Browse Source

Merge pull request #5838 from tobiasd/20181006-lng

CS, DE and PL translation update
tags/2019.01
Michael Vogel 1 year ago
parent
commit
c7bbe08a48
No account linked to committer's email address
6 changed files with 2834 additions and 2709 deletions
 1. +815
  -786
    view/lang/cs/messages.po
 2. +94
  -87
    view/lang/cs/strings.php
 3. +737
  -708
    view/lang/de/messages.po
 4. +17
  -10
    view/lang/de/strings.php
 5. +956
  -910
    view/lang/pl/messages.po
 6. +215
  -208
    view/lang/pl/strings.php

+ 815
- 786
view/lang/cs/messages.po
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 94
- 87
view/lang/cs/strings.php View File

@@ -56,7 +56,7 @@ $a->strings["Quick Start"] = "Rychlý začátek";
$a->strings["Help"] = "Nápověda";
$a->strings["Custom"] = "Vlastní";
$a->strings["Note"] = "Poznámka";
$a->strings["Check image permissions if all users are allowed to see the image"] = "Zkontrolovat povolení u obrázku, jestli všichni uživatelé mají povolení obrázek vidět";
$a->strings["Check image permissions if all users are allowed to see the image"] = "Zkontrolujte povolení u obrázku, jestli mají všichni uživatelé povolení obrázek vidět";
$a->strings["Select color scheme"] = "Vybrat barevné schéma";
$a->strings["Navigation bar background color"] = "Barva pozadí navigační lišty";
$a->strings["Navigation bar icon color "] = "Barva ikon navigační lišty";
@@ -67,7 +67,7 @@ $a->strings["Set the background image"] = "Nastavit obrázek na pozadí";
$a->strings["Background image style"] = "Styl obrázku na pozadí";
$a->strings["Login page background image"] = "Obrázek na pozadí přihlašovací stránky";
$a->strings["Login page background color"] = "Barva pozadí přihlašovací stránky";
$a->strings["Leave background image and color empty for theme defaults"] = "Nechat obrázek a barvu pozadí prázdnou pro výchozí nastavení motivů";
$a->strings["Leave background image and color empty for theme defaults"] = "Nechejte obrázek a barvu pozadí prázdnou pro výchozí nastavení motivů";
$a->strings["Guest"] = "Host";
$a->strings["Visitor"] = "Návštěvník";
$a->strings["Logout"] = "Odhlásit se";
@@ -259,7 +259,7 @@ $a->strings["[Friendica:Notify] %s tagged your post"] = "[Friendica:Oznámení]
$a->strings["%1\$s tagged your post at %2\$s"] = "%1\$s označil/a Váš příspěvek na %2\$s";
$a->strings["%1\$s tagged [url=%2\$s]your post[/url]"] = "%1\$s označil/a [url=%2\$s]Váš příspěvek[/url]";
$a->strings["[Friendica:Notify] Introduction received"] = "[Friendica:Oznámení] Obdrženo představení";
$a->strings["You've received an introduction from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste představení od uživatele \"%1\$s\" na %2\$s";
$a->strings["You've received an introduction from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste představení od uživatele „%1\$s“ na %2\$s";
$a->strings["You've received [url=%1\$s]an introduction[/url] from %2\$s."] = "Obdržel/a jste [url=%1\$s]představení[/url] od uživatele %2\$s.";
$a->strings["You may visit their profile at %s"] = "Můžete navštívit jejich profil na %s";
$a->strings["Please visit %s to approve or reject the introduction."] = "Prosím navštivte %s pro schválení či zamítnutí představení.";
@@ -268,23 +268,23 @@ $a->strings["%1\$s is sharing with you at %2\$s"] = "Uživatel %1\$s s vámi sd
$a->strings["[Friendica:Notify] You have a new follower"] = "[Friendica:Oznámení] Máte nového sledovatele";
$a->strings["You have a new follower at %2\$s : %1\$s"] = "Máte nového sledovatele na %2\$s : %1\$s";
$a->strings["[Friendica:Notify] Friend suggestion received"] = "[Friendica:Oznámení] Obdržen návrh přátelství";
$a->strings["You've received a friend suggestion from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste návrh přátelství od uživatele \"%1\$s\" na %2\$s";
$a->strings["You've received a friend suggestion from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste návrh přátelství od uživatele „%1\$s“ na %2\$s";
$a->strings["You've received [url=%1\$s]a friend suggestion[/url] for %2\$s from %3\$s."] = "Obdržel/a jste [url=%1\$s]návrh přátelství[/url] s uživatelem %2\$s od uživatele %3\$s.";
$a->strings["Name:"] = "Jméno:";
$a->strings["Photo:"] = "Fotka:";
$a->strings["Please visit %s to approve or reject the suggestion."] = "Prosím navštivte %s pro schválení či zamítnutí návrhu.";
$a->strings["[Friendica:Notify] Connection accepted"] = "[Friendica:Oznámení] Spojení přijato";
$a->strings["'%1\$s' has accepted your connection request at %2\$s"] = "\"%1\$s\" přijal/a Váš požadavek na spojení na %2\$s";
$a->strings["'%1\$s' has accepted your connection request at %2\$s"] = "„%1\$s“ přijal/a Váš požadavek o spojení na %2\$s";
$a->strings["%2\$s has accepted your [url=%1\$s]connection request[/url]."] = "%2\$s přijal/a Váš [url=%1\$s]požadavek na spojení[/url].";
$a->strings["You are now mutual friends and may exchange status updates, photos, and email without restriction."] = "Jste nyní vzájemní přátelé a můžete si vyměňovat stavové zprávy, fotky a e-maily bez omezení.";
$a->strings["Please visit %s if you wish to make any changes to this relationship."] = "Pokud chcete provést změny s tímto vztahem, prosím navštivte %s.";
$a->strings["'%1\$s' has chosen to accept you a fan, which restricts some forms of communication - such as private messaging and some profile interactions. If this is a celebrity or community page, these settings were applied automatically."] = "\"%1\$s\" se rozhodl/a Vás přijmout jako fanouška, což omezuje některé formy komunikace - například soukoromé zprávy a některé interakce s profily. Pokud je toto stránka celebrity či komunity, byla tato nastavení aplikována automaticky.";
$a->strings["'%1\$s' may choose to extend this into a two-way or more permissive relationship in the future."] = "\"%1\$s\" se může rozhodnout tento vztah v budoucnosti rozšířit do obousměrného či jiného liberálnějšího vztahu.";
$a->strings["'%1\$s' has chosen to accept you a fan, which restricts some forms of communication - such as private messaging and some profile interactions. If this is a celebrity or community page, these settings were applied automatically."] = "„%1\$s“ se rozhodl/a Vás přijmout jako fanouška, což omezuje některé formy komunikace - například soukoromé zprávy a některé interakce s profily. Pokud je toto stránka celebrity či komunity, byla tato nastavení aplikována automaticky.";
$a->strings["'%1\$s' may choose to extend this into a two-way or more permissive relationship in the future."] = "„%1\$s“ se může rozhodnout tento vztah v budoucnosti rozšířit do oboustranného či jiného liberálnějšího vztahu.";
$a->strings["Please visit %s if you wish to make any changes to this relationship."] = "Prosím navštivte %s pokud chcete změnit tento vztah.";
$a->strings["[Friendica System Notify]"] = "[Systémové oznámení Friendica]";
$a->strings["registration request"] = "žádost o registraci";
$a->strings["You've received a registration request from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste žádost o registraci od uživatele \"%1\$s\" na %2\$s";
$a->strings["You've received a [url=%1\$s]registration request[/url] from %2\$s."] = "Obdržel/a jste [url=%1\$s]žádost o registraci[/url] od uživatele \"%2\$s\".";
$a->strings["You've received a registration request from '%1\$s' at %2\$s"] = "Obdržel/a jste žádost o registraci od uživatele „%1\$s“ na %2\$s";
$a->strings["You've received a [url=%1\$s]registration request[/url] from %2\$s."] = "Obdržel/a jste [url=%1\$s]žádost o registraci[/url] od uživatele %2\$s.";
$a->strings["Full Name:\t%s\nSite Location:\t%s\nLogin Name:\t%s (%s)"] = "Celé jméno:\t\t%s\nAdresa stránky:\t\t%s\nPřihlašovací jméno:\t%s (%s)";
$a->strings["Please visit %s to approve or reject the request."] = "Prosím navštivte %s k odsouhlasení nebo k zamítnutí požadavku.";
$a->strings["newer"] = "novější";
@@ -432,7 +432,7 @@ $a->strings["Please see the file \"INSTALL.txt\"."] = "Přečtěte si prosím in
$a->strings["Database already in use."] = "Databáze se již používá.";
$a->strings["System check"] = "Zkouška systému";
$a->strings["Next"] = "Dále";
$a->strings["Check again"] = "Vyskoušet znovu";
$a->strings["Check again"] = "Vyzkoušet znovu";
$a->strings["Database connection"] = "Databázové spojení";
$a->strings["In order to install Friendica we need to know how to connect to your database."] = "Pro instalaci Friendica potřebujeme znát připojení k Vaší databázi.";
$a->strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Pokud máte otázky k následujícím nastavením, obraťte se na svého poskytovatele hostingu nebo administrátora serveru.";
@@ -526,8 +526,8 @@ $a->strings[" Name too short."] = "Jméno je příliš krátké.";
$a->strings["Wrong Password"] = "Špatné heslo";
$a->strings["Invalid email."] = "Neplatný e-mail.";
$a->strings["Cannot change to that email."] = "Nelze změnit na tento e-mail.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení. Používá se výchozí soukromá skupina.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení a ani žádnou defaultní výchozí skupinu.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions. Using default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení. Používá se výchozí skupina soukromí.";
$a->strings["Private forum has no privacy permissions and no default privacy group."] = "Soukromé fórum nemá nastaveno zabezpečení a ani žádnou výchozí skupinu soukromí.";
$a->strings["Settings updated."] = "Nastavení aktualizováno.";
$a->strings["Add application"] = "Přidat aplikaci";
$a->strings["Save Settings"] = "Uložit nastavení";
@@ -620,7 +620,7 @@ $a->strings["Account for community discussions."] = "Účet pro komunitní disku
$a->strings["Normal Account Page"] = "Normální stránka účtu";
$a->strings["Account for a regular personal profile that requires manual approval of \"Friends\" and \"Followers\"."] = "Účet pro běžný osobní profil, který vyžaduje manuální potvrzení \"Přátel\" a \"Sledovatelů\".";
$a->strings["Soapbox Page"] = "Propagační stránka";
$a->strings["Account for a public profile that automatically approves contact requests as \"Followers\"."] = "Účet pro veřejný profil, který automaticky potvrzuje žádosti o přidání kontaktu jako \"Sledovatele\".";
$a->strings["Account for a public profile that automatically approves contact requests as \"Followers\"."] = "Účet pro veřejný profil, který automaticky potvrzuje žádosti o přidání kontaktu jako „Sledovatele“.";
$a->strings["Public Forum"] = "Veřejné fórum";
$a->strings["Automatically approves all contact requests."] = "Automaticky potvrzuje všechny žádosti o přidání kontaktu.";
$a->strings["Automatic Friend Page"] = "Stránka s automatickými přátely";
@@ -629,11 +629,11 @@ $a->strings["Private Forum [Experimental]"] = "Soukromé fórum [Experimentáln
$a->strings["Requires manual approval of contact requests."] = "Vyžaduje manuální potvrzení žádostí o přidání kontaktu.";
$a->strings["OpenID:"] = "OpenID:";
$a->strings["(Optional) Allow this OpenID to login to this account."] = "(Volitelné) Povolit tomuto OpenID přihlášení k tomuto účtu.";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v lokálním adresáři webu?";
