitat d'amic nova";
$a->strings["if applicable"] = "si es pot aplicar";
$a->strings["Approve"] = "Aprovar";
$a->strings["Claims to be known to you: "] = "Diu que et coneix:";
$a->strings["yes"] = "";
$a->strings["no"] = "no";
$a->strings["Approve as: "] = "Aprovat com:";
$a->strings["Friend"] = "Amic";
$a->strings["Sharer"] = "Partícip";
$a->strings["Fan/Admirer"] = "Fan/Admirador";
$a->strings["Friend/Connect Request"] = "Sol·licitud d'Amistat/Connexió";
$a->strings["New Follower"] = "Nou Seguidor";
$a->strings["No introductions."] = "Sense presentacions.";
$a->strings["Notifications"] = "Notificacions";
$a->strings["%s liked %s's post"] = "A %s li agrada l'enviament de %s";
$a->strings["%s disliked %s's post"] = "A %s no li agrada l'enviament de %s";
$a->strings["%s is now friends with %s"] = "%s es ara amic de %s";
$a->strings["%s created a new post"] = "%s ha creat un enviament nou";
$a->strings["%s commented on %s's post"] = "%s va comentar en l'enviament de %s";
$a->strings["No more network notifications."] = "No més notificacions de xarxa.";
$a->strings["Network Notifications"] = "Notificacions de la Xarxa";
$a->strings["No more system notifications."] = "No més notificacions del sistema.";
$a->strings["System Notifications"] = "Notificacions del Sistema";
$a->strings["No more personal notifications."] = "No més notificacions personals.";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Notificacions Personals";
$a->strings["No more home notifications."] = "No més notificacions d'inici.";
$a->strings["Home Notifications"] = "Notificacions d'Inici";
$a->strings["Could not access contact record."] = "No puc accedir al registre del contacte.";
$a->strings["Could not locate selected profile."] = "No puc localitzar el perfil seleccionat.";
$a->strings["Contact updated."] = "Contacte actualitzat.";
$a->strings["Contact has been blocked"] = "Elcontacte ha estat bloquejat";
$a->strings["Contact has been unblocked"] = "El contacte ha estat desbloquejat";
$a->strings["Contact has been ignored"] = "El contacte ha estat ignorat";
$a->strings["Contact has been unignored"] = "El contacte ha estat recordat";
$a->strings["Contact has been archived"] = "El contacte ha estat arxivat";
$a->strings["Contact has been unarchived"] = "El contacte ha estat desarxivat";
$a->strings["Contact has been removed."] = "El contacte ha estat tret";
$a->strings["You are mutual friends with %s"] = "Ara te una amistat mutua amb %s";
$a->strings["You are sharing with %s"] = "Estas compartint amb %s";
$a->strings["%s is sharing with you"] = "%s esta compartint amb tú";
$a->strings["Private communications are not available for this contact."] = "Comunicacions privades no disponibles per aquest contacte.";
$a->strings["Never"] = "Mai";
$a->strings["(Update was successful)"] = "(L'actualització fou exitosa)";
$a->strings["(Update was not successful)"] = "(L'actualització fracassà)";
$a->strings["Suggest friends"] = "Suggerir amics";
$a->strings["Network type: %s"] = "Xarxa tipus: %s";
$a->strings["%d contact in common"] = array(
0 => "%d contacte en comú",
1 => "%d contactes en comú",
);
$a->strings["View all contacts"] = "Veure tots els contactes";
$a->strings["Unblock"] = "Desbloquejar";
$a->strings["Block"] = "Bloquejar";
$a->strings["Toggle Blocked status"] = "Canvi de estatus blocat";
$a->strings["Unignore"] = "Treure d'Ignorats";
$a->strings["Toggle Ignored status"] = "Canvi de estatus ignorat";
$a->strings["Unarchive"] = "Desarxivat";
$a->strings["Archive"] = "Arxivat";
$a->strings["Toggle Archive status"] = "Canvi de estatus del arxiu";
$a->strings["Repair"] = "Reparar";
$a->strings["Advanced Contact Settings"] = "Ajustos Avançats per als Contactes";
$a->strings["Communications lost with this contact!"] = "La comunicació amb aquest contacte s'ha perdut!";
$a->strings["Contact Editor"] = "Editor de Contactes";
$a->strings["Profile Visibility"] = "Perfil de Visibilitat";
$a->strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Si us plau triï el perfil que voleu mostrar a %s quan estigui veient el teu de forma segura.";
$a->strings["Contact Information / Notes"] = "Informació/Notes del contacte";
$a->strings["Edit contact notes"] = "Editar notes de contactes";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Visitar perfil de %s [%s]";
$a->strings["Block/Unblock contact"] = "Bloquejar/Alliberar contacte";
$a->strings["Ignore contact"] = "Ignore contacte";
$a->strings["Repair URL settings"] = "Restablir configuració de URL";
$a->strings["View conversations"] = "Veient conversacions";
$a->strings["Delete contact"] = "Esborrar contacte";
$a->strings["Last update:"] = "Última actualització:";
$a->strings["Update public posts"] = "Actualitzar enviament públic";
$a->strings["Update now"] = "Actualitza ara";
$a->strings["Currently blocked"] = "Bloquejat actualment";
$a->strings["Currently ignored"] = "Ignorat actualment";
$a->strings["Currently archived"] = "Actualment arxivat";
$a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible"] = "Répliques/agraiments per als teus missatges públics <strong>poden</strong> romandre visibles";
$a->strings["Suggestions"] = "Suggeriments";
$a->strings["Suggest potential friends"] = "Suggerir amics potencials";
$a->strings["All Contacts"] = "Tots els Contactes";
$a->strings["Show all contacts"] = "Mostrar tots els contactes";
$a->strings["Unblocked"] = "Desblocat";
$a->strings["Only show unblocked contacts"] = "Mostrar únicament els contactes no blocats";
$a->strings["Blocked"] = "Blocat";
$a->strings["Only show blocked contacts"] = "Mostrar únicament els contactes blocats";
$a->strings["Ignored"] = "Ignorat";
$a->strings["Only show ignored contacts"] = "Mostrar únicament els contactes ignorats";
$a->strings["Archived"] = "Arxivat";
$a->strings["Only show archived contacts"] = "Mostrar únicament els contactes arxivats";
$a->strings["Hidden"] = "Amagat";
$a->strings["Only show hidden contacts"] = "Mostrar únicament els contactes amagats";
$a->strings["Mutual Friendship"] = "Amistat Mutua";
$a->strings["is a fan of yours"] = "Es un fan teu";
$a->strings["you are a fan of"] = "ets fan de";
$a->strings["Edit contact"] = "Editar contacte";
$a->strings["Contacts"] = "Contactes";
$a->strings["Search your contacts"] = "Cercant el seus contactes";
$a->strings["Finding: "] = "Cercant:";
$a->strings["Find"] = "Cercar";
$a->strings["No valid account found."] = "compte no vàlid trobat.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Sol·licitut de restabliment de contrasenya enviat. Comprovi el seu correu.";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Contrasenya restablerta enviada a %s";
$a->strings["Administrator"] = "Administrador";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "La sol·licitut no pot ser verificada. (Hauries de presentar-la abans). Restabliment de contrasenya fracassat.";
$a->strings["Password Reset"] = "Restabliment de Contrasenya";
$a->strings["Your password has been reset as requested."] = "La teva contrasenya fou restablerta com vas demanar.";
$a->strings["Your new password is"] = "La teva nova contrasenya es";
$a->strings["Save or copy your new password - and then"] = "Guarda o copia la nova contrasenya - i llavors";
$a->strings["click here to login"] = "clica aquí per identificarte";
$a->strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Pots camviar la contrasenya des de la pàgina de <em>Configuración</em> desprès d'accedir amb èxit.";
$a->strings["Forgot your Password?"] = "Has Oblidat la Contrasenya?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Introdueixi la seva adreça de correu i enivii-la per restablir la seva contrasenya. Llavors comprovi el seu correu per a les següents instruccións. ";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Àlies o Correu:";
$a->strings["Reset"] = "Restablir";
$a->strings["Account settings"] = "Configuració del compte";
$a->strings["Display settings"] = "Ajustos de pantalla";
$a->strings["Connector settings"] = "Configuració dels connectors";
$a->strings["Plugin settings"] = "Configuració del plugin";
$a->strings["Connected apps"] = "App connectada";
$a->strings["Export personal data"] = "Exportar dades personals";
$a->strings["Remove account"] = "Esborrar compte";
$a->strings["Settings"] = "Ajustos";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Perdudes algunes dades importants!";
$a->strings["Update"] = "Actualitzar";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Connexió fracassada amb el compte de correu emprant la configuració proveïda.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Configuració del correu electrònic actualitzada.";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Les contrasenyes no coincideixen. Contrasenya no canviada.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "No es permeten contasenyes buides. Contrasenya no canviada";
$a->strings["Password changed."] = "Contrasenya canviada.";
$a->strings["Password update failed. Please try again."] = "Ha fallat l'actualització de la Contrasenya. Per favor, intenti-ho de nou.";
$a->strings[" Please use a shorter name."] = "Si us plau, faci servir un nom més curt.";
$a->strings[" Name too short."] = "Nom massa curt.";
$a->strings[" Not valid email."] = "Correu no vàlid.";
$a->strings[" Cannot change to that email."] = "No puc canviar a aquest correu.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "Els Fòrums privats no tenen permisos de privacitat. Empra la privacitat de grup per defecte.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "Els Fòrums privats no tenen permisos de privacitat i tampoc privacitat per defecte de grup.";
$a->strings["Settings updated."] = "Ajustos actualitzats.";
$a->strings["Add application"] = "Afegir aplicació";
$a->strings["Consumer Key"] = "Consumer Key";
$a->strings["Consumer Secret"] = "Consumer Secret";
$a->strings["Redirect"] = "Redirigir";
$a->strings["Icon url"] = "icona de url";
$a->strings["You can't edit this application."] = "No pots editar aquesta aplicació.";
$a->strings["Connected Apps"] = "Aplicacions conectades";
$a->strings["Client key starts with"] = "Les claus de client comançen amb";
$a->strings["No name"] = "Sense nom";
$a->strings["Remove authorization"] = "retirar l'autorització";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "No s'han configurat ajustos de Plugin";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Ajustos de Plugin";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "El suport integrat per a la connectivitat de %s és %s";
$a->strings["enabled"] = "habilitat";
$a->strings["disabled"] = "deshabilitat";
$a->strings["StatusNet"] = "StatusNet";
$a->strings["Email access is disabled on this site."] = "L'accés al correu està deshabilitat en aquest lloc.";
$a->strings["Connector Settings"] = "Configuració de connectors";
$a->strings["Email/Mailbox Setup"] = "Preparació de Correu/Bústia";
$a->strings["If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox."] = "Si vol comunicar-se amb els contactes de correu emprant aquest servei (opcional), Si us plau, especifiqui com connectar amb la seva bústia.";
$a->strings["Last successful email check:"] = "Última comprovació de correu amb èxit:";
$a->strings["IMAP server name:"] = "Nom del servidor IMAP:";
$a->strings["IMAP port:"] = "Port IMAP:";
$a->strings["Security:"] = "Seguretat:";
$a->strings["None"] = "Cap";
$a->strings["Email login name:"] = "Nom d'usuari del correu";
$a->strings["Email password:"] = "Contrasenya del correu:";
$a->strings["Reply-to address:"] = "Adreça de resposta:";
$a->strings["Send public posts to all email contacts:"] = "Enviar correu públic a tots els contactes del correu:";
$a->strings["Action after import:"] = "Acció després d'importar:";
$a->strings["Mark as seen"] = "Marcar com a vist";
$a->strings["Move to folder"] = "Moure a la carpeta";
$a->strings["Move to folder:"] = "Moure a la carpeta:";
$a->strings["No special theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["Display Settings"] = "Ajustos de Pantalla";
$a->strings["Display Theme:"] = "Visualitzar el Tema:";
$a->strings["Mobile Theme:"] = "";
$a->strings["Update browser every xx seconds"] = "Actualitzar navegador cada xx segons";
$a->strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Mínim cada 10 segons, no hi ha màxim";
$a->strings["Number of items to display per page:"] = "";
$a->strings["Maximum of 100 items"] = "Màxim de 100 elements";
$a->strings["Don't show emoticons"] = "No mostrar emoticons";
$a->strings["Normal Account Page"] = "Pàgina Normal del Compte ";
$a->strings["This account is a normal personal profile"] = "Aques compte es un compte personal normal";
$a->strings["Soapbox Page"] = "Pàgina de Soapbox";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-only fans"] = "Aprova automàticament totes les sol·licituds de amistat/connexió com a fans de només lectura.";
$a->strings["Community Forum/Celebrity Account"] = "Compte de Comunitat/Celebritat";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as read-write fans"] = "Aprova automàticament totes les sol·licituds de amistat/connexió com a fans de lectura-escriptura";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "Compte d'Amistat Automàtica";
$a->strings["Automatically approve all connection/friend requests as friends"] = "Aprova totes les sol·licituds de amistat/connexió com a amic automàticament";
$a->strings["Private Forum [Experimental]"] = "Fòrum Privat [Experimental]";
