Browse Source

CS: update to the strings

pull/548/merge
Tobias Diekershoff 9 years ago
parent
commit
5cedd3430f
  1. 2336
      view/cs/messages.po
  2. 81
      view/cs/strings.php

2336
view/cs/messages.po

File diff suppressed because it is too large

81
view/cs/strings.php

@ -84,7 +84,6 @@ $a->strings["Public access denied."] = "Veřejný přístup odepřen.";
$a->strings["No photos selected"] = "Není vybrána žádná fotografie";
$a->strings["Access to this item is restricted."] = "Přístup k této položce je omezen.";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of %2$.2f Mbytes photo storage."] = "Použil jste %1$.2f Mbajtů z %2$.2f Mbajtů úložiště fotografií.";
$a->strings["You have used %1$.2f Mbytes of photo storage."] = "Použil jste %1$.2f Mbytes kapacity úložiště fotografií.";
$a->strings["Upload Photos"] = "Nahrání fotografií ";
$a->strings["New album name: "] = "Název nového alba: ";
$a->strings["or existing album name: "] = "nebo stávající název alba: ";
@ -457,10 +456,12 @@ $a->strings["Forgot your Password?"] = "Zapomněli jste heslo?";
$a->strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Zadejte svůj e-mailovou adresu a odešlete žádost o zaslání Vašeho nového hesla. Poté zkontrolujte svůj e-mail pro další instrukce.";
$a->strings["Nickname or Email: "] = "Přezdívka nebo e-mail: ";
$a->strings["Reset"] = "Reset";
$a->strings["Additional features"] = "Další funkčnosti";
$a->strings["Missing some important data!"] = "Chybí některé důležité údaje!";
$a->strings["Update"] = "Aktualizace";
$a->strings["Failed to connect with email account using the settings provided."] = "Nepodařilo se připojit k e-mailovému účtu pomocí dodaného nastavení.";
$a->strings["Email settings updated."] = "Nastavení e-mailu aktualizována.";
$a->strings["Features updated"] = "Aktualizované funkčnosti";
$a->strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Hesla se neshodují. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Prázdné hesla nejsou povolena. Heslo nebylo změněno.";
$a->strings["Password changed."] = "Heslo bylo změněno.";
@ -484,6 +485,9 @@ $a->strings["No name"] = "Bez názvu";
$a->strings["Remove authorization"] = "Odstranit oprávnění";
$a->strings["No Plugin settings configured"] = "Žádný doplněk není nastaven";
$a->strings["Plugin Settings"] = "Nastavení doplňku";
$a->strings["Off"] = "Vypnuto";
$a->strings["On"] = "Zapnuto";
$a->strings["Additional Features"] = "Další Funkčnosti";
$a->strings["Built-in support for %s connectivity is %s"] = "Vestavěná podpora pro připojení s %s je %s";
$a->strings["enabled"] = "povoleno";
$a->strings["disabled"] = "zakázáno";
@ -593,10 +597,10 @@ $a->strings["Sort by Post Date"] = "Řadit podle data příspěvku";
$a->strings["Posts that mention or involve you"] = "Příspěvky, které Vás zmiňují nebo zahrnují";
$a->strings["New"] = "Nové";
$a->strings["Activity Stream - by date"] = "Proud aktivit - dle data";
$a->strings["Starred"] = "S hvězdičkou";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Oblíbené přízpěvky";
$a->strings["Shared Links"] = "Sdílené odkazy";
$a->strings["Interesting Links"] = "Zajímavé odkazy";
$a->strings["Starred"] = "S hvězdičkou";
$a->strings["Favourite Posts"] = "Oblíbené přízpěvky";
$a->strings["Warning: This group contains %s member from an insecure network."] = array(
0 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s člena z nezabezpečené sítě.",
1 => "Upozornění: Tato skupina obsahuje %s členy z nezabezpečené sítě.",
@ -608,9 +612,10 @@ $a->strings["Private messages to this person are at risk of public disclosure."]