$a->strings["Publish your default profile in your local site directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v místním adresáři webu?";
$a->strings["Your profile will be published in this node's <a href=\"%s\">local directory</a>. Your profile details may be publicly visible depending on the system settings."] = "Váš profil bude publikován v <a href=\"%s\">místním adresáři</a> tohoto serveru. Vaše detaily o profilu mohou být veřejně viditelné v závislosti na systémových nastaveních.";
$a->strings["No"] = "Ne";
$a->strings["Publish your default profile in the global social directory?"] = "Publikovat Váš výchozí profil v globální sociálním adresáři?";
$a->strings["Your profile will be published in the global friendica directories (e.g. <a href=\"%s\">%s</a>). Your profile will be visible in public."] = "Váš profil bude publikován v globálních adresářich Friendica (např. <a href=\"%s\">%s</a>). Váš profil bude veřejně viditelný.";
$a->strings["Your profile will be published in the global friendica directories (e.g. <a href=\"%s\">%s</a>). Your profile will be visible in public."] = "Váš profil bude publikován v globálních adresářích Friendica (např. <a href=\"%s\">%s</a>). Váš profil bude veřejně viditelný.";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of your default profile?"] = "Skrýt Váš seznam kontaktů/přátel před návštěvníky Vašeho výchozího profilu?";
$a->strings["Your contact list won't be shown in your default profile page. You can decide to show your contact list separately for each additional profile you create"] = "Váš seznam kontaktů nebude zobrazen na Vaší výchozí profilové stránce. Můžete se rozhodnout, jestli chcete zobrazit Váš seznam kontaktů zvlášť pro každý další profil, který si vytvoříte.";
$a->strings["Hide your profile details from anonymous viewers?"] = "Skrýt Vaše profilové detaily před anonymními návštěvníky?";
@@ -680,8 +680,8 @@ $a->strings["Default Post Permissions"] = "Výchozí oprávnění pro příspěv
$a->strings["(click to open/close)"] = "(klikněte pro otevření/zavření)";
$a->strings["Show to Groups"] = "Zobrazit ve Skupinách";
$a->strings["Show to Contacts"] = "Zobrazit v Kontaktech";
$a->strings["Default Private Post"] = "Výchozí Soukromý příspěvek";
$a->strings["Default Public Post"] = "Výchozí Veřejný příspěvek";
$a->strings["Default Private Post"] = "Výchozí soukromý příspěvek";
$a->strings["Default Public Post"] = "Výchozí veřejný příspěvek";
$a->strings["Default Permissions for New Posts"] = "Výchozí oprávnění pro nové příspěvky";
$a->strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "Maximum soukromých zpráv od neznámých lidí za den:";
$a->strings["Notification Settings"] = "Nastavení oznámení";
@@ -696,8 +696,8 @@ $a->strings["You are tagged in a post"] = "jste označen v příspěvku";
$a->strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "jste šťouchnut(a)/dloubnut(a)/apod. v příspěvku";
$a->strings["Activate desktop notifications"] = "Aktivovat desktopová oznámení";
$a->strings["Show desktop popup on new notifications"] = "Zobrazit desktopové zprávy při nových oznámeních.";
$a->strings["Text-only notification emails"] = "Pouze textové notifikační e-maily";
$a->strings["Send text only notification emails, without the html part"] = "Posílat pouze textové notifikační e-maily, bez html části.";
$a->strings["Text-only notification emails"] = "Pouze textové oznamovací e-maily";
$a->strings["Send text only notification emails, without the html part"] = "Posílat pouze textové oznamovací e-maily, bez HTML části.";
$a->strings["Show detailled notifications"] = "Zobrazit detailní oznámení";
$a->strings["Per default, notifications are condensed to a single notification per item. When enabled every notification is displayed."] = "Ve výchozím nastavení jsou oznámení zhuštěné na jediné oznámení pro každou položku. Pokud je toto povolené, budou zobrazována všechna oznámení.";
$a->strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Pokročilé nastavení účtu/stránky";
@@ -719,6 +719,7 @@ $a->strings["Results for: %s"] = "Výsledky pro: %s";
$a->strings["No contacts in common."] = "Žádné společné kontakty.";
$a->strings["Common Friends"] = "Společní přátelé";
$a->strings["Login"] = "Přihlásit se";
$a->strings["Bad Request"] = "Špatný požadavek";
$a->strings["The post was created"] = "Příspěvek byl vytvořen";
$a->strings["add"] = "přidat";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from a network that doesn't allow non public messages."] = [
@@ -743,7 +744,7 @@ $a->strings["New"] = "Nové";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "Proud aktivit - dle data";
$a->strings["Shared Links"] = "Sdílené odkazy";
$a->strings["Interesting Links"] = "Zajímavé odkazy";
$a->strings["Starred"] = "S hvězdičkou";
$a->strings["Starred"] = "S hvězdou";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Oblíbené přízpěvky";
$a->strings["Group created."] = "Skupina vytvořena.";
$a->strings["Could not create group."] = "Nelze vytvořit skupinu.";
@@ -788,18 +789,17 @@ $a->strings["Keep this window open until done."] = "Toto okno nechte otevřené
$a->strings["Access denied."] = "Přístup odmítnut.";
$a->strings["No contacts."] = "Žádné kontakty.";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Navštivte profil uživatele %s [%s]";
$a->strings["Contact wasn't found or can't be unfollowed."] = "Kontakt nebyl nalezen, nebo u něj nemůže být zrušeno sledování.";
$a->strings["Contact unfollowed"] = "Zrušeno sledování kontaktu";
$a->strings["Submit Request"] = "Odeslat žádost";
$a->strings["You aren't a friend of this contact."] = "nejste přítelem tohoto kontaktu";
$a->strings["You aren't following this contact."] = "Tento kontakt nesledujete.";
$a->strings["Unfollowing is currently not supported by your network."] = "Zrušení sledování není aktuálně na Vaši síti podporováno.";
$a->strings["Contact unfollowed"] = "Zrušeno sledování kontaktu";
$a->strings["Disconnect/Unfollow"] = "Odpojit se/Zrušit sledování";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Vaše adresa identity:";
$a->strings["Submit Request"] = "Odeslat žádost";
$a->strings["Profile URL"] = "URL profilu";
$a->strings["Status Messages and Posts"] = "Stavové zprávy a příspěvky ";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Vložený obsah - pro zobrazení obnovte stránku]";
$a->strings["Registration successful. Please check your email for further instructions."] = "Registrace byla úspěšná. Zkontrolujte prosím svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Failed to send email message. Here your accout details:<br> login: %s<br> password: %s<br><br>You can change your password after login."] = "Nepovedlo se odeslat emailovou zprávu. Zde jsou detaily Vašeho účtu:<br> přihlašovací jméno: %s<br> heslo: %s<br><br>Své heslo si můžete změnit po přihlášení.";
$a->strings["Failed to send email message. Here your accout details:<br> login: %s<br> password: %s<br><br>You can change your password after login."] = "Nepovedlo se odeslat e-mailovou zprávu. Zde jsou detaily Vašeho účtu:<br> přihlašovací jméno: %s<br> heslo: %s<br><br>Své heslo si můžete změnit po přihlášení.";
$a->strings["Registration successful."] = "Registrace byla úspěšná.";
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Vaši registraci nelze zpracovat.";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Vaše registrace čeká na schválení vlastníkem serveru.";
@@ -831,6 +831,8 @@ $a->strings["Network Notifications"] = "Síťová oznámení";
$a->strings["System Notifications"] = "Systémová oznámení";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Osobní oznámení";
$a->strings["Home Notifications"] = "Oznámení na domovské stránce";
$a->strings["Show unread"] = "Zobrazit nepřečtené";
$a->strings["Show all"] = "Zobrazit vše";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Zobrazit ignorované žádosti";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Skrýt ignorované žádosti";
$a->strings["Notification type:"] = "Typ oznámení:";
@@ -850,8 +852,6 @@ $a->strings["Subscriber"] = "Odběratel";
$a->strings["Tags:"] = "Štítky:";
$a->strings["Network:"] = "Síť:";
$a->strings["No introductions."] = "Žádné představení.";
$a->strings["Show unread"] = "Zobrazit nepřečtené";
$a->strings["Show all"] = "Zobrazit vše";
$a->strings["No more %s notifications."] = "Žádná další %s oznámení";
$a->strings["New Message"] = "Nová zpráva";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Nepodařilo se najít kontaktní informace.";
@@ -931,7 +931,7 @@ $a->strings["Profile Keywords"] = "Profilová klíčová slova";
$a->strings["Set some public keywords for your default profile which describe your interests. We may be able to find other people with similar interests and suggest friendships."] = "Nastavte si nějaká veřejná klíčová slova pro výchozí profil, která popisují Vaše zájmy. Můžeme Vám najít další lidi s podobnými zájmy a navrhnout přátelství.";
$a->strings["Connecting"] = "Připojuji se";
$a->strings["Importing Emails"] = "Importuji e-maily";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "Pokud chcete importovat své přátele nebo mailové skupiny a komunikovat s nimi, zadejte na Vaší stránce Nastavení kontektoru své přístupové údaje do svého emailového účtu";
$a->strings["Enter your email access information on your Connector Settings page if you wish to import and interact with friends or mailing lists from your email INBOX"] = "Pokud chcete importovat své přátele nebo mailové skupiny z INBOX Vašeho e-mailu a komunikovat s nimi, zadejte na Vaší stránce Nastavení kontektoru své přístupové údaje do svého e-mailového účtu";
$a->strings["Go to Your Contacts Page"] = "Navštivte Vaši stránku s kontakty";
$a->strings["Your Contacts page is your gateway to managing friendships and connecting with friends on other networks. Typically you enter their address or site URL in the <em>Add New Contact</em> dialog."] = "Vaše stránka Kontakty je Vaše brána k nastavování přátelství a propojení s přáteli z dalších sítí. Typicky zadáte jejich emailovou adresu nebo URL adresu jejich serveru prostřednictvím dialogu <em>Přidat nový kontakt</em>.";
$a->strings["Go to Your Site's Directory"] = "Navštivte adresář Vaší stránky";
@@ -948,7 +948,7 @@ $a->strings["Go to the Help Section"] = "Navštivte sekci nápovědy";
$a->strings["Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources."] = "Na stránkách <strong>Nápověda</strong> naleznete nejen další podrobnosti o všech funkcích Friendika ale také další zdroje informací.";
$a->strings["No valid account found."] = "Nenalezen žádný platný účet.";
$a->strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Žádost o obnovení hesla vyřízena. Zkontrolujte Vaši e-mailovou schránku.";