$a->strings["Private forum - approved members only"] = "Fòrum privat - Només membres aprovats";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "(Opcional) Permetre a aquest OpenID iniciar sessió en aquest compte.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Publicar el teu perfil predeterminat en el directori del lloc local?";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Publicar el teu perfil predeterminat al directori social global?";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Amaga la teva llista de contactes/amics dels espectadors del seu perfil per defecte?";
$a->strings["Hide your profile details from unknown viewers?"] = "Amagar els detalls del seu perfil a espectadors desconeguts?";
$a->strings["Allow friends to post to your profile page?"] = "Permet als amics publicar en la seva pàgina de perfil?";
$a->strings["Allow friends to tag your posts?"] = "Permet als amics d'etiquetar els teus missatges?";
$a->strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "Permeteu-nos suggerir-li com un amic potencial dels nous membres?";
$a->strings["Permit unknown people to send you private mail?"] = "Permetre a desconeguts enviar missatges al teu correu privat?";
$a->strings["Profile is <strong>not published</strong>."] = "El Perfil <strong>no està publicat</strong>.";
$a->strings["or"] = "o";
$a->strings["Your Identity Address is"] = "La seva Adreça d'Identitat és";
$a->strings["Automatically expire posts after this many days:"] = "Després de aquests nombre de dies, els missatges caduquen automàticament:";
$a->strings["If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted"] = "Si està buit, els missatges no caducarà. Missatges caducats s'eliminaran";
$a->strings["Advanced expiration settings"] = "Configuració avançada d'expiració";
$a->strings["Advanced Expiration"] = "Expiració Avançada";
$a->strings["Expire posts:"] = "Expiració d'enviaments";
$a->strings["Expire personal notes:"] = "Expiració de notes personals";
$a->strings["Expire starred posts:"] = "Expiració de enviaments de favorits";
$a->strings["Expire photos:"] = "Expiració de fotos";
$a->strings["Only expire posts by others:"] = "Només expiren els enviaments dels altres:";
$a->strings["Account Settings"] = "Ajustos de Compte";
$a->strings["Password Settings"] = "Ajustos de Contrasenya";
$a->strings["New Password:"] = "Nova Contrasenya:";
$a->strings["Confirm:"] = "Confirmar:";
$a->strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Deixi els camps de contrasenya buits per a no fer canvis";
$a->strings["Basic Settings"] = "Ajustos Basics";
$a->strings["Full Name:"] = "Nom Complet:";
$a->strings["Email Address:"] = "Adreça de Correu:";
$a->strings["Your Timezone:"] = "La teva zona Horària:";
$a->strings["Default Post Location:"] = "Localització per Defecte del Missatge:";
$a->strings["Use Browser Location:"] = "Ubicar-se amb el Navegador:";
$a->strings["Security and Privacy Settings"] = "Ajustos de Seguretat i Privacitat";
$a->strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Nombre Màxim de Sol·licituds per Dia";
$a->strings["(to prevent spam abuse)"] = "(per a prevenir abusos de spam)";
$a->strings["Default Post Permissions"] = "Permisos de Correu per Defecte";
$a->strings["(click to open/close)"] = "(clicar per a obrir/tancar)";
$a->strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "Màxim nombre de missatges, per dia, de desconeguts:";
$a->strings["Notification Settings"] = "Ajustos de Notificació";
$a->strings["By default post a status message when:"] = "Enviar per defecte un missatge de estatus quan:";
$a->strings["accepting a friend request"] = "Acceptar una sol·licitud d'amistat";
$a->strings["joining a forum/community"] = "Unint-se a un fòrum/comunitat";
$a->strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "fent un <em interesant</em> canvi al perfil";
$a->strings["Send a notification email when:"] = "Envia un correu notificant quan:";
$a->strings["You receive an introduction"] = "Has rebut una presentació";
$a->strings["Your introductions are confirmed"] = "La teva presentació està confirmada";
$a->strings["Someone writes on your profile wall"] = "Algú ha escrit en el teu mur de perfil";
$a->strings["Someone writes a followup comment"] = "Algú ha escrit un comentari de seguiment";
$a->strings["You receive a private message"] = "Has rebut un missatge privat";
$a->strings["You receive a friend suggestion"] = "Has rebut una suggerencia d'un amic";
$a->strings["You are tagged in a post"] = "Estàs etiquetat en un enviament";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Ajustos Avançats de Compte/ Pàgina";
$a->strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "Canviar el comportament d'aquest compte en situacions especials";
$a->strings["Manage Identities and/or Pages"] = "Administrar Identitats i/o Pàgines";
$a->strings["Toggle between different identities or community/group pages which share your account details or which you have been granted \"manage\" permissions"] = "Alternar entre les diferents identitats o les pàgines de comunitats/grups que comparteixen les dades del seu compte o que se li ha concedit els permisos de \"administrar\"";
$a->strings["Select an identity to manage: "] = "Seleccionar identitat a administrar:";
$a->strings["Search Results For:"] = "Resultats de la Cerca Per a:";
$a->strings["Remove term"] = "Traieu termini";
$a->strings["Saved Searches"] = "Cerques Guardades";
$a->strings["add"] = "afegir";
$a->strings["Commented Order"] = "Ordre dels Comentaris";
$a->strings["Sort by Comment Date"] = "Ordenar per Data de Comentari";
$a->strings["Posted Order"] = "Ordre dels Enviaments";
$a->strings["Sort by Post Date"] = "Ordenar per Data d'Enviament";
$a->strings["Posts that mention or involve you"] = "Missatge que et menciona o t'impliquen";
$a->strings["New"] = "Nou";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "Activitat del Flux - per data";
$a->strings["Starred"] = "Favorits";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Enviaments Favorits";
$a->strings["Shared Links"] = "Enllaços Compartits";
$a->strings["Interesting Links"] = "Enllaços Interesants";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "Advertència: Aquest grup conté el membre %s en una xarxa insegura.",
1 => "Advertència: Aquest grup conté %s membres d'una xarxa insegura.",
);
$a->strings["Private messages to this group are at risk of public disclosure."] = "Els missatges privats a aquest grup es troben en risc de divulgació pública.";
$a->strings["Contact: "] = "Contacte:";
$a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."] = "Els missatges privats a aquesta persona es troben en risc de divulgació pública.";
$a->strings["Invalid contact."] = "Contacte no vàlid.";
$a->strings["Personal Notes"] = "Notes Personals";
$a->strings["Save"] = "Guardar";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "Nombre diari de missatges al mur per %s excedit. El missatge ha fallat.";
$a->strings["No recipient selected."] = "No s'ha seleccionat destinatari.";
$a->strings["Unable to check your home location."] = "Incapaç de comprovar la localització.";
$a->strings["Message could not be sent."] = "El Missatge no ha estat enviat.";
$a->strings["Message collection failure."] = "Ha fallat la recollida del missatge.";
$a->strings["Message sent."] = "Missatge enviat.";
$a->strings["No recipient."] = "Sense destinatari.";
$a->strings["Please enter a link URL:"] = "Sius plau, entri l'enllaç URL:";
$a->strings["Send Private Message"] = "Enviant Missatge Privat";
$a->strings["If you wish for %s to respond, please check that the privacy settings on your site allow private mail from unknown senders."] = "si vols respondre a %s, comprova que els ajustos de privacitat del lloc permeten correus privats de remitents desconeguts.";
$a->strings["To:"] = "Per a:";
$a->strings["Subject:"] = "Assumpte::";
$a->strings["Your message:"] = "El teu missatge:";
$a->strings["Welcome to Friendica"] = "Benvingut a Friendica";
$a->strings["New Member Checklist"] = "Llista de Verificació dels Nous Membres";
$a->strings["We would like to offer some tips and links to help make your experience enjoyable. Click any item to visit the relevant page. A link to this page will be visible from your home page for two weeks after your initial registration and then will quietly disappear."] = "Ens agradaria oferir alguns consells i enllaços per ajudar a fer la teva experiència agradable. Feu clic a qualsevol element per visitar la pàgina corresponent. Un enllaç a aquesta pàgina serà visible des de la pàgina d'inici durant dues setmanes després de la teva inscripció inicial i després desapareixerà en silenci.";
$a->strings["Getting Started"] = "";
$a->strings["Friendica Walk-Through"] = "";
$a->strings["On your <em>Quick Start</em> page - find a brief introduction to your profile and network tabs, make some new connections, and find some groups to join."] = "";
$a->strings["Go to Your Settings"] = "";
$a->strings["On your <em>Settings</em> page - change your initial password. Also make a note of your Identity Address. This looks just like an email address - and will be useful in making friends on the free social web."] = "En la de la seva <em>configuració</em> de la pàgina - canviï la contrasenya inicial. També prengui nota de la Adreça d'Identitat. Això s'assembla a una adreça de correu electrònic - i serà útil per fer amics a la xarxa social lliure.";
$a->strings["Review the other settings, particularly the privacy settings. An unpublished directory listing is like having an unlisted phone number. In general, you should probably publish your listing - unless all of your friends and potential friends know exactly how to find you."] = "Reviseu les altres configuracions, en particular la configuració de privadesa. Una llista de directoris no publicada és com tenir un número de telèfon no llistat. Normalment, hauria de publicar la seva llista - a menys que tots els seus amics i els amics potencials sàpiguen exactament com trobar-li.";
$a->strings["Profile"] = "Perfil";
$a->strings["Upload Profile Photo"] = "Pujar Foto del Perfil";
$a->strings["Upload a profile photo if you have not done so already. Studies have shown that people with real photos of themselves are ten times more likely to make friends than people who do not."] = "Puji una foto del seu perfil si encara no ho ha fet. Els estudis han demostrat que les persones amb fotos reals de ells mateixos tenen deu vegades més probabilitats de fer amics que les persones que no ho fan.";
$a->strings["Edit Your Profile"] = "";
$a->strings["Edit your <strong>default</strong> profile to your liking. Review the settings for hiding your list of friends and hiding the profile from unknown visitors."] = "Editi el perfil per <strong>defecte</strong> al seu gust. Reviseu la configuració per ocultar la seva llista d'amics i ocultar el perfil dels visitants desconeguts.";
$a->strings["Profile Keywords"] = "";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "Estableix algunes paraules clau públiques al teu perfil predeterminat que descriguin els teus interessos. Podem ser capaços de trobar altres persones amb interessos similars i suggerir amistats.";
$a->strings["Connecting"] = "";
$a->strings["Facebook"] = "Facebook";
$a->strings["Authorise the Facebook Connector if you currently have a Facebook account and we will (optionally) import all your Facebook friends and conversations."] = "Autoritzi el connector de Facebook si vostè té un compte al Facebook i nosaltres (opcionalment) importarem tots els teus amics de Facebook i les converses.";
$a->strings["<em>If</em> this is your own personal server, installing the Facebook addon may ease your transition to the free social web."] = "<em>Si </em> aquesta és el seu servidor personal, la instal·lació del complement de Facebook pot facilitar la transició a la web social lliure.";
$a->strings["Importing Emails"] = "";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "Introduïu les dades d'accés al correu electrònic a la seva pàgina de configuració de connector, si es desitja importar i relacionar-se amb amics o llistes de correu de la seva bústia d'email";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "La seva pàgina de Contactes és la seva porta d'entrada a la gestió de l'amistat i la connexió amb amics d'altres xarxes. Normalment, vostè entrar en la seva direcció o URL del lloc al diàleg <em>Afegir Nou Contacte</em>.";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "";
$a->strings["The Directory page lets you find other people in this network or other federated sites. Look for a <em>Connect</em> or <em>Follow</em> link on their profile page. Provide your own Identity Address if requested."] = "La pàgina del Directori li permet trobar altres persones en aquesta xarxa o altres llocs federats. Busqui un enllaç <em>Connectar</em> o <em>Seguir</em> a la seva pàgina de perfil. Proporcioni la seva pròpia Adreça de Identitat si així ho sol·licita.";
$a->strings["Finding New People"] = "";
$a->strings["On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours."] = "Al tauler lateral de la pàgina de contacte Hi ha diverses eines per trobar nous amics. Podem coincidir amb les persones per interesos, buscar persones pel nom o per interès, i oferir suggeriments basats en les relacions de la xarxa. En un nou lloc, els suggeriments d'amics, en general comencen a poblar el lloc a les 24 hores.";
$a->strings["Groups"] = "Grups";
$a->strings["Group Your Contacts"] = "";
$a->strings["Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page."] = "Una vegada que s'han fet alguns amics, organitzi'ls en grups de conversa privada a la barra lateral de la seva pàgina de contactes i després pot interactuar amb cada grup de forma privada a la pàgina de la xarxa.";