$a->strings["Invalid contact."] = "Neplatný kontakt.";
$a->strings["Personal Notes"] = "Osobní poznámky";
$a->strings["Save"] = "Uložit";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Došlo k překročení maximálního povoleného počtu registrací za den na tomto serveru. Zkuste to zítra znovu.";
$a->strings["Import"] = "Import";
$a->strings["Move account"] = "Přesunout účet";
$a->strings["You can move here an account from another Friendica server. <br>\r\n You need to export your account form the old server and upload it here. We will create here your old account with all your contacts. We will try also to inform you friends that you moved here.<br>\r\n <b>This feature is experimental. We can't move here contacts from ostatus network (statusnet/identi.ca) or from diaspora"] = "Zde si můžete přesunout účet z jiného serveru Friendika. <br>\n Můžete si vyexportovat svůj účet na vašem starším serveru a nahrát je zde. Zde Vám vytvoříme váš starý účet se všemi kontakty. Zároveň budeme informovat Vaše přátele o tom, že jste sem přesunuli.<br>\n <b>Tato funkce je experimentální. Nemůžeme přesunout kontakty z ostatus sítí (statusnet/identi.ca) nebo diaspory";
$a->strings["You can import an account from another Friendica server. <br>\r\n You need to export your account from the old server and upload it here. We will recreate your old account here with all your contacts. We will try also to inform your friends that you moved here.<br>\r\n <b>This feature is experimental. We can't import contacts from the OStatus network (statusnet/identi.ca) or from diaspora"] = "Je možné importovat účet z jiného Friendica serveru. <br>\nPotřebujete exportovat Váš účet ze starého serveru a importovat ho zde. My následně znovu vytvoříme Váš účet zde se všemi Vašimi kontakty. Také se pokusíme informovat všechny Vaše přátele o tom, že jste se sem přesunuli.<br>\n<b>Tato funkčnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty ze sítě OStatus (statusnet/identi.ca) nebo z diaspory.";
$a->strings["Account file"] = "Soubor s účtem";
$a->strings["To export your accont, go to \"Settings->Export your porsonal data\" and select \"Export account\""] = "K exportu Vašeho účtu, jděte do \"Nastavení->Export vašich osobních dat\" a zvolte \" Export účtu\"";
$a->strings["Number of daily wall messages for %s exceeded. Message failed."] = "Došlo k překročení maximálního počtu zpráv na zeď během jednoho dne. Zpráva %s nedoručena.";
@ -688,7 +693,6 @@ $a->strings["Failed to send email message. Here is the message that failed."] =
$a->strings["Your registration can not be processed."] = "Vaši registraci nelze zpracovat.";
$a->strings["Registration request at %s"] = "Žádost o registraci na %s";
$a->strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Vaše registrace čeká na schválení vlastníkem serveru.";
$a->strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Došlo k překročení maximálního povoleného počtu registrací za den na tomto serveru. Zkuste to zítra znovu.";
$a->strings["You may (optionally) fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Tento formulář můžete (volitelně) vyplnit s pomocí OpenID tím, že vyplníte své OpenID a kliknutete na tlačítko 'Zaregistrovat'.";
$a->strings["If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items."] = "Pokud nepoužíváte OpenID, nechte prosím toto pole prázdné a vyplňte zbylé položky.";
$a->strings["Your OpenID (optional): "] = "Vaše OpenID (nepovinné): ";
@ -812,6 +816,8 @@ $a->strings["Maximum length in pixels of the longest side of uploaded images. De
$a->strings["JPEG image quality"] = "JPEG kvalita obrázku";