$a->strings["\n\t\tDear %1\$s,\n\t\t\tA request was recently received at \"%2\$s\" to reset your account\n\t\tpassword. In order to confirm this request, please select the verification link\n\t\tbelow or paste it into your web browser address bar.\n\n\t\tIf you did NOT request this change, please DO NOT follow the link\n\t\tprovided and ignore and/or delete this email, the request will expire shortly.\n\n\t\tYour password will not be changed unless we can verify that you\n\t\tissued this request."] = "\n\t\tVážený/á %1\$s,\n\t\t\tPřed nedávnem jsme obdrželi na \"%2\$s\" požadavek o obnovení\n\t\thesla k Vašemu účtu. Pro potvrzení tohoto požadavku, prosím klikněte na odkaz\n\t\tpro ověření dole, nebo ho zkopírujte do adresního řádku Vašeho prohlížeče.\n\n\t\tPokud jste o tuto změnu NEPOŽÁDAL/A, prosím NEKLIKEJTE na tento odkaz\n\t\ta ignorujte a/nebo smažte tento e-mail. Platnost požadavku brzy vyprší.\n\n\t\tVaše heslo nebude změněno, dokud nedokážeme ověřit, že jste tento\n\t\tpožadavek nevydal/a Vy.";
$a->strings["\n\t\tDear %1\$s,\n\t\t\tA request was recently received at \"%2\$s\" to reset your account\n\t\tpassword. In order to confirm this request, please select the verification link\n\t\tbelow or paste it into your web browser address bar.\n\n\t\tIf you did NOT request this change, please DO NOT follow the link\n\t\tprovided and ignore and/or delete this email, the request will expire shortly.\n\n\t\tYour password will not be changed unless we can verify that you\n\t\tissued this request."] = "\n\t\tVážený/á %1\$s,\n\t\t\tPřed nedávnem jsme obdrželi na „%2\$s“ požadavek o obnovení\n\t\thesla k Vašemu účtu. Pro potvrzení tohoto požadavku, prosím klikněte na odkaz\n\t\tpro ověření dole, nebo ho zkopírujte do adresního řádku Vašeho prohlížeče.\n\n\t\tPokud jste o tuto změnu NEPOŽÁDAL/A, prosím NEKLIKEJTE na tento odkaz\n\t\ta ignorujte a/nebo smažte tento e-mail. Platnost požadavku brzy vyprší.\n\n\t\tVaše heslo nebude změněno, dokud nedokážeme ověřit, že jste tento\n\t\tpožadavek nevydal/a Vy.";
$a->strings["\n\t\tFollow this link soon to verify your identity:\n\n\t\t%1\$s\n\n\t\tYou will then receive a follow-up message containing the new password.\n\t\tYou may change that password from your account settings page after logging in.\n\n\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\tSite Location:\t%2\$s\n\t\tLogin Name:\t%3\$s"] = "\n\t\tKlikněte na tento odkaz brzy pro ověření vaší identity:\n\n\t\t%1\$s\n\n\t\tObdržíte poté následnou zprávu obsahující nové heslo.\n\t\tPo přihlášení můžete toto heslo změnit na stránce nastavení Vašeho účtu.\n\n\t\tZde jsou vaše přihlašovací detaily:\n\n\t\tAdresa stránky:\t\t%2\$s\n\t\tPřihlašovací jméno:\t%3\$s";
$a->strings["Password reset requested at %s"] = "Na %s bylo zažádáno o obnovení hesla";
$a->strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Žádost nemohla být ověřena. (Možná jste ji odeslal/a již dříve.) Obnovení hesla se nezdařilo.";
@@ -968,18 +968,21 @@ $a->strings["\n\t\t\tYour login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\
$a->strings["Your password has been changed at %s"] = "Vaše heslo bylo změněno na %s";
$a->strings["Source input"] = "Zdrojový vstup";
$a->strings["BBCode::toPlaintext"] = "BBCode::toPlaintext";
$a->strings["BBCode::convert (raw HTML)"] = "BBCode::convert (raw HTML)";
$a->strings["BBCode::convert (raw HTML)"] = "BBCode::convert (hrubé HTML)";
$a->strings["BBCode::convert"] = "BBCode::convert";
$a->strings["BBCode::convert => HTML::toBBCode"] = "BBCode::convert => HTML::toBBCode";
$a->strings["BBCode::toMarkdown"] = "BBCode::toMarkdown";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::convert"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::convert";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::toBBCode"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::toBBCode";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::convert => HTML::toBBCode"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::convert => HTML::toBBCode";
$a->strings["Source input \\x28Diaspora format\\x29"] = "Zdrojový vstup \\x28Formát Diaspora\\x29";
$a->strings["Source input (Diaspora format)"] = "Zdrojový vstup (formát Diaspora)";
$a->strings["Markdown::convert (raw HTML)"] = "Markdown::convert (hrubé HTML)";
$a->strings["Markdown::convert"] = "Markdown::convert";
$a->strings["Markdown::toBBCode"] = "Markdown::toBBCode";
$a->strings["Raw HTML input"] = "Hrubý HTML vstup";
$a->strings["HTML Input"] = "HTML vstup";
$a->strings["HTML::toBBCode"] = "HTML::toBBCode";
$a->strings["HTML::toMarkdown"] = "HTML::toMarkdown";
$a->strings["HTML::toPlaintext"] = "HTML::toPlaintext";
$a->strings["Source text"] = "Zdrojový text";
$a->strings["BBCode"] = "BBCode";
@@ -1011,8 +1014,8 @@ $a->strings["Admin"] = "Administrátor";
$a->strings["Addon Features"] = "Vlastnosti doplňků";
$a->strings["User registrations waiting for confirmation"] = "Registrace uživatelů čekající na potvrzení";
$a->strings["Administration"] = "Administrace";
$a->strings["Display Terms of Service"] = "Ukázat Podmínky používání";
$a->strings["Enable the Terms of Service page. If this is enabled a link to the terms will be added to the registration form and the general information page."] = "Povolte stránku Podmínky používání. Pokud je toto povoleno, bude na formulář pro registrací a stránku s obecnými informacemi přidán odkaz k podmínkám.";
$a->strings["Display Terms of Service"] = "Zobrazit Podmínky používání";
$a->strings["Enable the Terms of Service page. If this is enabled a link to the terms will be added to the registration form and the general information page."] = "Povolí stránku Podmínky používání. Pokud je toto povoleno, bude na formulář pro registrací a stránku s obecnými informacemi přidán odkaz k podmínkám.";
$a->strings["Display Privacy Statement"] = "Zobrazit Prohlášení o soukromí";
$a->strings["Show some informations regarding the needed information to operate the node according e.g. to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">EU-GDPR</a>."] = "Ukázat některé informace ohledně potřebných informací k provozování serveru podle například <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR)</a>";
$a->strings["Privacy Statement Preview"] = "Náhled Prohlášení o soukromí";
@@ -1023,10 +1026,10 @@ $a->strings["The reason why you blocked this domain."] = "Důvod, proč jste dom
$a->strings["Delete domain"] = "Smazat doménu";
$a->strings["Check to delete this entry from the blocklist"] = "Zaškrtnutím odstraníte tuto položku z blokovacího seznamu";
$a->strings["This page can be used to define a black list of servers from the federated network that are not allowed to interact with your node. For all entered domains you should also give a reason why you have blocked the remote server."] = "Tato stránka může být použita k definici \"černé listiny\" serverů z federované sítě, kterým není dovoleno interagovat s vaším serverem. Měl/a byste také pro všechny zadané domény uvést důvod, proč jste vzdálený server zablokoval/a.";
$a->strings["The list of blocked servers will be made publically available on the /friendica page so that your users and people investigating communication problems can find the reason easily."] = "Seznam zablokovaných server bude zveřejněn na stránce /friendica, takže vaši uživatelé a lidé vyšetřující probém s komunikací mohou důvod najít snadno.";
$a->strings["The list of blocked servers will be made publically available on the /friendica page so that your users and people investigating communication problems can find the reason easily."] = "Seznam zablokovaných serverů bude zveřejněn na stránce /friendica, takže vaši uživatelé a lidé vyšetřující probém s komunikací mohou důvod najít snadno.";
$a->strings["Add new entry to block list"] = "Přidat na blokovací seznam novou položku";
$a->strings["Server Domain"] = "Serverová doména";
$a->strings["The domain of the new server to add to the block list. Do not include the protocol."] = "Doména serveru, který má být přidán na blokovací seznam. Vynechejte protokol (\"http://\").";
$a->strings["The domain of the new server to add to the block list. Do not include the protocol."] = "Doména serveru, který má být přidán na blokovací seznam. Vynechejte protokol („http://“).";
$a->strings["Block reason"] = "Důvod zablokování";
$a->strings["Add Entry"] = "Přidat položku";
$a->strings["Save changes to the blocklist"] = "Uložit změny do blokovacího seznamu";
@@ -1051,7 +1054,7 @@ $a->strings["select none"] = "nevybrat žádný";
$a->strings["Block"] = "Blokovat";
$a->strings["Unblock"] = "Odblokovat";
$a->strings["No remote contact is blocked from this node."] = "Žádný vzdálený kontakt není na tomto serveru zablokován.";
$a->strings["Blocked Remote Contacts"] = "Zablokovat vzdálené kontakty";
$a->strings["Blocked Remote Contacts"] = "Zablokova vzdálené kontakty";
$a->strings["Block New Remote Contact"] = "Zablokovat nový vzdálený kontakt";
$a->strings["Photo"] = "Fotka";
$a->strings["Address"] = "Adresa";
@@ -1074,7 +1077,7 @@ $a->strings["The <em>Auto Discovered Contact Directory</em> feature is not enabl
$a->strings["Currently this node is aware of %d nodes with %d registered users from the following platforms:"] = "Aktuálně si je tento server vědom %d serverů s %d registrovanými uživateli z těchto platforem:";
$a->strings["ID"] = "Identifikátor";
$a->strings["Recipient Name"] = "Jméno příjemce";
$a->strings["Recipient Profile"] = "Profil píjemce";
$a->strings["Recipient Profile"] = "Profil příjemce";
$a->strings["Created"] = "Vytvořeno";
$a->strings["Last Tried"] = "Naposled vyzkoušeno";
$a->strings["This page lists the content of the queue for outgoing postings. These are postings the initial delivery failed for. They will be resend later and eventually deleted if the delivery fails permanently."] = "Na této stránce najdete obsah fronty odchozích příspěvků. Toto jsou příspěvky, u kterých počáteční doručení selhalo. Budou znovu poslány později, a pokud doručení selže trvale, budou nakonec smazány.";
@@ -1088,7 +1091,7 @@ $a->strings["The database update failed. Please run \"php bin/console.php dbstru
$a->strings["The worker was never executed. Please check your database structure!"] = "Pracovník nebyl nikdy spuštěn. Prosím zkontrolujte strukturu Vaší databáze!";
$a->strings["The last worker execution was on %s UTC. This is older than one hour. Please check your crontab settings."] = "Pracovník byl naposledy spuštěn v %s UTC. Toto je více než jedna hodina. Prosím zkontrolujte si nastavení crontab.";
$a->strings["Friendica's configuration now is stored in config/local.ini.php, please copy config/local-sample.ini.php and move your config from <code>.htconfig.php</code>. See <a href=\"%s\">the Config help page</a> for help with the transition."] = "Konfigurace Friendica je nyní uložena v souboru config/local.ini.php, prosím zkopírujte soubor config/local-sample.ini.php a přesuňte svou konfiguraci ze souboru <code>.htconfig.php</code>. Pro pomoc při přechodu navštivte <a href=\"%s\">stránku Config v sekci nápovědy</a>.";
$a->strings["<a href=\"%s\">%s</a> is not reachable on your system. This is a servere configuration issue that prevents the communication.. See <a href=\"%s\">the installation page</a> for help."] = "<a href=\"%s\">%s</a> není na Vašem systému dosažitelné. Tohle je závažná chyba konfigurace, která brání komunikaci. Pro pomoc navštivte <a href=\"%s\">stránku instalace</a>.";