$a->strings["Why Aren't My Posts Public?"] = "";
$a->strings["Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to people you've added as friends. For more information, see the help section from the link above."] = "";
$a->strings["Getting Help"] = "";
$a->strings["Go to the Help Section"] = "";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "A les nostres pàgines <strong>d'ajuda</strong> es poden consultar detalls sobre les característiques d'altres programes i recursos.";
$a->strings["Item not available."] = "Element no disponible";
$a->strings["Item was not found."] = "Element no trobat.";
$a->strings["Group created."] = "Grup creat.";
$a->strings["Could not create group."] = "No puc crear grup.";
$a->strings["Group not found."] = "Grup no trobat";
$a->strings["Group name changed."] = "Nom de Grup canviat.";
$a->strings["Permission denied"] = "Permís denegat";
$a->strings["Create a group of contacts/friends."] = "Crear un grup de contactes/amics.";
$a->strings["Group Name: "] = "Nom del Grup:";
$a->strings["Group removed."] = "Grup esborrat.";
$a->strings["Unable to remove group."] = "Incapaç de esborrar Grup.";
$a->strings["Group Editor"] = "Editor de Grup:";
$a->strings["Members"] = "Membres";
$a->strings["Click on a contact to add or remove."] = "Clicar sobre el contacte per afegir o esborrar.";
$a->strings["Invalid profile identifier."] = "Identificador del perfil no vàlid.";
$a->strings["Profile Visibility Editor"] = "Editor de Visibilitat del Perfil";
$a->strings["Visible To"] = "Visible Per";
$a->strings["All Contacts (with secure profile access)"] = "Tots els Contactes (amb accés segur al perfil)";
$a->strings["No contacts."] = "Sense Contactes";
$a->strings["View Contacts"] = "Veure Contactes";
$a->strings["Registration details for %s"] = "Detalls del registre per a %s";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Registrat amb èxit. Per favor, comprovi el seu correu per a posteriors instruccions.";
$a->strings["Failed to send email message. Here is the message that failed."] = "Error en enviar missatge de correu electrònic. Aquí està el missatge que ha fallat.";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "El seu registre no pot ser processat.";
$a->strings["Registration request at %s"] = "Sol·licitud de registre a %s";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "El seu registre està pendent d'aprovació pel propietari del lloc.";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Aquest lloc excedeix el nombre diari de registres de comptes. Per favor, provi de nou demà.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Vostè pot (opcionalment), omplir aquest formulari a través de OpenID mitjançant el subministrament de la seva OpenID i fent clic a 'Registrar'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Si vostè no està familiaritzat amb Twitter, si us plau deixi aquest camp en blanc i completi la resta dels elements.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "El seu OpenID (opcional):";
$a->strings["Include your profile in member directory?"] = "Incloc el seu perfil al directori de membres?";
$a->strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Lloc accesible mitjançant invitació.";
$a->strings["Your invitation ID: "] = "El teu ID de invitació:";
$a->strings["Registration"] = "Procés de Registre";
$a->strings["Your Full Name (e.g. Joe Smith): "] = "El seu nom complet (per exemple, Joan Ningú):";
$a->strings["Your Email Address: "] = "La Seva Adreça de Correu:";
$a->strings["Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be '<strong>nickname@\$sitename</strong>'."] = "Tria un nom de perfil. Això ha de començar amb un caràcter de text. La seva adreça de perfil en aquest lloc serà '<strong>alies@\$sitename</strong>'.";
$a->strings["Choose a nickname: "] = "Tria un àlies:";
$a->strings["Register"] = "Registrar";
$a->strings["People Search"] = "Cercant Gent";
$a->strings["status"] = "estatus";
$a->strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "a %1\$s agrada %2\$s de %3\$s";
$a->strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "a %1\$s no agrada %2\$s de %3\$s";
$a->strings["Item not found."] = "Article no trobat.";
$a->strings["Access denied."] = "Accés denegat.";
$a->strings["Photos"] = "Fotos";
$a->strings["Files"] = "Arxius";
$a->strings["Account approved."] = "Compte aprovat.";
$a->strings["Registration revoked for %s"] = "Procés de Registre revocat per a %s";
$a->strings["Please login."] = "Si us plau, ingressa.";
$a->strings["Unable to locate original post."] = "No es pot localitzar post original.";
$a->strings["Empty post discarded."] = "Buidat després de rebutjar.";
$a->strings["Wall Photos"] = "Fotos del Mur";
$a->strings["System error. Post not saved."] = "Error del sistema. Publicació no guardada.";
$a->strings["This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social network."] = "Aquest missatge va ser enviat a vostè per %s, un membre de la xarxa social Friendica.";
$a->strings["You may visit them online at %s"] = "El pot visitar en línia a %s";
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Si us plau, poseu-vos en contacte amb el remitent responent a aquest missatge si no voleu rebre aquests missatges.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s ha publicat una actualització.";
$a->strings["%1\$s is currently %2\$s"] = "";
$a->strings["Mood"] = "";
$a->strings["Set your current mood and tell your friends"] = "";
$a->strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Imatge pujada però no es va poder retallar.";
$a->strings["Image size reduction [%s] failed."] = "La reducció de la imatge [%s] va fracassar.";
$a->strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "Recarregui la pàgina o netegi la caché del navegador si la nova foto no apareix immediatament.";
$a->strings["Unable to process image"] = "No es pot processar la imatge";
$a->strings["Image exceeds size limit of %d"] = "La imatge sobrepassa el límit de mida de %d";
$a->strings["Upload File:"] = "Pujar arxiu:";
$a->strings["Select a profile:"] = "";
$a->strings["Upload"] = "Pujar";
$a->strings["skip this step"] = "saltar aquest pas";
$a->strings["select a photo from your photo albums"] = "tria una foto dels teus àlbums";
$a->strings["Crop Image"] = "retallar imatge";
$a->strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Per favor, ajusta la retallada d'imatge per a una optima visualització.";
$a->strings["Done Editing"] = "Edició Feta";
$a->strings["Image uploaded successfully."] = "Carregada de la imatge amb èxit.";
$a->strings["No profile"] = "Sense perfil";
$a->strings["Remove My Account"] = "Eliminar el Meu Compte";
$a->strings["This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable."] = "Això eliminarà per complet el seu compte. Quan s'hagi fet això, no serà recuperable.";
$a->strings["Please enter your password for verification:"] = "Si us plau, introduïu la contrasenya per a la verificació:";
$a->strings["New Message"] = "Nou Missatge";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "No es pot trobar informació de contacte.";
$a->strings["Message deleted."] = "Missatge eliminat.";
$a->strings["Conversation removed."] = "Conversació esborrada.";
$a->strings["No messages."] = "Sense missatges.";
$a->strings["Unknown sender - %s"] = "remitent desconegut - %s";
$a->strings["You and %s"] = "Tu i %s";
$a->strings["%s and You"] = "%s i Tu";
$a->strings["Delete conversation"] = "Esborrar conversació";
$a->strings["D, d M Y - g:i A"] = "D, d M Y - g:i A";
$a->strings["%d message"] = array(
0 => "%d missatge",
1 => "%d missatges",
);
$a->strings["Message not available."] = "Missatge no disponible.";
$a->strings["Delete message"] = "Esborra missatge";
$a->strings["No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender's profile page."] = "Comunicacions degures no disponibles. Tú <strong>pots</strong> respondre des de la pàgina de perfil del remitent.";
$a->strings["Send Reply"] = "Enviar Resposta";
$a->strings["Friends of %s"] = "Amics de %s";
$a->strings["No friends to display."] = "No hi ha amics que mostrar";
$a->strings["Theme settings updated."] = "Ajustos de Tema actualitzats";
$a->strings["Site"] = "Lloc";
$a->strings["Users"] = "Usuaris";
$a->strings["Plugins"] = "Plugins";
$a->strings["Themes"] = "Temes";
$a->strings["DB updates"] = "Actualitzacions de BD";
$a->strings["Logs"] = "Registres";
$a->strings["Admin"] = "Admin";
$a->strings["Plugin Features"] = "Característiques del Plugin";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Registre d'usuari a l'espera de confirmació";
$a->strings["Normal Account"] = "Compte Normal";
$a->strings["Soapbox Account"] = "Compte Tribuna";
$a->strings["Community/Celebrity Account"] = "Compte de Comunitat/Celebritat";
$a->strings["Automatic Friend Account"] = "Compte d'Amistat Automàtic";
$a->strings["Blog Account"] = "Compte de Blog";
$a->strings["Private Forum"] = "Fòrum Privat";
$a->strings["Message queues"] = "Cues de missatges";
$a->strings["Administration"] = "Administració";
$a->strings["Summary"] = "Sumari";
$a->strings["Registered users"] = "Usuaris registrats";
$a->strings["Pending registrations"] = "Registres d'usuari pendents";
$a->strings["Version"] = "Versió";
$a->strings["Active plugins"] = "Plugins actius";
$a->strings["Site settings updated."] = "Ajustos del lloc actualitzats.";
$a->strings["Closed"] = "Tancat";
$a->strings["Requires approval"] = "Requereix aprovació";
$a->strings["Open"] = "Obert";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "No existe una política de SSL, se hará un seguimiento de los vínculos de la página con SSL";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Forzar a tots els enllaços a utilitzar SSL";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certificat auto-signat, utilitzar SSL només per a enllaços locals (desaconsellat)";
$a->strings["File upload"] = "Fitxer carregat";
$a->strings["Policies"] = "Polítiques";
$a->strings["Advanced"] = "Avançat";
$a->strings["Site name"] = "Nom del lloc";
$a->strings["Banner/Logo"] = "Senyera/Logo";
$a->strings["System language"] = "Idioma del Sistema";
$a->strings["System theme"] = "Tema del sistema";
$a->strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Tema per defecte del sistema - pot ser obviat pels perfils del usuari - <a href='#' id='cnftheme'>Canviar ajustos de tema</a>";
$a->strings["Mobile system theme"] = "";
$a->strings["Theme for mobile devices"] = "";
$a->strings["SSL link policy"] = "Política SSL per als enllaços";
$a->strings["Determines whether generated links should be forced to use SSL"] = "Determina si els enllaços generats han de ser forçats a utilitzar SSL";
$a->strings["Maximum image size"] = "Mida màxima de les imatges";
$a->strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Mida màxima en bytes de les imatges a pujar. Per defecte es 0, que vol dir sense límits.";
$a->strings["Maximum image length"] = "";
$a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. Default is -1, which means no limits."] = "";
$a->strings["JPEG image quality"] = "";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "";
$a->strings["Register policy"] = "Política per a registrar";
$a->strings["Register text"] = "Text al registrar";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "Serà mostrat de forma preminent a la pàgina durant el procés de registre.";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Comptes abandonats després de x dies";
$a->strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "No gastará recursos del sistema creant enquestes des de llocs externos per a comptes abandonats. Introdueixi 0 per a cap límit temporal.";
$a->strings["Allowed friend domains"] = "Dominis amics permesos";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Llista de dominis separada per comes, de adreçes de correu que són permeses per establir amistats. S'admeten comodins. Deixa'l buit per a acceptar tots els dominis.";
$a->strings["Allowed email domains"] = "Dominis de correu permesos";
$a->strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Llista de dominis separada per comes, de adreçes de correu que són permeses per registrtar-se. S'admeten comodins. Deixa'l buit per a acceptar tots els dominis.";
$a->strings["Block public"] = "Bloqueig públic";
$a->strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently logged in."] = "Bloqueja l'accés públic a qualsevol pàgina del lloc fins que t'hagis identificat.";
$a->strings["Force publish"] = "Forçar publicació";
$a->strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Obliga a que tots el perfils en aquest lloc siguin mostrats en el directori del lloc.";
$a->strings["Global directory update URL"] = "Actualitzar URL del directori global";
$a->strings["URL to update the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "URL per actualitzar el directori global. Si no es configura, el directori global serà completament inaccesible per a l'aplicació. ";
$a->strings["Allow threaded items"] = "";
$a->strings["Allow infinite level threading for items on this site."] = "";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Bloquejar multiples registracions";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "Inhabilita als usuaris el crear comptes adicionals per a usar com a pàgines.";
$a->strings["OpenID support"] = "Suport per a OpenID";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "Suport per a registre i validació a OpenID.";
$a->strings["Fullname check"] = "Comprobació de nom complet";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "Obliga els usuaris a col·locar un espai en blanc entre nom i cognoms, com a mesura antispam";