$a->strings["Uploaded JPEGS will be saved at this quality setting [0-100]. Default is 100, which is full quality."] = "Nahrávaný JPEG bude uložen se zadanou kvalitou v rozmezí [0-100]. Defaultní je 100, což znamená plnou kvalitu.";
$a->strings["Register policy"] = "Politika registrace";
$a->strings["Maximum Daily Registrations"] = "Maximální počet denních registrací";
$a->strings["If registration is permitted above, this sets the maximum number of new user registrations to accept per day. If register is set to closed, this setting has no effect."] = "Pokud je registrace výše povolena, zde se nastaví maximální počet registrací nových uživatelů za den.\nPokud je registrace zakázána, toto nastavení nemá žádný efekt.";
$a->strings["Register text"] = "Registrace textu";
$a->strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "Bude zřetelně zobrazeno na registrační stránce.";
$a->strings["Accounts abandoned after x days"] = "Účet je opuštěn po x dnech";
@ -969,6 +975,7 @@ $a->strings["New profile created."] = "Nový profil vytvořen.";
$a->strings["Profile unavailable to clone."] = "Profil není možné naklonovat.";
$a->strings["Hide your contact/friend list from viewers of this profile?"] = "Skrýt u tohoto profilu Vaše kontakty / seznam přátel před před dalšími uživateli zobrazující si tento profil?";
$a->strings["Edit Profile Details"] = "Upravit podrobnosti profilu ";
$a->strings["Change Profile Photo"] = "Změna Profilové fotky";
$a->strings["View this profile"] = "Zobrazit tento profil";
$a->strings["Create a new profile using these settings"] = "Vytvořit nový profil pomocí tohoto nastavení";
$a->strings["Clone this profile"] = "Klonovat tento profil";
@ -1147,6 +1154,8 @@ $a->strings["Facebook Post disabled"] = "Příspěvky na Facebook zakázán.";
$a->strings["Facebook Post"] = "Facebook příspěvek";
$a->strings["Install Facebook Post connector for this account."] = "Instalovat pro tento účet konektor pro příspěvky na Facebook.";
$a->strings["Remove Facebook Post connector"] = "Odstranit konektor pro příspěvky na Facebook";
$a->strings["Suppress \"View on friendica\""] = "Potlačit \"Zobrazit na friendica\"";
$a->strings["Post to page/group:"] = "Příspěvek na stránku/skupinu";
$a->strings["Facebook Post Settings"] = "Nastavení konektoru pro příspěvky na Facebook";
$a->strings["%d person likes this"] = array(
0 => "%d člověku se toto líbí",
@ -1227,6 +1236,7 @@ $a->strings["Randomise Page/Forum list"] = "Náhodný stránka/fórum seznam";
$a->strings["Show pages/forums on profile page"] = "Zobrazit stránky/fóra na profilové stránce";
$a->strings["Planets Settings"] = "Nastavení Planets";
$a->strings["Enable Planets Plugin"] = "Povolit Planets plugin";
$a->strings["Forum Directory"] = "Adresář Fór";
$a->strings["Login"] = "Přihlásit se";
$a->strings["OpenID"] = "OpenID";
$a->strings["Latest users"] = "Poslední uživatelé";
@ -1450,7 +1460,7 @@ $a->strings["Tile Server URL"] = "URL adresa Tile serveru";
$a->strings["A list of <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">public tile servers</a>"] = "Seznam <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/TMS\" target=\"_blank\">veřejných tile serverů</a>";
$a->strings["Default zoom"] = "Defaultní přiblížení";
$a->strings["The default zoom level. (1:world, 18:highest)"] = "Defaultní úroveň přiblížení (1:svět, 18:nejvyšší)";
$a->strings["Editplain settings updated."] = "Editplain nastavení aktualizováno";
$a->strings["Group Text settings updated."] = "Nastavení textu skupiny aktualizováno.";
$a->strings["Group Text"] = "Skupinový text";
$a->strings["Use a text only (non-image) group selector in the \"group edit\" menu"] = "Použijte pouze textový (neobrázkový) výběr skupiny v menu editace skupin.";