$a->strings["<a href=\"%s\">%s</a> is not reachable on your system. This is a severe configuration issue that prevents server to server communication. See <a href=\"%s\">the installation page</a> for help."] = "<a href=\"%s\">%s</a> není na Vašem systému dosažitelné. Tohle je závažná chyba konfigurace, která brání komunikaci mezi servery. Pro pomoc navštivte <a href=\"%s\">stránku instalace</a>.";
$a->strings["Normal Account"] = "Normální účet";
$a->strings["Automatic Follower Account"] = "Účet s automatickými sledovateli";
$a->strings["Public Forum Account"] = "Účet veřejného fóra";
@@ -1103,11 +1106,11 @@ $a->strings["Version"] = "Verze";
$a->strings["Active addons"] = "Aktivní doplňky";
$a->strings["Can not parse base url. Must have at least <scheme>://<domain>"] = "Nelze zpracovat výchozí url adresu. Musí obsahovat alespoň <scheme>://<domain>";
$a->strings["Site settings updated."] = "Nastavení webu aktualizováno.";
$a->strings["No community page for local users"] = "Žádná komunitní stránka pro lokální uživatele";
$a->strings["No community page"] = "Komunitní stránka neexistuje";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "Počet veřejných příspěvků od uživatele na této stránce";
$a->strings["No community page for local users"] = "Žádná komunitní stránka pro místní uživatele";
$a->strings["No community page"] = "Žádná komunitní stránka";
$a->strings["Public postings from users of this site"] = "Veřejné příspěvky od místních uživatelů";
$a->strings["Public postings from the federated network"] = "Veřejné příspěvky z federované sítě";
$a->strings["Public postings from local users and the federated network"] = "Veřejné příspěvky od lokálních uživatelů a z federované sítě";
$a->strings["Public postings from local users and the federated network"] = "Veřejné příspěvky od místních uživatelů a z federované sítě";
$a->strings["Disabled"] = "Zakázáno";
$a->strings["Users, Global Contacts"] = "Uživatelé, globální kontakty";
$a->strings["Users, Global Contacts/fallback"] = "Uživatelé, globální kontakty/fallback";
@@ -1121,13 +1124,13 @@ $a->strings["Requires approval"] = "Vyžaduje schválení";
$a->strings["Open"] = "Otevřeno";
$a->strings["No SSL policy, links will track page SSL state"] = "Žádná SSL politika, odkazy budou následovat SSL stav stránky";
$a->strings["Force all links to use SSL"] = "Vyžadovat u všech odkazů použití SSL";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certifikát podepsaný sám sebou, použít SSL pouze pro lokální odkazy (nedoporučeno)";
$a->strings["Self-signed certificate, use SSL for local links only (discouraged)"] = "Certifikát podepsaný sám sebou, použít SSL pouze pro místní odkazy (nedoporučeno)";
$a->strings["Don't check"] = "Nekontrolovat";
$a->strings["check the stable version"] = "kontrolovat stabilní verzi";
$a->strings["check the development version"] = "kontrolovat vývojovou verzi";
$a->strings["Republish users to directory"] = "Znovu publikovat uživatele do adresáře";
$a->strings["File upload"] = "Nahrání souborů";
$a->strings["Policies"] = "Politiky";
$a->strings["Policies"] = "Politika";
$a->strings["Advanced"] = "Pokročilé";
$a->strings["Auto Discovered Contact Directory"] = "Adresář automaticky objevených kontaktů";
$a->strings["Performance"] = "Výkon";
@@ -1189,42 +1192,42 @@ $a->strings["Enabling this may violate privacy laws like the GDPR"] = "Povolení
$a->strings["Global directory URL"] = "Adresa URL globálního adresáře";
$a->strings["URL to the global directory. If this is not set, the global directory is completely unavailable to the application."] = "Adresa URL globálního adresáře. Pokud toto není nastaveno, globální adresář bude aplikaci naprosto nedostupný.";
$a->strings["Private posts by default for new users"] = "Nastavit pro nové uživatele příspěvky jako soukromé";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "Nastavit defaultní práva pro příspěvky od všech nových členů na výchozí soukromou skupinu raději než jako veřejné.";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "Nezahrnovat obsah příspěvků v emailových upozorněních";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = " V mailových upozorněních, které jsou odesílány z tohoto webu jako soukromé zprávy, nejsou z důvodů bezpečnosti obsaženy příspěvky/komentáře/soukromé zprávy apod. ";
$a->strings["Set default post permissions for all new members to the default privacy group rather than public."] = "Nastavit výchozí práva pro příspěvky od všech nových členů na výchozí soukromou skupinu místo veřejné.";
$a->strings["Don't include post content in email notifications"] = "Nezahrnovat v e-mailových upozorněních obsah příspěvků";
$a->strings["Don't include the content of a post/comment/private message/etc. in the email notifications that are sent out from this site, as a privacy measure."] = " V e-mailových oznámeních, které jsou odesílány z tohoto webu, nebudou z důvodů bezpečnosti obsaženy příspěvky/komentáře/soukromé zprávy apod. ";
$a->strings["Disallow public access to addons listed in the apps menu."] = "Zakázat veřejný přístup k rozšířením uvedeným v menu aplikace.";
$a->strings["Checking this box will restrict addons listed in the apps menu to members only."] = "Označení této volby omezí rozšíření uvedená v menu aplikace pouze pro členy.";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "Nepovolit přidávání soukromých správ v příspěvcích";
$a->strings["Don't embed private images in posts"] = "Nepovolit přidávání soukromých obrázků do příspěvků";
$a->strings["Don't replace locally-hosted private photos in posts with an embedded copy of the image. This means that contacts who receive posts containing private photos will have to authenticate and load each image, which may take a while."] = "Nenahrazovat místní soukromé fotky v příspěvcích vloženou kopií obrázku. To znamená, že kontakty, které obdrží příspěvek obsahující soukromé fotky, budou muset autentikovat a načíst každý obrázek, což může zabrat nějaký čas.";
$a->strings["Explicit Content"] = "Explicitní obsah";
$a->strings["Set this to announce that your node is used mostly for explicit content that might not be suited for minors. This information will be published in the node information and might be used, e.g. by the global directory, to filter your node from listings of nodes to join. Additionally a note about this will be shown at the user registration page."] = "Touto funkcí oznámíte, že je Váš server používán hlavně pro explicitní obsah, který nemusí být vhodný pro mladistvé. Tato informace bude publikována na stránce informací o serveru a může být využita např. globálním adresářem pro odfiltrování Vašeho serveru ze seznamu serverů pro spojení. Poznámka o tom bude navíc zobrazena na stránce registrace.";
$a->strings["Allow Users to set remote_self"] = "Umožnit uživatelům nastavit ";
$a->strings["Allow Users to set remote_self"] = "Umožnit uživatelům nastavit remote_self";
$a->strings["With checking this, every user is allowed to mark every contact as a remote_self in the repair contact dialog. Setting this flag on a contact causes mirroring every posting of that contact in the users stream."] = "S tímto označením má každý uživatel možnost označit jakékoliv ze svých kontakt jako \"remote_self\" v nastavení v dialogu opravit kontakt. Tímto označením se budou zrcadlit všechny správy tohoto kontaktu v uživatelově proudu.";
$a->strings["Block multiple registrations"] = "Blokovat více registrací";
$a->strings["Disallow users to register additional accounts for use as pages."] = "Znemožnit uživatelům registraci dodatečných účtů k použití jako stránky.";
$a->strings["OpenID support"] = "Podpora OpenID";
$a->strings["OpenID support for registration and logins."] = "Podpora OpenID pro registraci a přihlašování.";
$a->strings["Fullname check"] = "Kontrola úplného jména";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "Přimět uživatele k registraci s mezerou mezi jménu a příjmením v poli Celé jméno, jako antispamové opatření.";
$a->strings["Force users to register with a space between firstname and lastname in Full name, as an antispam measure"] = "Přimět uživatele k registraci s mezerou mezi jménu a příjmením v poli Celé jméno, jako protispamové opatření.";
$a->strings["Community pages for visitors"] = "Komunitní stránky pro návštěvníky";
$a->strings["Which community pages should be available for visitors. Local users always see both pages."] = "Které komunitní stránky by měly být viditelné pro návštěvníky. Lokální uživatelé vždy vidí obě stránky.";
$a->strings["Which community pages should be available for visitors. Local users always see both pages."] = "Které komunitní stránky by měly být viditelné pro návštěvníky. Místní uživatelé vždy vidí obě stránky.";
$a->strings["Posts per user on community page"] = "Počet příspěvků na komunitní stránce";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "Maximální počet příspěvků na uživatele na komunitní sptránce. (neplatí pro 'Globální komunitu')";
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "Maximální počet příspěvků na uživatele na komunitní stránce. (neplatí pro „Globální komunitu“)";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "Zapnout podporu pro OStatus";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Poskytnout zabudouvanou kompatibilitu s OStatus (StatusNet, GNU Social apod.). Veškerá komunikace s OStatus je veřejná, proto bude občas zobrazeno upozornění.";
$a->strings["Only import OStatus threads from our contacts"] = "Pouze importovat vlákna z OStatus z našich kontaktů";
$a->strings["Normally we import every content from our OStatus contacts. With this option we only store threads that are started by a contact that is known on our system."] = "Běžně importujeme všechen obsah z našich kontaktů na OStatus. S touto volbou uchováváme vlákna počatá kontaktem, který je na našem systému známý.";
$a->strings["Only import OStatus/ActivityPub threads from our contacts"] = "Pouze importovat vlákna z OStatus/ActivityPub z našich kontaktů";
$a->strings["Normally we import every content from our OStatus and ActivityPub contacts. With this option we only store threads that are started by a contact that is known on our system."] = "Běžně importujeme všechen obsah z našich kontaktů na OStatus a ActivityPub. S touto volbou uchováváme vlákna počatá kontaktem, který je na našem systému známý.";
$a->strings["OStatus support can only be enabled if threading is enabled."] = "Podpora pro OStatus může být zapnuta pouze, je-li povolen threading.";
$a->strings["Diaspora support can't be enabled because Friendica was installed into a sub directory."] = "Podpora pro Diasporu nemůže být zapnuta, protože Friendica byla nainstalována do podadresáře.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Zapnout podporu pro Diaspora";
$a->strings["Provide built-in Diaspora network compatibility."] = "Poskytnout zabudovanou kompatibilitu sitě Diaspora.";
$a->strings["Only allow Friendica contacts"] = "Povolit pouze kontakty z Friendica";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "Všechny kontakty musí používat Friendica protokol. Všchny jiné zabudované komunikační protokoly budou zablokované.";