$a->strings["UTF-8 Regular expressions"] = "expresions regulars UTF-8";
$a->strings["Use PHP UTF8 regular expressions"] = "Empri expresions regulars de PHP amb format UTF8";
$a->strings["Show Community Page"] = "Mostra la Pàgina de Comunitat";
$a->strings["Display a Community page showing all recent public postings on this site."] = "Mostra a la pàgina de comunitat tots els missatges públics recents, d'aquest lloc.";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Activa el suport per a OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (identi.ca, status.net, etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Proveeix de compatibilitat integrada amb OStatus (identi.ca, status.net, etc). Totes les comunicacions a OStatus són públiques amb el que ocasionalment pots veure advertències.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Habilitar suport per Diaspora";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "Proveeix compatibilitat integrada amb la xarxa Diaspora";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Només permetre contactes de Friendica";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "Tots els contactes ";
$a->strings["Verify SSL"] = "Verificar SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "Si ho vols, pots comprovar el certificat estrictament. Això farà que no puguis connectar (de cap manera) amb llocs amb certificats SSL autosignats.";
$a->strings["Proxy user"] = "proxy d'usuari";
$a->strings["Proxy URL"] = "URL del proxy";
$a->strings["Network timeout"] = "Temps excedit a la xarxa";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Valor en segons. Canviat a 0 es sense límits (no recomenat)";
$a->strings["Delivery interval"] = "Interval d'entrega";
$a->strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "Retardar processos d'entrega, en segon pla, en aquesta quantitat de segons, per reduir la càrrega del sistema . Recomanem : 4-5 per als servidors compartits , 2-3 per a servidors privats virtuals . 0-1 per els grans servidors dedicats.";
$a->strings["Poll interval"] = "Interval entre sondejos";
$a->strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Endarrerir els processos de sondeig en segon pla durant aquest període, en segons, per tal de reduir la càrrega de treball del sistema, Si s'empra 0, s'utilitza l'interval d'entregues. ";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Càrrega Màxima Sostinguda";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Càrrega màxima del sistema abans d'apaçar els processos d'entrega i sondeig - predeterminat a 50.";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "L'actualització ha estat marcada amb èxit";
$a->strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "Ha fracassat l'execució de %s. Comprova el registre del sistema.";
$a->strings["Update %s was successfully applied."] = "L'actualització de %s es va aplicar amb èxit.";
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "L'actualització de %s no ha retornat el seu estatus. Es desconeix si ha estat amb èxit.";
$a->strings["Update function %s could not be found."] = "L'actualització de la funció %s no es pot trobar.";
$a->strings["No failed updates."] = "No hi ha actualitzacions fallides.";
$a->strings["Failed Updates"] = "Actualitzacions Fallides";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "Això no inclou actualitzacions anteriors a 1139, raó per la que no ha retornat l'estatus.";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Marcat am èxit (si l'actualització es va fer manualment)";
$a->strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Intentant executar aquest pas d'actualització automàticament";
$a->strings["%s user blocked/unblocked"] = array(
0 => "%s usuari bloquejar/desbloquejar",
1 => "%s usuaris bloquejar/desbloquejar",
);
$a->strings["%s user deleted"] = array(
0 => "%s usuari esborrat",
1 => "%s usuaris esborrats",
);
$a->strings["User '%s' deleted"] = "Usuari %s' esborrat";
$a->strings["User '%s' unblocked"] = "Usuari %s' desbloquejat";
$a->strings["User '%s' blocked"] = "L'usuari '%s' és bloquejat";
$a->strings["select all"] = "Seleccionar tot";
$a->strings["User registrations waiting for confirm"] = "Registre d'usuari esperant confirmació";
$a->strings["Request date"] = "Data de sol·licitud";
$a->strings["Email"] = "Correu";
$a->strings["No registrations."] = "Sense registres.";
$a->strings["Deny"] = "Denegar";
$a->strings["Site admin"] = "";
$a->strings["Register date"] = "Data de registre";
$a->strings["Last login"] = "Últim accés";
$a->strings["Last item"] = "Últim element";
$a->strings["Account"] = "Compte";
$a->strings["Selected users will be deleted!\\n\\nEverything these users had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Els usuaris seleccionats seran esborrats!\\n\\nqualsevol cosa que aquests usuaris hagin publicat en aquest lloc s'esborrarà!\\n\\nEsteu segur?";
$a->strings["The user {0} will be deleted!\\n\\nEverything this user has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "L'usuari {0} s'eliminarà!\\n\\nQualsevol cosa que aquest usuari hagi publicat en aquest lloc s'esborrarà!\\n\\nEsteu segur?";
$a->strings["Plugin %s disabled."] = "Plugin %s deshabilitat.";
$a->strings["Plugin %s enabled."] = "Plugin %s habilitat.";
$a->strings["Disable"] = "Deshabilitar";
$a->strings["Enable"] = "Habilitar";
$a->strings["Toggle"] = "Canviar";
$a->strings["Author: "] = "Autor:";
$a->strings["Maintainer: "] = "Encarregat:";
$a->strings["No themes found."] = "No s'ha trobat temes.";
$a->strings["Screenshot"] = "Captura de pantalla";
$a->strings["[Experimental]"] = "[Experimental]";
$a->strings["[Unsupported]"] = "[No soportat]";
$a->strings["Log settings updated."] = "Configuració del registre actualitzada.";
$a->strings["Clear"] = "Netejar";
$a->strings["Debugging"] = "Esplugar";
$a->strings["Log file"] = "Arxiu de registre";
$a->strings["Must be writable by web server. Relative to your Friendica top-level directory."] = "Ha de tenir permisos d'escriptura pel servidor web. En relació amb el seu directori Friendica de nivell superior.";
$a->strings["Log level"] = "Nivell de transcripció";
$a->strings["Close"] = "Tancar";
$a->strings["FTP Host"] = "Amfitrió FTP";
$a->strings["FTP Path"] = "Direcció FTP";
$a->strings["FTP User"] = "Usuari FTP";
$a->strings["FTP Password"] = "Contrasenya FTP";
$a->strings["Requested profile is not available."] = "El perfil sol·licitat no està disponible.";
$a->strings["Access to this profile has been restricted."] = "L'accés a aquest perfil ha estat restringit.";
$a->strings["Tips for New Members"] = "Consells per a nous membres";
$a->strings["{0} wants to be your friend"] = "{0} vol ser el teu amic";
$a->strings["{0} sent you a message"] = "{0} t'ha enviat un missatge de";
$a->strings["{0} requested registration"] = "{0} solicituts de registre";
$a->strings["{0} commented %s's post"] = "{0} va comentar l'enviament de %s";
$a->strings["{0} liked %s's post"] = "A {0} l'ha agradat l'enviament de %s";
$a->strings["{0} disliked %s's post"] = "A {0} no l'ha agradat l'enviament de %s";
$a->strings["{0} is now friends with %s"] = "{0} ara és amic de %s";
$a->strings["{0} posted"] = "{0} publicat";
$a->strings["{0} tagged %s's post with #%s"] = "{0} va etiquetar la publicació de %s com #%s";
$a->strings["{0} mentioned you in a post"] = "{0} et menciona en un missatge";
$a->strings["Contacts who are not members of a group"] = "Contactes que no pertanyen a cap grup";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "Error al protocol OpenID. No ha retornat ID.";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "Compte no trobat i el registrar-se amb OpenID no està permès en aquest lloc.";
$a->strings["Login failed."] = "Error d'accés.";
$a->strings["Contact added"] = "Contacte afegit";
$a->strings["Common Friends"] = "Amics Comuns";
$a->strings["No contacts in common."] = "Sense contactes en comú.";
$a->strings["link"] = "enllaç";
$a->strings["Item has been removed."] = "El element ha estat esborrat.";
$a->strings["Applications"] = "Aplicacions";
$a->strings["No installed applications."] = "Aplicacions no instal·lades.";
$a->strings["Search"] = "Cercar";
$a->strings["Profile not found."] = "Perfil no trobat.";
$a->strings["Profile Name is required."] = "Nom de perfil requerit.";
$a->strings["Marital Status"] = "Estatus Marital";
$a->strings["Romantic Partner"] = "Soci Romàntic";
$a->strings["Likes"] = "Agrada";
$a->strings["Dislikes"] = "No agrada";
$a->strings["Work/Employment"] = "Treball/Ocupació";
$a->strings["Religion"] = "Religió";
$a->strings["Political Views"] = "Idees Polítiques";
$a->strings["Gender"] = "Gènere";
$a->strings["Sexual Preference"] = "Preferència sexual";
$a->strings["Homepage"] = "Inici";
$a->strings["Interests"] = "Interesos";
$a->strings["Address"] = "Adreça";
$a->strings["Location"] = "Ubicació";
$a->strings["Profile updated."] = "Perfil actualitzat.";
$a->strings[" and "] = " i ";
$a->strings["public profile"] = "perfil públic";
$a->strings["%1\$s changed %2\$s to &ldquo;%3\$s&rdquo;"] = "%1\$s s'ha canviat de %2\$s a &ldquo;%3\$s&rdquo;";
$a->strings[" - Visit %1\$s's %2\$s"] = " - Visita %1\$s de %2\$s";
$a->strings["%1\$s has an updated %2\$s, changing %3\$s."] = "%1\$s te una actualització %2\$s, canviant %3\$s.";
$a->strings["Profile deleted."] = "Perfil esborrat.";
$a->strings["Profile-"] = "Perfil-";
$a->strings["New profile created."] = "Nou perfil creat.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "No es pot clonar el perfil.";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Amaga la llista de contactes/amics en la vista d'aquest perfil?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Editor de Detalls del Perfil";
$a->strings["View this profile"] = "Veure aquest perfil";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Crear un nou perfil amb aquests ajustos";
$a->strings["Clone this profile"] = "Clonar aquest perfil";
$a->strings["Delete this profile"] = "Esborrar aquest perfil";
$a->strings["Profile Name:"] = "Nom de Perfil:";
$a->strings["Your Full Name:"] = "El Teu Nom Complet.";
$a->strings["Title/Description:"] = "Títol/Descripció:";
$a->strings["Your Gender:"] = "Gènere:";
$a->strings["Birthday (%s):"] = "Aniversari (%s)";
$a->strings["Street Address:"] = "Direcció:";
$a->strings["Locality/City:"] = "Localitat/Ciutat:";
$a->strings["Postal/Zip Code:"] = "Codi Postal:";
$a->strings["Country:"] = "País";
$a->strings["Region/State:"] = "Regió/Estat:";
$a->strings["<span class=\"heart\">&hearts;</span> Marital Status:"] = "<span class=\"heart\">&hearts;</span> Estat Civil:";
$a->strings["Who: (if applicable)"] = "Qui? (si és aplicable)";
$a->strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Exemples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com";
$a->strings["Since [date]:"] = "Des de [data]";
$a->strings["Sexual Preference:"] = "Preferència Sexual:";
$a->strings["Homepage URL:"] = "Pàgina web URL:";
$a->strings["Hometown:"] = "Lloc de residència:";
$a->strings["Political Views:"] = "Idees Polítiques:";
$a->strings["Religious Views:"] = "Creencies Religioses:";
$a->strings["Public Keywords:"] = "Paraules Clau Públiques";
$a->strings["Private Keywords:"] = "Paraules Clau Privades:";
$a->strings["Likes:"] = "Agrada:";
$a->strings["Dislikes:"] = "No Agrada";
$a->strings["Example: fishing photography software"] = "Exemple: pesca fotografia programari";
$a->strings["(Used for suggesting potential friends, can be seen by others)"] = "(Emprat per suggerir potencials amics, Altres poden veure-ho)";
$a->strings["(Used for searching profiles, never shown to others)"] = "(Emprat durant la cerca de perfils, mai mostrat a ningú)";
$a->strings["Tell us about yourself..."] = "Parla'ns de tú.....";
$a->strings["Hobbies/Interests"] = "Aficions/Interessos";
$a->strings["Contact information and Social Networks"] = "Informació de contacte i Xarxes Socials";
$a->strings["Musical interests"] = "Gustos musicals";
$a->strings["Books, literature"] = "Llibres, Literatura";
$a->strings["Television"] = "Televisió";
$a->strings["Film/dance/culture/entertainment"] = "Cinema/ball/cultura/entreteniments";
$a->strings["Love/romance"] = "Amor/sentiments";
$a->strings["Work/employment"] = "Treball/ocupació";
$a->strings["School/education"] = "Ensenyament/estudis";
$a->strings["This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet."] = "Aquest és el teu perfil <strong>públic</strong>.<br />El qual <strong>pot</strong> ser visible per qualsevol qui faci servir Internet.";
$a->strings["Age: "] = "Edat:";
$a->strings["Edit/Manage Profiles"] = "Editar/Gestionar Perfils";
$a->strings["Change profile photo"] = "Canviar la foto del perfil";
$a->strings["Create New Profile"] = "Crear un Nou Perfil";
$a->strings["Profile Image"] = "Imatge del Perfil";
$a->strings["visible to everybody"] = "Visible per tothom";
$a->strings["Edit visibility"] = "Editar visibilitat";
$a->strings["Save to Folder:"] = "Guardar a la Carpeta:";
$a->strings["- select -"] = "- seleccionar -";
$a->strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s etiquetats %2\$s %3\$s amb %4\$s";
$a->strings["No potential page delegates located."] = "No es troben pàgines potencialment delegades.";
$a->strings["Delegate Page Management"] = "Gestió de les Pàgines Delegades";
$a->strings["Delegates are able to manage all aspects of this account/page except for basic account settings. Please do not delegate your personal account to anybody that you do not trust completely."] = "Els delegats poden gestionar tots els aspectes d'aquest compte/pàgina, excepte per als ajustaments bàsics del compte. Si us plau, no deleguin el seu compte personal a ningú que no confiïn completament.";