$a->strings["Could NOT install Libravatar successfully.<br>It requires PHP >= 5.3"] = "Libravatar není možné úspěšně nainstalovat .<br>Vyžaduje PHP >= 5.3";
@ -1475,10 +1485,13 @@ $a->strings["Post to Libertree by default"] = "Defaultně poslat na Libertree";
$a->strings["Altpager settings updated."] = "Nastavení Altpager aktualizováno.";
$a->strings["Alternate Pagination Setting"] = "Alternate Pagination nastavení";
$a->strings["Use links to \"newer\" and \"older\" pages in place of page numbers?"] = "Použít odkazy na \"novější\" a \"starší\" stránky místo čísel stránek?";
$a->strings["Force global use of the alternate pager"] = "Vynutit globální použití alternativního stránkování";
$a->strings["Each user chooses whether to use the alternate pager"] = "Každý uživatel si vybere, zda-li použije alternativní stránkování.";
$a->strings["The MathJax addon renders mathematical formulae written using the LaTeX syntax surrounded by the usual $$ or an eqnarray block in the postings of your wall,network tab and private mail."] = "Rozšíření MathJax vykresluje matematické vzorce zapsané s použitím syntaxe LaTeX označené obvyklými znaky $$ nebo v bloku \"eqnarray\" v příspěvcích na Vaší zdi, záložce síť a soukromých zprávách.";
$a->strings["Use the MathJax renderer"] = "Použít Mathjax vykreslování";
$a->strings["MathJax Base URL"] = "Základní MathJax adresa URL";
$a->strings["The URL for the javascript file that should be included to use MathJax. Can be either the MathJax CDN or another installation of MathJax."] = "URL adresa na javascriptový soubor, který musí být obsažen pro použití MathJax. Může to být MathJax CDN nebo or jiná instalace MathJax.";
$a->strings["Editplain settings updated."] = "Editplain nastavení aktualizováno";
$a->strings["Editplain Settings"] = "Nastavení Editplain";
$a->strings["Disable richtext status editor"] = "Zakázat richtext status editor";
$a->strings["Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar."] = "Libravatar doplněk je také nainstalován. Prosím zakažte doplněk Libravatar nebo tento doplněk Gravatar.<br>Libravatar doplněk se vrátí k doplňku Gravatar, pokud na Libravataru nebude nic nalezeno.";
@ -1537,12 +1550,15 @@ $a->strings["Send linked #-tags and @-names to StatusNet"] = "Poslat propojené
$a->strings["Clear OAuth configuration"] = "Vymazat konfiguraci OAuth";
$a->strings["API URL"] = "API URL";
$a->strings["Infinite Improbability Drive"] = "Infinite Improbability Drive";
$a->strings["You are now authenticated to tumblr."] = "Nyní jste přihlášen k tumblr.";
$a->strings["return to the connector page"] = "návrat ke stránce konektor";
$a->strings["Post to Tumblr"] = "Příspěvek na Tumbir";
$a->strings["Tumblr Post Settings"] = "Nastavení příspěvků na Tumbir";
$a->strings["(Re-)Authenticate your tumblr page"] = "(Znovu) přihlásit k Vaší tumblr stránce";
$a->strings["Enable Tumblr Post Plugin"] = "Povolit rozšíření Tumbir";
$a->strings["Tumblr login"] = "Tumbir přihlašovací jméno";
$a->strings["Tumblr password"] = "Tumbir heslo";
$a->strings["Post to Tumblr by default"] = "Standardně posílat příspěvky na Tumbir";
$a->strings["Post to page:"] = "Příspěvek ke stránce:";
$a->strings["You are not authenticated to tumblr"] = "Nyní nejste přihlášen k tumblr.";
$a->strings["Numfriends settings updated."] = "Numfriends nastavení aktualizováno";
$a->strings["Numfriends Settings"] = "Nastavení Numfriends";
$a->strings["How many contacts to display on profile sidebar"] = "Kolik kontaktů zobrazit na profilovém bočním menu";
@ -1685,6 +1701,7 @@ $a->strings["Zot!"] = "Zot!";
$a->strings["LinkedIn"] = "LinkedIn";
$a->strings["XMPP/IM"] = "XMPP/IM";
$a->strings["MySpace"] = "MySpace";
$a->strings["Google+"] = "Google+";
$a->strings["Male"] = "Muž";
$a->strings["Female"] = "Žena";