$a->strings["All contacts must use Friendica protocols. All other built-in communication protocols disabled."] = "Všechny kontakty musí používat protokol Friendica. Všchny ostatní zabudované komunikační protokoly budou zablokované.";
$a->strings["Verify SSL"] = "Ověřit SSL";
$a->strings["If you wish, you can turn on strict certificate checking. This will mean you cannot connect (at all) to self-signed SSL sites."] = "Pokud si přejete, můžete vynutit striktní ověřování certifikátů. To znamená že se nebudete moci připojit k žádnému serveru s vlastním SSL certifikátem.";
$a->strings["Proxy user"] = "Proxy uživatel";
$a->strings["Proxy URL"] = "Proxy URL adresa";
$a->strings["Network timeout"] = "Čas síťového spojení vypršel (timeout)";
$a->strings["Network timeout"] = "Čas vypršení síťového spojení (timeout)";
$a->strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Hodnota ve vteřinách. Nastavte 0 pro neomezeno (není doporučeno).";
$a->strings["Maximum Load Average"] = "Maximální průměrné zatížení";
$a->strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Maximální zatížení systému před pozastavením procesů zajišťujících doručování aktualizací - výchozí hodnota 50";
@@ -1244,8 +1247,8 @@ $a->strings["Discover contacts from other servers"] = "Objevit kontakty z ostatn
$a->strings["Periodically query other servers for contacts. You can choose between 'users': the users on the remote system, 'Global Contacts': active contacts that are known on the system. The fallback is meant for Redmatrix servers and older friendica servers, where global contacts weren't available. The fallback increases the server load, so the recommened setting is 'Users, Global Contacts'."] = "Periodicky dotazovat ostatní servery pro kontakty. Můžete si vybrat mezi možnostmi: \"uživatelé\" - uživatelé na vzdáleném systému, a \"globální kontakty\" - aktivní kontakty, které jsou známy na systému. Funkce fallback je určena pro servery Redmatrix a starší servery Friendica, kde globální kontakty nejsou dostupné. Fallback zvyšuje serverovou zátěž, doporučené nastavení je proto \"Uživatelé, globální kontakty\".";
$a->strings["Timeframe for fetching global contacts"] = "Časový rámec pro načítání globálních kontaktů";
$a->strings["When the discovery is activated, this value defines the timeframe for the activity of the global contacts that are fetched from other servers."] = "Pokud je aktivováno objevování, tato hodnota definuje časový rámec pro aktivitu globálních kontaktů, které jsou načteny z jiných serverů.";
$a->strings["Search the local directory"] = "Hledat v lokálním adresáři";
$a->strings["Search the local directory instead of the global directory. When searching locally, every search will be executed on the global directory in the background. This improves the search results when the search is repeated."] = "Prohledat lokální adresář místo globálního adresáře. Při lokálním prohledávání bude každé hledání provedeno v globálním adresáři na pozadí. To vylepšuje výsledky při zopakování hledání.";
$a->strings["Search the local directory"] = "Hledat v místním adresáři";
$a->strings["Search the local directory instead of the global directory. When searching locally, every search will be executed on the global directory in the background. This improves the search results when the search is repeated."] = "Prohledat místní adresář místo globálního adresáře. Při místním prohledávání bude každé hledání provedeno v globálním adresáři na pozadí. To vylepšuje výsledky při zopakování hledání.";
$a->strings["Publish server information"] = "Zveřejnit informace o serveru";
$a->strings["If enabled, general server and usage data will be published. The data contains the name and version of the server, number of users with public profiles, number of posts and the activated protocols and connectors. See <a href='http://the-federation.info/'>the-federation.info</a> for details."] = "Pokud je toto povoleno, budou zveřejněna obecná data o serveru a jeho používání. Data obsahují jméno a verzi serveru, počet uživatelů s veřejnými profily, počet příspěvků a aktivované protokoly a konektory. Pro více informací navštivte <a href='http://the-federation.info/'>the-federation.info</a>.";
$a->strings["Check upstream version"] = "Zkontrolovat upstreamovou verzi";
@@ -1292,13 +1295,13 @@ $a->strings["Address of the relay server where public posts should be send to. F
$a->strings["Direct relay transfer"] = "Přímý přenos na server pro přeposílání";
$a->strings["Enables the direct transfer to other servers without using the relay servers"] = "Umožňuje přímý přenos na ostatní servery bez použití přeposílacích serverů";
$a->strings["Relay scope"] = "Rozsah příspěvků z přeposílacího serveru";
$a->strings["Can be 'all' or 'tags'. 'all' means that every public post should be received. 'tags' means that only posts with selected tags should be received."] = "Může být buď \"vše\" nebo \"štítky\". \"vše\" znamená, že budou přijaty všechny veřejné příspěvky. \"štítky\" znamená, že budou přijaty pouze příspěvky s vybranými štítky.";
$a->strings["Can be 'all' or 'tags'. 'all' means that every public post should be received. 'tags' means that only posts with selected tags should be received."] = "Může být buď „vše“ nebo „štítky“. „vše“ znamená, že budou přijaty všechny veřejné příspěvky. „štítky“ znamená, že budou přijaty pouze příspěvky s vybranými štítky.";
$a->strings["all"] = "vše";
$a->strings["tags"] = "štítky";
$a->strings["Server tags"] = "Serverové štítky";
$a->strings["Comma separated list of tags for the 'tags' subscription."] = "Seznam štítků pro odběr \"tags\", oddělených čárkami.";
$a->strings["Comma separated list of tags for the 'tags' subscription."] = "Seznam štítků pro odběr „tags“, oddělených čárkami.";
$a->strings["Allow user tags"] = "Povolit uživatelské štítky";
$a->strings["If enabled, the tags from the saved searches will used for the 'tags' subscription in addition to the 'relay_server_tags'."] = "Pokud je toto povoleno, budou štítky z uložených hledání vedle odběru \"relay_server_tags\" použity i pro odběr \"tags\".";
$a->strings["If enabled, the tags from the saved searches will used for the 'tags' subscription in addition to the 'relay_server_tags'."] = "Pokud je toto povoleno, budou štítky z uložených hledání vedle odběru „relay_server_tags“ použity i pro odběr „tags“.";
$a->strings["Start Relocation"] = "Začít přemístění";
$a->strings["Update has been marked successful"] = "Aktualizace byla označena jako úspěšná.";
$a->strings["Database structure update %s was successfully applied."] = "Aktualizace struktury databáze %s byla úspěšně aplikována.";
@@ -1308,7 +1311,7 @@ $a->strings["Update %s was successfully applied."] = "Aktualizace %s byla úspě
$a->strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Aktualizace %s nevrátila žádný stav. Není zřejmé, jestli byla úspěšná.";
$a->strings["There was no additional update function %s that needed to be called."] = "Nebyla nalezena žádná další aktualizační funkce %s která by měla být volána.";
$a->strings["No failed updates."] = "Žádné neúspěšné aktualizace.";
$a->strings["Check database structure"] = "Ověření struktury databáze";
$a->strings["Check database structure"] = "Ověřit strukturu databáze";
$a->strings["Failed Updates"] = "Neúspěšné aktualizace";
$a->strings["This does not include updates prior to 1139, which did not return a status."] = "To nezahrnuje aktualizace do verze 1139, které nevracejí žádný status.";
$a->strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Označit za úspěšné (pokud byla aktualizace aplikována manuálně)";
@@ -1382,7 +1385,7 @@ $a->strings["PHP logging"] = "Záznamování PHP";
$a->strings["To temporarily enable logging of PHP errors and warnings you can prepend the following to the index.php file of your installation. The filename set in the 'error_log' line is relative to the friendica top-level directory and must be writeable by the web server. The option '1' for 'log_errors' and 'display_errors' is to enable these options, set to '0' to disable them."] = "Pro dočasné umožnění zaznamenávání PHP chyb a varování, můžete přidat do souboru index.php na vaší instalaci následující: Název souboru nastavený v řádku \"error_log\" je relativní ke kořenovému adresáři Friendica a webový server musí mít povolení na něj zapisovat. Možnost \"1\" pro \"log_errors\" a \"display_errors\" tyto funkce povoluje, nastavením hodnoty na \"0\" je zakážete. ";
$a->strings["Error trying to open <strong>%1\$s</strong> log file.\\r\\n<br/>Check to see if file %1\$s exist and is readable."] = "Chyba při otevírání záznamu <strong>%1\$s</strong>.\\r\\n<br/>Zkontrolujte, jestli soubor %1\$s existuje a může se číst.";
$a->strings["Couldn't open <strong>%1\$s</strong> log file.\\r\\n<br/>Check to see if file %1\$s is readable."] = "Nelze otevřít záznam <strong>%1\$s</strong>.\\r\\n<br/>Zkontrolujte, jestli se soubor %1\$s může číst.";
$a->strings["Lock feature %s"] = "Funkce zámku %s";
$a->strings["Lock feature %s"] = "Uzamknout vlastnost %s";
$a->strings["Manage Additional Features"] = "Spravovat další funkce";
$a->strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "Chyba OpenID protokolu. Nebylo navráceno žádné ID.";
$a->strings["Account not found and OpenID registration is not permitted on this site."] = "Nenalezen účet a OpenID registrace na tomto serveru není dovolena.";
@@ -1409,7 +1412,7 @@ $a->strings["Apparently you are already friends with %s."] = "Zřejmě jste s %s
$a->strings["Invalid profile URL."] = "Neplatné URL profilu.";
$a->strings["Disallowed profile URL."] = "Nepovolené URL profilu.";
$a->strings["Failed to update contact record."] = "Nepodařilo se aktualizovat kontakt.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše žádost o propojení byla odeslána.";
$a->strings["Your introduction has been sent."] = "Vaše představení bylo odesláno.";
$a->strings["Remote subscription can't be done for your network. Please subscribe directly on your system."] = "Vzdálený odběr nemůže být na Vaší síti proveden. Prosím, přihlaste se k odběru přímo na Vašem systému.";
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Pro potvrzení představení se prosím přihlaste.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Jste přihlášen/a pod nesprávnou identitou. Prosím, přihlaste se do <strong>tohoto</strong> profilu.";
@@ -1457,6 +1460,7 @@ $a->strings["You may visit them online at %s"] = "Můžete jej/ji navštívit on
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Pokud nechcete dostávat tyto zprávy, kontaktujte prosím odesílatele odpovědí na tuto zprávu.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s poslal/a aktualizaci.";
$a->strings["Help:"] = "Nápověda:";
$a->strings["User imports on closed servers can only be done by an administrator."] = "Importy uživatelů na uzavřených serverech může provést pouze administrátor.";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Můžete importovat účet z jiného serveru Friendica.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Musíte exportovat svůj účet na starém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhoval/a.";