$a->strings["Existing Page Managers"] = "Actuals Administradors de Pàgina";
$a->strings["Existing Page Delegates"] = "Actuals Delegats de Pàgina";
$a->strings["Potential Delegates"] = "Delegats Potencials";
$a->strings["Add"] = "Afegir";
$a->strings["No entries."] = "Sense entrades";
$a->strings["Source (bbcode) text:"] = "Text Codi (bbcode): ";
$a->strings["Source (Diaspora) text to convert to BBcode:"] = "Font (Diaspora) Convertir text a BBcode";
$a->strings["Source input: "] = "Entrada de Codi:";
$a->strings["bb2html: "] = "bb2html: ";
$a->strings["bb2html2bb: "] = "bb2html2bb: ";
$a->strings["bb2md: "] = "bb2md: ";
$a->strings["bb2md2html: "] = "bb2md2html: ";
$a->strings["bb2dia2bb: "] = "bb2dia2bb: ";
$a->strings["bb2md2html2bb: "] = "bb2md2html2bb: ";
$a->strings["Source input (Diaspora format): "] = "Font d'entrada (format de Diaspora)";
$a->strings["diaspora2bb: "] = "diaspora2bb: ";
$a->strings["Friend Suggestions"] = "Amics Suggerits";
$a->strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours."] = "Cap suggeriment disponible. Si això és un nou lloc, si us plau torna a intentar en 24 hores.";
$a->strings["Ignore/Hide"] = "Ignorar/Amagar";
$a->strings["Global Directory"] = "Directori Global";
$a->strings["Find on this site"] = "Trobat en aquest lloc";
$a->strings["Site Directory"] = "Directori Local";
$a->strings["Gender: "] = "Gènere:";
$a->strings["Gender:"] = "Gènere:";
$a->strings["Status:"] = "Estatus:";
$a->strings["Homepage:"] = "Pàgina web:";
$a->strings["About:"] = "Acerca de:";
$a->strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "No hi ha entrades (algunes de les entrades poden estar amagades).";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : No es una adreça de correu vàlida";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "Per favor, uneixi's a nosaltres en Friendica";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Ha fallat l'entrega del missatge.";
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d missatge enviat",
1 => "%d missatges enviats.",
);
$a->strings["You have no more invitations available"] = "No te més invitacions disponibles";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "Visita %s per a una llista de llocs públics on unir-te. Els membres de Friendica d'altres llocs poden connectar-se de forma total, així com amb membres de moltes altres xarxes socials.";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "Per acceptar aquesta invitació, per favor visita i registra't a %s o en qualsevol altre pàgina web pública Friendica.";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "Tots els llocs Friendica estàn interconnectats per crear una web social amb privacitat millorada, controlada i propietat dels seus membres. També poden connectar amb moltes xarxes socials tradicionals. Consulteu %s per a una llista de llocs de Friendica alternatius en que pot inscriure's.";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "Nostres disculpes. Aquest sistema no està configurat actualment per connectar amb altres llocs públics o convidar als membres.";
$a->strings["Send invitations"] = "Enviant Invitacions";
$a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Entri adreçes de correu, una per línia:";
$a->strings["You are cordially invited to join me and other close friends on Friendica - and help us to create a better social web."] = "Estàs cordialment convidat a ajuntarte a mi i altres amics propers en Friendica - i ajudar-nos a crear una millor web social.";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "Vostè haurà de proporcionar aquest codi d'invitació: \$invite_code";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Un cop registrat, si us plau contactar amb mi a través de la meva pàgina de perfil a:";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendica.com"] = "Per a més informació sobre el projecte Friendica i perque creiem que això es important, per favor, visita http://friendica.com";
$a->strings["This may occasionally happen if contact was requested by both persons and it has already been approved."] = "Això pot ocorre ocasionalment si el contacte fa una petició per ambdues persones i ja han estat aprovades.";
$a->strings["Response from remote site was not understood."] = "La resposta des del lloc remot no s'entenia.";
$a->strings["Unexpected response from remote site: "] = "Resposta inesperada de lloc remot:";
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "La confirmació s'ha completat correctament.";
$a->strings["Remote site reported: "] = "El lloc remot informa:";
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Fallada temporal. Si us plau, espereu i torneu a intentar.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "La presentació va fallar o va ser revocada.";
$a->strings["Unable to set contact photo."] = "No es pot canviar la foto de contacte.";
$a->strings["%1\$s is now friends with %2\$s"] = "%1\$s és ara amic amb %2\$s";
$a->strings["No user record found for '%s' "] = "No es troben registres d'usuari per a '%s'";
$a->strings["Our site encryption key is apparently messed up."] = "La nostra clau de xifrat del lloc pel que sembla en mal estat.";
$a->strings["Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us."] = "Es va proporcionar una URL del lloc buida o la URL no va poder ser desxifrada per nosaltres.";
$a->strings["Contact record was not found for you on our site."] = "No s'han trobat registres del contacte al nostre lloc.";
$a->strings["Site public key not available in contact record for URL %s."] = "la clau pública del lloc no disponible en les dades del contacte per URL %s.";
$a->strings["The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again."] = "La ID proporcionada pel seu sistema és un duplicat en el nostre sistema. Hauria de treballar si intenta de nou.";
$a->strings["Unable to set your contact credentials on our system."] = "No es pot canviar les seves credencials de contacte en el nostre sistema.";
$a->strings["Unable to update your contact profile details on our system"] = "No es pot actualitzar els detalls del seu perfil de contacte en el nostre sistema";
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Connexió acceptada en %s";
$a->strings["%1\$s has joined %2\$s"] = "%1\$s s'ha unit a %2\$s";
$a->strings["Google+ Import Settings"] = "Ajustos Google+ Import";
$a->strings["Enable Google+ Import"] = "Habilita Google+ Import";
$a->strings["Google Account ID"] = "ID del compte Google";
$a->strings["Google+ Import Settings saved."] = "Ajustos Google+ Import guardats.";
$a->strings["Facebook disabled"] = "Facebook deshabilitat";
$a->strings["Updating contacts"] = "Actualitzant contactes";
$a->strings["Facebook API key is missing."] = "La clau del API de Facebook s'ha perdut.";
$a->strings["Facebook Connect"] = "Facebook Connectat";
$a->strings["Install Facebook connector for this account."] = "Instal·lar el connector de Facebook per aquest compte.";
$a->strings["Remove Facebook connector"] = "Eliminar el connector de Faceboook";
$a->strings["Re-authenticate [This is necessary whenever your Facebook password is changed.]"] = "Re-autentificar [Això és necessari cada vegada que la contrasenya de Facebook canvia.]";
$a->strings["Post to Facebook by default"] = "Enviar a Facebook per defecte";
$a->strings["Facebook friend linking has been disabled on this site. The following settings will have no effect."] = "La vinculació amb amics de Facebook s'ha deshabilitat en aquest lloc. Els ajustos que facis no faran efecte.";
$a->strings["Facebook friend linking has been disabled on this site. If you disable it, you will be unable to re-enable it."] = "La vinculació amb amics de Facebook s'ha deshabilitat en aquest lloc. Si esta deshabilitat, no es pot utilitzar.";
$a->strings["Link all your Facebook friends and conversations on this website"] = "Enllaça tots els teus amics i les converses de Facebook en aquest lloc web";
$a->strings["Facebook conversations consist of your <em>profile wall</em> and your friend <em>stream</em>."] = "Les converses de Facebook consisteixen en el <em>perfil del mur</em> i en el<em> flux </em> del seu amic.";
$a->strings["On this website, your Facebook friend stream is only visible to you."] = "En aquesta pàgina web, el flux del seu amic a Facebook només és visible per a vostè.";
$a->strings["The following settings determine the privacy of your Facebook profile wall on this website."] = "Les següents opcions determinen la privacitat del mur del seu perfil de Facebook en aquest lloc web.";
$a->strings["On this website your Facebook profile wall conversations will only be visible to you"] = "En aquesta pàgina web les seves converses al mur del perfil de Facebook només seran visible per a vostè";
$a->strings["Do not import your Facebook profile wall conversations"] = "No importi les seves converses del mur del perfil de Facebook";
$a->strings["If you choose to link conversations and leave both of these boxes unchecked, your Facebook profile wall will be merged with your profile wall on this website and your privacy settings on this website will be used to determine who may see the conversations."] = "Si opta per vincular les converses i deixar ambdues caselles sense marcar, el mur del seu perfil de Facebook es fusionarà amb el mur del seu perfil en aquest lloc web i la seva configuració de privacitat en aquest website serà utilitzada per determinar qui pot veure les converses.";
$a->strings["Comma separated applications to ignore"] = "Separats per comes les aplicacions a ignorar";
$a->strings["Problems with Facebook Real-Time Updates"] = "Problemes amb Actualitzacions en Temps Real a Facebook";
$a->strings["Facebook Connector Settings"] = "Ajustos del Connector de Facebook";
$a->strings["Facebook API Key"] = "Facebook API Key";
$a->strings["Error: it appears that you have specified the App-ID and -Secret in your .htconfig.php file. As long as they are specified there, they cannot be set using this form.<br><br>"] = "Error: Apareix que has especificat el App-ID i el Secret en el arxiu .htconfig.php. Per estar especificat allà, no pot ser canviat utilitzant aquest formulari.<br><br>";
$a->strings["Error: the given API Key seems to be incorrect (the application access token could not be retrieved)."] = "Error: la API Key facilitada sembla incorrecta (no es va poder recuperar el token d'accés de l'aplicatiu).";
$a->strings["The given API Key seems to work correctly."] = "La API Key facilitada sembla treballar correctament.";
$a->strings["The correctness of the API Key could not be detected. Something strange's going on."] = "La correcció de la API key no pot ser detectada. Quelcom estrany ha succeït.";
$a->strings["App-ID / API-Key"] = "App-ID / API-Key";
$a->strings["Application secret"] = "Application secret";
$a->strings["Polling Interval in minutes (minimum %1\$s minutes)"] = "Interval entre sondejos en minuts (mínim %1s minuts)";
$a->strings["Synchronize comments (no comments on Facebook are missed, at the cost of increased system load)"] = "Sincronitzar els comentaris (els comentaris a Facebook es perden, a costa de la major càrrega del sistema)";
$a->strings["Real-Time Updates"] = "Actualitzacions en Temps Real";
$a->strings["Real-Time Updates are activated."] = "Actualitzacions en Temps Real està activat.";
$a->strings["Deactivate Real-Time Updates"] = "Actualitzacions en Temps Real Desactivat";
$a->strings["Real-Time Updates not activated."] = "Actualitzacions en Temps Real no activat.";
$a->strings["Activate Real-Time Updates"] = "Actualitzacions en Temps Real Activat";
$a->strings["The new values have been saved."] = "Els nous valors s'han guardat.";
$a->strings["Post to Facebook"] = "Enviament a Facebook";
$a->strings["Post to Facebook cancelled because of multi-network access permission conflict."] = "Enviament a Facebook cancel·lat perque hi ha un conflicte de permisos d'accés multi-xarxa.";
$a->strings["View on Friendica"] = "Vist en Friendica";
$a->strings["Facebook post failed. Queued for retry."] = "Enviament a Facebook fracassat. En cua per a reintent.";
$a->strings["Your Facebook connection became invalid. Please Re-authenticate."] = "La seva connexió a Facebook es va convertir en no vàlida. Per favor, torni a autenticar-se";
$a->strings["Facebook connection became invalid"] = "La seva connexió a Facebook es va convertir en no vàlida";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nThe connection between your accounts on %2\$s and Facebook became invalid. This usually happens after you change your Facebook-password. To enable the connection again, you have to %3\$sre-authenticate the Facebook-connector%4\$s."] = "Hi %1\$s,\n\nLa connexió entre els teus comptes en %2\$s i Facebook s'han tornat no vàlides. Això passa normalment quan canvies la contrasenya de Facebook. Per activar la conexió novament has de %3\$sre-autenticar el connector de Facebook%4\$s.";
$a->strings["StatusNet AutoFollow settings updated."] = "Ajustos de AutoSeguiment a StatusNet actualitzats.";
$a->strings["StatusNet AutoFollow Settings"] = "Ajustos de AutoSeguiment a StatusNet";
$a->strings["Automatically follow any StatusNet followers/mentioners"] = "Segueix Automaticament qualsevol seguidor/mencionador de StatusNet";
$a->strings["Bg settings updated."] = "Ajustos de Bg actualitzats.";
$a->strings["Bg Settings"] = "Ajustos de Bg";
$a->strings["How many contacts to display on profile sidebar"] = "Quants contactes per mostrar a la barra lateral el perfil";