$a->strings["Currently Male"] = "V současné době muž";
@ -1818,6 +1835,8 @@ $a->strings["Embedding disabled"] = "Vkládání zakázáno";
$a->strings["Error decoding account file"] = "Chyba dekódování uživatelského účtu";
$a->strings["Error! No version data in file! This is not a Friendica account file?"] = "Chyba! V datovém souboru není označení verze! Je to opravdu soubor s účtem Friendica?";
$a->strings["Error! I can't import this file: DB schema version is not compatible."] = "Chyba! Nemohu importovat soubor: verze DB schématu není kompatibilní.";
$a->strings["Error! Cannot check nickname"] = "Chyba! Nelze ověřit přezdívku";
$a->strings["User '%s' already exists on this server!"] = "Uživatel '%s' již na tomto serveru existuje!";
$a->strings["User creation error"] = "Chyba vytváření uživatele";
$a->strings["User profile creation error"] = "Chyba vytváření uživatelského účtu";
$a->strings["%d contact not imported"] = array(
@ -1847,6 +1866,8 @@ $a->strings["Conversations on this site"] = "Konverzace na tomto webu";
$a->strings["Directory"] = "Adresář";
$a->strings["People directory"] = "Adresář";
$a->strings["Conversations from your friends"] = "Konverzace od Vašich přátel";
$a->strings["Network Reset"] = "Síťový Reset";
$a->strings["Load Network page with no filters"] = "Načíst stránku Síť bez filtrů";
$a->strings["Friend Requests"] = "Žádosti přátel";
$a->strings["See all notifications"] = "Zobrazit všechny upozornění";
$a->strings["Mark all system notifications seen"] = "Označit všechny upozornění systému jako přečtené";
@ -1856,7 +1877,7 @@ $a->strings["Outbox"] = "Odeslaná pošta";
$a->strings["Manage"] = "Spravovat";
$a->strings["Manage other pages"] = "Spravovat jiné stránky";
$a->strings["Profiles"] = "Profily";
$a->strings["Manage/edit profiles"] = "Spravovat/upravit profily";
$a->strings["Manage/Edit Profiles"] = "Spravovat/Editovat Profily";
$a->strings["Manage/edit friends and contacts"] = "Spravovat/upravit přátelé a kontakty";
$a->strings["Site setup and configuration"] = "Nastavení webu a konfigurace";
$a->strings["Nothing new here"] = "Zde není nic nového";
@ -1901,6 +1922,43 @@ $a->strings["From: "] = "Od:";
$a->strings["Image/photo"] = "Obrázek/fotografie";
$a->strings["$1 wrote:"] = "$1 napsal:";
$a->strings["Encrypted content"] = "Šifrovaný obsah";
$a->strings["General Features"] = "Obecné funkčnosti";
$a->strings["Multiple Profiles"] = "Vícenásobné profily";
$a->strings["Ability to create multiple profiles"] = "Schopnost vytvořit vícenásobné profily";
$a->strings["Post Composition Features"] = "Nastavení vytváření příspěvků";
$a->strings["Richtext Editor"] = "Richtext Editor";
$a->strings["Enable richtext editor"] = "Povolit richtext editor";
$a->strings["Post Preview"] = "Náhled příspěvku";
$a->strings["Allow previewing posts and comments before publishing them"] = "Povolit náhledy příspěvků a komentářů před jejich zveřejněním";
$a->strings["Network Sidebar Widgets"] = "Síťové postranní widgety";
$a->strings["Search by Date"] = "Vyhledávat dle Data";
$a->strings["Ability to select posts by date ranges"] = "Možnost označit příspěvky dle časového intervalu";
$a->strings["Group Filter"] = "Skupinový Filtr";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected group"] = "Povolit widget pro zobrazení příspěvků v Síti pouze ze zvolené skupiny";
$a->strings["Network Filter"] = "Síťový Filtr";
$a->strings["Enable widget to display Network posts only from selected network"] = "Povolit widget pro zobrazení příspěvků v Síti pouze ze zvolené sítě";
$a->strings["Save search terms for re-use"] = "Uložit kritéria vyhledávání pro znovupoužití";
$a->strings["Network Tabs"] = "Síťové záložky";