@@ -1483,13 +1487,13 @@ $a->strings["Registration revoked for %s"] = "Registrace zrušena pro %s";
$a->strings["Please login."] = "Přihlaste se, prosím.";
$a->strings["Item not found"] = "Položka nenalezena";
$a->strings["Edit post"] = "Upravit příspěvek";
$a->strings["CC: email addresses"] = "Skrytá kopie: e-mailové adresy";
$a->strings["CC: email addresses"] = "Kopie: e-mailové adresy";
$a->strings["Example: bob@example.com, mary@example.com"] = "Příklad: jan@priklad.cz, lucie@priklad.cz";
$a->strings["Applications"] = "Aplikace";
$a->strings["No installed applications."] = "Žádné nainstalované aplikace.";
$a->strings["You must be logged in to use this module"] = "Pro používání tohoto modulu musíte být přihlášen/a";
$a->strings["Source URL"] = "Zdrojová adresa URL";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Návrhy přátelství odeslány ";
$a->strings["Friend suggestion sent."] = "Návrh přátelství odeslán. ";
$a->strings["Suggest Friends"] = "Navrhnout přátele";
$a->strings["Suggest a friend for %s"] = "Navrhnout přítele pro uživatele %s";
$a->strings["System down for maintenance"] = "Systém vypnut z důvodů údržby";
@@ -1554,7 +1558,7 @@ $a->strings["Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be vi
$a->strings["Notification for new posts"] = "Upozornění na nové příspěvky";
$a->strings["Send a notification of every new post of this contact"] = "Poslat upozornění při každém novém příspěvku tohoto kontaktu";
$a->strings["Blacklisted keywords"] = "Zakázaná klíčová slova";
$a->strings["Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, when \"Fetch information and keywords\" is selected"] = "Seznam klíčových slov, které by neměly být převáděna na hashtagy, když je zvoleno \"Načíst informace a klíčová slova\". Oddělujte čárkami";
$a->strings["Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, when \"Fetch information and keywords\" is selected"] = "Seznam klíčových slov, které by neměly být převáděna na hashtagy, když je zvoleno „Načíst informace a klíčová slova“. Oddělujte čárkami";
$a->strings["XMPP:"] = "XMPP:";
$a->strings["Actions"] = "Akce";
$a->strings["Suggestions"] = "Návrhy";
@@ -1603,7 +1607,7 @@ $a->strings["Description:"] = "Popis:";
$a->strings["Title:"] = "Název:";
$a->strings["Share this event"] = "Sdílet tuto událost";
$a->strings["Basic"] = "Základní";
$a->strings["Permissions"] = "Oprávnění:";
$a->strings["Permissions"] = "Oprávnění";
$a->strings["Failed to remove event"] = "Odstranění události selhalo";
$a->strings["Event removed"] = "Událost odstraněna";
$a->strings["The contact could not be added."] = "Kontakt nemohl být přidán.";
@@ -1641,7 +1645,7 @@ $a->strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "Vyberte, co si přejet
$a->strings["Make this post private"] = "Změnit tento příspěvek na soukromý";
$a->strings["Total invitation limit exceeded."] = "Celkový limit pozvánek byl překročen";
$a->strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : není platná e-mailová adresa.";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "Prosím přidejte se k nám na Friendice";
$a->strings["Please join us on Friendica"] = "Prosím přidejte se k nám na Friendica";
$a->strings["Invitation limit exceeded. Please contact your site administrator."] = "Limit pozvánek byl překročen. Prosím kontaktujte administrátora Vaší stránky.";
$a->strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : Doručení zprávy se nezdařilo.";
$a->strings["%d message sent."] = [
@@ -1651,7 +1655,7 @@ $a->strings["%d message sent."] = [
3 => "%d zpráv odesláno.",
];
$a->strings["You have no more invitations available"] = "Nemáte k dispozici žádné další pozvánky";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "Navštivte %s pro seznam veřejných serverů, na kterých se můžete přidat. Členové Friendica na jiných serverech se mohou spojit mezi sebou, jakožto i se členy mnoha dalších sociálních sítí.";
$a->strings["Visit %s for a list of public sites that you can join. Friendica members on other sites can all connect with each other, as well as with members of many other social networks."] = "Navštiv %s pro seznam veřejných serverů, na kterých se můžeš přidat. Členové Friendica na jiných serverech se mohou spojit mezi sebou, jakožto i se členy mnoha dalších sociálních sítí.";
$a->strings["To accept this invitation, please visit and register at %s or any other public Friendica website."] = "K přijetí této pozvánky prosím navštivte a registrujte se na %s nebo na kterékoliv jiném veřejném Friendica serveru.";
$a->strings["Friendica sites all inter-connect to create a huge privacy-enhanced social web that is owned and controlled by its members. They can also connect with many traditional social networks. See %s for a list of alternate Friendica sites you can join."] = "Stránky Friendica jsou navzájem propojené a vytváří tak obrovský sociální web s dúrazem na soukromí, kterou vlastní a kontrojují její členové, Mohou se také připojit k mnoha tradičním socilním sítím. Navštivte %s pro seznam alternativních serverů Friendica, ke kterým se můžete přidat.";
$a->strings["Our apologies. This system is not currently configured to connect with other public sites or invite members."] = "Omlouváme se. Systém nyní není nastaven tak, aby se připojil k ostatním veřejným serverům nebo umožnil pozvat nové členy.";
@@ -1662,7 +1666,7 @@ $a->strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Zadejte e-mailové adresy
$a->strings["You are cordially invited to join me and other close friends on Friendica - and help us to create a better social web."] = "Jsi srdečně pozván/a se připojit ke mně a k mým blízkým přátelům na Friendica - a pomoci nám vytvořit lepší sociální web.";
$a->strings["You will need to supply this invitation code: \$invite_code"] = "Budeš muset zadat tento pozvánkový kód: \$invite_code";
$a->strings["Once you have registered, please connect with me via my profile page at:"] = "Jakmile se zaregistruješ, prosím spoj se se mnou přes mou profilovu stránku na:";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendi.ca"] = "Pro více informací o projektu Friendica a proč si myslíme, že je důležitý, prosím navštivte http://friendi.ca";
$a->strings["For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendi.ca"] = "Pro více informací o projektu Friendica a proč si myslím, že je důležitý, prosím navštiv http://friendi.ca";
$a->strings["Personal Notes"] = "Osobní poznámky";
$a->strings["Profile deleted."] = "Profil smazán.";
$a->strings["Profile-"] = "Profil-";
@@ -1763,10 +1767,10 @@ $a->strings["No photos selected"] = "Není vybrána žádná fotka";
$a->strings["Upload Photos"] = "Nahrát fotky";
$a->strings["New album name: "] = "Název nového alba: ";
$a->strings["or select existing album:"] = "nebo si vyberte existující album:";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "Nezobrazovat pro toto nahrání stavový příspěvek";
$a->strings["Do not show a status post for this upload"] = "Nezobrazovat pro toto nahrání stavovou zprávu";
$a->strings["Edit Album"] = "Upravit album";
$a->strings["Show Newest First"] = "Zobrazit nejprve nejnovější:";
$a->strings["Show Oldest First"] = "Zobrazit nejprve nejstarší:";
$a->strings["Show Newest First"] = "Zobrazit nejprve nejnovější";
$a->strings["Show Oldest First"] = "Zobrazit nejprve nejstarší";
$a->strings["View Photo"] = "Zobrazit fotku";
$a->strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Oprávnění bylo zamítnuto. Přístup k této položce může být omezen.";
$a->strings["Photo not available"] = "Fotka není k dispozici";
@@ -1784,8 +1788,8 @@ $a->strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #cam
$a->strings["Do not rotate"] = "Neotáčet";
$a->strings["Rotate CW (right)"] = "Otáčet po směru hodinových ručiček (doprava)";
$a->strings["Rotate CCW (left)"] = "Otáčet proti směru hodinových ručiček (doleva)";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "Líbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "Nelíbí se mi to (přepínač)";
$a->strings["I like this (toggle)"] = "To se mi líbí (přepínat)";
$a->strings["I don't like this (toggle)"] = "To se mi nelíbí (přepínat)";
$a->strings["Comment"] = "Okomentovat";
$a->strings["Map"] = "Mapa";
$a->strings["<span><a href=\"%s\" target=\"_blank\" class=\"shared-wall-item-name\">%s</a> wrote the following <a href=\"%s\" target=\"_blank\">post</a>"] = "<span><a href=\"%s\" target=\"_blank\" class=\"shared-wall-item-name\">%s</a> napsal/a následující <a href=\"%s\" target=\"_blank\">příspěvek</a>";
@@ -1855,6 +1859,7 @@ $a->strings["Visible to everybody"] = "Viditelné pro všechny";
$a->strings["Close"] = "Zavřít";
$a->strings["Could not find any unarchived contact entry for this URL (%s)"] = "Nelze najít žádný nearchivovaný záznam kontaktu pro tuto URL adresu (%s)";
$a->strings["The contact entries have been archived"] = "Záznamy kontaktů byly archivovány";
$a->strings["Post update version number has been set to %s."] = "Číslo verze post update bylo nastaveno na %s.";
$a->strings["Execute pending post updates."] = "Provést čekající aktualizace příspěvků.";
$a->strings["All pending post updates are done."] = "Všechny čekající aktualizace příspěvků jsou hotové.";
$a->strings["Enter new password: "] = "Zadejte nové heslo";
@@ -1899,7 +1904,7 @@ $a->strings["toggle ignore status"] = "přepínat stav ignorování";
$a->strings["add star"] = "přidat hvězdu";
$a->strings["remove star"] = "odebrat hvězdu";
$a->strings["toggle star status"] = "přepínat hvězdu";
$a->strings["starred"] = "označeno hvězdou";
$a->strings["starred"] = "s hvězdou";
$a->strings["add tag"] = "přidat štítek";
$a->strings["like"] = "líbí se mi";
$a->strings["dislike"] = "nelíbí se mi";
@@ -1942,6 +1947,7 @@ $a->strings["At the time of registration, and for providing communications betwe
$a->strings["This data is required for communication and is passed on to the nodes of the communication partners and is stored there. Users can enter additional private data that may be transmitted to the communication partners accounts."] = "Tato data jsou vyžadována ke komunikaci a jsou předávána serverům komunikačních partnerů a jsou tam ukládána. Uživatelé mohou zadávat dodatečná soukromá data, která mohou být odeslána na účty komunikačních partnerů.";
$a->strings["At any point in time a logged in user can export their account data from the <a href=\"%1\$s/settings/uexport\">account settings</a>. If the user wants to delete their account they can do so at <a href=\"%1\$s/removeme\">%1\$s/removeme</a>. The deletion of the account will be permanent. Deletion of the data will also be requested from the nodes of the communication partners."] = "Přihlášený uživatel si kdykoliv může exportovat svoje data účtu z <a href=\"%1\$s/settings/uexport\">nastavení účtu</a>. Pokud by chtěl uživatel svůj účet smazat, může tak učinit na stránce <a href=\"%1\$s/removeme\">%1\$s/removeme</a>. Smazání účtu bude trvalé. Na serverech komunikačních partnerů bude zároveň vyžádáno smazání dat.";
$a->strings["Privacy Statement"] = "Prohlášení o soukromí";
$a->strings["Bad Request."] = "Špatný požadavek";
$a->strings["%s is now following %s."] = "%s nyní sleduje %s.";