$a->strings["Lifetime of the cache (in hours)"] = "Temps de vida de la caché (en hores)";
$a->strings["Cache Statistics"] = "Estadístiques de la caché";
$a->strings["Number of items"] = "Nombre d'elements";
$a->strings["Size of the cache"] = "Mida de la caché";
$a->strings["Delete the whole cache"] = "Esborra tota la cachè";
$a->strings["Facebook Post disabled"] = "";
$a->strings["Facebook Post"] = "";
$a->strings["Install Facebook Post connector for this account."] = "";
$a->strings["Remove Facebook Post connector"] = "";
$a->strings["Facebook Post Settings"] = "";
$a->strings["%d person likes this"] = array(
0 => "%d persona li agrada això",
1 => "%d persones els agrada això",
);
$a->strings["%d person doesn't like this"] = array(
0 => "%d persona no li agrada això",
1 => "%d persones no els agrada això",
);
$a->strings["Get added to this list!"] = "S'afegeixen a aquesta llista!";
$a->strings["Generate new key"] = "Generar nova clau";
$a->strings["Widgets key"] = "Ginys clau";
$a->strings["Widgets available"] = "Ginys disponibles";
$a->strings["Connect on Friendica!"] = "Connectar en Friendica";
$a->strings["bitchslap"] = "";
$a->strings["bitchslapped"] = "";
$a->strings["shag"] = "";
$a->strings["shagged"] = "";
$a->strings["do something obscenely biological to"] = "";
$a->strings["did something obscenely biological to"] = "";
$a->strings["point out the poke feature to"] = "";
$a->strings["pointed out the poke feature to"] = "";
$a->strings["declare undying love for"] = "";
$a->strings["declared undying love for"] = "";
$a->strings["patent"] = "";
$a->strings["patented"] = "";
$a->strings["stroke beard"] = "";
$a->strings["stroked their beard at"] = "";
$a->strings["bemoan the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "";
$a->strings["bemoans the declining standards of modern secondary and tertiary education to"] = "";
$a->strings["hug"] = "";
$a->strings["hugged"] = "";
$a->strings["kiss"] = "";
$a->strings["kissed"] = "";
$a->strings["raise eyebrows at"] = "";
$a->strings["raised their eyebrows at"] = "";
$a->strings["insult"] = "";
$a->strings["insulted"] = "";
$a->strings["praise"] = "";
$a->strings["praised"] = "";
$a->strings["be dubious of"] = "";
$a->strings["was dubious of"] = "";
$a->strings["eat"] = "";
$a->strings["ate"] = "";
$a->strings["giggle and fawn at"] = "";
$a->strings["giggled and fawned at"] = "";
$a->strings["doubt"] = "";
$a->strings["doubted"] = "";
$a->strings["glare"] = "";
$a->strings["glared at"] = "";
$a->strings["YourLS Settings"] = "La Teva Configuració de LS";
$a->strings["URL: http://"] = "URL: http://";
$a->strings["Username:"] = "Nom d'usuari:";
$a->strings["Password:"] = "Contrasenya:";
$a->strings["Use SSL "] = "Emprar SSL";
$a->strings["yourls Settings saved."] = "Guardar la seva configuració.";
$a->strings["Post to LiveJournal"] = "Missatge a Livejournal";
$a->strings["LiveJournal Post Settings"] = "Configuració d'enviaments a Livejournal";
$a->strings["Enable LiveJournal Post Plugin"] = "Habilitat el plugin d'enviaments a Livejournal";
$a->strings["LiveJournal username"] = "Nom d'usuari a Livejournal";
$a->strings["LiveJournal password"] = "Contrasenya a Livejournal";
$a->strings["Post to LiveJournal by default"] = "Enviar per defecte a Livejournal";
$a->strings["Not Safe For Work (General Purpose Content Filter) settings"] = "Ajustos, Not Safe For Work (Filtre de Contingut de Propòsit General)";
$a->strings["This plugin looks in posts for the words/text you specify below, and collapses any content containing those keywords so it is not displayed at inappropriate times, such as sexual innuendo that may be improper in a work setting. It is polite and recommended to tag any content containing nudity with #NSFW. This filter can also match any other word/text you specify, and can thereby be used as a general purpose content filter."] = "Aquest plugin es veu en enviaments amb les paraules/text que s'especifiquen a continuació , i amagarà qualsevol contingut que contingui les paraules clau de manera que no apareguin en moments inapropiats, com ara insinuacions sexuals que poden ser inadequades en un entorn de treball. És de bona educació i es recomana etiquetar qualsevol contingut que contingui nus amb #NSFW. Aquest filtre també es pot fer coincidir amb qualsevol paraula/text que especifiqueu, i per tant pot ser utilitzat com un filtre general de contingut.";
$a->strings["Enable Content filter"] = "Activat el filtre de Contingut";
$a->strings["Comma separated list of keywords to hide"] = "Llista separada per comes de paraules clau per ocultar";
$a->strings["Use /expression/ to provide regular expressions"] = "Emprar /expressió/ per a proporcionar expressions regulars";
$a->strings["NSFW Settings saved."] = "Configuració NSFW guardada.";
$a->strings["%s - Click to open/close"] = "%s - Clicar per obrir/tancar";
$a->strings["Forums"] = "Forums";
$a->strings["Forums:"] = "Fòrums:";
$a->strings["Page settings updated."] = "Actualitzats els ajustos de pàgina.";
$a->strings["Page Settings"] = "Ajustos de pàgina";
$a->strings["How many forums to display on sidebar without paging"] = "Quants fòrums per mostrar a la barra lateral per pàgina";
$a->strings["Randomise Page/Forum list"] = "Aleatoritza la llista de Pàgina/Fòrum";
$a->strings["Show pages/forums on profile page"] = "Mostra pàgines/fòrums a la pàgina de perfil";
$a->strings["Planets Settings"] = "Ajustos de Planet";
$a->strings["Enable Planets Plugin"] = "Activa Plugin de Planet";
$a->strings["Login"] = "Identifica't";
$a->strings["OpenID"] = "OpenID";
$a->strings["Latest users"] = "Últims usuaris";
$a->strings["Most active users"] = "Usuaris més actius";
$a->strings["Latest photos"] = "Darreres fotos";
$a->strings["Latest likes"] = "Darrers agrada";
$a->strings["event"] = "esdeveniment";
$a->strings["No access"] = "Inaccessible";
$a->strings["Could not open component for editing"] = "";
$a->strings["Go back to the calendar"] = "Tornar al calendari";
$a->strings["Event data"] = "";
$a->strings["Calendar"] = "Calendari";
$a->strings["Special color"] = "";
$a->strings["Subject"] = "";
$a->strings["Starts"] = "Inicia";
$a->strings["Ends"] = "Finalitza";
$a->strings["Description"] = "Descripció";
$a->strings["Recurrence"] = "";
$a->strings["Frequency"] = "";
$a->strings["Daily"] = "Diari";
$a->strings["Weekly"] = "Setmanal";
$a->strings["Monthly"] = "Mensual";
$a->strings["Yearly"] = "";
$a->strings["days"] = "dies";
$a->strings["weeks"] = "setmanes";
$a->strings["months"] = "mesos";
$a->strings["years"] = "anys";
$a->strings["Interval"] = "";
$a->strings["All %select% %time%"] = "";
$a->strings["Days"] = "Dies";
$a->strings["Sunday"] = "Diumenge";
$a->strings["Monday"] = "Dilluns";
$a->strings["Tuesday"] = "Dimarts";
$a->strings["Wednesday"] = "Dimecres";
$a->strings["Thursday"] = "Dijous";
$a->strings["Friday"] = "Divendres";
$a->strings["Saturday"] = "Dissabte";
$a->strings["First day of week:"] = "";
$a->strings["Day of month"] = "";
$a->strings["#num#th of each month"] = "";
$a->strings["#num#th-last of each month"] = "";
$a->strings["#num#th #wkday# of each month"] = "";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of each month"] = "";
$a->strings["Month"] = "Mes";
$a->strings["#num#th of the given month"] = "";
$a->strings["#num#th-last of the given month"] = "";
$a->strings["#num#th #wkday# of the given month"] = "";
$a->strings["#num#th-last #wkday# of the given month"] = "";
$a->strings["Repeat until"] = "";
$a->strings["Infinite"] = "";
$a->strings["Until the following date"] = "";
$a->strings["Number of times"] = "";
$a->strings["Exceptions"] = "";
$a->strings["none"] = "";
$a->strings["Notification"] = "Notificació";
$a->strings["Notify by"] = "";
$a->strings["E-Mail"] = "";
$a->strings["On Friendica / Display"] = "";
$a->strings["Time"] = "";
$a->strings["Hours"] = "Hores";
$a->strings["Minutes"] = "Minuts";
$a->strings["Seconds"] = "";
$a->strings["Weeks"] = "";
$a->strings["before the"] = "";
$a->strings["start of the event"] = "";
$a->strings["end of the event"] = "";
$a->strings["Add a notification"] = "";
$a->strings["The event #name# will start at #date"] = "";
$a->strings["#name# is about to begin."] = "";
$a->strings["Saved"] = "";
$a->strings["U.S. Time Format (mm/dd/YYYY)"] = "Data en format U.S. (mm/dd/YYY)";
$a->strings["German Time Format (dd.mm.YYYY)"] = "Data en format Alemany (dd.mm.YYYY)";
$a->strings["Private Events"] = "";
$a->strings["Private Addressbooks"] = "";
$a->strings["Friendica-Native events"] = "";
$a->strings["Friendica-Contacts"] = "Friendica-Contactes";
$a->strings["Your Friendica-Contacts"] = "Els teus Contactes a Friendica";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry. Maybe some events were imported anyway."] = "";
$a->strings["Something went wrong when trying to import the file. Sorry."] = "";
$a->strings["The ICS-File has been imported."] = "";
$a->strings["No file was uploaded."] = "";
$a->strings["Import a ICS-file"] = "";
$a->strings["ICS-File"] = "";
$a->strings["Overwrite all #num# existing events"] = "";
$a->strings["New event"] = "Nou esdeveniment";
$a->strings["Today"] = "Avui";
$a->strings["Day"] = "Dia";
$a->strings["Week"] = "Setmana";
$a->strings["Reload"] = "Recarregar";
$a->strings["Date"] = "Data";
$a->strings["Error"] = "Error";
$a->strings["The calendar has been updated."] = "";
$a->strings["The new calendar has been created."] = "";
$a->strings["The calendar has been deleted."] = "";
$a->strings["Calendar Settings"] = "Ajustos de Calendari";
$a->strings["Date format"] = "Format de la data";
$a->strings["Time zone"] = "Zona horària";
$a->strings["Calendars"] = "";
$a->strings["Create a new calendar"] = "";
$a->strings["Limitations"] = "Limitacions";
$a->strings["Warning"] = "Avís";
$a->strings["Synchronization (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)"] = "Syncronització (iPhone, Thunderbird Lightning, Android, ...)";
$a->strings["Synchronizing this calendar with the iPhone"] = "Sncronitzant aquest calendari amb el iPhone";
$a->strings["Synchronizing your Friendica-Contacts with the iPhone"] = "Sincronitzant els teus contactes a Friendica amb el iPhone";
$a->strings["The current version of this plugin has not been set up correctly. Please contact the system administrator of your installation of friendica to fix this."] = "";
$a->strings["Extended calendar with CalDAV-support"] = "Calendari ampliat amb suport CalDAV";
$a->strings["noreply"] = "no contestar";
$a->strings["Notification: "] = "";
$a->strings["The database tables have been installed."] = "Les taules de la base de dades han estat instal·lades.";
$a->strings["An error occurred during the installation."] = "Ha ocorregut un error durant la instal·lació.";
$a->strings["The database tables have been updated."] = "";
$a->strings["An error occurred during the update."] = "";
$a->strings["No system-wide settings yet."] = "No tens enllestits els ajustos del sistema.";
$a->strings["Database status"] = "Estat de la base de dades";
$a->strings["Installed"] = "Instal·lat";
$a->strings["Upgrade needed"] = "Necessites actualitzar";
$a->strings["Please back up all calendar data (the tables beginning with dav_*) before proceeding. While all calendar events <i>should</i> be converted to the new database structure, it's always safe to have a backup. Below, you can have a look at the database-queries that will be made when pressing the 'update'-button."] = "";
$a->strings["Upgrade"] = "Actualització";
$a->strings["Not installed"] = "No instal·lat";
$a->strings["Install"] = "Instal·lat";
$a->strings["Unknown"] = "";
$a->strings["Something really went wrong. I cannot recover from this state automatically, sorry. Please go to the database backend, back up the data, and delete all tables beginning with 'dav_' manually. Afterwards, this installation routine should be able to reinitialize the tables automatically."] = "";
$a->strings["Troubleshooting"] = "Solució de problemes";
$a->strings["Manual creation of the database tables:"] = "Creació manual de les taules de la base de dades:";
$a->strings["Show SQL-statements"] = "Mostrar instruccions de SQL ";
$a->strings["Private Calendar"] = "Calendari Privat";
$a->strings["Friendica Events: Mine"] = "Esdeveniments Friendica: Meus";
$a->strings["Friendica Events: Contacts"] = "Esdeveniments Friendica: Contactes";
$a->strings["Private Addresses"] = "";
$a->strings["Friendica Contacts"] = "";
$a->strings["Allow to use your friendica id (%s) to connecto to external unhosted-enabled storage (like ownCloud). See <a href=\"http://www.w3.org/community/unhosted/wiki/RemoteStorage#WebFinger\">RemoteStorage WebFinger</a>"] = "Permetre l'ús del seu ID de friendica (%s) per Connectar a l'emmagatzematge extern (com ownCloud). Veure <a href=\"http://www.w3.org/community/unhosted/wiki/RemoteStorage#WebFinger\"> WebFinger RemoteStorage </a>";
$a->strings["Template URL (with {category})"] = "Plantilles de URL (amb {categoria})";
$a->strings["OAuth end-point"] = "OAuth end-point";
$a->strings["Api"] = "Api";
$a->strings["Member since:"] = "Membre des de:";
$a->strings["Three Dimensional Tic-Tac-Toe"] = "Tres en línia Tridimensional";
$a->strings["3D Tic-Tac-Toe"] = "Tres en línia 3D";
$a->strings["New game"] = "Nou joc";
$a->strings["New game with handicap"] = "Nou joc modificat";
$a->strings["Three dimensional tic-tac-toe is just like the traditional game except that it is played on multiple levels simultaneously. "] = "El joc del tres en línia tridimensional és com el joc tradicional, excepte que es juga en diversos nivells simultàniament.";