$a->strings["Network Personal Tab"] = "Osobní síťový záložka ";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts that you've interacted on"] = "Povolit záložku pro zobrazení pouze síťových příspěvků, na které jste reagoval ";
$a->strings["Network New Tab"] = "Nová záložka síť";
$a->strings["Enable tab to display only new Network posts (from the last 12 hours)"] = "Povolit záložku pro zobrazení pouze nových příspěvků (za posledních 12 hodin)";
$a->strings["Network Shared Links Tab"] = "záložka Síťové sdílené odkazy ";
$a->strings["Enable tab to display only Network posts with links in them"] = "Povolit záložky pro zobrazování pouze Síťových příspěvků s vazbou na ně";
$a->strings["Post/Comment Tools"] = "Nástroje Příspěvků/Komentářů";
$a->strings["Multiple Deletion"] = "Násobné mazání";
$a->strings["Select and delete multiple posts/comments at once"] = "Označit a smazat více ";
$a->strings["Edit Sent Posts"] = "Editovat Odeslané příspěvky";
$a->strings["Edit and correct posts and comments after sending"] = "Editovat a opravit příspěvky a komentáře po odeslání";
$a->strings["Tagging"] = "Štítkování";
$a->strings["Ability to tag existing posts"] = "Schopnost přidat štítky ke stávajícím příspvěkům";
$a->strings["Post Categories"] = "Kategorie příspěvků";
$a->strings["Add categories to your posts"] = "Přidat kategorie k Vašim příspěvkům";
$a->strings["Ability to file posts under folders"] = "Možnost řadit příspěvky do složek";
$a->strings["Dislike Posts"] = "Označit příspěvky jako neoblíbené";
$a->strings["Ability to dislike posts/comments"] = "Možnost označit příspěvky/komentáře jako neoblíbené";
$a->strings["Star Posts"] = "Příspěvky s hvězdou";
$a->strings["Ability to mark special posts with a star indicator"] = "Možnost označit příspěvky s indikátorem hvězdy";
$a->strings["Cannot locate DNS info for database server '%s'"] = "Nelze nalézt záznam v DNS pro databázový server '%s'";
$a->strings["[no subject]"] = "[bez předmětu]";
$a->strings["Visible to everybody"] = "Viditelné pro všechny";
@ -2018,11 +2076,13 @@ $a->strings["Update Error at %s"] = "Chyba aktualizace na %s";
$a->strings["Create a New Account"] = "Vytvořit nový účet";
$a->strings["Nickname or Email address: "] = "Přezdívka nebo e-mailová adresa:";
$a->strings["Password: "] = "Heslo: ";
$a->strings["Remember me"] = "Pamatuj si mne";
$a->strings["Or login using OpenID: "] = "Nebo přihlášení pomocí OpenID: ";
$a->strings["Forgot your password?"] = "Zapomněli jste své heslo?";
$a->strings["Requested account is not available."] = "Požadovaný účet není dostupný.";
$a->strings["Edit profile"] = "Upravit profil";
$a->strings["Message"] = "Zpráva";
$a->strings["Manage/edit profiles"] = "Spravovat/upravit profily";
$a->strings["g A l F d"] = "g A l F d";
$a->strings["F d"] = "d. F";
$a->strings["[today]"] = "[Dnes]";
@ -2035,6 +2095,7 @@ $a->strings["Status Messages and Posts"] = "Statusové zprávy a příspěvky ";
$a->strings["Profile Details"] = "Detaily profilu";
$a->strings["Events and Calendar"] = "Události a kalendář";
$a->strings["Only You Can See This"] = "Toto můžete vidět jen Vy";
$a->strings["via"] = "přes";
$a->strings["toggle mobile"] = "přepnout mobil";
$a->strings["Bg settings updated."] = "Nastavení Bg aktualizováno.";
$a->strings["Bg Settings"] = "Nastavení Bg";
@ -2050,3 +2111,5 @@ $a->strings["Post to Drupal by default"] = "Defaultní umístění na Drupal ";
$a->strings["OEmbed settings updated"] = "OEmbed nastavení aktualizováno";
$a->strings["Use OEmbed for YouTube videos"] = "Použití OEmbed pro videa na YouTube";
$a->strings["URL to embed:"] = "URL adresa k vložení:";
$a->strings["Tumblr login"] = "Tumbir přihlašovací jméno";
$a->strings["Tumblr password"] = "Tumbir heslo";

Loading…
Cancel
Save