$a->strings["following"] = "sleduje";
$a->strings["%s stopped following %s."] = "%s přestal/a sledovat uživatele %s.";
@@ -1981,7 +1987,7 @@ $a->strings["No browser URL could be matched to this address."] = "Této adrese
$a->strings["Unable to match @-style Identity Address with a known protocol or email contact."] = "Není možné namapovat adresu identity ve stylu @ s žádným možným protokolem ani emailovým kontaktem.";
$a->strings["Use mailto: in front of address to force email check."] = "Použite mailo: před adresou k vynucení emailové kontroly.";
$a->strings["The profile address specified belongs to a network which has been disabled on this site."] = "Zadaná adresa profilu patří do sítě, která byla na tomto serveru zakázána.";
$a->strings["Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you."] = "Omezený profil. Tato osoba nebude schopna od Vás přijímat přímé/osobní sdělení.";
$a->strings["Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you."] = "Omezený profil. Tato osoba nebude schopna od Vás přijímat přímá/osobní sdělení.";
$a->strings["Unable to retrieve contact information."] = "Nepodařilo se získat kontaktní informace.";
$a->strings["Starts:"] = "Začíná:";
$a->strings["Finishes:"] = "Končí:";
@@ -2022,7 +2028,7 @@ $a->strings["\n\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\tThank you for registering at %2\$s. Yo
$a->strings["Registration at %s"] = "Registrace na %s";
$a->strings["\n\t\t\tDear %1\$s,\n\t\t\t\tThank you for registering at %2\$s. Your account has been created.\n\t\t"] = "\n\t\t\tVážený/á %1\$s,\n\t\t\t\tDěkujeme, že jste se registroval/a na %2\$s. Váš účet byl vytvořen.\n\t\t";
$a->strings["\n\t\t\tThe login details are as follows:\n\n\t\t\tSite Location:\t%3\$s\n\t\t\tLogin Name:\t\t%1\$s\n\t\t\tPassword:\t\t%5\$s\n\n\t\t\tYou may change your password from your account \"Settings\" page after logging\n\t\t\tin.\n\n\t\t\tPlease take a few moments to review the other account settings on that page.\n\n\t\t\tYou may also wish to add some basic information to your default profile\n\t\t\t(on the \"Profiles\" page) so that other people can easily find you.\n\n\t\t\tWe recommend setting your full name, adding a profile photo,\n\t\t\tadding some profile \"keywords\" (very useful in making new friends) - and\n\t\t\tperhaps what country you live in; if you do not wish to be more specific\n\t\t\tthan that.\n\n\t\t\tWe fully respect your right to privacy, and none of these items are necessary.\n\t\t\tIf you are new and do not know anybody here, they may help\n\t\t\tyou to make some new and interesting friends.\n\n\t\t\tIf you ever want to delete your account, you can do so at %3\$s/removeme\n\n\t\t\tThank you and welcome to %2\$s."] = "\n\t\t\tZde jsou Vaše přihlašovací detaily:\n\n\t\t\tAdresa stránky:\t\t%3\$s\n\t\t\tPřihlašovací jméno:\t%1\$s\n\t\t\tHeslo:\t\t\t%5\$s\n\n\t\t\tSvé heslo si po přihlášení můžete změnit na stránce \"Nastavení\" vašeho\n\t\t\túčtu.\n\n\t\t\tProsím, prohlédněte si na chvilku ostatní nastavení účtu na této stránce.\n\n\t\t\tMožná byste si také přál/a přidat pár základních informací na svůj výchozí\n\t\t\tprofil (na stránce \"Profily\") aby vás další lidé mohli snadno najít.\n\t\t\tDoporučujeme nastavit si Vaše celé jméno, přidat profilovou fotku,\n\t\t\tpřidat pár \"klíčových slov\" k profilu (velmi užitečné při získávání nových\n\t\t\tpřátel) - a možná v jaké zemi žijete; pokud nechcete být konkrétnější.\n\n\t\t\tZcela respektujeme Vaše právo na soukromí a žádnou z těchto položek\n\t\t\tnení potřeba vyplňovat. Pokud jste zde nový/á a nikoho zde neznáte, mohou vám\n\t\t\tpomoci si získat nové a zajímavé přátele.\n\t\t\tPokud byste si někdy přál/a smazat účet, můžete tak učinit na stránce\n\t\t\t%3\$s/removeme.\n\n\t\t\tDěkujeme Vám a vítáme Vás na %2\$s.";
$a->strings["A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name."] = "Dříve smazaná skupina s tímto jménem byla obnovena. Stávající oprávnění <strong>může</strong> ovlivnit tuto skupinu a její budoucí členy. Pokud to není to, co jste chtěli, vytvořte, prosím, další skupinu s jiným názvem.";
$a->strings["A deleted group with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this group and any future members. If this is not what you intended, please create another group with a different name."] = "Dříve smazaná skupina s tímto jménem byla obnovena. Stávající oprávnění <strong>může</strong> ovlivnit tuto skupinu a její budoucí členy. Pokud to není to, co jste chtěl/a, vytvořte, prosím, další skupinu s jiným názvem.";
$a->strings["Default privacy group for new contacts"] = "Výchozí soukromá skupina pro nové kontakty.";
$a->strings["Everybody"] = "Všichni";
$a->strings["edit"] = "upravit";
@@ -2097,6 +2103,7 @@ $a->strings["pump.io"] = "pump.io";
$a->strings["Twitter"] = "Twitter";
$a->strings["Diaspora Connector"] = "Diaspora Connector";
$a->strings["GNU Social Connector"] = "GNU social Connector";
$a->strings["ActivityPub"] = "ActivityPub";
$a->strings["pnut"] = "pnut";
$a->strings["Male"] = "Muž";
$a->strings["Female"] = "Žena";
@@ -2155,10 +2162,10 @@ $a->strings["It's complicated"] = "Je to složité";
$a->strings["Don't care"] = "Nezájem";
$a->strings["Ask me"] = "Zeptej se mě";
$a->strings["General Features"] = "Obecné vlastnosti";
$a->strings["Multiple Profiles"] = "Vícenásobné profily";
$a->strings["Ability to create multiple profiles"] = "Schopnost vytvořit vícenásobné profily";
$a->strings["Multiple Profiles"] = "Více profilů";
$a->strings["Ability to create multiple profiles"] = "Schopnost vytvořit více profilů";
$a->strings["Photo Location"] = "Poloha fotky";
$a->strings["Photo metadata is normally stripped. This extracts the location (if present) prior to stripping metadata and links it to a map."] = "Metadata fotek jsou normálně odebrána. Tato funkce před odebrání metadat extrahuje polohu (pokud je k dispozici) a propojí jej s mapou.";
$a->strings["Photo metadata is normally stripped. This extracts the location (if present) prior to stripping metadata and links it to a map."] = "Metadata fotek jsou normálně odebrána. Tato funkce před odebrání metadat extrahuje polohu (pokud je k dispozici) a propojí ji s mapou.";
$a->strings["Export Public Calendar"] = "Exportovat veřejný kalendář";
$a->strings["Ability for visitors to download the public calendar"] = "Umožnit návštěvníkům stáhnout si veřejný kalendář";
$a->strings["Post Composition Features"] = "Nastavení vytváření příspěvků";
@@ -2180,7 +2187,7 @@ $a->strings["Network Personal Tab"] = "Síťová záložka Osobní";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts that you've interacted on"] = "Povolit záložku pro zobrazení pouze síťových příspěvků, na které jste reagoval/a";
$a->strings["Network New Tab"] = "Síťová záložka Nové";
$a->strings["Enable tab to display only new Network posts (from the last 12 hours)"] = "Povolit záložku pro zobrazení pouze nových příspěvků (za posledních 12 hodin)";
$a->strings["Network Shared Links Tab"] = "Záložka Síťové sdílené odkazy ";
$a->strings["Network Shared Links Tab"] = "Síťová záložka Sdílené odkazy ";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts with links in them"] = "Povolit záložky pro zobrazování pouze Síťových příspěvků s vazbou na ně";
$a->strings["Post/Comment Tools"] = "Nástroje příspěvků/komentářů";
$a->strings["Multiple Deletion"] = "Vícenásobné mazání";
@@ -2192,14 +2199,14 @@ $a->strings["Ability to tag existing posts"] = "Schopnost přidávat štítky ke
$a->strings["Post Categories"] = "Kategorie příspěvků";
$a->strings["Add categories to your posts"] = "Přidat kategorie k Vašim příspěvkům";
$a->strings["Ability to file posts under folders"] = "Možnost řadit příspěvky do složek";
$a->strings["Dislike Posts"] = "Označit příspěvky jako neoblíbené";
$a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "Možnost označovat příspěvky/komentáře jako neoblíbené";
$a->strings["Star Posts"] = "Označit příspěvky hvězdou";
$a->strings["Dislike Posts"] = "Označovat příspěvky jako neoblíbené";
$a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "Možnost označovat příspěvky/komentáře jako neoblíbené (\"to se mi nelíbí\")";
$a->strings["Star Posts"] = "Označovat příspěvky hvězdou";
$a->strings["Ability to mark special posts with a star indicator"] = "Možnost označovat zvláštní příspěvky indikátorem hvězdy";
$a->strings["Mute Post Notifications"] = "Ztlumit oznámení o příspěvcích";
$a->strings["Ability to mute notifications for a thread"] = "Možnost ztlumit oznámení pro vlákno";
$a->strings["Advanced Profile Settings"] = "Pokročilá nastavení profilu";
$a->strings["Show visitors public community forums at the Advanced Profile Page"] = "Ukázat návštěvníkům veřejná komunitní fóra na stránce pokročilého profilu";
$a->strings["Show visitors public community forums at the Advanced Profile Page"] = "Zobrazit návštěvníkům veřejná komunitní fóra na stránce pokročilého profilu";
$a->strings["Tag Cloud"] = "Štítkový oblak";
$a->strings["Provide a personal tag cloud on your profile page"] = "Poskytne na Vaší profilové stránce osobní \"štítkový oblak\"";
$a->strings["Display Membership Date"] = "Zobrazit datum členství";

+ 737
- 708
view/lang/de/messages.po
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 17
- 10
view/lang/de/strings.php View File

@@ -701,6 +701,7 @@ $a->strings["Results for: %s"] = "Ergebnisse für: %s";
$a->strings["No contacts in common."] = "Keine gemeinsamen Kontakte.";
$a->strings["Common Friends"] = "Gemeinsame Kontakte";
$a->strings["Login"] = "Anmeldung";
$a->strings["Bad Request"] = "Ungültige Anfrage";
$a->strings["The post was created"] = "Der Beitrag wurde angelegt";
$a->strings["add"] = "hinzufügen";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from a network that doesn't allow non public messages."] = [
@@ -768,13 +769,12 @@ $a->strings["Keep this window open until done."] = "Lasse dieses Fenster offen,
$a->strings["Access denied."] = "Zugriff verweigert.";
$a->strings["No contacts."] = "Keine Kontakte.";
$a->strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Besuche %ss Profil [%s]";
$a->strings["Contact wasn't found or can't be unfollowed."] = "Der Kontakt konnte nicht gefunden oder nicht entfolgt werden.";
$a->strings["Contact unfollowed"] = "Kontakt wird nicht mehr gefolgt";
$a->strings["Submit Request"] = "Anfrage abschicken";
$a->strings["You aren't a friend of this contact."] = "Du hast keine beidseitige Freundschaft mit diesem Kontakt.";
$a->strings["You aren't following this contact."] = "Du folgst diesem Kontakt.";
$a->strings["Unfollowing is currently not supported by your network."] = "Bei diesem Netzwerk wird das Entfolgen derzeit nicht unterstützt.";
$a->strings["Contact unfollowed"] = "Kontakt wird nicht mehr gefolgt";
$a->strings["Disconnect/Unfollow"] = "Verbindung lösen/Nicht mehr folgen";
$a->strings["Your Identity Address:"] = "Adresse Deines Profils:";
$a->strings["Submit Request"] = "Anfrage abschicken";
$a->strings["Profile URL"] = "Profil URL";
$a->strings["Status Messages and Posts"] = "Statusnachrichten und Beiträge";