$a->strings["In this case there are three levels. You win by getting three in a row on any level, as well as up, down, and diagonally across the different levels."] = "En aquest cas hi ha tres nivells. Vostè guanya per aconseguir tres en una fila en qualsevol nivell, així com dalt, baix i en diagonal a través dels diferents nivells.";
$a->strings["The handicap game disables the center position on the middle level because the player claiming this square often has an unfair advantage."] = "El joc modificat desactiva la posició central en el nivell mitjà perquè el jugador en aquesta posició té sovint un avantatge injust.";
$a->strings["You go first..."] = "Vostè va primer ...";
$a->strings["I'm going first this time..."] = "Vaig primer aquesta vegada ...";
$a->strings["You won!"] = "Has guanyat!";
$a->strings["\"Cat\" game!"] = "Empat!";
$a->strings["I won!"] = "Vaig guanyar!";
$a->strings["Randplace Settings"] = "Configuració de Randplace";
$a->strings["Enable Randplace Plugin"] = "Habilitar el Plugin de Randplace";
$a->strings["Post to Dreamwidth"] = "Missatge a Dreamwidth";
$a->strings["Dreamwidth Post Settings"] = "Configuració d'enviaments a Dreamwidth";
$a->strings["Enable dreamwidth Post Plugin"] = "Habilitat el plugin d'enviaments a Dreamwidth";
$a->strings["dreamwidth username"] = "Nom d'usuari a Dreamwidth";
$a->strings["dreamwidth password"] = "Contrasenya a Dreamwidth";
$a->strings["Post to dreamwidth by default"] = "Enviar per defecte a Dreamwidth";
$a->strings["Post to Drupal"] = "Missatge a Drupal";
$a->strings["Drupal Post Settings"] = "Configuració d'enviaments a Drupal";
$a->strings["Enable Drupal Post Plugin"] = "Habilitar el Plugin d'Enviaments de Drupal";
$a->strings["Drupal username"] = "Nom d'usuari de Drupal";
$a->strings["Drupal password"] = "Contrasenya de Drupal";
$a->strings["Post Type - article,page,or blog"] = "Tipus d'Enviament- article,pàgina, o blog";
$a->strings["Drupal site URL"] = "URL del lloc Drupal";
$a->strings["Drupal site uses clean URLS"] = "el Lloc Drupal empra URLS netes";
$a->strings["Post to Drupal by default"] = "Enviar a Drupal per defecte";
$a->strings["Post from Friendica"] = "Enviament des de Friendica";
$a->strings["Startpage Settings"] = "Ajustos de la pàgina d'inici";
$a->strings["Home page to load after login - leave blank for profile wall"] = "Pàgina personal a carregar després d'accedir - deixar buit pel perfil del mur";
$a->strings["Examples: &quot;network&quot; or &quot;notifications/system&quot;"] = "Exemples: \"xarxa\" o \"notificacions/sistema\"";
$a->strings["Geonames settings updated."] = "Actualitzada la configuració de Geonames.";
$a->strings["Geonames Settings"] = "Configuració de Geonames";
$a->strings["Enable Geonames Plugin"] = "Habilitar Plugin de Geonames";
$a->strings["Your account on %s will expire in a few days."] = "El teu compte en %s expirarà en pocs dies.";
$a->strings["Your Friendica account is about to expire."] = "El teu compte de Friendica està a punt de caducar.";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nYour account on %2\$s will expire in less than five days. You may keep your account by logging in at least once every 30 days"] = "Hi %1\$s,\n\nEl teu compte en %2\$s expirara en menys de cinc dies. Pots mantenir el teu compte accedint al menys una vegada cada 30 dies.";
$a->strings["Upload a file"] = "Carrega un arxiu";
$a->strings["Drop files here to upload"] = "Deixa aquí el arxiu a carregar";
$a->strings["Failed"] = "Fracassar";
$a->strings["No files were uploaded."] = "No hi ha arxius carregats.";
$a->strings["Uploaded file is empty"] = "L'arxiu carregat està buit";
$a->strings["File has an invalid extension, it should be one of "] = "Arxiu té una extensió no vàlida, ha de ser una de";
$a->strings["Upload was cancelled, or server error encountered"] = "La pujada va ser cancel.lada, o es va trobar un error de servidor";
$a->strings["OEmbed settings updated"] = "Actualitzar la configuració OEmbed";
$a->strings["Use OEmbed for YouTube videos"] = "Empreu OEmbed per videos YouTube";
$a->strings["URL to embed:"] = "Adreça URL del recurs";
$a->strings["show/hide"] = "mostra/amaga";
$a->strings["No forum subscriptions"] = "";
$a->strings["Forumlist settings updated."] = "";
$a->strings["Forumlist Settings"] = "";
$a->strings["Randomise Forumlist/Forum list"] = "";
$a->strings["Show forumlists/forums on profile forumlist"] = "";
$a->strings["Impressum"] = "Impressum";
$a->strings["Site Owner"] = "Propietari del lloc";
$a->strings["Email Address"] = "Adreça de correu";
$a->strings["Postal Address"] = "Adreça postal";
$a->strings["The impressum addon needs to be configured!<br />Please add at least the <tt>owner</tt> variable to your config file. For other variables please refer to the README file of the addon."] = "El complement impressum s'ha de configurar!<br />Si us plau afegiu almenys la variable <tt>propietari </tt> al fitxer de configuració. Per a les altres variables, consulteu el fitxer README del complement.";
$a->strings["The page operators name."] = "Nom de la pàgina del gestor.";
$a->strings["Site Owners Profile"] = "Perfil del Propietari del Lloc";
$a->strings["Profile address of the operator."] = "Adreça del perfil del gestor.";
$a->strings["How to contact the operator via snail mail. You can use BBCode here."] = "Com posar-se en contacte amb l'operador a través de correu postal. Vostè pot utilitzar BBCode aquí.";
$a->strings["Notes"] = "Notes";
$a->strings["Additional notes that are displayed beneath the contact information. You can use BBCode here."] = "Notes addicionals que es mostren sota de la informació de contacte. Vostè pot usar BBCode aquí.";
$a->strings["How to contact the operator via email. (will be displayed obfuscated)"] = "Com contactar amb el gestor via correu electronic. ( es visualitzara ofuscat)";
$a->strings["Footer note"] = "Nota a peu de pàgina";
$a->strings["Text for the footer. You can use BBCode here."] = "Text pel peu de pàgina. Pots emprar BBCode aquí.";
$a->strings["Report Bug"] = "Informar de problema";
$a->strings["No Timeline settings updated."] = "No s'han actualitzat els ajustos de la línia de temps";
$a->strings["No Timeline Settings"] = "No hi han ajustos de la línia de temps";
$a->strings["Disable Archive selector on profile wall"] = "Desactivar el selector d'arxius del mur de perfils";
$a->strings["\"Blockem\" Settings"] = "Configuració de \"Bloqueig\"";
$a->strings["Comma separated profile URLS to block"] = "URLS dels perfils a bloquejar, separats per comes";
$a->strings["BLOCKEM Settings saved."] = "Guardada la configuració de BLOQUEIG.";
$a->strings["Blocked %s - Click to open/close"] = "Bloquejar %s - Clica per obrir/tancar";
$a->strings["Unblock Author"] = "Desbloquejar Autor";
$a->strings["Block Author"] = "Bloquejar Autor";
$a->strings["blockem settings updated"] = "Actualitzar la Configuració de bloqueig";
$a->strings[":-)"] = ":-)";
$a->strings[":-("] = ":-(";
$a->strings["lol"] = "lol";
$a->strings["Quick Comment Settings"] = "Configuració Ràpida dels Comentaris";
$a->strings["Quick comments are found near comment boxes, sometimes hidden. Click them to provide simple replies."] = "Comentaris ràpids es troben prop de les caixes de comentaris, de vegades ocults. Feu clic a ells per donar respostes simples.";
$a->strings["Enter quick comments, one per line"] = "Introduïu els comentaris ràpids, un per línia";
$a->strings["Quick Comment settings saved."] = "Guardada la configuració de comentaris ràpids.";
$a->strings["Tile Server URL"] = "URL del servidor, del mosaico de servidores";
$a->strings["A list of <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">public tile servers</a>"] = "Una llista de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\"> un mosaic de servidors públics</a>";
$a->strings["Default zoom"] = "Zoom per defecte";
$a->strings["The default zoom level. (1:world, 18:highest)"] = "Nivell de zoom per defecte. (1: el món, 18: el més alt)";
$a->strings["Editplain settings updated."] = "Actualitzar la configuració de Editplain.";
$a->strings["Group Text"] = "";
$a->strings["Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"] = "";
$a->strings["Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"] = "No puc instal·lar Libravatar , <br>requereix PHP>=5.3";
$a->strings["generic profile image"] = "imatge de perfil genérica";
$a->strings["random geometric pattern"] = "Patró geometric aleatori";
$a->strings["monster face"] = "Cara monstruosa";
$a->strings["computer generated face"] = "Cara monstruosa generada per ordinador";
$a->strings["retro arcade style face"] = "Cara d'estil arcade retro";
$a->strings["Your PHP version %s is lower than the required PHP >= 5.3."] = "La teva versió de PHP %s es inferior a la requerida, PHP>=5.3";
$a->strings["This addon is not functional on your server."] = "Aquest addon no es funcional al teu servidor.";
$a->strings["Information"] = "informació";
$a->strings["Gravatar addon is installed. Please disable the Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "";
$a->strings["Default avatar image"] = "Imatge d'avatar per defecte";
$a->strings["Select default avatar image if none was found. See README"] = "";
$a->strings["Libravatar settings updated."] = "Ajustos de Libravatar actualitzats.";
$a->strings["Post to libertree"] = "Enviament a libertree";
$a->strings["libertree Post Settings"] = "Ajustos d'enviaments a libertree";
$a->strings["Enable Libertree Post Plugin"] = "Activa el plugin d'enviaments a libertree";
$a->strings["Libertree API token"] = "Libertree API token";
$a->strings["Libertree site URL"] = "lloc URL libertree";
$a->strings["Post to Libertree by default"] = "Enviar a libertree per defecte";
$a->strings["Altpager settings updated."] = "Ajustos de Altpagerr actualitzats.";
$a->strings["Alternate Pagination Setting"] = "Alternate Pagination Setting";
$a->strings["Use links to \"newer\" and \"older\" pages in place of page numbers?"] = "";
$a->strings["The MathJax addon renders mathematical formulae written using the LaTeX syntax surrounded by the usual $$ or an eqnarray block in the postings of your wall,network tab and private mail."] = "El complement MathJax processa les fórmules matemàtiques escrites utilitzant la sintaxi de LaTeX, envoltades per l'habitual $$ o un bloc de \"eqnarray\" en les publicacions del seu mur, a la fitxa de la xarxa i correu privat.";
$a->strings["Use the MathJax renderer"] = "Utilitzar el processador Mathjax";
$a->strings["MathJax Base URL"] = "URL Base de Mathjax";
$a->strings["The URL for the javascript file that should be included to use MathJax. Can be either the MathJax CDN or another installation of MathJax."] = "La URL del fitxer javascript que ha de ser inclòs per a usar Mathjax. Pot ser utilitzat per Mathjax CDN o un altre instal·lació de Mathjax.";
$a->strings["Editplain Settings"] = "Configuració de Editplain";
$a->strings["Disable richtext status editor"] = "Deshabilitar l'editor d'estatus de texte enriquit";
$a->strings["Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "";
$a->strings["Select default avatar image if none was found at Gravatar. See README"] = "Se selecciona la imatge d'avatar per defecte si no es troba cap en Gravatar. Veure el README";
$a->strings["Rating of images"] = "Classificació de les imatges";
$a->strings["Select the appropriate avatar rating for your site. See README"] = "Selecciona la classe d'avatar apropiat pel teu lloc. Veure el README";
$a->strings["Gravatar settings updated."] = "Ajustos de Gravatar actualitzats.";
$a->strings["Your Friendica test account is about to expire."] = "La teva provatura de Friendica esta a prop d'expirar.";
$a->strings["Hi %1\$s,\n\nYour test account on %2\$s will expire in less than five days. We hope you enjoyed this test drive and use this opportunity to find a permanent Friendica website for your integrated social communications. A list of public sites is available at http://dir.friendica.com/siteinfo - and for more information on setting up your own Friendica server please see the Friendica project website at http://friendica.com."] = "Hola %1\$s ,\n\nEl seu compte de prova a %2\$s expirarà en menys de cinc dies . Esperem que hagi gaudit d'aquesta prova i aprofita aquesta oportunitat per trobar un lloc web Friendica permanent per a les teves comunicacions socials integrades . Una llista de llocs públics es troba disponible a http://dir.friendica.com/siteinfo - i per obtenir més informació sobre com configurar el vostre servidor Friendica consulteu el lloc web del projecte en el Friendica http://friendica.com .";
$a->strings["\"pageheader\" Settings"] = "Configuració de la capçalera de pàgina.";
$a->strings["pageheader Settings saved."] = "guardada la configuració de la capçalera de pàgina.";
$a->strings["Post to Insanejournal"] = "Enviament a Insanejournal";
$a->strings["InsaneJournal Post Settings"] = "Ajustos d'Enviament a Insanejournal";
$a->strings["Enable InsaneJournal Post Plugin"] = "Habilita el Plugin d'Enviaments a Insanejournal";
$a->strings["InsaneJournal username"] = "Nom d'usuari de Insanejournal";
$a->strings["InsaneJournal password"] = "Contrasenya de Insanejournal";
$a->strings["Post to InsaneJournal by default"] = "Enviar per defecte a Insanejournal";
$a->strings["Jappix Mini addon settings"] = "";
$a->strings["Activate addon"] = "";
$a->strings["Do <em>not</em> insert the Jappixmini Chat-Widget into the webinterface"] = "";
$a->strings["Jabber username"] = "";
$a->strings["Jabber server"] = "";
$a->strings["Jabber BOSH host"] = "";
$a->strings["Jabber password"] = "";
$a->strings["Encrypt Jabber password with Friendica password (recommended)"] = "";
$a->strings["Friendica password"] = "";
$a->strings["Approve subscription requests from Friendica contacts automatically"] = "";
$a->strings["Subscribe to Friendica contacts automatically"] = "";
$a->strings["Purge internal list of jabber addresses of contacts"] = "";
$a->strings["Add contact"] = "";
$a->strings["View Source"] = "Veure les Fonts";
$a->strings["Post to StatusNet"] = "Publica-ho a StatusNet";
$a->strings["Please contact your site administrator.<br />The provided API URL is not valid."] = "Si us plau, poseu-vos en contacte amb l'administrador del lloc. <br /> L'adreça URL de l'API proporcionada no és vàlida.";
$a->strings["We could not contact the StatusNet API with the Path you entered."] = "No hem pogut posar-nos en contacte amb l'API StatusNet amb la ruta que has introduït.";
$a->strings["StatusNet settings updated."] = "La configuració StatusNet actualitzada.";
$a->strings["StatusNet Posting Settings"] = "Configuració d'Enviaments per a StatusNet";
$a->strings["Globally Available StatusNet OAuthKeys"] = "OAuthKeys de StatusNet Globalment Disponible";
$a->strings["There are preconfigured OAuth key pairs for some StatusNet servers available. If you are useing one of them, please use these credentials. If not feel free to connect to any other StatusNet instance (see below)."] = "Hi ha preconfigurats parells clau OAuth per a alguns servidors StatusNet disponibles. Si està emprant un d'ells, utilitzi aquestes credencials. Si no és així no dubteu a connectar-se a qualsevol altra instància StatusNet (veure a baix).";
$a->strings["Provide your own OAuth Credentials"] = "Proporcioneu les vostres credencials de OAuth";
$a->strings["No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendica Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendica installation at your favorited StatusNet installation."] = "no s'ha trobat cap parell \"consumer key\" per StatusNet. Registra el teu compte Friendica com un client d'escriptori en el seu compte StatusNet, copieu el parell de \"consumer key\" aquí i entri a l'arrel de la base de l'API. <br /> Abans de registrar el seu parell de claus OAuth demani a l'administrador si ja hi ha un parell de claus per a aquesta instal·lació de Friendica en la instal·lació del teu favorit StatusNet.";
$a->strings["OAuth Consumer Key"] = "OAuth Consumer Key";
$a->strings["OAuth Consumer Secret"] = "OAuth Consumer Secret";
$a->strings["Base API Path (remember the trailing /)"] = "Base API Path (recorda deixar / al final)";
$a->strings["To connect to your StatusNet account click the button below to get a security code from StatusNet which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to StatusNet."] = "Per connectar al seu compte StatusNet, feu clic al botó de sota per obtenir un codi de seguretat StatusNet, que has de copiar a la casella de sota, i enviar el formulari. Només els missatges <strong> públics </strong> es publicaran en StatusNet.";
$a->strings["Log in with StatusNet"] = "Accedeixi com en StatusNet";
$a->strings["Copy the security code from StatusNet here"] = "Copieu el codi de seguretat StatusNet aquí";
$a->strings["Cancel Connection Process"] = "Cancel·lar el procés de connexió";
$a->strings["Current StatusNet API is"] = "L'Actual StatusNet API és";
$a->strings["Cancel StatusNet Connection"] = "Cancel·lar la connexió amb StatusNet";
$a->strings["Currently connected to: "] = "Actualment connectat a: ";
$a->strings["If enabled all your <strong>public</strong> postings can be posted to the associated StatusNet account. You can choose to do so by default (here) or for every posting separately in the posting options when writing the entry."] = "Si està activat, tots els seus anuncis <strong>públics</strong> poden ser publicats en el compte StatusNet associat. Vostè pot optar per fer-ho per defecte (en aquest cas) o per cada missatge per separat en les opcions de comptabilització en escriure l'entrada.";
$a->strings["<strong>Note</strong>: Due your privacy settings (<em>Hide your profile details from unknown viewers?</em>) the link potentially included in public postings relayed to StatusNet will lead the visitor to a blank page informing the visitor that the access to your profile has been restricted."] = "<strong>Nota</strong>: A causa de les seves opcions de privacitat (<em>Amaga els detalls del teu perfil dels espectadors desconeguts? </em>) el vincle potencialment inclòs en anuncis públics transmesos a StatusNet conduirà el visitant a una pàgina en blanc en la que informarà al visitants que l'accés al seu perfil s'ha restringit.";
$a->strings["Allow posting to StatusNet"] = "Permetre enviaments a StatusNet";
$a->strings["Send public postings to StatusNet by default"] = "Enviar missatges públics a StatusNet per defecte";
$a->strings["Send linked #-tags and @-names to StatusNet"] = "Enviar enllaços #-etiquetes i @-noms a StatusNet";
$a->strings["Clear OAuth configuration"] = "Esborrar configuració de OAuth";
$a->strings["API URL"] = "API URL";
$a->strings["Infinite Improbability Drive"] = "Infinite Improbability Drive";
$a->strings["Post to Tumblr"] = "Publica-ho al Tumblr";
$a->strings["Tumblr Post Settings"] = "Configuració d'Enviaments de Tumblr";
$a->strings["Enable Tumblr Post Plugin"] = "Habilita el plugin de enviaments de Tumblr";
$a->strings["Tumblr login"] = "Inici de sessió de Tumblr";
$a->strings["Tumblr password"] = "Caontrasenya de Tumblr";
$a->strings["Post to Tumblr by default"] = "Enviar a Tumblr per defecte";
$a->strings["Numfriends settings updated."] = "Actualitzar la configuració de Numfriends.";
$a->strings["Numfriends Settings"] = "Configuració de Numfriends";
$a->strings["Gnot settings updated."] = "Configuració de Gnot actualitzada";
$a->strings["Gnot Settings"] = "Configuració de Gnot";
$a->strings["Allows threading of email comment notifications on Gmail and anonymising the subject line."] = "Permet crear fils de les notificacions de comentaris de correu electrònic a Gmail i anonimat de la línia d'assumpte.";
$a->strings["Enable this plugin/addon?"] = "Activar aquest plugin/aplicació?";
$a->strings["[Friendica:Notify] Comment to conversation #%d"] = "[Friendica: Notifica] Conversació comentada #%d";
$a->strings["Post to Wordpress"] = "Publica-ho al Wordpress";
$a->strings["WordPress Post Settings"] = "Configuració d'enviaments a WordPress";
$a->strings["Enable WordPress Post Plugin"] = "Habilitar Configuració d'Enviaments a WordPress";
$a->strings["WordPress username"] = "Nom d'usuari de WordPress";
$a->strings["WordPress password"] = "Contrasenya de WordPress";
$a->strings["WordPress API URL"] = "WordPress API URL";
$a->strings["Post to WordPress by default"] = "Enviar a WordPress per defecte";
$a->strings["Provide a backlink to the Friendica post"] = "Proveeix un retroenllaç al missatge de Friendica";
$a->strings["Read the original post and comment stream on Friendica"] = "Llegeix el missatge original i el flux de comentaris en Friendica";
$a->strings["\"Show more\" Settings"] = "Configuració de \"Mostrar més\"";
$a->strings["Enable Show More"] = "Habilita Mostrar Més";
$a->strings["Cutting posts after how much characters"] = "Tallar els missatges després de quants caràcters";
$a->strings["Show More Settings saved."] = "Guardada la configuració de \"Mostra Més\".";
$a->strings["This website is tracked using the <a href='http://www.piwik.org'>Piwik</a> analytics tool."] = "Aquest lloc web realitza un seguiment mitjançant la eina d'anàlisi <a href='http://www.piwik.org'>Piwik</a>.";
$a->strings["If you do not want that your visits are logged this way you <a href='%s'>can set a cookie to prevent Piwik from tracking further visits of the site</a> (opt-out)."] = "Si no vol que les seves visites es registrin d'aquesta manera vostè <a href='%s'> pot establir una cookie per evitar a Piwik a partir de noves visites del lloc web </a> (opt-out).";
$a->strings["Piwik Base URL"] = "URL Piwik Base";
$a->strings["Absolute path to your Piwik installation. (without protocol (http/s), with trailing slash)"] = "Trajectoria absoluta per a la instal·lació de Piwik (sense el protocol (http/s), amb la barra final )";
$a->strings["Site ID"] = "Lloc ID";
$a->strings["Show opt-out cookie link?"] = "Mostra l'enllaç cookie opt-out?";
$a->strings["Asynchronous tracking"] = "Seguiment asíncrono";
$a->strings["Post to Twitter"] = "Publica-ho al Twitter";
$a->strings["Twitter settings updated."] = "La configuració de Twitter actualitzada.";
$a->strings["Twitter Posting Settings"] = "Configuració d'Enviaments per a Twitter";
$a->strings["No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator."] = "No s'ha pogut emparellar cap clau \"consumer key\" per a Twitter. Si us plau, poseu-vos en contacte amb l'administrador del lloc.";
$a->strings["At this Friendica instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter."] = "En aquesta instància Friendica el plugin Twitter va ser habilitat, però encara no ha connectat el compte al seu compte de Twitter. Per a això feu clic al botó de sota per obtenir un PIN de Twitter que ha de copiar a la casella de sota i enviar el formulari. Només els missatges <strong> públics </strong> es publicaran a Twitter.";
$a->strings["Log in with Twitter"] = "Accedeixi com en Twitter";
$a->strings["Copy the PIN from Twitter here"] = "Copieu el codi PIN de Twitter aquí";
$a->strings["If enabled all your <strong>public</strong> postings can be posted to the associated Twitter account. You can choose to do so by default (here) or for every posting separately in the posting options when writing the entry."] = "Si està activat, tots els seus anuncis <strong> públics </strong> poden ser publicats en el corresponent compte de Twitter. Vostè pot optar per fer-ho per defecte (en aquest cas) o per cada missatge per separat en les opcions de comptabilització en escriure l'entrada.";
$a->strings["<strong>Note</strong>: Due your privacy settings (<em>Hide your profile details from unknown viewers?</em>) the link potentially included in public postings relayed to Twitter will lead the visitor to a blank page informing the visitor that the access to your profile has been restricted."] = "<strong>Nota</strong>: donada la seva configuració de privacitat (<em> Amaga els detalls del teu perfil dels espectadors desconeguts? </em>) el vincle potencialment inclòs en anuncis públics retransmesos a Twitter conduirà al visitant a una pàgina en blanc informar als visitants que l'accés al seu perfil s'ha restringit.";
$a->strings["Allow posting to Twitter"] = "Permetre anunci a Twitter";
$a->strings["Send public postings to Twitter by default"] = "Enviar anuncis públics a Twitter per defecte";
$a->strings["Send linked #-tags and @-names to Twitter"] = "Enviar enllaços #-etiquetes i @-noms a Twitter";
$a->strings["Consumer key"] = "Consumer key";
$a->strings["Consumer secret"] = "Consumer secret";
$a->strings["IRC Settings"] = "Ajustos de IRC";
$a->strings["Channel(s) to auto connect (comma separated)"] = "Canal(s) per auto connectar (separats per comes)";
$a->strings["Popular Channels (comma separated)"] = "Canals Populars (separats per comes)";
$a->strings["IRC settings saved."] = "Ajustos del IRC guardats.";
$a->strings["IRC Chatroom"] = "IRC Chatroom";
$a->strings["Popular Channels"] = "Canals Populars";
$a->strings["Fromapp settings updated."] = "";
$a->strings["FromApp Settings"] = "";
$a->strings["The application name you would like to show your posts originating from."] = "";
$a->strings["Use this application name even if another application was used."] = "";
$a->strings["Post to blogger"] = "Enviament a blogger";
$a->strings["Blogger Post Settings"] = "Ajustos d'enviament a blogger";
$a->strings["Enable Blogger Post Plugin"] = "Habilita el Plugin d'Enviaments a Blogger";
$a->strings["Blogger username"] = "Nom d'usuari a blogger";
$a->strings["Blogger password"] = "Contrasenya a blogger";
$a->strings["Blogger API URL"] = "Blogger API URL";
$a->strings["Post to Blogger by default"] = "Enviament a Blogger per defecte";
$a->strings["Post to Posterous"] = "enviament a Posterous";
$a->strings["Posterous Post Settings"] = "Configuració d'Enviaments a Posterous";
$a->strings["Enable Posterous Post Plugin"] = "Habilitar plugin d'Enviament de Posterous";
$a->strings["Posterous login"] = "Inici de sessió a Posterous";
$a->strings["Posterous password"] = "Contrasenya a Posterous";
$a->strings["Posterous site ID"] = "ID al lloc Posterous";
$a->strings["Posterous API token"] = "Posterous API token";
$a->strings["Post to Posterous by default"] = "Enviar a Posterous per defecte";
$a->strings["Theme settings"] = "Configuració de Temes";
$a->strings["Set resize level for images in posts and comments (width and height)"] = "Ajusteu el nivell de canvi de mida d'imatges en els missatges i comentaris ( amplada i alçada";
$a->strings["Set font-size for posts and comments"] = "Canvia la mida del tipus de lletra per enviaments i comentaris";
$a->strings["Set theme width"] = "Ajustar l'ample del tema";
$a->strings["Color scheme"] = "Esquema de colors";
$a->strings["Your posts and conversations"] = "Els teus anuncis i converses";
$a->strings["Your profile page"] = "La seva pàgina de perfil";
$a->strings["Your contacts"] = "Els teus contactes";
$a->strings["Your photos"] = "Les seves fotos";
$a->strings["Your events"] = "Els seus esdeveniments";
$a->strings["Personal notes"] = "Notes personals";
$a->strings["Your personal photos"] = "Les seves fotos personals";
$a->strings["Community Pages"] = "Pàgines de la Comunitat";
$a->strings["