$a->strings["[Embedded content - reload page to view]"] = "[Eingebetteter Inhalt - Seite neu laden zum Betrachten]";
@@ -811,6 +811,8 @@ $a->strings["Network Notifications"] = "Netzwerk Benachrichtigungen";
$a->strings["System Notifications"] = "Systembenachrichtigungen";
$a->strings["Personal Notifications"] = "Persönliche Benachrichtigungen";
$a->strings["Home Notifications"] = "Pinnwand Benachrichtigungen";
$a->strings["Show unread"] = "Ungelesene anzeigen";
$a->strings["Show all"] = "Alle anzeigen";
$a->strings["Show Ignored Requests"] = "Zeige ignorierte Anfragen";
$a->strings["Hide Ignored Requests"] = "Verberge ignorierte Anfragen";
$a->strings["Notification type:"] = "Art der Benachrichtigung:";
@@ -830,8 +832,6 @@ $a->strings["Subscriber"] = "Abonnent";
$a->strings["Tags:"] = "Tags:";
$a->strings["Network:"] = "Netzwerk:";
$a->strings["No introductions."] = "Keine Kontaktanfragen.";
$a->strings["Show unread"] = "Ungelesene anzeigen";
$a->strings["Show all"] = "Alle anzeigen";
$a->strings["No more %s notifications."] = "Keine weiteren %s Benachrichtigungen";
$a->strings["New Message"] = "Neue Nachricht";
$a->strings["Unable to locate contact information."] = "Konnte die Kontaktinformationen nicht finden.";
@@ -953,11 +953,14 @@ $a->strings["BBCode::toMarkdown"] = "BBCode::toMarkdown";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::convert"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::convert";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::toBBCode"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::toBBCode";
$a->strings["BBCode::toMarkdown => Markdown::convert => HTML::toBBCode"] = "BBCode::toMarkdown => Markdown::convert => HTML::toBBCode";
$a->strings["Source input \\x28Diaspora format\\x29"] = "Original Text \\x28Diaspora Fromat\\x29";
$a->strings["Source input (Diaspora format)"] = "Originaltext (Diaspora Format): ";
$a->strings["Markdown::convert (raw HTML)"] = "Markdown::convert (raw HTML)";
$a->strings["Markdown::convert"] = "Markdown::convert";
$a->strings["Markdown::toBBCode"] = "Markdown::toBBCode";
$a->strings["Raw HTML input"] = "Reine HTML Eingabe";
$a->strings["HTML Input"] = "HTML Eingabe";
$a->strings["HTML::toBBCode"] = "HTML::toBBCode";
$a->strings["HTML::toMarkdown"] = "HTML::toMarkdown";
$a->strings["HTML::toPlaintext"] = "HTML::toPlaintext";
$a->strings["Source text"] = "Quelltext";
$a->strings["BBCode"] = "BBCode";
@@ -1062,7 +1065,7 @@ $a->strings["The database update failed. Please run \"php bin/console.php dbstru
$a->strings["The worker was never executed. Please check your database structure!"] = "Der Hintergrundprozess (worker) wurde noch nie gestartet. Bitte überprüfe deine Datenbankstruktur.";
$a->strings["The last worker execution was on %s UTC. This is older than one hour. Please check your crontab settings."] = "Der Hintergrundprozess (worker) wurde zuletzt um %s UTC ausgeführt. Das war vor mehr als einer Stunde. Bitte überprüfe deine crontab Einstellungen.";
$a->strings["Friendica's configuration now is stored in config/local.ini.php, please copy config/local-sample.ini.php and move your config from <code>.htconfig.php</code>. See <a href=\"%s\">the Config help page</a> for help with the transition."] = "Die Konfiguration von Friendica befindet sich ab jetzt in der 'config/local.ini.php' Datei. Kopiere bitte die Datei 'config/local-sample.ini.php' nach 'config/local.ini.php' und setze die Konfigurationvariablen so wie in der alten <code>.htconfig.php</code>. Wie die Übertragung der Werte aussehen muss kannst du der <a href=\"%s\">Konfiguration Hilfeseite</a> entnehmen.";
$a->strings["<a href=\"%s\">%s</a> is not reachable on your system. This is a servere configuration issue that prevents the communication.. See <a href=\"%s\">the installation page</a> for help."] = "<a href=\"%s\">%s</a> konnte von deinem System nicht aufgerufen werden. Dies deitet auf ein schwerwiegendes Problem deiner Konfiguration hin. Bitte konsultiere <a href=\"%s\">die Installations-Dokumentation</a> zum Beheben des Problems.";
$a->strings["<a href=\"%s\">%s</a> is not reachable on your system. This is a severe configuration issue that prevents server to server communication. See <a href=\"%s\">the installation page</a> for help."] = "<a href=\"%s\">%s</a> konnte von deinem System nicht aufgerufen werden. Dies deitet auf ein schwerwiegendes Problem deiner Konfiguration hin. Bitte konsultiere <a href=\"%s\">die Installations-Dokumentation</a> zum Beheben des Problems.";
$a->strings["Normal Account"] = "Normales Konto";
$a->strings["Automatic Follower Account"] = "Automatisch folgendes Konto (Marktschreier)";
$a->strings["Public Forum Account"] = "Öffentliches Forum Konto";
@@ -1186,8 +1189,8 @@ $a->strings["Posts per user on community page"] = "Anzahl der Beiträge pro Benu
$a->strings["The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for 'Global Community')"] = "Die Anzahl der Beiträge die von jedem Nutzer maximal auf der Gemeinschaftsseite angezeigt werden sollen. Dieser Parameter wird nicht für die Globale Gemeinschaftsseite genutzt.";
$a->strings["Enable OStatus support"] = "OStatus Unterstützung aktivieren";
$a->strings["Provide built-in OStatus (StatusNet, GNU Social etc.) compatibility. All communications in OStatus are public, so privacy warnings will be occasionally displayed."] = "Biete die eingebaute OStatus (iStatusNet, GNU Social, etc.) Unterstützung an. Jede Kommunikation in OStatus ist öffentlich, Privatsphäre Warnungen werden nur bei Bedarf angezeigt.";
$a->strings["Only import OStatus threads from our contacts"] = "Nur OStatus Konversationen unserer Kontakte importieren";
$a->strings["Normally we import every content from our OStatus contacts. With this option we only store threads that are started by a contact that is known on our system."] = "Normalerweise werden alle Inhalte von OStatus Kontakten importiert. Mit dieser Option werden nur solche Konversationen gespeichert, die von Kontakten der Nutzer dieses Knotens gestartet wurden.";
$a->strings["Only import OStatus/ActivityPub threads from our contacts"] = "Nur OStatus/ActivityPub Konversationen unserer Kontakte importieren";
$a->strings["Normally we import every content from our OStatus and ActivityPub contacts. With this option we only store threads that are started by a contact that is known on our system."] = "Normalerweise werden alle Inhalte von OStatus und ActivityPub Kontakten importiert. Mit dieser Option werden nur solche Konversationen gespeichert, die von Kontakten der Nutzer dieses Knotens gestartet wurden.";
$a->strings["OStatus support can only be enabled if threading is enabled."] = "OStatus Unterstützung kann nur aktiviert werden wenn \"Threading\" aktiviert ist. ";
$a->strings["Diaspora support can't be enabled because Friendica was installed into a sub directory."] = "Diaspora Unterstützung kann nicht aktiviert werden da Friendica in ein Unterverzeichnis installiert ist.";
$a->strings["Enable Diaspora support"] = "Diaspora Unterstützung aktivieren";
@@ -1425,6 +1428,7 @@ $a->strings["You may visit them online at %s"] = "Du kannst sie online unter %s
$a->strings["Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages."] = "Falls Du diese Beiträge nicht erhalten möchtest, kontaktiere bitte den Autor, indem Du auf diese Nachricht antwortest.";
$a->strings["%s posted an update."] = "%s hat ein Update veröffentlicht.";
$a->strings["Help:"] = "Hilfe:";
$a->strings["User imports on closed servers can only be done by an administrator."] = "Auf geschlossenen Servern können ausschließlich die Administratoren Benutzerkonten importieren.";
$a->strings["Move account"] = "Account umziehen";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server."] = "Du kannst einen Account von einem anderen Friendica Server importieren.";
$a->strings["You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here."] = "Du musst Deinen Account vom alten Server exportieren und hier hochladen. Wir stellen Deinen alten Account mit all Deinen Kontakten wieder her. Wir werden auch versuchen all Deine Kontakte darüber zu informieren, dass Du hierher umgezogen bist.";
@@ -1819,6 +1823,7 @@ $a->strings["Visible to everybody"] = "Für jeden sichtbar";
$a->strings["Close"] = "Schließen";
$a->strings["Could not find any unarchived contact entry for this URL (%s)"] = "Für die URL (%s) konnte kein nicht-archivierter Kontakt gefunden werden";
$a->strings["The contact entries have been archived"] = "Die Kontakteinträge wurden archiviert.";
$a->strings["Post update version number has been set to %s."] = "Die Post-Update Versionsnummer wurde auf %s gesetzt.";
$a->strings["Execute pending post updates."] = "Ausstehende Post-Updates ausführen";
$a->strings["All pending post updates are done."] = "Alle ausstehenden Post-Updates wurden ausgeführt.";
$a->strings["Enter new password: "] = "Neues Passwort eingeben:";
@@ -1902,6 +1907,7 @@ $a->strings["At the time of registration, and for providing communications betwe
$a->strings["This data is required for communication and is passed on to the nodes of the communication partners and is stored there. Users can enter additional private data that may be transmitted to the communication partners accounts."] = "Diese Daten sind für die Kommunikation notwendig und werden an die Knoten der Kommunikationspartner übermittelt. und werden dort gespeichert Nutzer können weitere private Angaben machen, die ebenfalls an die verwendeten Server der Kommunikationspartner übermittelt werden können.";
$a->strings["At any point in time a logged in user can export their account data from the <a href=\"%1\$s/settings/uexport\">account settings</a>. If the user wants to delete their account they can do so at <a href=\"%1\$s/removeme\">%1\$s/removeme</a>. The deletion of the account will be permanent. Deletion of the data will also be requested from the nodes of the communication partners."] = "Angemeldete Nutzer können ihre Nutzerdaten jederzeit von den <a href=\"%1\$s/settings/uexport\">Kontoeinstellungen</a> aus exportieren. Wenn ein Nutzer wünscht das Nutzerkonto zu löschen, so ist dies jederzeit unter <a href=\"%1\$s/removeme\">%1\$s/removeme</a> möglich. Die Löschung des Nutzerkontos ist permanent. Die Löschung der Daten wird auch von den Knoten der Kommunikationspartner angefordert.";
$a->strings["Privacy Statement"] = "Datenschutzerklärung";
$a->strings["Bad Request."] = "Ungültige Anfrage.";
$a->strings["%s is now following %s."] = "%s folgt nun %s";
$a->strings["following"] = "folgen";
$a->strings["%s stopped following %s."] = "%s hat aufgehört %s zu folgen";
@@ -2053,6 +2059,7 @@ $a->strings["pump.io"] = "pump.io";
$a->strings["Twitter"] = "Twitter";
$a->strings["Diaspora Connector"] = "Diaspora Connector";
$a->strings["GNU Social Connector"] = "GNU social Connector";
$a->strings["ActivityPub"] = "ActivityPub";
$a->strings["pnut"] = "pnut";
$a->strings["Male"] = "Männlich";
$a->strings["Female"] = "Weiblich";

+ 956
- 910
view/lang/pl/messages.po
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 215
- 208
view/lang/pl/strings.php
File diff suppressed because it is too large
View File


Loading…
Cancel
Save